Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Colchimex

   500 mikrogram tabletter
   kolkicin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Colchimex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Colchimex
   3. Hur du tar Colchimex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Colchimex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Colchimex är och vad det används för

   Colchimex innehåller den aktiva substansen kolkicin och tillhör en grupp läkemedel som kallas giktmedel.

   Giktattacker hos vuxna

   Vid gikt fälls kristaller av urinsyra ut, i lederna vilket orsakar smärta och inflammation. Urinsyra är en av kroppens avfallsprodukter.

   Colchimex används till vuxna för korttidsbehandling av akut gikt, så kallade giktattacker, samt för att förebygga återkommande gikt.

   Colchimex används även för att förebygga akuta giktattacker när behandling med andra läkemedel, till exempel allopurinol och probenecid påbörjas.

   Familjär medelhavsfeber hos barn och ungdomar

   Familjär medelhavsfeber är en ärftlig sjukdom som orsakar smärta och svullnad i leder och kroppens organ.

   Hos barn (4 år och äldre) och ungdomar används Colchimex vid behandling av familjär medelhavsfeber för lindring under attacker samt för att förebygga ansamling av proteiner i vävnader och organ, till exempel i njurarna vilket kan orsaka njursvikt.

   Kolkicin som finns i Colchimex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Colchimex

   Ta inte Colchimex:

   • om du är allergisk mot kolkicin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har njur- eller leverbesvär och tar något av följande läkemedel:

    • klaritromycin eller telitromycin (används för behandling av infektioner)

    • ritonavir, atazanavir eller indinavir (virushämmande medel som används för behandling av HIV-infektion)

    • ciklosporin (används för att förebygga organavstötning efter transplantation, psoriasis och reumatoid artrit)

    • ketokonazol eller itrakonazol (används för behandling av svampinfektioner)

    • verapamil (används för behandling av högt blodtryck eller kärlkramp [smärta eller obehag i bröstet])

    • kinidin (används för behandling av onormal hjärtrytm).

   • om du ammar.

   Kvinnor i fertil ålder ska inte använda Colchimex utan att använda ett effektivt preventivmedel under och upp till 12 veckor efter behandlingen. Rådfråga läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colchimex:

   • om du någon gång har haft besvär med levern eller njurarna

   • om du någon gång har haft besvär med hjärtat

   • om du någon gång har haft besvär med matsmältningssystemet

   • om du är äldre (särskilt äldre än 65 år) eller försvagad. 

   Colchimex kan vara toxiskt (giftigt), så det är viktigt att du inte överskrider den dos som din läkare har ordinerat.

   Avsluta behandlingen så snart giktsmärtan har upphört.

   Colchimex har ett så kallat smalt terapeutiskt fönster, vilket innebär att skillnaden mellan en effektiv dos och en dos som orsakar allvarliga biverkningar är liten. Därför ska du sluta att ta Colchimex och omgående kontakta läkare om du drabbas av symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Colchimex kan orsaka en allvarlig försämring av benmärgens funktion som leder till en minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos), minskat antal röda blodkroppar och pigment (aplastisk anemi) och/eller lågt antal blodplättar (trombocytopeni). Du behöver lämna regelbundna blodprover för att övervaka eventuella förändringar.

   Om du drabbas av symtom som till exempel feber, inflammation i munnen, halsont, långvarig blödning, blåmärken eller hudbesvär, ska du sluta att ta detta läkemedel och omgående kontakta läkare. Detta kan vara tecken på att du har ett allvarligt problem med blodet och din läkare kan ordinera omedelbara blodprover (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Om du behöver lämna blod- eller urinprover måste du tala om för läkaren att du tar Colchimex eftersom tabletterna kan påverka resultaten, till exempel falskt positiva resultat vid urinprov för antalet röda blodkroppar eller hemoglobin. Colchimex kan minska upptaget av fett, natrium, kalium, kväve, xylos samt även sockerarter från magen och tarmarna.

   Andra läkemedel kan öka risken för biverkningar av Colchimex. Det är därför viktigt att läsa avsnitten ”Ta inte Colchimex” och ”Andra läkemedel och Colchimex”.

   Om du träffar en annan läkare eller uppsöker sjukhus, kom ihåg att informera dem om vilka läkemedel du tar sedan tidigare.

   Andra läkemedel och Colchimex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Intag av andra läkemedel under behandling med Colchimex kan påverka effekten av Colchimex eller det andra läkemedlet.

   Om du tar Colchimex tillsammans med något av följande läkemedel ökar sannolikheten för biverkningar orsakade av kolkicintoxicitet och dessa kan vara allvarliga och livshotande. Tala med läkare/apotekspersonal om du tar:

   • vissa antibiotika, till exempel erytromycin, klaritromycin och telitromycin (används för behandling av infektioner).

   • läkemedel mot infektion, till exempel ritonavir, atazanavir, amprenavir, sakvinavir, nelfinavir, fosamprenavir och indinavir (används för behandling av HIV-infektion).

   • ciklosporin (läkemedel som används för att minska kroppens resistens mot infektioner genom att hämma immunsystemet).

   • vissa läkemedel för hjärtat, till exempel verapamil, kinidin och diltiazem.

   • antimykotika, till exempel itrakonazol, ketokonazol och flukonazol (används för behandling av svampinfektioner).

   Om du behandlas med något av ovanstående läkemedel kan din läkare komma att justera din dos av Colchimex eller tillfälligt avbryta din behandling med Colchimex. Om du lider av lever- eller njurbesvär och behandlas med något av ovanstående läkemedel kanske du inte kan ta Colchimex.

   Det är även viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • så kallade sympatomimetika (läkemedel som används för behandling av astma eller nästäppa), eftersom Colchimex kan förstärka effekten av dessa läkemedel.

   • läkemedel som hämmar nervsystemet (vissa läkemedel som används för behandling av ångest och sömnbesvär), eftersom Colchimex kan öka känsligheten för dessa läkemedel.

   • läkemedel som kallas statiner och fibrater (används för att sänka kolesterol), eftersom du kan löpa högre risk för vissa biverkningar.

   • aprepitant eller nefazodon, eftersom dessa kan öka risken för toxiska effekter orsakade av kolkicin.

   • vitamin B12 mot anemi. Colchimex kan förhindra upptaget av vitamin B12.

   Colchimex med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice kan öka mängden kolkicin i blodet och därigenom öka risken för allvarliga biverkningar. Du bör därför inte dricka grapefruktjuice under behandlingen med Colchimex.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du är kvinna och i fertil ålder ska du inte ta detta läkemedel om du inte använder ett effektivt preventivmedel under och upp till 12 veckor efter behandlingen.

   Graviditet

   Ta inte Colchimex om du är gravid eller kan bli gravid.

   Amning

   Den aktiva substansen kolkicin passerar över i bröstmjölk. Ta inte Colchimex om du ammar.

   Fertilitet hos män och kvinnor

   En minskning i antalet spermier har setts hos vissa män. Denna effekt leder sannolikt inte till bristande fertilitet. Män rekommenderas att använda en barriärmetod (kondom) som preventivmedel under behandling med Colchimex.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Colchimex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Colchimex innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du får denna medicin.


   3. Hur du tar Colchimex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren kommer att informera dig om hur många tabletter du ska ta och hur länge du ska ta dem.

   Den aktiva substansen kolkicin kan vara mycket toxisk, så det är viktigt att du inte överskrider den dos som läkaren ordinerat.

   Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

   Gikt hos vuxna

   Behandling av akut gikt (giktattack):

   Rekommenderad dos är 2 tabletter som startdos, följt av 1 tablett efter en timme. Ingen mer tablett ska sedan tas på 12 timmar. Vid behov kan behandlingen med Colchimex därefter återupptas med en maximal dos på 1 tablett tre gånger dagligen till symtomen upphört.

   Behandlingen ska avslutas när symtomen lättat eller efter intag av totalt 12 tabletter. Du ska inte ta fler än 12 tabletter under en behandling.

   Efter avslutad kur med Colchimex (eller annat läkemedel som innehåller kolkicin) ska du inte påbörja någon ny kur förrän tidigast efter tre dagar.

   Dos för att förebygga giktattack när behandling med annat läkemedel påbörjas:

   Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen.

   Din läkare kommer att informera dig om hur länge behandlingen med Colchimex ska pågå.

   Äldre

   Colchimex kommer att förskrivas med försiktighet och du kommer att övervakas noggrant av din läkare.

   Om du har njur- eller leverbesvär

   Din läkare kan komma att minska din dos av Colchimex eller förlänga intervallet mellan doserna och du bör övervakas noggrant med avseende på biverkningar.

   Familjär medelhavsfeber hos barn och ungdomar

   Colchimex förskrivs under överinseende av en specialist som har den kunskap som krävs om familjär medelhavsfeber. Dosen baseras på ålder och rekommenderad startdos är:

   • Barn under 5 år: 1 tablett en gång dagligen

   • Barn från 5 till 10 år: 2 tabletter dagligen

   • Barn över 10 år och ungdomar: 3 tabletter dagligen

   Colchimexdosen ska trappas upp stegvis upp till högst 4 tabletter per dag. Din läkare kommer att informera dig om hur du ska gå till väga. Alla doshöjningar ska övervakas noggrant med avseende på biverkningar.

   Doser från 2 tabletter per dag kan ges som en enskild dos eller uppdelad på två doser dagligen. Ditt barns läkare kommer att informera dig om detta.

   Om du har tagit för stor mängd av Colchimex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel och eventuella resterande Colchimex-tabletter.

   Colchimex kan i för hög dos vara mycket toxiskt och till och med livshotande. Tidiga symtom på överdosering (vilka i genomsnitt uppträder efter 3 timmar, men som kan uppträda senare) kan innefatta illamående, kräkningar, magsmärtor, blodig diarré och lågt blodtryck.

   Om du har glömt att ta Colchimex

   Om du har glömt att ta en dos av Colchimex ska du ta den så snart du kommer ihåg den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte tabletterna med kortare intervall än vad din läkare ordinerat.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Colchimex och kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om du upplever någon av följande biverkningar:

   • Illamående, kräkningar, magkramper, magsmärtor och diarré (se även avsnitt 2, Varningar och försiktighet). Dessa är vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   • Symtom som till exempel feber, inflammation i munnen, halsont, långvarig blödning, blåmärken eller hudbesvär. Dessa kan vara tecken på att du har ett allvarligt problem med blodet som orsakas av benmärgsdepression (se även avsnitt 2, Varningar och försiktighet). Dessa har frekvensen sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   • Oförklarliga muskelsmärtor, muskelkramper eller muskelsvaghet. Dessa har frekvensen mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Illamående, kräkningar, diarré, magkramper och magsmärtor

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Håravfall

   • Myopati; muskelstelhet, muskelsvaghet, muskelsmärtor

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Högt antal blodplättar

   • Näsblödningar

   • Nässelutslag; utslag med ett slätt, rött område på huden som är täckt med små sammanflytande knölar, röda eller lila missfärgningar i huden, rodnad på hud eller slemhinna, svullnad (ödem)

   • Nedsatt förmåga att producera spermier (lågt antal spermier) 

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Nervskador 

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Colchimex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kolkicin. 1 tablett innehåller 500 mikrogram kolkicin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse och magnesiumstearat. 

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Colchimex tabletter är vita eller svagt gula, bikonvexa odragerade tabletter (5,5 mm i diameter) med Evans 126 präglat på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Barnskyddande, säkerhetsförseglade förpackningar (plastburkar) innehållande 20, 28, 30, 50, 60, 100 och 120 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   RPH Pharmaceuticals AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro

   Lokal företrädare

   Astimex pharma AB

   Isafjordsgatan 36

   164 40 Kista

   Tillverkare

   Recipharm Limited

   Vale of Bardsley

   Ashton-Under-Lyne

   OL7 9RR

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Colchimex

  Tablett 500 mikrogram 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 463361
  • Tillverkare: Astimex pharma AB

  712,31 kr

  Jämförpris: 7,12 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?