• Balsalazid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Colazid

   750 mg kapslar
   dinatriumbalsalazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Colazid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Colazid
   3. Hur du tar Colazid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Colazid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Colazid är och vad det används för

   Colazid används för behandling av ulcerös kolit (inflammation och sår i tjocktarmen). Det kan även användas som underhållsbehandling för att hålla sjukdomen under kontroll och förhindra återfall. Det fungerar som ett antiinflammatoriskt läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller dinatriumbalsalazid som aktiv substans.

   Dinatriumbalsalazidsom finns i Colazid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Colazid

   Ta inte Colazid:

   • om du är allergisk mot dinatriumbalsalazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot mesalazin, acetylsalicylsyra eller andra salicylater

   • om du har allvarlig leversjukdom

   • om du har måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion

   • om du är gravid eller ammar

   Varningar och försiktighet

   • astma

   • eventuella blodsjukdomar

   • mild njursjukdom

   • bekräftad leversjukdom

   • aktivt magsår

   Om något av detta gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colazid.

   Kontroll av din lever, njure och blod

   Innan du börjar behandlingen med Colazid kommer du att få ge ett blod- och urinprov för att kontrollera hur väl dina njurar och ditt blod fungerar.

   Under behandlingen kan din läkare ta blod- och urinprov för att kontrollera att din lever, njurar och blod fungerar som de ska.

   Barn

   Colazid rekommenderas inte för användning till barn.

   Andra läkemedel och Colazid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller särskilt digoxin (används för behandling av hjärtproblem), metotrexat (används som behandling för vissa autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, psoriasis, psoriasisartrit, SLE, vissa inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom) och vissa typer av cancer, bland andra sjukdomar), azatioprin (används för att förhindra avstötning efter organtransplantation och för behandling av reumatoid artrit, vissa inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös kolit) och multipel skleros bland andra sjukdomar) och 6-merkaptopurin (används vid behandling av leukemi och inflammatoriska tarmsjukdomar, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit).

   Colazid med mat

   Colazid bör tas i samband med eller efter måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte ta Colazid under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inget som tyder på att Colazid skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Colazid

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och äldre patienter:

   Behandling av ulcerös kolit:

   Rekommenderad dos är 3 kapslar 3 gånger per dygn i samband med eller efter måltid. Svälj kapslarna hela, med ett glas vatten om det behövs.

   Behandlingen kan pågå i upp till 12 veckor.

   Din läkare kan också förskriva steroider samtidigt som Colazid.

   Underhållsbehandling för att förhindra återfall:

   Rekommenderad startdos är 2 kapslar 2 gånger per dygn (3 g dagligen) i samband med eller efter måltid. Svälj kapslarna hela, med ett glas vatten om det behövs. Din läkare kan ändra din dos beroende på hur du reagerar på läkemedlet.

   Det kan finnas ytterligare fördel med en dos på upp till 6 g dagligen.

   Drick tillräckligt med vätska medan du tar detta läkemedel så du behåller din vätskenivå i kroppen, särskilt efter svåra eller långvariga kräkningar och/eller diarré, hög feber eller kraftig svettning. Detta är för att undvika problem med njurarna.

   Under behandlingen med Colazid kommer din läkare ta blod- och urinprov.

   Användning för barn

   Colazid rekommenderas inte för användning till barn.

   Om du har tagit för stor mängd av Colazid

   Om du har tagit för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta eventuellt kvarvarande tabletter och förpackningen med dig.

   Om du har glömt att ta Colazid

   Om du glömmer att ta en dos vid rätt tidpunkt, ta den så snart som möjligt efter måltid.

   Om du missar en dos helt, ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tag omedelbart kontakt med läkare om du får:

   • en allvarlig allergisk reaktion, kan uppträda som ansiktssvullnad och svullnad av tunga, läppar och svalg,

   • onormal blödning, blåmärken, hudutslag, feber, ont i halsen eller blir mycket trött.

   Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera blodbilden och behandlingen kommer omedelbart avbrytas om det finns misstanke om blodsjukdom.

   Andra biverkningar som kan uppstå med Colazid är:

   • hudutslag,

   • diarré, magont, illamående, kräkningar, huvudvärk,

   • gallsten, försämring av ulcerös kolit,

   • påverkan på blodbilden,

   • svårighet att andas, hosta, feber,

   • onormal känsla eller funktion (t.ex. svaghet eller domningar), ledvärk, muskelvärk,

   • håravfall,

   • överkänslighet.

   Problem med njurarna inklusive nedsatt njurfunktion har rapporterats. Symtom kan vara:

   • blod eller andra förändringar i din urin,

   • hudutslag, feber,

   • länd- eller ledvärk,

   • ansamling av vätska i kroppen,

   • minskad urinmängd.

   Inflammation i hjärta, lever och bukspottkörtel har rapporterats. Symtom på dessa är:

   • Inflammation i hjärtat: bröstsmärtor, hjärtklappning, andfåddhet och trötthet.

   • Inflammation i levern: influensaliknande symtom, gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor) och buksmärta.

   • Inflammation i bukspottkörteln: buksmärta, illamående och kräkningar.

   Systemisk lupus erythematosus (SLE) -liknande syndrom har rapporterats. Symtomen är:

   • inflammation i lederna, bindväv, senor och organ som hjärta, lungor, njurar och hud.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Colazid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är balsalazid (som dinatriumbalsalazid).

   • Varje kapsel innehåller 750 mg balsalazid (som dinatriumbalsalazid).

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, gelatin, shellak, färgämnena titandioxid (E 171) samt röd, gul och svart järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Colazid är en hård beigefärgad kapsel.

   Colazid tillhandahålls i burkar med barnskyddande skruvkorkar som innehåller 130 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Almirall, S.A.

   Ronda General Mitre, 151

   08022 Barcelona

   Spanien

   Tillverkare

   Catalent Germany Schorndorf GmbH

   Steinbeisstrasse 1 + 2

   D-73614 Schorndorf

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark

   Premid 750 mg kapsler

   Sverige

   Colazid 750 mg kapslar

   Storbritannien

   Colazide 750 mg Capsules


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-19.


  Colazid®

  Kapsel, hård 750 mg Balsalazid 6 x 130 styck Burk

  • Varunummer: 004755
  • Tillverkare: Almirall ApS

  2.093,18 kr

  Jämförpris: 2,68 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?