Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Ceva Santé Animale

   10, av. de La Ballastière

   33500 Libourne

   Frankrike

   Tillverkare:

   Ceva Santé Animale

   Z.I. Très le Bois

   22600 Loudéac

   Frankrike

   Catalent Germany Schorndorf GmbH

   Steinbeisstrasse 2

   73614 Schorndorf

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Cardalis2,5/20 mg, 5/40 mg respektive 10/80 mg Tuggtabletter Hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tuggtablett innehåller:

   Benazeprilhydroklorid (HCl)

   (benazeprili HCl)

   Spironolakton

   (spironolactonum)

   Cardalis 2,5 mg/20 mg tabletter

   2,5 mg

   20 mg

   Cardalis 5 mg/40 mg tabletter

   5 mg

   40 mg

   Cardalis 10 mg/80 mg tabletter

   10 mg

   80 mg

   Brun, smaklig avlång tablett med brytskåra.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av hjärtsvikt orsakad av kroniskdegenerativ klaffinsufficiens hos hund (vid behov med urindrivande läkemedel).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas under dräktighet och digivning (se avsnitt "Dräktighet och digivning").

   Skall inte ges till avelshundar eller hundar tänkta att använda i avel.

   Skall inte ges till hundar med hypoadrenokorticism (bristande funktion i binjurebarken), hyperkalemi (onormalt höga halter av kalium i blodet) eller hyponatremi (brist på natrium i blodet).

   Skall inte ges samtidigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) till hundar med nedsatt njurfunktion.

   Skall inte ges vid överkänslighet mot ACE-hämmare eller något innehållsämne.

   Skall inte ges vid minskad hjärtminutvolym beroende på aortastenos eller stenos i lungorna.

   6. BIVERKNINGAR

   Kräkning har rapporterats i mycket ovanliga fall.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Denna kombinationsprodukt skall enbart ges till hundar som behöver båda aktiva substanser i dessa bestämda doser givna tillsammans.

   För administrering via munnen.

   Cardalis tuggtabletter skall ges till hund en gång dagligen med en dos på 0,25 mg

   benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt och 2 mg spironolakton/kg kroppsvikt enligt tabellen nedan.

   Hundens kroppsvikt (kg)

   Cardalis 2,5 mg/20 mg tabletter

   Cardalis 5 mg/40 mg tabletter

   Cardalis 10 mg/80 mg tabletter

   2,5 - 5

   1/2

   5–10

   1

   10–20

   1

   20–40

   1

   40–60

   1 + 1/2

   60–80

   2

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna skall administreras tillsammans med foder. Tabletten kan antingen blandas med en liten mängd foder som ges direkt före den ordinarie utfodringen, eller tillsammans med den ordinarie måltiden. Tabletterna innehåller biffarom för att förbättra smakligheten och i en fältstudie genomförd på hundar med kroniskdegenerativ klaffsjukdom togs tabletterna frivilligt och åts upp helt och hållet i 92% av fallen vid tablettgiva med eller utan foder.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   För detta läkemedel krävs inga speciella förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan .

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Njurfunktion samt serumkaliumnivå skall utvärderas före insättandet av den kombinerade behandlingen med benazeprilhydroklorid och spironolakton, särskilt till hundar som kan misstänkas lida av hypoadrenokorticism, hyperkalemi eller hypernatremi. Till skillnad från människa, sågs inte någon hyperkalemiökning vid kliniska studier på hund behandlade med spironolakton och ACEhämmare. Det finns dock en ökad risk för hyperkalemi hos hundar med nedsatt njurfunktion varför det rekommenderas att regelbundet övervaka njurfunktion och kaliumnivåer i serum hos dessa hundar, beroende på att risken för hyperkalemi kan öka vid behandling med denna produkt.

   Skall ej ges till växande hundar då spironolakton utövar en antiandrogen effekt (motverkar manliga könshormoner).

   I en säkerhetsstudie observerades reversibel förminskning av prostata hos okastrerade hanhundar som behandlades med spironolakton enligt rekommenderad dosering.

   Då spironolakton genomgår en omfattande biologisk omvandling i levern, skall försiktighet iakttagas vid administrering till hundar med nedsatt leverfunktion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för benazepril eller spironolakton skall undvika kontakt med läkemedlet.

   Gravida kvinnor skall visa särskild försiktighet för att undvika oavsiktligt intag beroende på att ACEhämmare har vistats påverka humana foster.

   Oavsiktligt intag, särskilt av barn, kan leda till biverkningar såsom slöhet, illamående och kräkning och diarré och hudutslag.

   Vid oavsiktligt intag, kontakta genast läkare och visa bipacksedel eller etikett.

   Tvätta händerna efter hantering.

   Dräktighet och digivning

   Skall inte användas under dräktighet och laktation. Embryotoxiska effekter (missbildning av urinvägarna hos foster) har noterats vid försök med benazeprilhydroklorid till laboratoriedjur (råtta) vid för modern icke toxiska (giftiga) doser.

   Andra läkemedel och Cardalis

   Furosemid har administrerats till hundar med hjärtsvikt tillsammans med denna kombination av benazeprilhydroklorid och spironolakton utan några kliniska symtom på interaktioner.

   Samtidig behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet och andra blodtryckssänkande substanser (som kalciumkanalblockerare, ß-blockerare eller diuretika), anestetika (bedövningsmedel) eller sedativa (sömnmedel) kan möjligen leda till en ökning av den blodtryckssänkande effekten.

   Samtidig behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet och andra kaliumsparande behandlingar (som ß-blockerare, calciumkanalblockerare, angiotensinreceptorblockerare) kan potentiellt leda till hyperkalemi (se avsnitt "Särskilda försiktighetsåtgärder för djur").

   Samtidig behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet och NSAID- läkemedel kan leda till en minskning av produktens blodtryckssänkande effekt, dess natriuretiska effekt samt öka serumkaliumnivån. Därför skall hundar som samtidigt medicineras med NSAID-läkemedel och det veterinärmedicinska läkemedlet noga monitoreras och hydreras.

   Samtidigt behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet och deoxikortikosteron kan leda till en måttlig minskning av de natriuretiska effekterna (minskning av natriumexkretionen via urin) av spironolakton.

   Spironolakton minskar elimineringen av digoxin vilket ökar serumplasmanivån av digoxin. Terapeutiskt index för digoxin är smalt, hundar som medicineras med digoxin och en kombination av substanserna benazeprilhydroklorid och spironolakton bör noga monitoreras.

   Spironolakton kan både initiera och hämmacytokrom P450enzymer, och kan härmed påverka metabolismen (ämnesomsättningen) av andra substanser som metaboliseras via denna väg. Därför bör produkten användas med försiktighet tillsammans med andra veterinärmedicinska produkter som inducerar, inhiberar eller metaboliseras av dessa enzymer.

   Överdosering

   Efter administrering av upp till 10 gånger den rekommenderade dosen ( benazeprilhydroklorid 2,5 mg/kg kroppsvikt och spironolakton 20 mg/kg kroppsvikt) till friska hundar, sågs dosberoende biverkningar (se avsnitt "Biverkningar").

   En daglig överdos till friska hundar på 6 gånger ( benazeprilhydroklorid 1,5 mg/kg kroppsvikt och spironolakton 12 mg/kg kroppsvikt) respektive 10 gånger (benazeprilhydroklorid 2,5 mg/kg kroppsvikt och spironolakton 20 mg/kg kroppsvikt) rekommenderad dos, leder till en lindrig dosrelaterad minskning av totala antalet röda blodkroppar. Denna lindriga minskning var övergående, totala antalet röda blodkroppar hölls inom normalområdet och fyndet bedömdes inte ha någon klinisk betydelse.

   En dosrelaterad, men moderat kompensatorisk fysiologisk förstoring av yttersta lagret av binjurebarken observerades vid doser 3 gånger över den rekommenderade dosen. Denna förstoring verkar inte vara kopplad till någon sjukdomsbild då den är reversibel efter avslutad behandling.

   Det finns ingen specifik antidot (motgift) eller behandling för hund vid oavsiktligt intag av många tabletter. Inducera kräkning, magskölj (efter riskbedömning) samt monitorera elektrolyter. Symtomatisk behandling som vätsketerapi skall också insättas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-06-08

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida http://www.emea.europa.eu/.

   Flaskorna har en barnskyddande förslutning, förpackad i en pappkartong.

   Tabletterna är förpackade i en plastflaska förpackad i en ytterkartong av papp.

   Förpackningsstorlek: 30 och 90 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Farmakodynamiska egenskaper

   Spironolakton inklusive metaboliter (inbegripet 7-α-tiometyl-spironolakton och kanrenon) verkar som specifika aldosteronantagonister och utövar effekt genom kompetetiv bindning till mineralkortikoidreceptorer i njurar, hjärta och blodkärl. Spironolakton hämmar den aldosteroninducerade natriumretentionen i njurarna, vilket leder till en ökning av natrium och följaktligen vätskeutsöndring samt kaliumretention. Den resulterande minskningen av den extracellulära volymen minskar hjärtats belastning och trycket i vänster förmak. Resultatet blir en förbättrad hjärtfunktion.

   Spironolakton förhindrar aldosteronets skadliga effekter på det kardiovaskulära systemet. De exakta verkningsmekanismerna för hur aldosteron utövar sina effekter är ännu inte helt klargjorda, man vet att aldosteron gynnar myokardfibros, myokard- och kärlremodellering och endoteldysfunktion. Experimentella modeller på hund visar att långtidsbehandling med en aldosteronantagonist förebygger vänsterkammardysfunktion samt minskar remodellering av vänster kammare hos hundar med kroniskhjärtsvikt.

   Benazeprilhydroklorid är en prodrug som hydrolyseras in vivotill sin aktiva metabolit, benazeprilat. Benazeprilat är en högaktiv och selektiv hämmare av angiotensinkonvertasenzymet (ACE) och förhindrar sålunda omvandlingen av inaktivt angiotensin I till aktivt angiotensin II. Benazeprilat hämmar därför alla effekter som induceras av angiotensin II såsom kärlsammandragning av både artärer och vener samt natrium- och vattenretention i njurarna.

   Produkten hämmar plasma ACE aktiviteten under lång tid hos hund med mer än 95 % hämning vid maximala effekten (>80%), vilken kvarstår i 24 timmar efter dosering.

   Kombinationen spironolakton och benazeprilhydroklorid är fördelaktig då båda verkar på olika nivåer inom kaskaden för angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS).

   Genom att förhindra bildandet av angiotensin II hämmar benazeprilhydroklorid den skadliga effekten av vasokonstriktion och stimuleringen av aldosteronfrisättning. Dock kontrollerar ACE hämmare inte inte fullt ut aldosteronfrisättningen beroende på att angiotensin II även bildas på andra sätt än via

   ACE-vägen, som till exempel via chymase (ett fenomen kallat ’aldosteronläckage’). Aldosteronutsöndring kan även stimuleras genom andra faktorer än angiotensin II, särskilt K+ökning eller ACTH. För att nå en mer fullständig hämning av de skadliga effekterna av den överaktivitet av RAAS som ses vid hjärtsvikt, rekommenderas användning av aldosteronantagonister som spironolakton tillsammans med ACE hämmare för att specifikt blockera aldosteronaktiviteten (oavsett ursprung), genom kompetitiv antagonism på mineralkortikoidreceptorerna. Kliniska studier på överlevnadstid visade att den bestämda kombinationen ökade den förväntade överlevnadstiden hos hundar med kroniskhjärtsvikt med en 89 % minskning av den relativa mortalitetsrisken hos hund behandlade med spironolakton i kombination med benazeprilhydroklorid i jämförelse med hundar behandlade med enbart benazeprilhydroklorid (mortalitet definierades som död eller avlivad på grund av hjärtsvikt). Kombinationsbehandlingen medförde även en snabbare förbättring av hosta och aktivitet samt en långsammare försämring av hosta, hjärtljud och aptit. Behandlade djur kan uppvisa en liten ökning av aldosteronnivåer i blod. Detta tros bero på aktivering av feedbackmekanismer vilka inte har någon klinisk konsekvens. Vid höga doser kan en dosberoende hypertrofi av binjurens zona glomerulosa ses.

   I en fältstudie genomförd på hundar med kroniskdegenerativ klaffsjukdom visade 85,9% av hundarna god följsamhet till behandlingen (> 90% av förskrivna tabletter administrerade) under en tremånaders period.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cardalis

  Tuggtablett 10 mg/80 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 439841
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  382 kr

  Jämförpris: 12,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?