Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Cyclopentolat Bausch & Lomb

   1% (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
   Cyklopentolathydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB
   3. HUR DU ANVÄNDER CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Cyclopentolat Bausch & Lomb vidgar pupillen i ditt öga och påverkar ringmuskeln i ögats strålkropp till att slappna av. Ringmuskeln styr ögonlinsens kupning och därigenom ögats ackommodation (avståndsinställning). En avslappning av ringmuskeln betyder därför att ackommodationen kopplas ifrån.


   Den maximala effekten kvarstår under 30-60 minuter för att sedan försvinna relativt snabbt. Återgång till normal ackommodation sker sedan under 24 timmar.


   Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga eller för att behandla vissa typer av ögoninflammation.


   Denna medicin är avsedd för barn, vuxna och äldre personer.


   Cyklopentolathydroklorid som finns i Cyclopentolat Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB

   Ta inte Cyclopentolat Bausch & Lomb:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cyklopentolathydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Cyclopentolat Bausch & Lomb (listas i avsnitt 6).

   • Om du lider av grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel (som kan ge plötsligt ökat tryck i ögat när pupillen är vidgad).

   Varningar och försiktighet

   Prata med din läkare eller ögonspecialist innan du tar Cyclopentolat Bausch & Lomb.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Kontaktlinser
   Din läkare kommer att be dig avlägsna kontaktlinserna innan du tar ögondropparna. Det finns ingen information om hur den här produkten påverkar kontaktlinser. Därför ska du inte använda kontaktlinser förrän effekten av ögondropparna har försvunnit fullständigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan bli gravid eller planerar att föda barn, rådgör med din läkare eller ögonspecialist innan du tar den här medicinen. Din läkare eller ögonspecialist avgör om du ska använda dessa ögondroppar eller ta en annan medicin.


   Cyklopentolathydroklorid passerar över i modersmjölk och risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Cyklopentolat Bausch & Lomb bör därför inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Som för alla ögondroppar kan du få dimsyn efter det att du tagit dropparna. Vänta tills du ser klart igen innan du kör eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB

   Ta alltid den här medicinen exakt enligt läkarens eller ögonspecialistens anvisningar. Rådfråga läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.


   Dosering
   Dosen bestäms av din läkare som anpassar den för dig.

   • Vanlig dos för vuxna är 1-2 droppar lösning i varje öga efter behov.

   • För barn bestäms dosen av läkaren eller ögonspecialisten.

   Bruksanvisning
   Läkaren eller ögonspecialisten ger dig vanligen ögondropparna, men om du själv tar ögondroppanna ska du noga följa dessa instruktioner:


   1. Tvätta händerna.

   2. Använd en spegel eftersom det kommer att hjälpa dig att se vad du gör

   3. Torka ögonen noga med en servett och vrid av förslutningen på endosbehållaren.

   4. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och droppa omsorgsfullt 1 eller 2 droppar i ögonspringan.

   5. Slut ögat och blinka några gånger så att du är säker på att lösningen täcker ögat.

   6. Slut ögonlocken. Du bör trycka försiktigt på inre ögonvrån i 3 minuter. Detta kommer att hindra lösningen från att rinna in i näsan och svalget. Detta gäller speciellt för barn, äldre och riskpatienter.

   7. Upprepa steg 4, 5 och 6 för det andra ögat. Kasta sedan endosbehållaren även om det finns lösning kvar i den.

   Om du har tagit för stor mängd av Cyclopentolat Bausch & Lomb, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Cyclopentolat Bausch & Lomb

   Om du har glömt att ta Cyclopentolat Bausch & Lomb, ta det så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Cyclopentolat Bausch & Lomb orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan förekomma:


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • ansiktsrodnad

   • feber

   • ökad hjärtverksamhet

   • förvirring

   • hallucinationer

   • uppjagat sinnestillstånd

   • förstoppning

   • försämrat närseende

   • ljuskänslighet

   • dimsyn

   • övergående sveda efter indroppningen


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • allergi vid längre tids användning

   • svårighet att urinera


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • akut grön starr (ökat vätsketryck i dina ögon)


   Barn har ökad risk att få biverkningar på grund av överdosering.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. HUR CYCLOPENTOLAT BAUSCH & LOMB SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cyklopentolathydroklorid. Varje Bausch & Lomb-behållare innehåller ungefär 0.5 ml lösning med cyklopentolathydroklorid 1% (5 mg).

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och steriliserat vatten.


   Denna medicin innehåller inga konserveringsmedel eftersom det är en steril endosbehållare.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Varje kartong innehåller 20 endosbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning
   Bausch & Lomb Pharmaceuticals Ltd.
   106 London Road
   Kingston-upon-Thames
   Surrey, KT2 6TN – England

   Tillverkare
   Laboratoire Chauvin S.A.

   Z.I. Ripotier

   07200 Aubenas – Frankrike


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:


   Lokal företrädare
   Bausch & Lomb Nordic AB
   Söder Mälarstrand 45
   118 25 Stockholm


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cyclopentolat Bausch & Lomb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 439455
  • Tillverkare: Bausch & Lomb Nordic AB

  202,50 kr

  Jämförpris: 10,13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?