Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cystadrops

   3,8 mg/ml ögondroppar, lösning
   cysteamin (merkaptamin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cystadrops är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cystadrops
   3. Hur du använder Cystadrops
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cystadrops ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cystadrops är och vad det används för

   Vad Cystadrops är

   Cystadrops är ögondroppar som innehåller det aktiva ämnet cysteamin (kallas även merkaptamin).

   Vad det används för

   Det används för att minska mängden cystinkristaller på ögats yta (hornhinnan) hos vuxna och barn över 2 år som har cystinos.

   Vad är cystinos

   Cystinos är en ovanlig, ärftlig sjukdom i vilken kroppen inte kan bryta ned överflödigt cystin (en aminosyra), vilket leder till ansamlingar av cystinkristaller i olika organ (såsom njurar och ögon). Ansamlingar av kristaller i ögat kan leda till ökad ljuskänslighet (fotofobi), skador på hornhinnan (keratopati) och nedsatt syn.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cystadrops

   Använd inte Cystadrops

   Om du är allergisk mot cysteamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cystadrops.

   Andra läkemedel och Cystadrops

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Trots att nivån Cystadrops i blodet är försumbar ska du vara försiktig.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva att du får dimsyn ett par minuter efter att du har använt Cystadrops. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du ser klart igen.

   Cystadrops innehåller bensalkonklorid

   Bensalkonklorid kan orsaka irritation i ögonen och har visats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser minst 15 minuter efter att ögondropparna har tagits.


   3. Hur du använder Cystadrops

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos

   • Rekommenderad dos är 1 droppe i varje öga, 4 gånger per dag.

   • Det rekommenderade intervallet mellan dostillfällena är 4 timmar (du kan till exempel ta ögondropparna kl. 8.00, 12.00, 16.00 och 20.00).

   • Det rekommenderas att du tar den sista droppen för dagen minst 30 minuter innan sänggående för att undvika klibbiga ögon på morgonen.

   • Dosen kan minskas gradvis (till en minsta daglig dos om 1 droppe i varje öga) av din läkare, beroende på resultat vid ögonundersökning.

   Använd endast dropparna i ögonen (okulär användning).

   Följ nedanstående anvisningar noggrant när du använder ögondropparna.

   Steg 1: Innan du använder flaskan första gången

   • Cystadrops måste få anta rumstemperatur före det första dostillfället. Det gör det lättare att ge dropparna.

   • Innan du använder ögondropparna första gången ska du skriva datum för öppnande i fältet på kartongförpackningen.

   • Tvätta händerna noggrant för att undvika mikrobiologisk förorening av innehållet i flaskan.

   • Ta bort det gröna skyddslocket (bild 1).

   • Ta bort metallförseglingen (bild 2).

   • Ta bort den grå proppen (bild 3) från flaskan.

   • Vidrör inte flaskans öppning efter att du har tagit bort den grå proppen.

   Bild 1,2 och 3

   • Ta ur droppspetsen ur paketet utan att vidröra den ände som ska fästas på flaskan och fäst droppspetsen (bild 4) vid flaskan. Ta inte bort droppspetsen från flaskan.

   Bild 4 och 5

   • Se till att du inte lossar på den lilla vita hylsan (bild 5) som sitter på toppen av droppspetsen.

   Steg 2: Innan du använder ögondropparna

   • Kontrollera datumet för öppnande som du har angivit på kartongförpackningen. Cystadrops kan användas i upp till 7 dagar efter öppnande.

   • Hämta droppflaskan och en spegel.

   • Tvätta händerna.

   Steg 3: Använda ögondropparna

   • Håll droppflaskan mellan tummen och fingrarna med spetsen nedåt. Rör droppflaskan uppåt och nedåt för att få ned dropparna i droppspetsen.

   • Skruva loss den lilla vita hylsan från droppspetsen.

   • Luta huvudet bakåt. Dra ned ögonlocket med ett rengjort finger så att en ”ficka” bildas mellan ögonlocket och ögat. Där ska droppen placeras (bild 6).

   Bild 6

   • Placera droppflaskans spets nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

   • Vidrör inte ögat, ögonlocket, området omkring ögat eller andra ytor med droppspetsen. Det kan infektera dropparna.

   • Tryck försiktigt på droppspetsen för att få fram en droppe Cystadrops i taget.

   • När du har använt Cystadrops ska du sätta ett finger i ögonvrån vid näsan (bild 7) och försiktigt massera det övre ögonlocket för att sprida ut ögondropparna över ögat.

   Bild 7

   • Ta bort överflödigt läkemedel runt ögonen med en fuktad servett (bild 8), för att undvika eventuell irritation.

   • Upprepa steg 3 för det andra ögat.

   • Sätt tillbaka den lilla vita hylsan på droppspetsen omedelbart efter användning.

   Bild 8

   Steg 4: Förvara ögondropparna efter användning

   • Placera droppflaskan i kartongförpackningen.

   • Förvara Cystadrops i rumstemperatur (det underlättar användningen av droppspetsen).

   • Kassera 7 dagar efter öppnande.


   Om en droppe kommer utanför ögat

   Försök igen.

   Om du använder Cystadrops med andra ögonläkemedel

   Se till att vänta minst 10 minuter mellan användning av Cystadrops och andra ögonläkemedel. Använd ögonsalva sist.

   Om du använder mjuka kontaktlinser

   Använd inte dropparna när du har kontaktlinser i. När du har använt dropparna ska du vänta 15 minuter innan du sätter i linserna igen.

   Om du använt för stor mängd av Cystadrops

   Om du använder för många droppar i ögonen ska du skölja ögonen, helst med koksaltlösning (annars med varmt vatten). Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

   Om du har glömt att använda Cystadrops

   Vänta till det är dags för nästa tillförsel och fortsätt enligt de fastställda intervallen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd användning.

   Om du slutar att använda Cystadrops

   Cystadrops måste användas varje dag för att läkemedlet ska verka ordentligt. Om du slutar använda Cystadrops kan ansamlingen av cystinkristaller i ögat (hornhinnan) öka och leda till ljuskänslighet (fotofobi), skador på hornhinnan (keratopati) och nedsatt syn. Därför ska du tala med din läkare innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, såvida inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte använda Cystadrops utan att tala med din läkare.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

   • ögonsmärta

   • röda ögon, ögonklåda, irriterade ögon (brännande känsla)

   • rinnande ögon

   • dimsyn

   • obehag där dropparna har använts (huvudsakligen klibbiga ögon och klibbiga ögonfransar), läkemedelsansamling på ögonfransarna, runt ögonen

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

   • onormal känsla i ögat, känsla av att det är något i ögat

   • torra ögon

   • svullna ögonlock

   • irriterade ögonlock

   • synnedsättning

   • smärta där dropparna har använts

   • vagel

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cystadrops ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad förpackning:

   • Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C)

   • Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Öppnad förpackning:

   • Skriv det datum då du öppnar flaskan i fältet på kartongen.

   • Cystadrops kan användas i upp till 7 dagar efter öppnande.

   • Tillslut droppflaskan väl och förvara den i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   • Förvaras vid högst 25 °C.

   • Förvaras i skydd mot kyla.

   • Du måste kassera droppflaskan 7 dagar efter öppnandet, även om den inte är tom. Använd en ny flaska.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cysteamin (merkaptamin), som hydroklorid. En ml ögondroppar innehåller 3,8 mg cysteamin.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (mer information finns i avsnitt 2 under ”Cystadrops innehåller bensalkonklorid”), dinatriumedetat, karmellosnatrium, citronsyramonohydrat, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätska.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cystadrops är en klar och trögflytande ögondroppslösning.

   Varje förpackning innehåller:

   • 1 bärnstensfärgad glasflaska som innehåller 5 ml ögondroppar.

   • 1 droppspets för applicering.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 Avenue du Général de Gaulle

   92800 Puteaux

   Frankrike

   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble “Le Wilson”

   70 Avenue du Général de Gaulle

   92800 Puteaux

   Frankrike

   eller

   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   Orphan Europe Benelux

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Lietuva

   Orphan Europe SARL

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Švedija

   България

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Франция


   Luxembourg/Luxemburg

   Orphan Europe Benelux

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Belqique/Belgien

   Česká republika

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francie

   Magyarország

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franciaország

   Danmark

   Orphan Europe AB

   Tlf: +46 8 545 80 230

   Sverige

   Malta

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 1 47 73 64 58

   Franza

   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Nederland

   Orphan Europe Benelux

   Tel: +32 2 46101 36

   België

   Eesti

   Orphan Europe AB

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Rootsi

   Norge

   Orphan Europe AB

   Tlf: +46 8 545 80 230

   Sverige

   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: + 33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Deutschland

   España

   Orphan Europe S.L.U

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francja

   France

   Orphan Europe SARL

   Tél: + 33 (0)1 47 73 64 58

   Portugal

   Orphan Europe Portugal Lda.

   Espanha

   Tel: +351 21 432 95 00

   Hrvatska

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francuska

   România

   Orphan Europe SARL

   Tél: + 33 (0)1 47 73 64 58

   Franţa

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 1491 414333

   United Kingdom

   Slovenija

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija

   Ísland

   Orphan Europe AB

   Simi: +46 8 545 80 230

   Svíþjóð

   Slovenská republika

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francúzsko

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Orphan Europe AB

   Puh/Tel: +46 8 545 80 230

   Sverige

   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Sverige

   Orphan Europe AB

   Tel: +46 8 545 80 230


   Latvija

   Orphan Europe AB

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Zviedrija

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 (0)1491 414333   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-16


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cystadrops

  Ögondroppar, lösning 3,8 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 382318
  • Tillverkare: Recordati AB

  10.594 kr

  Jämförpris: 2.118,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?