Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Clobex schampo

   500 mikrogram/g schampo

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CLOBEX SCHAMPO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOBEX SCHAMPO
   3. HUR DU ANVÄNDER CLOBEX SCHAMPO
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CLOBEX SCHAMPO SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CLOBEX SCHAMPO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Clobex schampo innehåller det aktiva ämnet klobetasolpropionat, som tillhör läkemedelsgruppen topikala kortikosteroider (eller steroider). Topikala kortikosteroider delas vidare in i grupper beroende på deras styrka. Klobetasolpropionat är en extra starkt verkande kortikosteroid.

   ”Topikal” betyder att det endast är för utvärtes användning på huden. Topikala steroider minskar rodnad, klåda och inflammation i samband med olika hudsjukdomar.


   Psoriasis i hårbotten orsakas av att hudcellerna i hårbotten bildas för snabbt. Clobex schampo används för att behandla medelsvår psoriasis i hårbotten hos vuxna.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CLOBEX SCHAMPO

   Använd inte Clobex schampo

   -om du är allergisk (överkänslig) mot klobetasolpropionat eller något av övriga innehållsämnen i Clobex schampo, se innehållsförteckningen i avsnitt 6. Om du är allergisk måste du informera din läkare innan du påbörjar behandlingen.

   -om du har bakterie-, virus-, svamp- eller parasitinfektioner i huden såsom munherpes, varicella (vattenkoppor), herpes zoster (bältros), impetigo (typ av hudutslag i ansiktet), ringorm, fotsvamp, torsk, hudtuberkulos eller hudsjukdom orsakad av syfilis.

   -om du har vätskande sår i hårbotten.

   -till barn under 2 år.

   -Använd inte Clobex schampo i ögonen (risk för grön starr, dvs högt tryck i ögat).

   Var särskilt försiktig med Clobex schampo

   -Om det här läkemedlet har ordinerats till ett barn eller ungdom under 18 år, ska du rådgöra med läkare varje vecka innan behandlingen fortsätter.

   -Clobex schampo ska endast användas i hårbotten. Använd det inte som ett vanligt schampo eller på andra områden på kroppen. Använd inte Clobex schampo som duschgel, tvål eller badskum.

   -När du behandlar hårbotten med Clobex schampo får du inte täcka över området som behandlas. Duschmössa får exempelvis inte användas, eftersom den kan få det aktiva innehållsämnet att tas upp av huden och påverka andra delar av kroppen.

   -Se till att Clobex schampo inte kommer i kontakt med ansiktet, ögonlock, armhålor, underliv eller narig och sprucken hud. Skölj omedelbart med vatten, om läkemedlet rinner från hårbotten.

   -Om du får Clobex schampo i ögonen, tvätta ögonen noggrant med vatten. Om irritation kvarstår, rådfråga läkare.

   -Om du inte ser någon förbättring av din psoriasis i hårbotten, uppsök din läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Använd inte Clobex schampo om du är gravid eller ammar, såvida inte din läkare tydligt har sagt att du bör göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clobex schampo har ingen eller mycket liten effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER CLOBEX SCHAMPO

   Använd alltid Clobex schampo enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig daglig dos är en mängd motsvarande ungefär en halv matsked (ca 7,5 ml) per applicering, vilket är tillräckligt för täcka hela hårbotten.


   Tvätta händerna och applicera Clobex schampo grundligt direkt i torr hårbotten och massera de berörda områdena en gång dagligen, om din läkare inte har ordinerat annorlunda. Undvik att använda stora mängder Clobex schampo. Använd endast tillräcklig mängd för att täcka hårbotten när den är torr. Tvätta händerna noggrant efter applicering. Låt läkemedlet verka i 15 minuter utan att täcka över håret. Tillsätt sedan vatten, skölj ur och torka håret som vanligt. Om mer schampo behövs för att tvätta ditt hår använd ditt vanliga schampo. Tillsätt inte mer Clobex schampo till ditt hår.


   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du behöver använda Clobex schampo mot din psoriasis i hårbotten. Behandlingen ska vanligtvis inte pågå i mer än 4 veckor. Om din psoriasis i hårbotten förbättras betydligt innan behandlingen är slut, uppsök din läkare. Om ingen förbättring ses i slutet av behandlingen, tala om det för din läkare. Behandlingen kräver noggrann övervakning. Du bör låta läkaren utvärdera behandlingen regelbundet. Använd inte Clobex schampo under längre tid än din läkare har ordinerat.


   Läkaren kan ordinera dig Clobex schampo igen, efter en period utan användning.


   Om detta läkemedel har ordinerats till barn eller ungdom mellan 2 och 18 år måste instruktionerna från läkaren följas. Rådgör med läkaren varje vecka, innan behandlingen fortsätter.


   Uppsök din läkare om du har använt Clobex schampo mycket längre än du skulle. Läkemedlet får endast användas i hårbotten. Svälj det inte. Om du oavsiktligt skulle göra det, är små mängder inte skadliga. Om du är osäker, sök genast medicinsk rådgivning.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du glömmer att använda Clobex schampo, ska du inte ta dubbel dos vid nästa applicering som ersättning för glömd dos. Följ bara din vanliga ordination. Tala om för din läkare om du glömmer flera doser.


   Uppsök din läkare innan du avbryter behandling med Clobex schampo. Det kan hända att sjukdomen förvärras när behandlingen avbryts, speciellt om Clobex schampo har använts under lång tid. Informera din läkare om du observerar en förvärring av din hudsjukdom.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Clobex schampo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   -Följande vanliga biverkningar påverkar färre än 1 av 10 personer: hudbesvär, akne och en brännande eller svidande känsla i ögonen.

   -Följande mindre vanliga biverkningar påverkar färre än 1 av 100 personer: hudirritation, klåda, nässelutslag, synliga små kärl eller tunnare hud runt de behandlade områdena.

   Besvären är oftast milda till måttliga.


   -Om du får en brännande känsla eller rodnad på områden som har behandlats, ska du inte använda Clobex schampo igen förrän symtomen har försvunnit.

   -Sluta använda medicinen och tala om för din läkare så snart som möjligt om ditt tillstånd försämras under behandlingen (det är mer troligt om du har använt Clobex schampo längre tid än ordinerat) eller om du upplever svullnad av ögonlocken, ansiktet eller läpparna. Då kan du vara allergisk mot läkemedlet eller ha en hudinfektion.

   -Att använda stora mängder av läkemedlet eller att ha läkemedlet i hårbotten i mer än 15 minuter kan:

   - göra huden tunnare så att den lättare tar skada.

   - göra att det aktiva innehållsämnet tas upp av huden, vilket kan påverka andra delar av kroppen, speciellt hos barn och under graviditet.

   -Upprepad användning av topikalasteroider under en lång tid kan ibland orsaka akne, varfyllda hudutslag (stora finnar) och förändringar i hårväxt och hudfärg. Strimmor i huden (hudbristningar), purpura (många små blåmärken), ytliga blodkärl, erytem (hudrodnad) och kontaktdermatit (lokala allergiska reaktioner) kan bli mer synliga.

   -Om du har rosacea (kraftig hudrodnad på och runt näsan) kan användning av Clobex schampo i ansiktet förvärra din rosacea.

   -Användning av Clobex schampo i ansiktet kan framkalla perioral dermatit (fläckiga röda utslag runt munnen).

   -Användning av Clobex schampo på huden kan leda till att huden blir tunnare, och därför ska Clobex schampo aldrig användas i ansiktet eller på andra hudområden än i hårbotten.

   -Om du känner något obehag som du inte förstår, informera din läkare så snart som möjligt.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR CLOBEX SCHAMPO SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd Clobex schampo före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Kasta flaskan 6 månader efter första öppnandet.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är klobetasolpropionat.

   Ett gram (en milliliter) Clobex schampo innehåller 500 mikrogram av det aktiva ämnet klobetasolpropionat. Övriga innehållsämnen är etanol, kokobetain, natriumlauretsulfat, polyquaternium-10, natriumcitrat, citronsyramonohydrat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Clobex schampo är ett tjockt, halvgenomskinligt flytande schampo som är färglöst till svagt gult med alkohollukt.


   Clobex schampo fås på recept och levereras i 60 ml eller 125 ml vita högdensitetspolyetylen (HDPE) plastflaskor med polypropylenkorkar. HDPE-flaskan på 30 ml har en skruvkork av polypropylen. Flaskorna innehåller 30 ml, 60 ml eller 125 ml schampo (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige.

   Tel: 018-444 0330, Fax: 018-444 0335, E-post: nordic@galderma.com.


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Storbritannien, Italien, Irland och Portugal: Etrivex 500 mikrogram/g schampo

   Frankrike, Tyskland, Belgien, Polen, Spanien, Ungern, Nederländerna, Sverige, Danmark, Österrike, Luxemburg, Island, Tjeckien, Norge, Grekland, Slovakien och Finland: Clobex 500 mikrogram/g schampo


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-06-30

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clobex

  Schampo 500 mikrogram/g 125 milliliter Flaska

  • Varunummer: 066578
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  210,11 kr

  Jämförspris: 1,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?