Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


   Innehavare av godkännande för försäljning :

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland


   Tillverkare:

   Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L

   Ctra. Camprodón s/n° Finca La Riba

   Vall de Bianya

   17813 - Gerona

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Cydectin vet 18,92 mg/g Oralgel för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 g innehåller:

   Aktiv substans:

   Moxidektin

   18,92 mg

   Hjälpämnen:

   Bensylalkohol

   37,84 mg

   Dinatriumedeteat

   0,24 mg

   4. INDIKATION(ER)

   För behandling av infektioner hos häst orsakade av moxidektinkänsliga stammar av:

   Stora blodmaskar (strongylider):

   Strongylus vulgaris (vuxna och larver i blodkärl)
   Strongylus edentatus (vuxna och larver i buken)
   Triodontophorus brevicauda (vuxna)
   Triodontophorus serratus (vuxna)
   Triodontophorus tenuicollis (vuxna)

   Små blodmaskar (strongylider) (vuxna och larver i tarmen):

   Cyathostomum spp.
   Cylicocyclus spp.
   Cylicostephanus spp.
   Cylicodontophorus spp.
   Gyalocephalus spp.


   Spolmask (ascarider):

   Parascaris equorum (vuxna och larvstadier)


   Övriga species:

   Springmask (Oxyuris equi, vuxna och larvstadier)
   Magmask (Habronema muscae, vuxna)
   Styngflugelarver (Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus nasalis, L2 och L3 larver)
   Fölmask (Strongyloides westeri, vuxna)
   Lilla magmasken (Trichostrongylus axei)


   Effekt mot små blodmaskar varar i 2 veckor. Utsöndring av äggen hämmas under 90 dagar.

   Cydectin vet. är effektiv mot L4 stadier av små blodmaskar under utveckling i slemhinnan. Åtta veckor efter behandling är tidiga (hypobiotiska) inkapslade L3 stadier av små blodmaskar eliminerade.


   Ston kan behandlas under alla stadier av dräktighet och digivning.


   5. KONTRAINDIKATIONER

   När skall läkemedlet inte användas?

   Behandla ej föl under 4 månaders ålder.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller annat läkemedel ur gruppen milbemyciner, eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Okoordinerade rörelser, depression, buksmärta, muskeldarrning, slapp underläpp och svullen mule kan ses i mycket sällsynta fall.

   Biverkningarna är vanligtvis övergående och försvinner i de flesta fall spontant.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   0,4 mg moxidektin/kg kroppsvikt som engångsdos ur doseringssprutan, kalibrerad i 25 kg-steg. Håll doseringssprutan så att den förslutna sprutöppningen pekar till vänster så att viktsmarkeringarna och doseringsskalan (små svarta linjer) syns. Varje skalsteg motsvarar dosering för 25 kg kroppsvikt. Skruva doseringsringen så att dess vänstra sida kommer i linje med djurets vikt.

   Vägning eller mätning rekommenderas för att säkerställa rätt dosering.

   En doseringsspruta räcker till 700 kg kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att undvika överdosering skall uppmärksamhet iakttagas för korrekt dosering till föl, speciellt lätta föl och ponnyföl.

   Använd inte samma spruta till flera hästar, såvida dessa inte redan har direkt kontakt inom samma stall eller bete.


   Cydectin vet. oralgel är en formulering enbart avsedd för användning till häst.

   Hundar och katter kan påverkas negativt av koncentrationen av moxidektin i denna produkt, om de får i sig utspilld gel eller kommer åt använda sprutor.

   Neurologiska symtom (såsom okoordinerade rörelser, muskeldarrningar och konvulsioner) samt symtom från matsmältningssystemet (såsom ökad salivering) har noterats.

   10. KARENSTIDER

   Kött- och slaktbiprodukter: 32 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen "Utg.dat".

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Undvik direkt kontakt med hud och ögon.

   Vid kontakt med ögonen, spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.

   Skyddshandskar rekommenderas.

   Tvätta händerna eller annan exponerad yta efter användning..

   Rök, ät och drick inte under hantering av produkten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Produkten är toxisk för fiskar och vattenlevande djur.

   Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma sprutor.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-12-02

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Spruta av polyeten med hög täthet innehållande 14,8 g oralgel och försedd med graderad kolv med pistong och skyddshuv i polyeten med låg täthet.

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong innehållande 1 endosspruta à 14,8 gram

   Kartong innehållande 10 individuellt förpackade endossprutor à 14,8 gram

   Kartong innehållande 20 endossprutor à 14,8 gram


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Information lämnas av:

   Orion Pharma Animal Health

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cydectin® vet

  Oral gel 18,92 mg/g 10 x 14,8 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 443191
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.569,50 kr

  Jämförpris: 10,46 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?