Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Norbrook Laboratories Ltd

   Station Works

   Camlough Road

   Newry

   Co Down, BT35 6JP

   Storbritannien och Nordirland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ceftiofur N-vet 50 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska lösning nöt och svin

   DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Läkemedlet utgörs av ett gulvitt till brunt fritt flytande pulver förpackat i flaskor innehållande ceftiofurnatrium motsvarande 1 g eller 4 g.

   En flaska spädningsvätska innehåller 20 ml eller 80 ml vatten för injektionsvätska.

   Färdigberedd lösning innehåller 50 mg ceftiofur per ml

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Läkemedlet innehåller ceftiofur som är ett beta-laktamas resistent, bredspektrumantibiotikum med bakteriocid verkan och av typ cefalosporin. Läkemedlet är avsett för:


   Nöt

   För behandling av akuta bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida eller Histophilus somni, känsliga för ceftiofur.

   För behandling av klövspaltsinfektion (necrobacillosis) orsakad av Fusobacterium necrophorum och Bacteroides melaninogenicus.


   Svin

   För behandling av bakteriella luftvägssjukdomar orsakade av Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och/eller Streptococcus suis, känsliga för ceftiofur.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Användning av läkemedlet är kontraindicerad till djur som tidigare visat sig överkänsliga för ceftiofur eller andra beta-laktamantibiotika.

   Använd inte läkemedlet i händelse av känd resistens mot den aktiva substansen.

   Använd inte läkemedlet vid känd resistens mot andra cefalosporiner eller beta-laktam antibiotika.

   Användningen av läkemedlet kan orsaka övergående lokal irritation på injektionsstället.

   Får inte användas i fjärderfä (inklusive ägg) på grund av risken för spridning av antimikrobiellresistens till människor.

   6. BIVERKNINGAR

   Överkänslighetsreaktioner kan ibland inträffa. I händelse av allergisk reaktion ska behandling avbrytas. Hos svin kan lokal irritation på injektionsstället kvarstå upp till 5 dagar eller längre.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt och svin.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Beredning av lösning

   1 g flaska: Upplöses genom tillsats av 20 ml vatten för injektionsvätska

   4 g flaska: Upplöses genom tillsats av 80 ml vatten för injektionsvätska


   Anvisningar för beredning

   1. Avlägsna skydden över gummipropparna på flaskan med lösningsvätska och pulver.

   2. Drag upp exakt mängd vatten för injektion med hjälp av en steril 18G nål och spruta.

   3. Överför den exakta volymen lösningsvätska till flaskan med pulver.

   4. Skaka tills fullständig upplösning av pulvret skett.


   Snabb tillförsel av lösningsvätska i rumstemperatur ger bäst resultat. Vedertagen aseptisk teknik ska praktiseras för undvikande av mikrobiell kontamination.


   Dosering till nöt och svin

   Nöt

   1 mg/kg motsvarande 1 ml lösning/50 kg kroppsvikt

   Luftvägssjukdom: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3-5 dagar totalt

   Klövspaltsinfektion: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3 dagar totalt

   Svin
   3mg/kg motsvarande 1 ml lösning /16 kg kroppsvikt

   Luftvägssjukdom: en gång dagligen med 24 timmars intervall under 3 dagar totalt


   Administrera ej mer än 10 ml per injektionsställe.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För intramuskuläradministration till nöt och svin. För svin, bör särskild försiktighet vidtas för att undvika injektion i fettvävnad.

   Normal aseptisk injektionsteknik bör praktiseras.

   Undvik upprepade injektioner på samma ställe.

   Till svin bör en tydligt graderad spruta användas för att säkerställa korrekt dosering. Detta är särskilt viktigt vid behandling av grisar under 16 kg.

   KARENSTID

   Nöt

   Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar

   Mjölk: 0 timmar


   Svin

   Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvara flaskan med pulver i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvara flaskan med pulver i kylskåp (2 ºC-8 ºC)

   Förvaras efter beredning i kylskåp (2 ºC-8 ºC) upp till 24 timmar.

   Beredd lösning som återstår efter den angivna hållbarhetstiden löpt ut kasseras

   Förvara flaskan med spädningsvätska i kylskåp (2 ºC-8 ºC)

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan och kartongen, efter ”EXP”.

   När förpackningen bryts första gången är den hållbar 24 timmar i kylskåp. Tidpunkten då läkemedlet inte längre kan användas utan ska kasseras, ska anges på avsedd plats på etiketten.

   SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) till följd av injektion, inandning, oralt intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

   1. Hantera inte läkemedlet om du vet att du är överkänslig eller har blivit avrådd att arbeta med dylika produkter.

   2. Hantera läkemedlet med stor försiktighet under iakttagande av rekommenderade försiktighetsåtgärder.

   3. Om du skulle utveckla symtom efter exponering, såsom hudrodnad, bör du uppsöka läkare och visa denna varning. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är mer allvarliga symtom och kräver omedelbar läkarvård.


   Tvätta händerna efter handhavandet.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Användning av läkemedlet på sätt avvikande från rekommendationerna i pruduktresumén kan leda till ökad förekomst av bakterier resistenta mot ceftiofur och minska effekten av behandling med andra cefalosporiner, på grund av risken för korsresistens.

   Den bakteriedödande effekten av β-laktamer motverkas vid samtidig användning av bakteriostatiska antibiotika (antibiotika som hämmar bakteriernas tillväxt, t.ex. macrolider, sulfonamider och tetracykliner).

   Till svin ska särskild försiktighet vidtas för att undvika injektion i fettvävnaden.

   Undvik upprepade injektioner på samma injektionsställe.

   Ceftiofur N-vet är avsett för behandling av enskilda djur. Får inte användas för att förebygga sjukdom eller som en del av hälsoprogram för besättningar. Behandling av grupper av djur ska begränsas strikt till pågående sjukdomsutbrott i enlighet med villkoren för godkänd användning


   Användning under dräktighet och laktation

   Laboratoriestudier på råtta har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter.

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos nöt och svin. Läkemedlet ska endast användas efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär.


   Överdosering

   Hos nöt har inga tecken på systemisk toxicitet iakttagits till följd av överdosering.

   Hos svin har inga tecken på systemisk toxicitet iakttagits till följd av administrering av upp till 8 gånger den rekommenderade dosen, injicerat intramuskulärt dagligen under 15 dagar.


   “Användning av Ceftiofur N-vet kan utgöra en risk för folkhälsan på grund av spridning av antimikrobiellresistens.

   Läkemedlet ska reserveras för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på förstahandsbehandling. Vid användning av läkemedlet ska hänsyn tas till de officiella, nationella och lokala riktlinjerna för användning av antimikrobiella medel. Ökad användning, inklusive användning som avviker från angivna anvisningar, kan öka prevalensen av sådan resistens. Om det är möjligt bör läkemedlet endast användas baserat på känslighetstest.”

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-11-1

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   En flaska 1 g Ceftiofur N-vet sterilt pulver förpackas med en flaska med 20 ml vatten för injektionsvätska per kartong. Dessa tillhandahålles i förpackningar innehållande 1, 6 eller 12 kartonger.

   En flaska 4 g Ceftiofur N-vet sterilt pulver förpackas med en flaska med 80 ml vatten för injektionsvätska per kartong. Dessa tillhandahålles i förpackningar innehållande 1, 6 eller 12 kartonger.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   N-vet AB

   Uppsala Science Park

   S-751 83 Uppsala

   Tel: + 46-018-57 24 30

   info@n-vet.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ceftiofur N-vet

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 1 gram Flaska

  • Varunummer: 064349
  • Tillverkare: N-vet AB

  181 kr

  Jämförpris: 181 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?