Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cordarone

   50 mg/ml injektionsvätska, lösning
   amiodaronhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cordarone är och vad det används för
   Vad du behöver veta innan du tar Cordarone
   3. Hur du använder Cordarone
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cordarone ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cordarone är och vad det används för

   Denna produkt används endast på sjukhus. Cordarone är ett antiarytmikum, som sätter ned hjärtats elektriska retbarhet varvid hastig och oregelbunden hjärtverksamhet (arytmier) motverkas.

   Cordarone används för att behandla svåra störningar av hjärtrytmen och när andra läkemedel ej varit verksamma eller kan användas.

   Amiodaron som finns i Cordarone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Vad du behöver veta innan du tar Cordarone

   Använd inte Cordarone

   • om du är allergisk mot amiodaron, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har långsam hjärtrytm (om du inte har pacemaker)

   • om du har vissa andra typer av hjärtrubbningar (om du inte har pacemaker)

   • om du har rubbningar i sköldkörtelfunktionen (ämnesomsättningen)

   • om du har otillräcklig blodcirkulation eller mycket lågt blodtryck

   • om du ammar

   • om du behandlas med vissa läkemedel, se avsnitt ”Andra läkemedel och Cordarone”

   • Intravenös injektion ska inte ges om patienten har lågt blodtryck, svår andningssvikt, hjärtmuskelsjukdom eller hjärtfel. Intravenös injektion kan försämra dessa sjukdomar.

   • På grund av förekomst av bensylalkohol får inte Cordarone injektionsvätska ges till nyfödda, spädbarn eller barn upp till 3 år.

   Ovanstående gäller inte vid användning vid avancerad hjärt-lungräddning vid hjärtstopp på grund av kammarflimmer (ventrikelflimmer) som inte svarar på hjärtstartande behandling (defibrillering).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cordarone:

   • Om du har lågt blodtryck, svår andnings- eller hjärtsvikt

   • Om du har hepatit C, en infektion i levern orsakad av ett virus, och behandlas med läkemedel mot hepatit C (såsom sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, ledipasvir). Läkaren behöver övervaka dig vid samtidig behandling med dessa läkemedel på grund av en ökad risk för hjärtbiverkningar såsom långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

   Kontakta omedelbart läkare om du får andfåddhet, yrsel, hjärtklappning eller svimningsanfall om du behandlas med Cordarone och samtidigt tar något läkemedel mot hepatit C.

   Kontakta omedelbart läkare om du under behandlingen med Cordarone får:

   • torrhosta och andfåddhet, det kan vara tecken på biverkningar från lungorna.

   • allvarliga hudreaktioner

   • försämrad syn.

   Se avsnitt 4 Eventuella biverkningar för ytterligare information.

   Barn

   Det finns endast begränsade data angående säkerhet och effekt hos barn.

   Andra läkemedel och Cordarone

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Cordarone och andra mediciner tas samtidigt.

   Cordarone ska inte kombineras med följande läkemedel:

   • vissa läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, sotalol, bepridil)

   • vissa läkemedel som används vid behandling av psykiska sjukdomar (neuroleptika, litium, tricykliska antidepressiva)

   • vissa typer av antibiotika (erytromycin, moxifloxacin)

   • medel mot protozoer (pentamidin)

   • läkemedel vid opioidberoende och svåra smärttillstånd (metadon)

   • läkemedel mot malaria (meflokin)

   Effekten av behandlingen med Cordarone kan påverkas eller allvarliga biverkningar kan förstärkas om Cordarone tas samtidigt med vissa läkemedel t.ex.:

   • betablockerare, flekainid, digoxin, verapamil, diltiazem, nisoldipin (används vid behandling av hjärtsjukdomar t.ex. högt blodtryck och hjärtsvikt)

   • kortisontabletter

   • warfarin (blodförtunnande läkemedel)

   • fenytoin (mot epilepsi)

   • ciklosporin (används vid organtransplantation)

   • diuretika (vattendrivande läkemedel)

   • blodfettssänkande läkemedel så kallade statiner t.ex. simvastatin, atorvastatin, lovastatin

   • fentanyl (smärtstillande läkemedel)

   • ergotamin, dihydroergotamin, eletriptan (läkemedel mot migrän)

   • triazolam (lugnande läkemedel och sömnläkemedel)

   • fluorokinoloner, amfotericin B (antibiotika)

   • tarmirriterande laxermedel

   • läkemedel som hämmar ett enzym kallat CYP3A4 (t.ex. HIV-proteashämmare (särskilt ritonavir), ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, telitromycin, klaritromycin eller nefazodon)

   • dabigatran (motverkar blodproppar)

   • sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, ledipasvir (läkemedel mot hepatit C. Hepatit C är en infektion i levern orsakad av ett virus)

   • grapefruktjuice

   Före ett eventuellt kirurgiskt ingrepp är det viktigt att narkosläkaren känner till att du använder Cordarone.

   Cordarone bryts ned långsamt och finns därför kvar i kroppen lång tid efter avslutad behandling (individuellt, men upp till flera månader). Detta gäller främst när man långtidsbehandlas med Cordarone tabletter, men även med Cordarone injektion. Det kan därför påverka andra läkemedel även sedan din Cordaronebehandling upphört. Rådgör med läkare vid osäkerhet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Cordarone under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cordarone under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Cordarone försämrar förmågan att köra bil eller att sköta maskiner.

   Cordarone innehåller bensylalkohol

   Cordarone innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel (20 mg/ml). Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn under 3 år.


   3. Hur du använder Cordarone

   Cordarone injektionsvätska används på sjukhus som intravenös infusion eller injektion. Doseringen bestäms och justeras individuellt av läkaren.

   Vanlig dos är 5 mg/kg kroppsvikt. Se närmare upplysningar om dosering i avsnitt: ”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal” i slutet av bipacksedeln.

   Om du använt för stor mängd av Cordarone

   Läkaren eller sjukvårdspersonalen ger Cordarone åt dig och det är osannolikt att du får för stor mängd av läkemedlet. Om du misstänker att du fått en för stor mängd, tala omedelbart om det för sjukvårdspersonalen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • Hudutslag, feber, andningssvårigheter och blodtrycksfall. Detta kan vara tecken på anafylaktisk reaktion (överkänslighetsreaktion) inklusive chock som förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare.

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på angioödem som förekommer hos ett okänt antal användare.

   • En infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa. Detta kan tyda på en brist på vita blodkroppar (agranulocytos) vilket rapporterats hos ett okänt antal användare.

   • Allvarliga hudreaktioner med utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) eller hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i slemhinnor t ex munhåla och ögon. Detta kan vara tecken på toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit eller läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) som förekommer hos ett okänt antal användare.

   • Torrhosta och andfåddhet. Det kan vara tecken på biverkningar från lungorna som kan vara allvarliga vilket förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare.

   • Försämrad syn. Det kan vara tecken på allvarlig synnervspåverkan som kan leda till blindhet vilket förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare.

   Följande biverkningar har också rapporterats för Cordarone:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Långsam hjärtrytm (bradykardi). Reaktioner på injektionsstället såsom smärta, hudrodnad, svullnad p.g.a. vätskeansamling, vävnadsdöd, blodutgjutning, inflammation, förhårdnad av vävnad, infektion och pigmentförändringar. Lågt blodtryck, vanligtvis måttligt och övergående. . Kliande, röda utslag (eksem).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Rubbningar i hjärtats rytm. Illamående. Störning i leverfunktionen, förändringar i levervärdena. Förhöjt tryck i hjärnan, huvudvärk. Störningar i andningssystemet (t.ex. lunginflammation inklusive bindvävsbildning). Svettning, blodvallningar. Sjukdomskänsla, förvirring eller svaghetskänsla, illamående, minskad aptit, irritation. Detta kan vara en sjukdom som kallas inadekvat ADH-sekretion (SIADH, ”syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion”).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Överproduktion av hormon i sköldkörteln som reglerar ämnesomsättningen (hypertyreos). Ont i ryggen.

   En speciell form av förhöjd hjärtrytm (torsade de pointes). Blodpåverkan. Förvirring (delirium), hallucination. Plötslig inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit). Nässelutslag. Minskad sexlust.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cordarone ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Cordarone kommer att kasseras av läkaren eller sjuksköterskan när infusionen/injektionen har slutförts.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är amiodaronhydroklorid. 1 ml injektionsvätska innehåller 50 mg amiodaronhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är bensylalkohol, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, svagt gul lösning i 3 ml ampull.

   Förpackningsstorlek: 6x3 ml, 10x3 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Intravenösinfusion

   Intravenös infusion är att föredra närhelst det är möjligt. Rekommenderad dos är 5 mg/kg kroppsvikt givet via intravenös infusion under en period av 20 minuter till 2 timmar så långsamt som möjligt beroende på den kliniska bilden. Denna mängd ges som en utspädd lösning i 250 ml glukos 50 mg/ml. Denna kan följas av upprepade infusioner upp till 1200 mg (d.v.s. ungefär 15 mg/kg kroppsvikt) per 24 timmar, där infusionshastigheten regleras på basis av kliniskt svar.

   Intravenösinjektion

   Undantagsvis, där alternativ behandling misslyckats och endast vid en hjärtintensivvårdsavdelning med kontinuerlig tillgång till EKG-övervakning, kan medlet ges som långsam injektion av 150-300 mg i 10-20 ml glukos 50 mg/ml. Rekommenderad dos är 5 mg/kg kroppsvikt, injicerat under minst 3 minuter. Intravenös injektion bör inte upprepas förrän 15 minuter efter den första injektionen.

   Avancerad hjärt-lungräddning vid ventrikelflimmer som inte svarar på defibrillering:

   Intravenös startdos är 300 mg (eller 5 mg/kg kroppsvikt) som spädes med glukos 50 mg/ml till 20 ml och injiceras snabbt. En extra intravenös dos på 150 mg (eller 2,5 mg/kg kroppsvikt) kan övervägas om kammarflimmer kvarstår.

   Oral behandling ska initieras snarast efter adekvat respons och den intravenösa behandlingen ska gradvis minskas. Upprepad eller kontinuerlig infusion via perifera vener kan leda till lokal inflammationsreaktion (tromboflebit), och tillförsel via central venkateter rekommenderas.

   Blandbarhet och hållbarhet

   Beroende på farmaceutiska karakteristika bör koncentrationer under 600 mg/l ej användas. Endast 5% glukos ska användas. Blanda ej med andra läkemedel i infusionslösningen.

   Vid intravenös injektion ska Cordarone ej blandas med andra läkemedel i samma spruta. När behandlingen ska fortsätta, övergå till intravenös infusion.

   Vid användning av medicinsk utrustning eller hjälpmedel som innehåller plastmaterial såsom DEHP (di-2-etylhexylftalat) i närvaro av amiodaron, kan DEHP läcka ut. För att minska patientexponering för DEHP rekommenderas användning av infusionsset som inte innehåller DEHP vid administrering av amiodaron infusionslösning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cordarone®

  Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 6 x 3 milliliter Ampull

  • Varunummer: 158098
  • Tillverkare: Sanofi AB

  258,25 kr

  Jämförpris: 14,35 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?