Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Irland.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Clindaseptin 25 mg/ml oral lösning för hund och katt. Klindamycin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Klindamycin

   25 mg (motsvarande klindamycinhydroklorid 27,15 mg)


   Hjälpämnen

   Etanol 96%

   90,56 mg


   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Katt:
   För behandling av infekterade sår och bölder orsakade av klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp och Streptococcus spp.


   Hund:

   • För behandling av infekterade sår, bölder, infektioner i munhåla, och tandinfektioner orsakade av eller associerade med klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens.

   • Tillsammans med kirurgisk eller mekanisk behandling vid infektioner i tänder och munhåla. För behandling av inflammation i benvävnad och benmärg orsakad av Staphylococcus aureus

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till kaniner, hamstrar, marsvin, chinchillor, hästar eller idisslare då intag av klindamycin hos dessa arter kan orsaka allvarliga gastrointestinala störningar. Skall inte användas vid överkänslighet mot klindamycin, linkomycin, eller något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Kräkningar och diarré har observerats.
   Överväxt av motståndskraftiga organismer såsom Clostridia och svamp kan förekomma. I händelse av att ytterligare en ny infektion uppstår samtidigt under behandling bör behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges via munnen.

   Rekommenderad dos:
   Katt

   • Infekterade sår och bölder: 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 24:e timme eller 5,5 mg/kg var 12:e timme i 7 till 10 dagar.
    Behandlingen bör avbrytas om ingen effekt kan observeras efter 4 dagar.


   Hund

   • Infekterade sår och bölder, infektioner i munhåla, och tandinfektioner: 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 24:e timme eller 5,5 mg/kg var 12:e timme i 7 till 10 dagar.
    Behandlingen bör avbrytas om ingen effekt kan observeras efter 4 dagar.

   • Behandling av inflammation i benvävnad och benmärg: 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar. Behandlingen bör avbrytas om ingen effekt kan observeras inom de 14 första dagarna.


   Dos

   Volym som skall administreras per kg kroppsvikt

   5,5 mg/kg

   Motsvarar ungefär 0,25 ml per kg

   11 mg/kg

   Motsvarar ungefär 0,5 ml per kg

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   En 3 ml graderad spruta tillhandahålls för att underlätta att ge läkemedlet.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och etiketten efter EXP.
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Felaktig användning av produkten kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot klindamycin. Om möjligt bör klindamycin endast användas efter resistensbestämning (görs av veterinär).
   Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas när produkten används.
   Bakterier som är resistenta mot klindamycin är även resistenta mot linkomycin och erythromycin samt till viss grad mot andra makrolidantibiotika.
   Vid administrering av höga doser klindamycin eller under långvarig behandling (en månad eller längre) bör lever- och njurfunktioner och blodvärden kontrolleras regelbundet.
   Hos hundar och katter med njurproblem och/eller leverproblem, åtföljda av svåra förändringar i ämnesomsättningen, kommer dosen att noggrant bestämmas av veterinären som även kommer ta blodprover under behandlingen.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
   Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
   Personer med känd överkänslighet mot antibiotika ur gruppen linkosamider (linkomycin och klindamycin) bör undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


   Användning under dräktighet, digivning
   I studier med höga doser på råtta visar klindamycin inte orsaka några skador på fostret, eller någon betydande effekt på förmågan att föröka sig hos honor eller hanar. Men säkerheten för läkemedlet hos dräktiga tikar och honkatter eller avelshanar (hundar och katter) är inte fastställd.
   Skall endast användas i enlighet med veterinärs nytta/riskbedömning.
   Klindamycin kan passera över i spenmjölken hos digivande honor. Som en följd kan behandling av digivande honor orsaka diarré hos kattungar/valpar.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Om din hund eller katt tar andra läkemedel rådgör med veterinären.
   Det har visats att klindamycin har neuromuskulärt blockerande egenskaper, som eventuellt kan förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande ämnen. Samtidig användning av sådana produkter bör ske med försiktighet.
   Klindamycin skall inte ges tillsammans med kloramfenikol eller makrolider (antibiotika), eftersom de delar samma bindingsställe på ribosomerna.
   Under samtidig användning av klindamycin och aminoglykosider (antibiotika, t.ex. gentamicin), kan risken för negativa interaktioner (akutnjursvikt) ej uteslutas.
   Klindamycin kan minska nivåerna av ciklosporin (nedsätter immunförsvaret), varför samtidig användning bör undvikas.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt
   Doser på 300 mg/kg har tolererats av hundar utan att ge bieffekter. Kräkningar, aptitlöshet, diarré, förhöjd halt vita blodkroppar i blodet och förhöjda leverenzymer (ASAT, ALAT) har observerats i enskilda fall. I händelse av dessa biverkningar skall behandlingen omgående avbrytas och veterinär kontaktas.


   Blandbarhetsproblem
   Blanda inte produkten med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2012-11-01

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:
   Kartong med flaska 22 ml.


   Ombud:
   Vetoquinol Scandinavia AB, Box 9, 265 21 Åstorp, Sverige.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Klindamycin veterinära CLSI brytpunkter finns för hundar i Staphylococcus spp.i hud- och mjukdelsinfektioner: S≤0,5 μg/ml; I = 1-2 μg/ml; R ≥ 4µg/ml (CLSI januari 2010).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Clindaseptin

  Oral lösning 25 mg/ml 22 milliliter Flaska

  • Varunummer: 431103
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  155 kr

  Jämförpris: 7,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?