Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cyklokapron 1 g brustabletter


   tranexamsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cyklokapron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklokapron
   3. Hur du tar Cyklokapron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cyklokapron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cyklokapron är och vad det används för

   Cyklokapron är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

   Cyklokapron används för:

   Kraftiga menstruationsblödningar. Blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar. Blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor. Efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.

   Tranexamsyra som finns i Cyklokapron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklokapron

   Ta inte Cyklokapron

   • Om du behandlas för blodpropp t.ex. i benen, lungorna eller hjärnan

   • Om du behandlas för hjärnblödning

   • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   • Om du tidigare har haft kramper

   • Om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Cyklokapron om du har något av följande:

   • Oregelbundna menstruationer

   • Tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

   • Blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

   • Nedsatt njurfunktion

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Tranexamsyra går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar som t.ex. yrsel och synstörningar har rapporterats, vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Andra läkemedel och Cyklokapron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande medel) skall endast utföras av läkare med koagulation som specialistkompetens.

   Cyklokapron innehåller natrium

   Cyklokapron innehåller 194,27 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/ bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 10 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium i kost för vuxna.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver 2 eller fler brustabletter dagligen under en längre tidsperiod, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


   3. Hur du tar Cyklokapron

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 brustablett 2-4 gånger per dygn. Brustabletten skall lösas i ½ glas vatten före intagandet. Dosen kan variera något beroende på användningsområde.

   Om du har tagit för stor mängd av Cyklokapron

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

   Om du har glömt att ta Cyklokapron

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska hudreaktioner (t.ex. nässelutslag).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Blodpropp, kramper.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cyklokapron ska förvaras

   Fuktkänsligt. Förvaras torrt. Tillslut förpackningen väl.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller rören efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Tranexamsyra. En brustablett innehåller 1 g tranexamsyra.

   Övriga innehållsämnen: Citronsyra, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat, natriumcitrat och arom tetrarome orange.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, runda, plana brustabletter.

   1 st aluminiumrör med 16 brustabletter.

   3 st aluminiumrör med 16 brustabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon 08 630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cyklokapron®

  Brustablett 1 g 3 x 16 styck Burk

  • Varunummer: 137836
  • Tillverkare: Meda AB

  586,17 kr

  Jämförpris: 12,21 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?