Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Cliovelle

   1mg/0,5mg tabletter
   estradiol/noretisteronacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den inneåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CLIOVELLE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CLIOVELLE
   3. HUR DU TAR CLIOVELLE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CLIOVELLE SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD CLIOVELLE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Cliovelle är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; ett östrogen och ett gestagen.

   Cliovelle används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst ett år efter deras sista naturliga menstruation.

   Cliovelle används för att:

   Lindra symtom under och efter övergångsåldern

   När menstrationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Cliovelle lindrar dessa symtom efter menopaus. Cliovelle ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

   Förebygga benskörhet

   Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din läkare.

   Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda Cliovelle för att förebygga benskörhet efter menopaus.

   Estradiol och noretisteronacetat som finns i Cliovelle kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CLIOVELLE

   Använd inte Cliovelle

   Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

   Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.

   Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

   Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen, och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten. När du påbörjat behandling ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

   Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

   Ta inte Cliovelle:

   om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Cliovelle om du är osäker.

   • om du har eller har haft bröstcancer eller om det finns misstanke att du kan ha det.

   • om du har eller har haft östrogenberoende cancer, som cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.

   • om du har oväntad underlivsblödning som inte har utretts av läkare.

   • om du har endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte behandlas för det.

   • om du har eller har haft blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).

   • om du har koagulationsrubbning, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin).

   • om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp.

   • om du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden.

   • om du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

   • om du är allergisk mot estradiolvalerat, norethisteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Cliovelle ska du sluta ta Cliovelle och omedelbart kontakta läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Cliovelle. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.

   • om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom), endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan).

   • om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

   • om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer.

   • högt blodtryck

   • leversjukdom t ex leveradenom (godartad tumör)

   • diabetes

   • gallstenssjukdom

   • om du får migrän eller kraftig huvudvärk

   • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen

   • epilepsi

   • astma

   • otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

   • hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

   • vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom

   Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående inträffar:

   • något av det som nämns i avsnittet ’Ta inte Cliovelle’

   • om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

   • om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

   • om du för första gången får migränliknande huvudvärk

   • om du blir gravid

   • om du får symtom på blodpropp, som

    • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

    • plötslig bröstsmärta

    • andningssvårigheter

   För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”

   Observera: Cliovelle är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

   HRT och cancer

   Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan.

   Gestagen som finns i Cliovelle skyddar dig mot denna extra risk.

   Oregelbundna blödningar

   Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3 – 6 månaderna du tar Cliovelle.

   Men om blödningarna

   • pågår längre än 6 månader

   • börjar efter att du tagit Cliovelle i 6 månader

   • fortsätter efter att du slutat ta Cliovelle

   bör du snarast uppsöka läkare.

   Bröstcancer:

   Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen-gestagen, och möjligen även med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Risken beror på behandlingstiden. Den extra risken beror på hur länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till den normala inom några år (högst 5 år) efter att behandlingen upphört.

   Jämförelse

   För kvinnor i åldern 50–79 som inte tar HRT kommer i genomsnitt 9 - 17 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

   För kvinnor i åldern 50–79 som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13 - 23 av 1 000 användare att få diagnosen (dvs. 4 – 6 extra fall).

   Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

   • indragningar eller gropar

   • förändringar av bröstvårtan

   • knölar du kan se eller känna

   Dessutom rekommenderas det att du deltar i mammografiundersökning när det erbjuds till dig. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/ sjukvårds-personalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten och det kan påverka resultatet av mammografin. En ökad täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

   Äggstockscancer

   Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.

   Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på omkring 2 kvinnor av 2 000 i åldern 50 till 54 som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2 000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).

   Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

   Blodproppar i en ven (trombos)

   Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

   Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.

   Det mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

   • du inte har kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

   • du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2)

   • du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar

   • om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

   • du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

   • du har cancer

   Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen”.

   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 års period i genomsnitt 4 - 7 av 1 000 att få en blodpropp i en ven.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (dvs. 5 extra fall)

   Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

   Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

   För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom något högre än de som inte tar HRT.

   Stroke (slaganfall)

   Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämför med de som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.

   Jämförelse

   För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.

   För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få stroke (dvs. 3 extra fall)

   Andra tillstånd

   • Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

   • Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan HRT öka eller förvärra symtomen.

   Andra läkemedel och Cliovelle

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av Cliovelle, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande:

   • Läkemedel mot epilepsi (t ex fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

   • Läkemedel mot tuberkulos (t ex rifampicin, rifabutin)

   • Läkemedel mot HIV-infektion (t ex nevirapin, efavirenz, ritonavir, telaprevir och nelfinavir)

   • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

   Cliovelle kan öka eller minska effekten hos andra läkemedel:

   • Effekten av ciklosporin (används t. ex. för att förebygga bortstötning av transplantat, behandling av ledgångsreumatism eller psoriasis) kan öka.

   • Effekten av lamotrigin (ett epilepsiläkemedel) kan minska och dosen lamotrigin kan behöva justeras för att kontrollera risken för anfall.

   Läkemedel som innehåller ketokonazol (medel mot svampinfektioner) kan öka effekten av Cliovelle.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Resultat från blodprovsanalyser

   Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du tar Cliovelle eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

   Graviditet och amning

   Cliovelle är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta ta Cliovelle och kontakta läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cliovelle innehåller laktosmonohydrat:

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR CLIOVELLE

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker.

   Ta en tablett dagligen utan uppehåll mellan tablettkartorna (blistren).

   När du börjar ta Cliovelle ska du ta den första tabletten där dagens veckodag anges på tablettkartan (t.ex. ”M” för måndag). Följ sedan pilarnas rikting från den första tabletten och ta en tablett varje dag, tills tablettkartan är slut. Nästa dag börjar du med en ny tablettkarta.

   Tabletterna skall sväljas med tillräcklig mängd vatten, helst samma tid varje dag

   Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska använda Cliovelle under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

   Om du har tagit för stor mängd av Cliovelle

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Efter en överdosering kan du känna ömhet i brösten, må illa eller kräkas, få oregelbundna blödningar, känna dig nedstämd, känna dig trött, utveckla akne eller uppleva ökad hårväxt på kroppen eller i ansiktet.

   Om du av misstag tar en extra dos ska ändå den vanliga dosen tas dagen därpå.

   Om du har glömt att ta Cliovelle

   Om du glömt att ta en tablett kan du ta den inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten annars kasserar du den glömda tabletten och tar nästa tablett som vanligt nästa dag.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du behöver opereras

   Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Cliovelle. Du kan behöva göra uppehåll från att ta Cliovelle under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)”). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja ta Cliovelle igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna brukar vara milda till måttliga och brukar ej medföra att kvinnor behöver sluta ta sina tabletter.

   Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

   • bröstcancer

   • kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

   • äggstockscancer (ovarialcancer)

   • blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

   • hjärtsjukdom

   • stroke (slaganfall)

   • trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder

   Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

   Följande biverkningar kan uppträda under behandling med Cliovelle:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   Vaginalblödning. Smärta eller ömhet i brösten.

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

   Svampinfektion i underlivet eller inflammation i slidan. Ansamling av vätska i kroppen. Depression eller försämring av pågående depression. Migrän eller försämring av pågående migrän, huvudvärk. Illamående. Ryggsmärtor. Bröstödem eller bröstförstoring. Livmoderknutor (myom) eller försämrade eller återkommande livmoderknutor. Perifert ödem (svullna armar eller ben). Viktökning.

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

   Överkänslighet (allergisk reaktion). Nervositet. Ytlig veninflammation förenad med blodpropp. Smärtor, spändhet eller obehagskänslor i buken. Gaser, uppkördhet.Sjukligt stark hårighet (ökad hårväxt på kropp och ansikte), acne, håravfall. Klåda. Nässelfeber. Kramp i benen.

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Blodpropp i lunga (Se även avsnitt 2 "Vad du behöver veta innan du tar Cliovelle"). Djup veninflammation förenad med blodpropp.

   Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10 000 användare)

   Anafylaktiska reaktioner (plötsliga, allvarliga, potentiellt livshotande allergiska reaktioner).

   Följande biverkningar har rapporteras för andra HRT:

   • Sjukdom i gallblåsan

   • Olika hudssjukdomar:

    • mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”gravididitetsfläckar” (kloasma)

    • smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

    • ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

   • torra ögon

   • förändring i tårvätskans sammansättning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CLIOVELLE SKA FÖRVARAS

   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är estradiol 1 mg (som estradiolvalerat) och noretisteronacetat 0,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är kopovidon, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och majsstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

   Vita, runda, bikonvexa tabletter, 6 mm i diameter.

   Kalenderblisterförpackningar med 28 och 84 tabletter.

   Blisterförpackningar med 30 och 90 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

   Rigistrasse 2

   D – 12277 Berlin

   Tyskland

   Tillverkare

   DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

   Opelstrasse 2

   D – 78467 Konstanz

   Tyskland

   För ytterligare information om Cliovelle kontakta den lokala representanten/ombud:

   CampusPharma AB

   Karl Gustavsgatan 1A

   SE – 411 25 Göteborg

   Sverige

   e-mail: info@campuspharma.se

   Tel: +46 31 20 50 20

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark:

   Cliovelle

   Finland:

   Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletti

   Norge:

   Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

   Polen:

   Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletki

   Sverige:

   Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

   Tyskland:

   Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-01-28

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cliovelle

  Tablett 1 mg/0,5 mg 84 tablett(er) Kalenderförpackning

  • Varunummer: 095906
  • Tillverkare: Campus Pharma AB

  238,09 kr

  Jämförpris: 2,83 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?