• Kabozantinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   CABOMETYX

   20 mg, 40 mg och 60 mg filmdragerade tabletter
   cabozantinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CABOMETYX är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder CABOMETYX
   3. Hur du tar CABOMETYX
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CABOMETYX ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad CABOMETYX är och vad det används för

   Vad CABOMETYX är

   CABOMETYX är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen cabozantinib.

   Det används för att behandla:

   • avancerad njurcancer

   • levercancer hos vuxna som tidigare har behandlats med ett specifikt läkemedel mot cancer (sorafenib).

   Hur CABOMETYX verkar

   CABOMETYX blockerar effekten av proteiner som kallas receptortyrosinkinaser (RTK), vilka är involverade i tillväxten av celler och utvecklingen av nya blodkärl som försörjer cellerna. Dessa proteiner kan finnas i stora mängder i cancerceller. Genom att blockera deras effekt kan CABOMETYX bromsa tumörens tillväxttakt och hjälpa till att skära av blodförsörjningen som cancercellerna behöver.

   2. Vad du behöver veta innan du använder CABOMETYX

   Ta inte CABOMETYX

   • om du är allergisk mot cabozantinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar CABOMETYX om du:

   • har högt blodtryck

   • har diarré

   • nyligen har haft en stor blödning

   • har opererats inom den senaste månaden (eller om någon operation är planerad), inklusive tandoperation

   • har inflammatorisk tarmsjukdom (exempelvis Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, divertikulit eller blindtarmsinflammation)

   • nyligen har haft en blodpropp i benet, stroke eller hjärtattack

   • har någon lever- eller njursjukdom.

   Tala om för läkaren om något av ovanstående stämmer in på dig. Du kanske behöver behandlas för det, eller så kan läkaren ändra din dos av CABOMETYX, eller stoppa behandlingen helt. Se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Barn och ungdomar

   CABOMETYX rekommenderas inte för barn och ungdomar. Effekterna av CABOMETYX på personer under 18 år är okända.

   Andra läkemedel och CABOMETYX

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel. Detta är viktigt eftersom CABOMETYX kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Dessutom kan vissa läkemedel påverka hur CABOMETYX verkar. Det kan betyda att läkaren måste ändra dosen/doserna du tar. Du ska informera läkaren om alla läkemedel du använder men det är speciellt viktigt om du använder:

   • Läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. itrakonazol, ketokonazol och posakonazol

   • Läkemedel mot bakterieinfektioner (antibiotika), t.ex. erytromycin, klaritromycin och rifampicin

   • Allergiläkemedel, t.ex. fexofenadin och ranolazin

   • Läkemedel mot epilepsi eller krampanfall, t.ex. fenytoin, karbamazepin och fenobarbital

   • (Traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum), som ibland används för att behandla depression eller depressionsrelaterade tillstånd, t.ex. ångest

   • Läkemedel som gör blodet tunnare, t.ex. warfarin

   • Läkemedel mot högt blodtryck eller andra hjärtsjukdomar, t.ex. aliskiren, ambrisentan, dabigatranetexilat, digoxin, talinolol och tolvaptan

   • Läkemedel mot diabetes, t.ex. saxagliptin och sitagliptin

   • Läkemedel mot gikt, t.ex. kolkicin

   • Läkemedel mot hiv eller AIDS, t.ex. efavirenz, ritonavir, maravirok och emtricitabin

   • Läkemedel för att förhindra avstötning av transplantat (ciclosporin) och behandlingar som baseras på ciclosporin vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och psoriasis

   P-piller

   Om du tar CABOMETYX samtidigt som du använder p-piller kan det hända att p-pillren inte har någon effekt. Därför bör du även använda ett barriärpreventivmedel (t.ex. kondom eller pessar) medan du tar CABOMETYX och i minst 4 månader efter det att behandlingen är avslutad.

   CABOMETYX med mat

   Ta inte CABOMETYX i samband med mat. Du ska inte äta något under minst 2 timmar innan du tar CABOMETYX och 1 timme efter det att du tagit läkemedlet. Undvik att äta eller dricka produkter som innehåller grapefrukt så länge du tar detta läkemedel, eftersom de kan öka mängden CABOMETYX i blodet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Undvik att bli gravid medan du behandlas med CABOMETYX. Om du eller din partner kan bli gravid måste du använda lämpliga preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter det att behandlingen är avslutad. Fråga din läkare vilka preventivmetoder som är lämpliga medan du tar CABOMETYX (se även under Andra läkemedel och CABOMETYX här ovanför).

   Berätta för din läkare om du eller din partner blir gravid eller planerar att bli gravid medan du behandlas med CABOMETYX.

   Tala med din läkare INNAN du tar CABOMETYX om du eller din partner funderar på eller planerar att skaffa barn efter det att din behandling är avslutad. Det finns en risk för att din fertilitet kan påverkas av behandlingen med CABOMETYX.

   Kvinnor som tar CABOMETYX ska inte amma under behandlingen och inte under minst 4 månader efter avslutad behandling, eftersom cabozantinib och/eller dess nedbrytningsprodukter (metaboliter) kan utsöndras i bröstmjölk och skada ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Var försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Tänk på att behandlingen med CABOMETYX kan göra att du känner dig trött eller svag och kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   CABOMETYX innehåller laktos

   CABOMETYX innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar CABOMETYX

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du ska fortsätta ta detta läkemedel tills läkaren tar beslut om att avsluta behandlingen. Om du får allvarliga biverkningar kan läkaren ändra din dos eller avsluta behandlingen tidigare än beräknat. Läkaren avgör om din dos behöver justeras.

   CABOMETYX ska tas en gång om dagen. Vanlig dos är 60 mg, men läkaren bestämmer vilken dos som är rätt för dig.

   CABOMETYX ska inte tas med mat. Du ska inte äta något under minst 2 timmar innan du tar CABOMETYX och 1 timme efter det att du tagit läkemedlet. Svälj tabletten med ett helt glas vatten. Krossa inte tabletterna.

   Om du har tagit för stor mängd av CABOMETYX

   Om du har tagit mer CABOMETYX än du har fått anvisningar om ska du tala med läkare eller åka direkt till sjukhuset och ta med dig tabletterna och den här bipacksedeln.

   Om du har glömt att ta CABOMETYX

   • Om det fortfarande är 12 timmar eller mer tills det är dags för nästa dos, ska du ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Om det är mindre än 12 timmar tills det är dags för nästa dos ska du inte ta den missade dosen. Ta nästa dos vid den vanliga tiden.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får biverkningar kan läkaren säga åt dig att ta en lägre dos av CABOMETYX. Läkaren kan även skriva ut andra läkemedel som hjälper till att hålla biverkningarna under kontroll.

   Kontakta läkaren omedelbart om du märker någon av följande biverkningar – du kan behöva akut läkarvård:

   • Symtom som magsmärta, illamående, kräkning, förstoppning eller feber. De kan vara tecken på gastrointestinal perforering, dvs. ett hål som bildas i magsäcken eller tarmen och som kan vara livshotande.

   • Svår eller okontrollerbar blödning med symtom såsom: blodblandade kräkningar, svart avföring, blod i urinen, huvudvärk, blodiga upphostningar.

   • Svullnad, smärta i händer och fötter, eller andfåddhet.

   • Ett sår som inte läker.

   • Krampanfall, huvudvärk, förvirring eller koncentrationsproblem. De kan vara tecken på ett tillstånd som kallas reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS). RPLS är sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare).

   • Känner dig dåsig, förvirrad eller förlorar medvetandet. Detta kan bero på leverproblem.

   Andra biverkningar är:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) 

   • Orolig mage, inklusive diarré, illamående, kräkning, förstoppning, matsmältningsbesvär, magsmärta

   • Blåsor, smärta i händer eller fotsulor, utslag eller hudrodnad

   • Minskad aptit, viktnedgång, förändrad smakupplevelse

   • Trötthet, svaghet, huvudvärk, yrsel

   • Högt blodtryck

   • Blodbrist (lågt antal röda blodkroppar)

   • Rodnad, svullnad eller smärta i munnen och svalget, svårt att tala, heshet, hosta

   • Förändringar i blodprovsresultat som används för att kontrollera allmän hälsa och organfunktion (inklusive levern och njurarna), låga nivåer av elektrolyter (såsom magnesium eller kalium)

   • Andfåddhet

   • Minskad aktivitet i sköldkörteln med symtom som trötthet, viktökning, förstoppning, frusenhet och torr hud

   • Svullnad av ben och armar

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Abscess (ansamling av var, med svullnad och inflammation)

   • Uttorkning

   • Ringningar i öronen (tinnitus)

   • Blodproppar i vener, artärer och lungor

   • Låga nivåer av blodplättar och vita blodkroppar

   • Låga nivåer av albumin i blodet

   • Ökning eller minskning av blodsockernivåer

   • Minskad nivå av kalcium, natrium och fosfat i blodet

   • Ökad nivå av kalium i blodet

   • Ökad nivå av bilirubin i blodet (som kan orsaka gulsot/gul hud eller ögon)

   • Ökad nivå av amylas i blodet

   • Ökad nivå av lipas i blodet

   • Ökad nivå av kolesterol i blodet

   • Domningar, stickningar, brännande känsla eller smärta i armar och ben

   • Smärtsam spricka eller onormal kanal i kroppens vävnader

   • Gastroesofageal refluxsjukdom (läckage av surt magsäcksinnehåll upp i matstrupen)

   • Hemorrojder

   • Muntorrhet och smärta i munnen

   • Känna sig dåsig, förvirrad eller förlora medvetandet p.g.a. leverproblem

   • Torr hud, svår hudklåda, akne

   • Alopeci (håravfall och tunnare hår), förändring av hårfärgen

   • Smärta i armar, ben och leder, muskelspasmer

   • Protein i urinen (påvisat vid test)

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • Kramper

   • Låga nivåer av en sorts vita blodkroppar (lymfocyter)

   • En brännande eller stickande känsla i tungan

   • Inflammation i bukspottkörteln

   • Minskat flöde av galla från levern

   • Skada i käkbenet

   • Ökad nivå av triglycerider i blodet

   • Sårkomplikationer

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Stroke

   • Hjärtinfarkt

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur CABOMETYX ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret, burketiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är cabozantinib (S)-malat.

   CABOMETYX 20 mg filmdragerade tabletter. Varje tablett innehåller cabozantinib (S)-malat motsvarande 20 mg cabozantinib.

   CABOMETYX 40 mg filmdragerade tabletter. Varje tablett innehåller cabozantinib (S)-malat motsvarande 40 mg cabozantinib.

   CABOMETYX 60 mg filmdragerade tabletter. Varje tablett innehåller cabozantinib (S)-malat motsvarande 60 mg cabozantinib.

   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettinnehåll: mikrokristallin cellulosa, vattenfri laktos, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal silikondioxid, magnesiumstearat. (Se avsnitt 2 för laktosinnehåll).

   • Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, gul järnoxid (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   CABOMETYX 20 mg filmdragerade tabletter är gula, runda utan skåra, märkta med ”XL” på ena sidan och ”20” på den andra.

   CABOMETYX 40 mg filmdragerade tabletter är gula, triangelformade utan skåra, märkta med ”XL” på ena sidan och ”40” på den andra.

   CABOMETYX 60 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala utan skåra, märkta med ”XL” på ena sidan och ”60” på den andra.

   CABOMETYX tabletter tillhandahålls i förpackningar med antingen 4 blister med 7 tabletter i varje (28 totalt), eller en plastburk med 30 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ipsen Pharma

   65 quai Georges Gorse

   92100 Boulogne-Billancourt

   Frankrike

   Tillverkare

   Patheon France

   40 Boulevard de Champaret

   38300 Bourgoin Jallieu

   Frankrike

   Eller

   Tjoapack Netherlands B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4879 AC Etten-Leur

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien, 
   Luxembourg/Luxemburg

   Ipsen NV Guldensporenpark 87

   B-9820 Merelbeke

   België /Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

   Italia

   Ipsen SpA

   Via del Bosco Rinnovato n. 6

   Milanofiori Nord Palazzo U7

   20090 Assago (Mi)

   Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

   България

   PharmaSwiss EOOD

   16, Troyanski Prohod Street,

   Floor 3, Office 8, Lagera

   1612 Sofia

   Тел.: +359 2 8952 110

   Latvija

   Ipsen Pharma representative office

   Kalnciema street 33-5

   Riga

   LV 1046

   Tel: +371 67622233

   Česká republika

   Ipsen Pharma, o.s.

   Olbrachtova 2006/9,

   140 00 Praha 4

   Tel: + 420 242 481 821

   Lietuva

   Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

   Narbuto g. 5,

   08103 Vilnius

   Tel. +370 700 33305

   Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

   Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

   Kista Science Tower

   Färögatan 33

   SE-164 51 Kista

   Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

   Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

   Magyarország

   Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi Képviselet

   Árbóc utca 6.

   H- 1133 Budapest

   Tel.: +36-1-555-5930

   Deutschland, Österreich

   Ipsen Pharma GmbH

   Willy-Brandt-Str. 3

   D-76275 Ettlingen

   Tel.: +49 7243 184-80

   Nederland

   Ipsen Farmaceutica B.V.

   Taurusavenue 33b

   2132 LS Hoofddorp

   Tel: + 31 (0) 23 554 1600

   Eesti

   ESTOBIIN OÜ

   Udeselja 4-4

   EE-11913 Tallinn

   Tel: +372 51 55 810

   Polska

   Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

   00-867 Warszawa

   Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

   Ελλάδα, Κύπρος, Malta

   Ipsen EΠΕ

   Αγ. Δημητρίοσ 63 Άλιμος

   GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

   Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

   Portugal

   Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda Fernão Lopes, n° 16a-1°

   Miraflores P-1495 - 190 Algés

   Portugal

   Tel: + 351 - 21 - 412 3550

   España

   Ipsen Pharma, S.A.

   Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

   08908 L''Hospitalet de Llobregat

   Barcelona

   Tel: + 34 - 936 - 858 100

   România

   Ipsen Pharma

   Str. Grigore Alexandrescu nr. 59,

   clădirea HQ Victoriei, Sector 1,

   010626, Bucureşti

   Tel: +40 (021) 231 27 20

   France

   Ipsen Pharma

   65 quai Georges Gorse

   92100 Boulogne-Billancourt

   France

   Tél: + 33 1 58 33 50 00

   Slovenija

   PharmaSwiss d.o.o.

   Brodišče 32

   SI-1236 Trzin

   Tel: + 386 1 236 47 00

   Hrvatska

   PharmaSwiss d.o.o.

   Strojarska 20, 10 000 Zagreb,

   Hrvatska

   Tel: +385 1 6311 833

   Fax: +385 1 6311 844

   Slovenská republika

   Liek s.r.o.

   Hviezdoslavova 19

   SK-90301 Senec

   Slovenská republika

   Tel: + 421 253 412 018

   Ireland

   Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

   Blanchardstown Industrial Park

   Blanchardstown

   IRL-Dublin 15

   Tel: +353-1-809-8256

   United Kingdom

   Ipsen Ltd.

   190 Bath Road

   Slough, Berkshire SL1 3XE

   United Kingdom

   Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  CABOMETYX®

  Filmdragerad tablett 20 mg Kabozantinib 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 118175
  • Tillverkare: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  53.021,25 kr

  Jämförpris: 1.767,38 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?