Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: 

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Frankrike 

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, lösning för hund. Hydrokortisonaceponat

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Hydrokortisonaceponat

   0,584 mg/ml

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte på sår.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående lokala reaktioner på applikationsstället (erytem och/eller klåda) kan förekomma i mycket sällsynta fall.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade). 

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För användning på huden.

   Före användning, skruva pumpen på flaskan.
   Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
   Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Upprepa behandlingen dagligen under 7 dagar i följd. Undvik att spraya i ögonen på djuret. Detta läkemedel är en spray och ska inte masseras in i huden.

   Om längre behandling krävs, skall ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av Cortavance.

   Om ingen förbättring skett inom 7 dagar, skall behandlingen omvärderas av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Behandla i välventilerat utrymme.
   Brandfarligt.
   Behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Rök inte under användningen.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   Hållbarhet för öppnad förpackning: 6 månader. 

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp, bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd.
   På grund av brist av specifik information bör användning på hundar med Cushings sjukdom ske efter nytta/risk-bedömning.
   Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.
   Vid behandling av tolv hundar med atopisk dermatit genom lokal applicering på huden med rekommenderad behandlingsdos under 28–70 dagar i följd, kunde ingen märkbar effekt på de systemiska kortisolnivåerna påvisas.

   Hela den behandlade kroppsytan skall inte överstiga en yta motsvarande t.ex. behandling av två sidor från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår. I annat fall skall användning endast ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.

   Läkemedlets säkerhet har inte fastställs under dräktighet och laktation. Den systemiska absorptionen av hydrokortisonaceponat är obetydlig. Därför är det osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos till hund. Behandling av dräktiga eller digivande djur skall endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Vid spill på bar hud, tvätta noggrant med vatten. Tvätta händerna efter användning.
   Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Om ögonirritation uppstår, sök läkarvård. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller läkemedelsförpackningen för läkaren.

   Interaktionsstudier saknas och därför rekommenderas att inte samtidigt använda andra topikala preparat på samma hudområde.

   Lösningsmedlet i den här produkten kan fläcka vissa material, däribland målade, fernissade eller på liknande sätt behandlade ytor eller inredning i hemmet. Låt medlet torka in i huden innan djuret tillåts komma i kontakt med sådana material.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-10-26. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Efter lokal administrering ackumuleras och metaboliseras hydrokortisonaceponat i huden (i enlighet med studier på fördelning av radioaktivitet och farmakokinetiska data). Detta leder till att minimala mängder når blodomloppet. På så sätt höjs kvoten mellan önskad lokal anti-inflammatorisk effekt i huden och oönskade systemiska effekter.

   Administrering av hydrokortisonaceponat på skadad hud leder till en snabb minskning av hudrodnad, irritation och klåda, medan generella effekter minimeras.

   Efter topikal applicering av den föreskrivna dosen, men under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden och en kroppsyta motsvarande två sidor, från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår, observerades inga systemiska effekter.

   Toleransstudier med 3 och 5 gånger den föreskrivna dosen under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden visade reducerad förmåga att producera kortisol. Effekten var fullständigt reversibel inom 7 till 9 veckor efter avslutad behandling.

   Kartong som innehåller en 31 ml flaska av PET.

   Kartong som innehåller en 76 ml flaska av PET.

   Kartong som innehåller en 31 ml flaska av HDPE.

   Kartong som innehåller en 76 ml flaska av HDPE.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   AT: Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   1180 Wien

   Österreich

   Tel: +43-(0)1 21 834 260

   BE: België/Belgique

   VIRBAC Belgium NV

   Esperantolaan 4

   3001 Leuven

   België / Belgique / Belgien

   Tel: +32-(0)16 387 260

   BG: Република България

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Франция

   Teл: +33-(0)4 92 08 73 00

   CY: Κύπρος

   VIRBAC Hellas SA

   13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, T.K.14452, Μεηαμόρθωζη, Ελλάδα

   Τηλ. : +30-210 6219520 info@virbac.gr

   CZ: Česká republika

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID 06516 Carros

   Francie

   Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

   DE: Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   23843 Bad Oldesloe

   Deutschland

   Tel: +49-(4531) 805 111

   DK: Danmark

   VIRBAC Danmark A/S Profilvej 1

   6000 Kolding Danmark Tel: +45

   75521244

   EE: Eesti

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Prantsusmaa

   Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

   ES: España

   VIRBAC España SA

   Angel Guimerá 179-181

   08950 Esplugues de Llobregat

   (Barcelona)

   España

   Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

   FI: Suomi/Finland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Ranska

   Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

   FR: France

   VIRBAC France

   13e rue LID

   06517 Carros

   France

   service-conso@virbac.fr

   GR: Ελλάδα

   VIRBAC Hellas SA

   13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

   T.K.14452, Μεηαμόρθωζη,

   Ελλάδα

   Τηλ. : +30-210 6219520 info@virbac.gr

   HR: Hrvatska

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Francuska

   Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

   HU: Magyarország

   VIRBAC Hungary KFT

   Szent Istvàn krt.11.II/21.

   1055 Budapest

   Magyarország

   Teл: +36703387177

   IE: Ireland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   France

   Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

   IS: Ísland

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Frakkland

   Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

   IT: Italia

   VIRBAC SRL

   Via Ettore Bugatti, 15

   20142 Milano

   Italia

   Tel: + 39 02 40 92 47 1

   LT: Lietuva

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Prancūzija

   Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

   LU: Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC Belgium NV

   Esperantolaan 4

   3001 Leuven

   Belgique / Belgien

   Tel: +32-(0)16 387 260

   LV: Latvija

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Francija

   Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

   MT: Malta

   VIRBAC

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Franza

   Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

   NL: Nederland

   VIRBAC Nederland BV

   Hermesweg 15

   3771 ND-Barneveld

   Nederland

   Tel : +31-(0)342 427 127

   NO: Norge

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   6000 Kolding Danmark

   Tel: + 45 75521244

   PL: Polska VIRBAC Sp. z o.o. ul. Puławska 314

   02 - 819 Warszawa

   Polska

   Tel.: + 48 22 855 40 46

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cortavance

  Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml 76 milliliter Flaska

  • Varunummer: 497047
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  356 kr

  Jämförpris: 4,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?