Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cystadane

   1 g oralt pulver
   Betain vattenfritt

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cystadane är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cystadane
   3. Hur du tar Cystadane
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cystadane ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cystadane är och vad det används för

   Cystadane innehåller betain vattenfritt som är avsett för att vara en tilläggsbehandling av homocystinuri, en ärftlig (genetisk) sjukdom där aminosyran metionin inte kan brytas ned helt av kroppen.

   Metionin finns i vanligt matprotein (tex kött, fisk, mjölk, ost, ägg). Det omvandlas till homocystein som sedan normalt sett omvandlas till cystein under matsmältningen. Homocystinuri är en sjukdom som orsakas av ansamlingen av homocystein som inte omvandlas till cystein och som kännetecknas av proppbildning i venerna, benskörhet, onormala förändringar i skelettet samt kristallinlagringar i ögats lins. Användandet av Cystadane tillsammans med andra behandlingar såsom vitamin B6, vitamin B12, folat och specialkost syftar till att minska de förhöjda nivåerna av homocystein i din kropp.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cystadane

   Ta inte Cystadane

   Om du är allergisk mot betain vattenfritt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cystadane.

   Om du känner av biverkningar som huvudvärk, kräkningar eller synförändringar, och du är av homocystinuriundertypen som kallas CBS (cystationin-beta-syntasbrist) ska du kontakta din läkare omedelbart, det kan vara tecken på svullnad i hjärnan (cerebralt ödem). I sådana fall kommer din läkare att övervaka metioninnivån i din kropp och eventuellt se över din kost. Du kan komma att behöva avbryta din behandling med Cystadane.

   Om du behandlas med Cystadane och med andra blandningar av aminosyror och om du behöver ta andra mediciner samtidigt, låt det gå 30 minuter mellan intagen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Cystadane”).

   Andra läkemedel och Cystadane

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du tar aminosyreblandningar eller mediciner såsom vigabatrin eller GABA-analoger (läkemedel som används för att behandla epilepsi) ska du tala om detta för din läkare eftersom dessa kan påverka din behandling med Cystadane.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om du kan använda detta läkemedel under graviditet och ammning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cystadane har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar Cystadane

   Användning av det här läkemedlet kommer att ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med homocystinuri.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för barn och vuxna är 100 mg/kg/dag uppdelat på 2 doser per dag.

   För vissa patienter krävdes doser över 200 mg/ kg/dag för att få avsedd effekt. Din läkare kan eventuellt anpassa dosen baserat på dina laboratorievärden.

   Du kommer därför att behöva regelbunden blodprovstagning för att bestämma den korrekta dagliga dosen.

   Du ska ta Cystadane oralt (via munnen).

   För att mäta upp dosen:

   • skaka burken lätt innan du öppnar den

   • använd rätt doseringssked:

    • den lilla gröna skeden mäter upp 100 mg av betain vattenfritt pulver;

    • den medelstora blåa skeden mäter upp 150 mg av betain vattenfritt pulver;

    • den stora rosa skeden mäter upp 1 g av betain vattenfritt pulver.

   • ta en rågad sked med pulver från burken

   • dra med baksidan av en kniv över skeden

   • pulvret som är kvar i skeden är en full sked

   • ta rätt antal skedar med pulver från burken

   Blanda den uppmätta pulverdosen med vatten, juice, mjölk, mjölkersättning eller mat tills allting är helt upplöst och intag direkt efter blandning.

   Om du har tagit för stor mängd av Cystadane

   Om du av misstag tar för mycket Cystadane, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta Cystadane

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det och fortsätt med nästa dos som planerat.

   Om du slutar att ta Cystadane

   Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga läkare. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Den vanligaste biverkningen vid intag av Cystadane, vilket förekommer hos fler än 1 av 10 användare (frekvensen är mycket vanlig) är förhöjda nivåer av metionin i blodet.

   Metioninnivån kan vara relaterad till svullnad i hjärnan (cerebralt ödem), vilket förekommer hos färre än 1 av 100 användare (frekvensen är mindre vanlig). Om du har morgonhuvudvärk med kräkningar och/eller synförändringar, ska du omedelbart kontakta din läkare (de kan vara tecken på svullnad i hjärnan).

   Störningar i magtarmkanalen som diarré, illamående, kräkningar, magbesvär och inflammation i tungan är mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

   Andra mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) kan omfatta minskad aptit (anorexi), upprördhet, irritabilitet, håravfall, nässelfeber, avvikande kroppslukt, bristande kontroll över urinpassagen (urininkontinens).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cystadane ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

   Efter det att burken öppnats ska läkemedlet användas inom 3 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är betain vattenfritt. 1 g oralt pulver innehåller 1 g betain vattenfritt.

   • Det finns inga övriga innehållsämnen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cystadane är ett vitt kristalliskt fritt finfördelat pulver. Det finns tillgängligt i flaskor med barnskyddande förslutningar. Varje burk innehåller 180 g pulver. Varje kartong innehåller en burk och tre doseringsskedar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble, Le Wilson”

   70, avenue du Général de Gaulle

   F - 92800 Puteaux

   Frankrike

   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   eller

   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Belgique/België/Belgien

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36


   Lietuva

   Recordati AB

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Švedija

   България

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Франция


   Luxembourg/Luxemburg

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Belgique/Belgien


   Česká republika

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francie

   Magyarország

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franciaország


   Danmark

   Recordati AB

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Malta

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 1 47 73 64 58

   Franza


   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Nederland

   Recordati

   Tel: +32 2 46101 36

   België

   Eesti

   Recordati AB

   Tel: + 46 8 545 80 230 

   Rootsi

   Norge

   Recordati AB

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: +33 (0)1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH

   Tel: +49 731 140 554 0

   Deutschland

   España

   Orphan Europe, S.L.U.

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francja

   France

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58


   Portugal

   Jaba Recordati S.A.

   Tel: +351 21 432 95 00


   Hrvatska

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francuska

   România

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franţa

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 1491 414333

   United Kingdom


   Slovenija

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija


   Ísland

   Recordati AB

   Simi:+46 8 545 80 230

   Svíþjóð

   Slovenská republika

   Orphan Europe SARL

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francúzsko

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Recordati AB

   Puh/Tel : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Τηλ : +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Sverige

   Recordati AB

   Tel : +46 8 545 80 230

   Latvija

   Recordati AB

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Zviedrija

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 (0)1491 414333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24/07/2018


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/. liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och orphan drugs.

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/. liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och orphan drugs.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  CYSTADANE

  Oralt pulver 1 g 180 gram Burk

  • Varunummer: 596635
  • Tillverkare: Abacus Medicine A/S

  4.676,54 kr

  Jämförpris: 25,98 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?