Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cyclopentolat Bausch & Lomb

   1% (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
   cyklopentolathydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cyclopentolat Bausch & Lomb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb
   3. Hur du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cyclopentolat Bausch & Lomb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cyclopentolat Bausch & Lomb är och vad det används för

   Cyclopentolat Bausch & Lomb vidgar pupillen i ditt öga och påverkar ringmuskeln i ögats strålkropp till att slappna av. Ringmuskeln styr ögonlinsens kupning och därigenom ögats ackommodation (avståndsinställning). En avslappning av ringmuskeln betyder därför att ackommodationen kopplas ifrån.

   Den maximala effekten kvarstår under 30-60 minuter för att sedan försvinna relativt snabbt. Återgång till normal ackommodation sker sedan under 24 timmar.

   Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga eller för att behandla vissa typer av ögoninflammation.

   Detta läkemedel är avsett för barn över 1 år, vuxna och äldre personer.

   Cyklopentolathydroklorid som finns i Cyclopentolat Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Ta inte Cyclopentolat Bausch & Lomb:

   • om du är allergisk mot cyklopentolathydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel (som kan ge plötsligt ökat tryck i ögat när pupillen är vidgad).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller ögonspecialist innan du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb.

   Barn

   Använd inte Cyclopentolat Bausch & Lomb till nyfödda eller spädbarn under 1 år, eftersom det finns en risk för allvarliga biverkningar.

   Tala med läkare innan läkemedlet används till barn över 1 år eller barn med Downs syndrom, hjärnskada, eller epilepsi, eftersom det finns en risk för allvarliga biverkningar.

   Andra läkemedel och Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan bli gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller ögonspecialist innan du tar detta läkemedel. Din läkare eller ögonspecialist avgör om du ska använda dessa ögondroppar eller ta ett annat läkemedel.

   Cyklopentolathydroklorid passerar över i modersmjölk och risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Cyklopentolat Bausch & Lomb bör därför inte användas vid amning.

   Kontaktlinser

   Din läkare kommer att be dig avlägsna kontaktlinserna innan du tar ögondropparna. Det finns ingen information om hur den här produkten påverkar kontaktlinser. Därför ska du inte använda kontaktlinser förrän effekten av ögondropparna har försvunnit fullständigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Som för alla ögondroppar kan du få dimsyn efter det att du tagit dropparna. Vänta tills du ser klart igen innan du kör eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller ögonspecialistens anvisningar. Rådfråga läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.

   Vuxna

   Dosen bestäms av din läkare som anpassar den för dig. Rekommenderad dos för vuxna är 1-2 droppar i varje öga efter behov.

   Barn

   För barn bestäms dosen av läkaren eller ögonspecialisten. Till barn ska man alltid använda den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten. Se avsnitten”Barn” och ”Eventuella biverkningar”.

   Bruksanvisning
   Läkaren eller ögonspecialisten ger dig vanligen ögondropparna, men om du själv tar ögondroppanna ska du noga följa dessa instruktioner:

   1. Tvätta händerna.

   2. Använd en spegel eftersom det kommer att hjälpa dig att se vad du gör

   3. Torka ögonen noga med en servett och vrid av förslutningen på endosbehållaren.

   4. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och droppa omsorgsfullt 1 eller 2 droppar i ögonspringan.

   5. Slut ögat och blinka några gånger så att du är säker på att lösningen täcker ögat.

   6. Slut ögonlocken. Du bör trycka försiktigt på inre ögonvrån i 3 minuter. Detta kommer att hindra lösningen från att rinna in i näsan och svalget. Detta gäller speciellt för barn, äldre och riskpatienter.

   7. Upprepa steg 4, 5 och 6 för det andra ögat. Kasta sedan endosbehållaren även om det finns lösning kvar i den.

   Om du har tagit för stor mängd av Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Om du har tagit för stor mängd av Cyclopentolat Bausch & Lomb, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Om du har glömt att ta Cyclopentolat Bausch & Lomb, ta det så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan förekomma:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • ansiktsrodnad

   • feber

   • ökad hjärtverksamhet

   • förvirring

   • hallucinationer

   • uppjagat sinnestillstånd

   • förstoppning

   • övergående sveda efter indroppning

   • dimsyn

   • försämrat närseende

   • ljuskänslighet

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • allergi vid längre tids användning

   • svårighet att urinera

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • krampanfall

   • akut grön starr (ökat vätsketryck i dina ögon)

   • minskad rörelse i mag- tarmkanalen

   • tarmvred

   • uppsvälld buk

   Ytterligare biverkningar hos barn

   Barn har ökad risk att få biverkningar på grund av överdosering.
   Barn över 1 år och barn med störningar i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi, hjärnskada, Downs syndrom) har ökad risk att få biverkningar, särskilt på grund av överdosering. Krampanfall har rapporterats hos barn med epilepsi.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cyclopentolat Bausch & Lomb ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cyklopentolathydroklorid. Varje Bausch & Lomb-behållare innehåller ungefär 0.5 ml lösning med cyklopentolathydroklorid 1% (5 mg).

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och steriliserat vatten.

   Detta läkemedel innehåller inga konserveringsmedel eftersom det är en steril endosbehållare.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje kartong innehåller 20 endosbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

   3013 Lake Drive

   Citywest Business Campus

   Dublin 24 - D24PPT3 - Irland

   Tillverkare
   Laboratoire Chauvin S.A.

   Z.I. Ripotier

   07200 Aubenas – Frankrike

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:

   Lokal företrädare
   Bausch & Lomb Nordic AB
   Söder Mälarstrand 45
   118 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-03.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cyclopentolat Bausch & Lomb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 439455
  • Tillverkare: Bausch & Lomb Nordic AB

  205,50 kr

  Jämförpris: 10,28 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?