Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Clobex schampo

   500 mikrogram/g schampo
   klobetasolpropionat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du fårbiverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Clobex schampo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Clobex schampo
   3. Hur du använder Clobex schampo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Clobex schampo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Clobex schampo är och vad det används för

   Clobex schampo innehåller det aktiva ämnet klobetasolpropionat, som tillhör läkemedelsgruppen topikala kortikosteroider (eller steroider). Topikala kortikosteroider delas vidare in i grupper beroende på deras styrka. Klobetasolpropionat är en extra starkt verkande kortikosteroid.

   ”Topikal” betyder att det endast är för utvärtes användning på huden. Topikala steroider minskar rodnad, klåda och inflammation i samband med olika hudsjukdomar.

   Psoriasis i hårbotten orsakas av att hudcellerna i hårbotten bildas för snabbt. Clobex schampo används för att behandla medelsvår psoriasis i hårbotten hos vuxna.

   Klobetasolpropionat som finns i Clobex schampo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Clobex schampo

   Använd inte Clobex schampo

   • om du är allergisk mot klobetasolpropionat eller något annat innehållsämne i Clobex schampo (anges i avsnitt 6). Om du är allergisk måste du informera din läkare innan du påbörjar behandlingen.

   • om du har bakterie-, virus-, svamp- eller parasitinfektioner i huden såsom munherpes, varicella (vattenkoppor), herpes zoster (bältros), impetigo (typ av hudutslag i ansiktet), ringorm, fotsvamp, torsk, hudtuberkulos eller hudsjukdom orsakad av syfilis.

   • om du har vätskande sår i hårbotten.

   • till barn under 2 år.

   • använd inte Clobex schampo i ögonen eller på ögonlocken (risk för grön starr, dvs högt tryck i ögat och risk för grå starr, dvs. grumling av ögats lins).

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Clobex schampo

   • Clobex schampo ska endast användas i hårbotten. Använd det inte som ett vanligt schampo eller på andra områden på kroppen. Använd inte Clobex schampo som duschgel, tvål eller badskum.

   • När du behandlar hårbotten med Clobex schampo får du inte täcka över området som behandlas. Duschmössa får exempelvis inte användas, eftersom den kan få det aktiva innehållsämnet att tas upp av huden och påverka andra delar av kroppen.

   • Se till att Clobex schampo inte kommer i kontakt med ansiktet, ögonlock, armhålor, underliv eller narig och sprucken hud. Skölj omedelbart med vatten, om läkemedlet rinner från hårbotten.

   • Om du får Clobex schampo i ögonen, tvätta ögonen noggrant med vatten. Om irritation kvarstår, rådfråga läkare.

   • Om du inte ser någon förbättring av din psoriasis i hårbotten, uppsök din läkare.

   Barn och ungdomar

   • Om det här läkemedlet har ordinerats till ett barn eller ungdom under 18 år ska du rådgöra med läkare varje vecka innan behandlingen fortsätter.

   Andra läkemedel och Clobex schampo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Clobex schampo har ingen eller mycket liten effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Clobex schampo

   Använd alltid Clobex schampo enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig daglig dos är en mängd motsvarande ungefär en halv matsked (ca 7,5 ml) per applicering, vilket är tillräckligt för täcka hela hårbotten.

   Tvätta händerna och applicera Clobex schampo grundligt direkt i torr hårbotten och massera de berörda områdena en gång dagligen, om din läkare inte har ordinerat annorlunda. Undvik att använda stora mängder Clobex schampo. Använd endast tillräcklig mängd för att täcka hårbotten när den är torr. Tvätta händerna noggrant efter applicering. Låt läkemedlet verka i 15 minuter utan att täcka över håret. Tillsätt sedan vatten, skölj ur och torka håret som vanligt. Om mer schampo behövs för att tvätta ditt hår använd ditt vanliga schampo. Tillsätt inte mer Clobex schampo till ditt hår.

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du behöver använda Clobex schampo mot din psoriasis i hårbotten. Behandlingen ska vanligtvis inte pågå i mer än 4 veckor. Om din psoriasis i hårbotten förbättras betydligt innan behandlingen är slut, uppsök din läkare. Om ingen förbättring ses i slutet av behandlingen, tala om det för din läkare. Behandlingen kräver noggrann övervakning. Du bör låta läkaren utvärdera behandlingen regelbundet. Använd inte Clobex schampo under längre tid än din läkare har ordinerat.

   Läkaren kan ordinera dig Clobex schampo igen, efter en period utan användning.

   Användning för barn och ungdomar

   Om detta läkemedel har ordinerats till barn eller ungdom mellan 2 och 18 år måste instruktionerna från läkaren följas. Rådgör med läkaren varje vecka, innan behandlingen fortsätter.

   Om du använt för stor mängd av Clobex schampo

   Uppsök din läkare om du har använt Clobex schampo mycket längre än du skulle. Läkemedlet får endast användas i hårbotten. Svälj det inte. Om du oavsiktligt skulle göra det, är små mängder inte skadliga. Om du är osäker, sök genast medicinsk rådgivning.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Clobex schampo

   Om du glömmer att använda Clobex schampo, ska du inte ta dubbel dos vid nästa applicering som ersättning för glömd dos. Följ bara din vanliga ordination. Tala om för din läkare om du glömmer flera doser.

   Om du slutar att använda Clobex schampo

   Uppsök din läkare innan du avbryter behandling med Clobex schampo. Det kan hända att sjukdomen förvärras när behandlingen avbryts, speciellt om Clobex schampo har använts under lång tid. Informera din läkare om du observerar en förvärring av din psoriasis i hårbotten.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Clobex schampo kan orsaka följande biverkningar

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

   • Hudsveda

   • Inflammation i en eller flera hårsäckar

   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

   • Hormonrubbningar (såsom binjuresuppression, Cushings syndrom) har observerats med starka topikala steroider, i synnerhet när de används på stora hudområden eller under långa perioder

   • Stickningar eller sveda i ögonen

   • Ögonirritation

   • Synrubbningar

   • Glaukom

   • Överkänslighet

   • Huvudvärk

   • Hudsmärta

   • Hudbesvär

   • Klåda

   • Akne

   • Hudsvullnad

   • Telangiektasi (vener under huden blir synligare)

   • Förvärrad psoriasis

   • Hårförlust

   • Torr hud

   • Nässelutslag

   • Hudatrofi (förtunnad hud)

   • Hudirritation

   • Hudspänningar

   • Allergisk kontakteksem

   • Hudrodnad

   • Utslag

   Hudirritation, klåda, nässelutslag, synliga små kärl eller tunnare hud runt de behandlade områdena är oftast milda till måttliga.

   • Om du drabbas av tecken på lokal intolerans, såsom en brännande känsla eller rodnad på områden som har behandlats, ska du inte använda Clobex schampo igen förrän symtomen har försvunnit.

   • Sluta använda medicinen och tala om för din läkare så snart som möjligt om ditt tillstånd försämras under behandlingen (det är mer troligt om du har använt Clobex schampo längre tid än ordinerat) eller om du upplever svullnad av ögonlocken, ansiktet eller läpparna. Då kan du vara allergisk mot läkemedlet eller ha en hudinfektion.

   • Att använda stora mängder av läkemedlet eller att ha läkemedlet i hårbotten i mer än 15 minuter kan:

    • göra huden tunnare så att den lättare tar skada.

    • göra att det aktiva innehållsämnet tas upp av huden, vilket kan påverka andra delar av kroppen, speciellt hos barn och under graviditet.

   • Upprepad användning av topikalasteroider under en lång tid kan ibland också orsaka varfyllda hudutslag (stora finnar) och förändringar i hårväxt och hudfärg. Strimmor i huden (hudbristningar) och purpura (många små blåmärken) kan bli mer synliga.

   • Om du har rosacea (fläckvis hudrodnad i ansiktet och ibland variga utslag) kan användning av Clobex schampo i ansiktet förvärra ditt hudtillstånd.

   • Användning av Clobex schampo i ansiktet kan framkalla perioral dermatit (fläckiga röda utslag runt munnen).

   • Användning av Clobex schampo på huden kan leda till att huden blir tunnare, och därför ska Clobex schampo aldrig användas i ansiktet eller på andra hudområden än i hårbotten.

   • För att undvika reaktioner med hårfärgningsprodukter, såsom ändring av hårfärg, måste Clobex schampoo sköljas ur noga.

   • Om du känner något obehag som du inte förstår, informera din läkare så snart som möjligt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Clobex schampo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd Clobex schampo före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Kasta flaskan 6 månader efter första öppnandet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klobetasolpropionat.

    Ett gram (en milliliter) Clobex schampo innehåller 500 mikrogram av den aktiva substansen klobetasolpropionat.

   • Övriga innehållsämnen är etanol, kokobetain, natriumlauretsulfat, polyquaternium-10, natriumcitrat, citronsyramonohydrat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Clobex schampo är ett tjockt, halvgenomskinligt flytande schampo som är färglöst till svagt gult med alkohollukt.

   Clobex schampo fås på recept och levereras i 60 ml eller 125 ml vita högdensitetspolyetylen (HDPE) plastflaskor med polypropylenkorkar. HDPE-flaskan på 30 ml har en skruvkork av polypropylen. Flaskorna innehåller 30 ml, 60 ml eller 125 ml schampo (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige.

   Tel: 018-444 0330, Fax: 018-444 0335, E-post: nordic@galderma.com.

   Tillverkare

   Laboratoires Galderma, Z.I. Montdésir, 74540 Alby-sur-Chéran, Frankrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Storbritannien, Italien, Irland och Portugal: Etrivex 500 mikrogram/g schampo

   Frankrike, Tyskland, Belgien, Polen, Spanien, Ungern, Nederländerna, Sverige, Danmark, Österrike, Luxemburg, Island, Tjeckien, Norge, Grekland, Slovakien och Finland: Clobex 500 mikrogram/g schampo


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clobex

  Schampo 500 mikrogram/g 125 milliliter Flaska

  • Varunummer: 066578
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  210,11 kr

  Jämförpris: 1,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?