Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   CYSTAGON

   50 mg, 150 mg hårda kapslar
   cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller farmaceut.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CYSTAGON är och vad det används för
   2. Innan du använder CYSTAGON
   3. Hur du använder CYSTAGON
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CYSTAGON ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad CYSTAGON är och vad det används för

   Cystinos är en ämnesomsättningssjukdom kallad ”nefropatisk cystinos” vilken kännetecknas av en onormal ackumulering av aminosyran cystin i olika organ i kroppen som njuren, ögat, muskler, bukspottkörteln och hjärnan. Cystinansamling orsakar njurskador och en överdriven utsöndring av glukos, proteiner och elektrolyter. Olika organ påverkas vid olika åldrar.


   CYSTAGON förskrivs för att behandla denna ovanliga ärftliga sjukdom. CYSTAGON är ett läkemedel som reagerar med cystin och sänker cystinhalten i cellerna.

   2. Innan du använder CYSTAGON

   Använd inte CYSTAGON

   • om du -eller ditt barn- är allergisk (överkänslig) mot cysteaminbitartrat eller penicillamin eller något av övriga innehållsämnen i CYSTAGON.

   • om du är gravid, detta är särskilt relevant under första trimestern.

   • om du ammar.

   Var särskilt försiktig med CYSTAGON:

   • När din eller ditt barns sjukdom har bekräftats av leukocytcystinmätningar, ska behandlingen med CYSTAGON påbörjas så snart som möjligt.

   • Ett fåtal fall av hudförändringar på armbågarna som små hårda klumpar har rapporterats hos barn som har behandlats med höga doser av olika cysteaminpreparat. Dessa hudförändringar förekom tillsammans med hudbristningar och benskador såsom frakturer och benmissbildningar, samt med översträckning i leder. Din läkare kan begära regelbundna läkarundersökningar och röntgenundersökningar av huden och skelettet för att kontrollera effekterna av läkemedlet. Undersök själv din eller ditt barns hud. Om några avvikelser uppkommer i hud eller ben, kontakta din läkare omedelbart.

   • Din läkare kan begära att regelbundet kontrollera blodcellsantalet.

   • CYSTAGON har inte visats kunna förhindra ansamling av cystinkristaller i ögat. Om cysteamindroppar har använts i ögonen skall denna behandling fortsätta.

   • Till skillnad från fosfocysteamin, en annan aktiv substans liknande cysteaminbitartrat, innehåller CYSTAGON inte fosfat. Om du redan behandlas med fosfattillskott, kan denna dos behöva ändras vid övergång från fosfocysteamin till CYSTAGON.

   • För att undvika risk för att kapseln hamnar i luftstrupen, ska kapslarna inte ges till barn under ca 6 år.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Intag av CYSTAGON med mat och dryck:

   För barn under cirka 6 år kan de hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på maten (t ex mjölk, potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning. Blanda inte med sura drycker t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga instruktioner.

   Graviditet

   Du skall inte använda CYSTAGON om du är gravid. Ta kontakt med din läkare om du planerar att bli gravid.


   Amning

   CYSTAGON skall inte användas om man ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   CYSTAGON kan orsaka viss dåsighet. När behandlingen inleds, bör du eller ditt barn inte delta i riskfyllda aktiviteter, innan effekterna av läkemedlet är kända.


   3. Hur du använder CYSTAGON

   Använd alltid CYSTAGON enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

   Dosen CYSTAGON som förskrivs till dig eller ditt barn beror på din eller ditt barns ålder och kroppsvikt.

   För barn upp till 12 år, baseras dosen på kroppsstorleken (ytan), den vanliga dosen är 1,30 g/m2 kroppsyta per dag.

   För patienter över 12 år och med en vikt över 50 kg, är den vanliga dosen 2 g/dag.

   Den vanliga dosen skall inte i något fall överstiga 1,95 g/m2/dag.

   CYSTAGON ska enbart tas eller ges via munnen och exakt enligt din eller ditt barns läkares instruktioner. För att CYSTAGON ska ge rätt effekt, var noga med följande:

   • Följ läkarens instruktioner noga. Öka eller minska inte dosen av läkemedlet utan din läkares medgivande.

   • Hårda kapslar skall inte ges till barn yngre än cirka 6 år, då de kan ha svårigheter att svälja dem och kan kvävas. För barn under cirka 6 år kan hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på maten (t ex mjölk, potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning. Blanda inte med sura drycker t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga instruktioner.

   • Din eller ditt barns behandling kan bestå av, förutom CYSTAGON, bland annat av kosttillskott för att ersätta viktiga salter som förloras i urinen. Det är viktigt att dessa tillskott intages exakt enligt instruktionerna. Om flera doser av tillskotten missas eller om svaghet eller slöhet inträder skall behandlande läkare kontaktas.

   • Regelbundna blodprov för att mäta halten cystin i vita blodkroppar är nödvändiga för att kunna bestämma den korrekta dosen av CYSTAGON. Den behandlande läkaren arrangerar dessa provtagningar liksom provtagningar för att bestämma halten av kroppens viktiga salter i blod och urin. Därigenom kan din eller ditt barns läkare korrekt beräkna dosen av dessa tillskottsämnen.

   CYSTAGON ska tas 4 gånger per dag, var 6:e timme, helst direkt efter eller tillsammans med föda. Det är viktigt att ta dosen så nära var 6:e timme som möjligt.


   Behandling med CYSTAGON är livslång, enligt instruktioner från behandlande läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av CYSTAGON

   Kontakta din eller ditt barns läkare eller sjukhusets akutmottagning omedelbart om mer läkemedel än vad som föreskrivits har intagits eller vid slöhet.

   Om du har glömt att ta CYSTAGON

   Om en dos av läkemedlet missas, ska läkemedlet tas så snart som möjligt. Om mindre än två timmar återstår till nästa dos så hoppa över den missade dosen och återgå till vanliga medicintider. Tag inte en dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan CYSTAGON orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   CYSTAGON kan orsaka dåsighet eller medföra att individen blir mindre vaksam än vanligt. Försäkra dig om att du vet hur du eller ditt barn reagerar på läkemedlet innan ni utför en aktivitet som kräver full uppmärksamhet.


   Följande biverkningar rapporterades: mycket vanlig (inträffade hos minst en av 10 patienter), vanlig (inträffade hos minst en av 100 patienter), mindre vanlig (inträffade hos minst en av 1 000 patienter), ovanlig (inträffade hos minst en av 10 000 patienter), mycket ovanlig (inträffade hos minst en av 100 000 patienter).


   • Mycket vanliga: Kräkning, illamående, diarré, aptitlöshet, feber och sömnighet.

   • Vanliga: Buksmärtor eller obehag, dålig andedräkt och kroppslukt, hudutslag, magtarmkatarr, trötthet, huvudvärk, encefalopati (hjärnsjukdom) samt onormala resultat av leverfunktionstest

   • Mindre vanliga: Hudbristningar, hudförändringar (små hårda klumpar på armbågarna), översträckning i lederna, bensmärta, benfraktur, skolios (krökning av ryggraden), benmissbildningar och bräcklighet, missfärgning av hår, allvarlig allergisk reaktion, dåsighet, krampanfall, nervositet, hallucinationer, minskning av antalet av vita blodkroppar, sår i mag- och tarmkanalen som yttrar sig som blödning i mag-tarmkanalen samt njurpåverkan som yttrar sig som svullnad av extremiteter och viktökning.

   Eftersom vissa av ovannämnda biverkningar är allvarliga bör man be sin egen eller barnets läkare att förklara eventuella varningssignaler.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur CYSTAGON ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat). En hård kapsel CYSTAGON 50 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat). En hård kapsel CYSTAGON 150 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat/natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, kapselhölje: gelatin, titandioxid, svart bläck på hårda kapslar (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hårda kapslar

   • Cystagon 50 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTA 50 på nederdelen och MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   • Cystagon 150 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTAGON 150 på nederdelen och MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, Avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike


   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, Avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike   eller


   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Belgique/België/Belgien

   Orphan Europe Benelux

   Koning Albert I laan 48 bus 3

   BE-1780 Wemmel (Brussels)

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Lietuva

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Švedija

   Tel: + 46 8 545 80 230


   България

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Германия

   Tel: +49 731 140 554 0

   Luxembourg/Luxemburg

   Orphan Europe Benelux

   Koning Albert I laan 48 bus 3

   BE-1780 Wemmel(Brussels)

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 2 46101 36


   Česká republika

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Německo

   Tel: +49 731 140 554 0

   Magyarország

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Németország

   Tel: +49 731 140 554 0


   Danmark

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Sverige

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Malta

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Franza

   Tel: +33 1 47 73 64 58


   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Tel: +49 731 140 554 0

   Nederland

   Orphan Europe Benelux

   Koning Albert I Iaan 48 bus 3

   BE-1780 Wemmel (Brussels)

   België

   Tel: +32 2 46101 36


   Eesti

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Rootsi

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Norge

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Sverige

   Tlf : +46 8 545 80 230


   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Γαλλία

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58


   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Deutschland

   Tel: +49 731 140 554 0

   España

   Orphan Europe, S.L.

   C/ Isla de la Palma, 37, 2ª planta

   E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Niemcy

   Tel: +49 731 140 554 0


   France

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Portugal

   Orphan Europe, S.L.

   C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

   E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

   Espanha

   Tel: +34 91 659 28 90


   Hrvatska

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Francuska

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58


   România

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Germania

   Tel: +49 731 140 554 0

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Isis House, 43 Station road

   Henley-on-Thames

   Oxfordshire RG9 1AT - UK

   United Kingdom

   Tel: +44 1491 414333


   Slovenija

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Nemčija

   Tel: +49 731 140 554 0

   Ísland

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Svíþjóð

   Simi:+46 8 545 80 230


   Slovenská republika

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Eberhard-Finckh-Straße 55

   D-89075 Ulm

   Nemecko

   Tel: +49 731 140 554 0

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Via Marostica, 1

   I-20146 Milano

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Sverige

   Puh/Tel : +46 8 545 80 230


   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 avenue du Général de Gaulle

   F - 92800 Puteaux

   Γαλλία

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58


   Sverige

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Sverige

   Tel : +46 8 545 80 230

   Latvija

   Orphan Europe AB

   Isafjordsgatan 30C, plan 3

   S-164 40 Kista

   Zviedrija

   Tel: +46 8 545 80 230

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Isis House, 43 Station road

   Henley-on-Thames

   Oxfordshire RG9 1AT - UK

   Tel: +44 (0)1491 414333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   14/02/2017


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cystagon

  Kapsel, hård 50 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 419937
  • Tillverkare: Orphan Europe Nordic AB

  900,12 kr

  Jämförpris: 9 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?