Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cocillana-Etyfin

   oral lösning
   etylmorfinhydroklorid, flytande cocillanaextrakt, senegaextrakt

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cocillana-Etyfin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cocillana-Etyfin
   3. Hur du tar Cocillana-Etyfin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cocillana-Etyfin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cocillana-Etyfin är och vad det används för

   Cocillana-Etyfin används vid rethosta.

   Cocillana-Etyfin innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande. Cocillana-Etyfin innehåller även cocillanaextrakt och senegaextrakt som traditionellt anses ha en viss slemlösande effekt.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cocillana-Etyfin

   Ta inte Cocillana-Etyfin

   • om du är allergisk mot etylmorfin­hydroklorid, cocillanaextrakt, senegaextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har nedsatt andningsförmåga (andningsdepression).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cocillana-Etyfin.

   Om du har någon sjukdom som påverkar andningen bör du tala om det för din läkare innan du påbörjar behandlingen.

   Du ska inte använda Cocillana-Etyfin för långtidsbehandling därför att det finns en viss risk för beroendeutveckling vid höga doser och långvarigt bruk.

   Andra läkemedel och Cocillana-Etyfin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig användning av Cocillana-Etyfin och vissa läkemedel ökar risken för trötthet, försämrad andning (andningsdepression), medvetslöshet och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel),

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater),

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation,

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner),

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Cocillana-Etyfin och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Cocillana-Etyfin samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

   Cocillana-Etyfin med alkohol

   Cocillana-Etyfin i kombination med alkohol kan göra så att du får nedsatt andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid graviditet.

   Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Okänt om övriga aktiva substanser i Cocillana-Etyfin passserar över i modersmjölk. Cocillana-Etyfin bör inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Cocillana-Etyfin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cocillana-Etyfin innehåller sackaros och etanol.

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Cocillana-Etyfin innehåller 680 mg sackaros per milliliter. Detta ger vid maxdos 6.8 g sackaros. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

   Cocillana-Etyfin innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 208-312 mg per dos, motsvarande 8 cl starköl eller 4 cl vin per maxdos.

   Skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högsriskgrupper som patienter med leversjukdom eller epilepsi.


   3. Hur du tar Cocillana-Etyfin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Överskrid inte dosen som läkaren har angivit. Överdosering ökar risken för trötthet, försämrad andning (andningsdepression) och medvetslöshet. Kraftig överdosering kan vara livshotande.

   Flaskan bör omskakas före användning.

   Rekommenderad dos för vuxna är 5-10 ml 3-4 gånger dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos är för barn

   • 11-12 år (30-40 kg) är 3,5 ml 3 gånger dagligen.

   • 6-10 år (20-30 kg) är 2,5 ml 3 gånger dagligen.

   • 3-5 år (15-20 kg) är 2 ml 3 gånger dagligen.

   • 2 år (13-15 kg) är 1 ml 3 gånger dagligen.

   Bör ej ges till barn under 2 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Cocillana-Etyfin

   Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om barn av misstag fått i sig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Cocillana-Etyfin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

   • svårigheter av svälja,

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Detta kan vara symptom på angioödem (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Andra möjliga biverkningar med Cocillana-Etyfin:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Förstoppning, illamående och kräkningar, kramper i gallvägarna.

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1 000 patienter): Omtöckning och humörsvängningar, speciellt vid höga doser.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Hudutslag, överkänslighetsreaktion, svårighet att kissa, hallucinationer, förhöjda levervärden, trötthet och dåsighet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cocillana-Etyfin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Glasflaskor: Förvaras vid högst 25°C.

   Plastflaskor: Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett efter förkortning EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är etylmorfinhydroklorid, cocillanaextrakt och senegaextrakt.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros 680 mg/ml, etanol 96%, vatten, vattenfri citronsyra, levomentol och ammoniak.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasflaska (brun) med barnskyddande plastlock (PP) 250 ml, 500 ml och 1000 ml

   Plastflaska (brun PET) med barnskyddande plastlock (PE) 250 ml, 500 ml och 1000 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00

   Ansvarig tillverkare

   Unimedic AB, Matfors


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cocillana-Etyfin

  Oral lösning 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 130906
  • Tillverkare: Meda AB

  348,50 kr

  Jämförpris: 0,70 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.