Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI-02200 Espoo
   Finland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Comforion vet 100 mg/ml injektionsvätska lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Comforion vet är en klar, ofärgad eller gulaktig lösning.

   Aktivt substans:

   Ketoprofen 100 mg/ml

   Hjälpämnen:

   Arginin

   Bensylalkohol 10 mg/ml

   Citronsyramonohydrat (E330)

   Vatten för injektionsvätskor

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Häst:Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur och skelett. Lindring av visceral smärta vid kolik.

   Nöt:Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i juvret. Antipyretisk behandling av sjukdomar i respirationsorganen tillsammans med antibiotikabehandling.

   Svin:Antipyretisk behandling av sjukdomar i respirationsorganen. Understödjande behandling av PDS (post partum dysgalactiae syndrome eller MMA-syndromet) tillsammans med antibiotikabehandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej ges vid känd överkänslighet för ketoprofen eller något av produktens hjälpämnen. Allvarlig lever-, njur- eller hjärtsvikt, sår i mag-tarmkanalen, kraftig blödning eller vid tecken på störningar i blodbildningen.

   6. BIVERKNINGAR

   Upprepade intramuskulära injektioner kan förorsaka lindrig övergående irritation. På grund av ketoprofens verkningsmekanism (hämning av prostaglandinsyntesen) kan irritation eller sårbildning i mag-tarmkanalens slemhinna eller njurintolerans uppstå.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nöt, svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Häst: 2,2 mg ketoprofen per kg kroppsvikt, motsvarande 11 ml per 500 kg kroppsvikt intravenöst en gång per dygn i högst 3 dygn.

   Nöt: 3 mg ketoprofen per kg kroppsvikt, motsvarande 3 ml per 100 kg kroppsvikt intravenöst eller djupt intramuskulärt en gång per dygn i högst 3 dygn.

   Svin: 3 mg ketoprofen per kg kroppsvikt, motsvarande 3 ml per 100 kg kroppsvikt djupt intramuskulärt en gång per dygn i högst 3 dygn.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter: 4 dagar

   Mjölk: 0 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Får ej frysas.

   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 10 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Intra-arteriella injektioner ska undvikas. Rekommenderade doser eller behandlingstider ska inte överskridas. Skall användas med försiktighet till uttorkade djur eller djur med nedsatt blodtryck. Vid kolik bör en behandling upprepas först efter förnyad noggrann klinisk undersökning. Användning rekommenderas inte till föl yngre än 15 dagar. Användning till djur yngre än 6 veckor eller till åldriga djur kan medföra ökade risker. Om sådan användning inte kan undvikas, kan reduktion av dosen och noggrann övervakning behövas.

   Kontakt med hud eller ögon bör undvikas. Tvätta händerna efter hantering. Om Comforion vet av misstag kommer i kontakt med hud eller ögon, spola noggrant med vatten. Om man råkar injicera sig själv med produkten, uppsök läkare.

   Inga negativa effekter har noterats vid användning till dräktiga laboratoriedjur (råtta, mus, kanin) eller kor. Effekterna på dräktiga ston eller suggor har inte klarlagts och användning i dessa fall ska endast ske efter att en risk/nytta bedömning gjorts av behandlande veterinär.

   Inom 24 timmar från doseringen av Comforion skall inte andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ges. Läkemedlens tävlan om samma bindningsplats på proteiner kan leda till förgiftning. Samtidig administrering av diuretika, antikoagulantia eller njurtoxiska läkemedel skall undvikas.

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-08-30

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek:
   1x100 ml, (kartong med en flaska på 100 ml)
   10x100 ml (10 kartonger förpackade med krympfilm)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Information lämnas av:
   ORION PHARMA AB
   ANIMAL HEALTH, Danderyd
   Tel: 08-623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Comforion® vet.

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 013148
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  337,50 kr

  Jämförpris: 3,38 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?