Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Capsina

   0,075% kräm
   capsaicin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Capsina är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina
   3. Hur du använder Capsina
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Capsina ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Capsina är och vad det används för

   Capsina innehåller den aktiva substansen capsaicin som verkar smärtstillande. Capsina används till vuxna för att behandla smärta som kan uppträda efter bältros.


   Capsaicin som finns i Capsina kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina

   Använd inte Capsina

   • om du är allergisk mot capsaicin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på skadad eller inflammerad hud.

   Varningar och försiktighet

   Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon. Tvätta händerna efter påstrykningen så att onödig irritation undviks. Huden bör tvättas av innan ny kräm påförs. Krämen ska bara användas på oskadad hud.

   Krämen bör inte användas i närheten av ögonen. Om du skulle få kräm i ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare.

   Barn

   Capsina ska inte användas till barn. Erfarenhet av användning till barn saknas.

   Andra läkemedel och Capsina

   Capsina i kombination med andra läkemedel har inte studerats.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Uppgift saknas om fostret påverkas. Okänt om Capsina går över i modersmjölk.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen påverkan.

   Capsina innehåller cetylalkohol

   Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Capsina

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna påstrykes krämen vanligen 3-4 gånger dagligen. Effekten kan ibland komma först efter 1-2 veckors regelbunden användning.

   Om du använt för stor mängd av Capsina

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huden kan reagera med en övergående känsla av värme och hetta.

   Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad, hudutslag vid användningsstället. Hosta, snuva och/eller andningssvårigheter kan uppträda, som kan bero på att krämen torkat på huden och luftburen capsaicin nått luftvägarna.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Capsina ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är capsaicin. 1 g kräm innehåller 0,75 mg capsaicin.

   • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, bensylalkohol (konserveringsmedel), isopropylmyristat, vitt vaselin, glycerylstearat, polyetylenglykol 100 stearat, sorbitol, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, mjuk kräm. 45 g (aluminiumtub).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bioglan AB

   Box 50310

   202 13 Malmö


   Tillverkare

   Pharmasol Ltd, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hants, SP10 5AZ, England

   och

   Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö.   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Capsina®

  Kräm 0,075 % 45 gram Tub

  • Varunummer: 001962
  • Tillverkare: Bioglan AB

  229,03 kr

  Jämförpris: 5,09 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?