Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cortimyk

   20 mg/g + 10 mg/g kräm
   Mikonazolnitrat och hydrokortison
   benoesyra och butylhydroxianisol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cortimyk är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk
   3. Hur du använder Cortimyk
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cortimyk ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cortimyk är och vad det används för

   Cortimyk innehåller de aktiva substanserna mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är ett svampdödande medel och hydrokortison är en mild kortikosteroid med en klådstillande och antiinflammatorisk effekt. Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda. Cortimyk kräm kan även användas mot andra svampinfektioner i huden.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk

   Använd inte Cortimyk

   • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i Cortimyk (anges i avsnitt 6).

   • om huden är infekterad av virus (herpes eller vattenkoppor) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk.

   • Undvik kontakt med ögonen.

   • Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.

   • Normal hygien bör iakttas för att förebygga infektion eller återfall av infektionen.

   Barn och ungdomar

   Var försiktig när små barn behandlas på stora kroppsytor då det finns risk för absorption av betydande grad.

   Andra läkemedel och Cortimyk

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandling med warfarin (t.ex. Waran), som intas via munnen kan påverkas av Cortimyk. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under graviditet.

   Hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under amning.

   Cortimyk innehåller benoesyra och butylhydroxianisol

   Cortimyk innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande för hud, ögon och slemhinnor.

   Cortimyk innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


   3. Hur du använder Cortimyk

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vid fotsvamp: Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut krämen tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanför eller enligt läkares föreskrift. Gnugga in krämen i huden med fingret tills den absorberats. När klådan, irritationen och rodnaden försvunnit bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka för att förebygga återfall.

   Vid kliande svampinfektioner på huden ska krämen strykas ut tunt på infekterade hudområden enligt läkares föreskrift.

   Cortimyk färgar inte kläder eller hud och kan lätt tvättas av med tvål och vatten.

   Om du använt för stor mängd av Cortimyk

   Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

   Om du har glömt att använda Cortimyk

   Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer): Hudirritation.

   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer): Kontaktallergisk reaktion. Om du får en sådan allergisk reaktion bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cortimyk ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller 20 mg mikonazolnitrat och 10 mg hydrokortison.

   • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, lättflytande paraffin, vattenfri dinatriumedetat, bensoesyra, butylhydroxianisol, vatten, natriumhydroxid och saltsyra för justering av pH.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kräm

   Förpackningsstorlekar:

   Tub med 2x20 g och 50 g

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12 13 52 00

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare:

   Farmaclair

   440 avenue du Général de Gaulle

   14200 Hérouville St Clair

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cortimyk

  Kräm 20 mg/g + 10 mg/g 50 gram Tub

  • Varunummer: 000301
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  101,77 kr

  Jämförpris: 2,04 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?