Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   CellCept

   500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   mykofenolatmofetil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CellCept är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får CellCept
   3. Hur du får CellCept
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CellCept ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad CellCept är och vad det används för

   Det fullständiga namnet på ditt läkemedel är CellCept 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   • I den här bipacksedeln används det kortare namnet CellCept.

   CellCept innehåller mykofenolatmofetil.

   • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”immunsuppressivt medel”.

   CellCept används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ.

   • Njure eller lever.

   CellCept ska användas tillsammans med andra läkemedel:

   • Ciklosporin och kortikosteroider.

   2. Vad du behöver veta innan du får CellCept

   Använd inte CellCept

   VARNING

   Mykofenolat orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.

   Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna. Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.

   Ta inte CellCept:

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot mykofenolatmofetil, mykofenolsyra, polysorbat 80 eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är kvinna och kan bli gravid och inte har genomfört ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

   • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

   • Om du inte använder effektivt preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning).

   • Om du ammar.

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar CellCept.

   Varningar och försiktighet

   Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska innan du får CellCept:

   • Om du har tecken på infektion såsom feber eller halsont

   • Om du har fått något oväntat blåmärke eller blödning

   • Om du har eller har haft matsmältningsproblem såsom ett magsår

   • Om du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder CellCept.

   Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska innan du får CellCept.

   Effekt av solljus

   CellCept minskar kroppens försvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden sol- och UV-ljus som du utsätts för. Gör det genom att:

   • bära skyddande kläder som också täcker ditt huvud, nacke, armar och ben

   • använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

   Andra läkemedel och CellCept

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Detta inkluderar läkemedel som erhållits utan recept, inklusive örtmediciner. Det beror på att CellCept kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur CellCept fungerar.

   Tala särskilt om för din läkare eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med CellCept:

   • azatioprin eller andra läkemedel som nedsätter ditt immunsystem – ges efter en transplantationsoperation

   • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol

   • rifampicin – ett antibiotika som används för att förhindra och behandla infektioner såsom tuberkulos (tbc)

   • fosfatbindande läkemedel – används av personer med kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat som absorberas i blodet.

   • antibiotika – används för att behandla bakterieinfektioner

   • isavukonazol – används för att behandla svampinfektioner

   • telmisartan – används för att behandla högt blodtryck

   Vacciner

   Om du behöver vaccineras (med levande vacciner) under tiden du får CellCept, tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare måste då ge råd om vilka vacciner du kan få.

   Du får inte lämna blod under behandling med CellCept och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med CellCept och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.

   Graviditet, användning av preventivmedel och amning

   Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar CellCept

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda en effektiv preventivmetod med CellCept. Det innefattar:

   • Innan du börjar ta CellCept

   • Under hela behandlingen med CellCept

   • Under 6 veckor efter avslutad behandling med CellCept.

   Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation. Två former av preventivmetoder är att föredra eftersom det minskar risken för oavsiktlig graviditet.
   Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller.

   Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

   • Du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid)

   • Dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

   • Din livmoder har opererats bort (hysterektomi)

   • Dina äggstockar har slutat fungera (förtidig menopaus som fastställts av en gynekolog)

   • Du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

   • Du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.

   Användning av preventivmedel hos män som tar CellCept

   Tillgängliga uppgifter tyder inte på en ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mykofenolat. Risken kan emellertid inte uteslutas helt. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att du eller din kvinnliga partner använder tillförlitligt preventivmedel under behandlingen och i ytterligare 90 dagar efter att du slutat ta CellCept.

   Om du planerar att skaffa barn, tala med din läkare om de potentiella riskerna.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka alternativ du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

   • Du planerar att bli gravid.

   • Du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

   • Du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

   Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta CellCept tills du träffat honom eller henne.

   Graviditet

   Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50%) och allvarliga fosterskador (23-27%) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck (där kotorna i ryggraden inte är ordenligt utvecklade)). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.

   Amning

   Ta inte CellCept om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att CellCept påverkar din förmåga att framföra motorfordon eller använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du får CellCept

   CellCept ges vanligen av en läkare eller sjuksköterska på sjukhus. Det ges som ett långsamt dropp (infusion) i en ven.

   Hur mycket som ska ges

   Mängden du ska få beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den vanliga dosen framgår nedan. Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga bortstötning av det transplanterade organet.

   Njurtransplantat

   Vuxna

   • Den första dosen ges inom 24 timmar efter transplantationen.

   • Dygnsdosen är 2 g av läkemedlet som ges som 2 separata doser.

   • Det kommer att ges som 1 g på morgonen och 1 g på kvällen.

   Levertransplantat

   Vuxna

   • Den första dosen ges till dig så snart som möjligt efter transplantationen.

   • Du kommer att få läkemedlet i minst 4 dygn.

   • Dygnsdosen är 2 g av läkemedlet som ges som 2 separata doser.

   • Det kommer att ges som 1 g på morgonen och 1 g på kvällen.

   • När du kan svälja kommer du att få läkemedlet via munnen.

   Göra iordning läkemedlet

   Läkemedlet tillhandahålls som ett pulver. Det behöver blandas med glukos innan det kan användas. Din läkare eller sjuksköterska kommer att göra iordning läkemedlet och ge det till dig. De kommer att följa instruktionerna under avsnitt 7 ”Göra iordning läkemedlet”.

   Om du har fått för stor mängd av CellCept

   Om du tror att du har fått för mycket läkemedel, tala med din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

   Om en dos med CellCept inte har givits

   Om en dos med CellCept inte har givits kommer den att ges till dig så snart som möjligt. Din behandling kommer sedan att fortsätta på de vanliga tiderna.

   Om du slutar att ta CellCept

   Sluta inte med CellCept om inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar behandlingen kan risken öka för att det transplanterade organet stöts bort.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan CellCept orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för en läkare eller sjuksköterska om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

   • du har tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

   • du får oväntade blåmärken eller blödning

   • du får hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen med andningssvårigheter – du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet (såsom anafylaxi, angioödem).

   Vanliga biverkningar

   Några av de vanligaste biverkningarna är diarré, färre vita eller röda blodkroppar, infektion och kräkningar. Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera förändringar av:

   • antalet blodkroppar

   • halten av till exempel socker, fett eller kolesterol i blodet.

   Bekämpa infektioner

   CellCept minskar din kropps försvar. Det förhindrar att du stöter bort transplantatet. Som en konsekvens av detta kommer din kropp inte vara lika bra som tidigare på att bekämpa infektioner. Det betyder att du kan få mer infektioner än normalt. Det inkluderar infektioner i hjärnan, huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.

   Cancer i lymfkörtlarna och huden

   Som kan inträffa hos patienter som får denna typ av läkemedel (immunsuppressiva medel), har ett mycket litet antal CellCept-patienter utvecklat cancer i lymfvävnad och hud.

   Allmänna oönskade effekter

   Du kan få allmänna biverkningar som påverkar hela din kropp. Det inkluderar allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaxi, angioödem), feber, att du känner dig mycket trött, sömnstörningar, smärtor (såsom i magen, bröstet, leder och muskler samt smärta i samband med urinering), huvudvärk, influensasymtom och svullnad.

   Andra oönskade effekter kan inkludera:

   Hudbiverkningar såsom:

   • akne, munsår, bältros, håravfall, hudutslag, klåda.

   Urinvägsbiverkningar såsom:

   • njurproblem eller behov av att urinera oftare.

   Biverkningar i mag-tarmkanal och mun såsom:

   • svullnad av tandköttet och munsår

   • inflammation i bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen

   • problem med tarmarna inklusive blödning, leverproblem

   • förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, gasspänningar.

   Biverkningar i centrala och perifera nervsystemetsåsom:

   • känsla av dåsighet eller domningar

   • darrningar, muskelryckningar, krampanfall

   • nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.

   Biverkningar i hjärta och blodkärl såsom:

   • förändrat blodtryck, blodpropp, onormal hjärtfrekvens

   • smärta, rodnad och svullnad av blodkärlen där du fått infusionen.

   Lungbiverkningar såsom:

   • lunginflammation, luftrörskatarr

   • andnöd, hosta vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungorna). Tala om för din läkare om du utvecklar kvarstående hosta eller andnöd.

   • vätska i lungor eller brösthåla

   • problem med bihålorna.

   Andra biverkningar såsom:

   • viktnedgång, högt blodsocker, blödning, blåmärken.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur CellCept ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på injektionsflaskan (Utg.dat).

   • Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning: förvaras vid högst 30°C.

   • Beredd lösning och utspädd lösning: förvaras vid 15°C - 30°C.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil.

   • Övriga innehållsämnen är: polysorbat 80, citronsyra, saltsyra, natriumklorid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • CellCept tillhandahålls i 20 ml typ I injektionsflaskor av genomskinligt glas med en grå butylgummipropp och aluminiumförslutning med ett snäpplock i plast.

   • De finns tillgängliga i förpackningar om 4 injektionsflaskor.

   7. Göra iordning läkemedlet

   Administreringssätt

   CellCept 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller ej något antibakteriellt konserveringsmedel, därför måste lösnings- och spädningsprocesserna ske i aseptisk miljö.

   Innehållet i CellCept 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning injektionsflaskor skall lösas i 14 ml 5% glukos infusionsvätska. Därefter spädes ytterligare med 5% glukos infusionsvätska så att en slutlig koncentration på 6 mg/ml erhålles. För att bereda en 1 grams dos av mykofenolatmofetil behöver lösningarna från 2 injektionsflaskor (ca. 2 x 15 ml) spädas ytterligare med 140 ml 5% glukos infusionsvätska. Om infusionslösningen ej användes direkt efter beredningen så måste infusionen påbörjas inom 3 timmar efter beredningen.

   Var noga med att inte låta iordningställt läkemedel komma i ögonen.

   • Om det händer, skölj ögonen rikligt med vanligt vatten.

   Var noga med att inte låta iordningställt läkemedel komma på huden.

   • Om det händer, tvätta området noggrant med tvål och vatten.

   CellCept 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning kan enbart användas för intravenös (i.v.) infusion. Infusionshastigheten bör anpassas så att en dos på 1 gram ges som infusion under 2 timmar.

   CellCept IV lösning får aldrig ges som bolusdos eller snabb intravenös injektion.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Tyskland.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   N.V. Roche S.A.

   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva

   UAB “Roche Lietuva”

   Tel: +370 5 2546799

   България

   Рош България ЕООД

   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg

   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Roche s. r. o.

   Tel: +420 - 2 20382111

   Magyarország

   Roche (Magyarország) Kft.

   Tel: +36 - 23 446 800

   Danmark

   Roche a/s

   Tlf: +45 - 36 39 99 99

   Malta

   (See Ireland)

   Deutschland

   Roche Pharma AG

   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland

   Roche Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti

   Roche Eesti OÜ

   Tel: + 372 - 6 177 380

   Norge

   Roche Norge AS

   Tlf: +47 - 22 78 90 00

   Ελλάδα

   Roche (Hellas) A.E.

   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España

   Roche Farma S.A.

   Tel: +34 - 91 324 81 00

   Polska

   Roche Polska Sp.z o.o.

   Tel: +48 - 22 345 18 88

   France

   Roche

   Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

   Portugal

   Roche Farmacêutica Química, Lda

   Tel: +351 - 21 425 70 00

   Hrvatska

   Roche d.o.o.

   Tel: + 385 1 47 22 333

   România

   Roche România S.R.L.

   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland

   Roche Products (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386 - 1 360 26 00

   Ísland

   Roche a/s

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Roche Slovensko, s.r.o.

   Tel: +421 - 2 52638201

   Italia

   Roche S.p.A.

   Tel: +39 - 039 2471

   Suomi/Finland

   Roche Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος

   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

   Τηλ: +357 - 22 76 62 76

   Sverige

   Roche AB

   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija

   Roche Latvija SIA

   Tel: +371 - 6 7039831

   United Kingdom

   Roche Products Ltd.

   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   Augusti 2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  CellCept®

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg 4 x 500 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 430983
  • Tillverkare: Roche AB

  660 kr

  Jämförpris: 0,33 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?