Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Calcichew-D3 Citron

   500 mg/400 IE tuggtabletter
   kalcium / kolekalciferol (vitamin D3)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Calcichew-D3 Citron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Citron
   3. Hur du tar Calcichew-D3 Citron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Calcichew-D3 Citron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Calcichew-D3 Citron är och vad det används för

   Calcichew-D3 Citron är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew-D3 Citron används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Citron

   Använd inte Calcichew-D3 Citron

   • om du är allergisk mot kalcium, vitamin D, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges in avsnitt 6).

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

   • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

   • om du har njursten.

   • om du har ökad mängd vitamin D i blodet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcichew-D3 Citron

   • om du tar Calcichew-D3 Citron under lång tid, särskilt om du också tar diuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

   • om du uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har en stor benägenhet att få njursten.

   • om du lider av sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan ge ökad mängd D-vitamin i kroppen).

   • om du har benskörhet och samtidigt har svårt att röra dig.

   • om du tar andra produkter som innehåller vitamin D. Ytterligare intag av kalcium och vitamin D bör ske under läkares överinseende.

   Barn

   Calcichew-D3 Citron tuggtabletter är inte avsedda för användning hos barn.

   Andra läkemedel och Calcichew-D3 Citron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidigt. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron.

   Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcichew-D3 Citron.

   Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron.

   Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew-D3 Citron.

   Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Citron.

   Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew-D3 Citron är: vissa urindrivande medel (s k tiaziddiuretika) och hjärtglykosider.

   Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.

   Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.

   Calcichew-D3 Citron med mat och dryck

   Det spelar ingen roll om du tar Calcichew-D3 Citron i samband med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid kan du ta Calcichew-D3 Citron om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.

   Calcichew-D3 Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Calcichew-D3 Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Calcichew-D3 Citron innehåller isomalt och sackaros

   Calcichew-D3 Citron innehåller isomalt (E953) och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Calcichew-D3 Citron

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering:
   Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen. Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

   Användning för barn

   Calcichew-D3 Citron tuggtabletter är inte avsedda för användning hos barn.

   Om du har tagit för stor mängd av Calcichew-D3 Citron

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Calcichew-D3 Citron

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svullnad av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullnad i halsen (larynxödem).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
   Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
   Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett's syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

   Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Calcichew-D3 Citron ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Plastburk: Tabletterna ska förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Blister: Tabletterna ska förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i en tablett är:

   • kalciumkarbonat 1250 mg (motsvarar 500 mg kalcium)

   • kolekalciferol (vitamin D3) 400 IE (10 mikrogram)

   Övriga innehållsämnen är:

   xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (citron), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Calcichew-D3 Citron är vita runda tuggtabletter, som kan ha små fläckar.

   Förpackningsstorlekar:
   Tablettburk med HDPE skruvlock: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 och 180 tabletter. Blister: 20, 30, 50, 50x1 (endos), 60, 90, 100, 120, 168 och 180 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda AS

   P.O. Box 205

   NO-1372 Asker

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calcichew-D3 Citron

  Tuggtablett 500 mg/400 IE 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 156802
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  251,91 kr

  Jämförpris: 1,40 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?