• Ibuprofen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Brufen

   200 mg, 400 mg, 600 mg filmdragerade tabletter
   Ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Brufen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Brufen
   3. Hur du tar Brufen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Brufen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Brufen är och vad det används för

   Brufen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Brufen är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

   Brufen används vid smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, feber, reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, artros) och vid menstruationssmärtor hos vuxna och ungdomar (12-18 år, från 40 kg).

   Barn 6-12 år (från 20 kg) kan behandlas med Brufen 200 mg tabletter vid akuta smärttillstånd och vid feber i samband med förkylning.

   Brufen verkar i regel inom 30 minuter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Brufen

   Ta inte Brufen:

   • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • under de tre sista månaderna av graviditeten

   • om du har någon sjukdom med ökad blödningsbenägenhet

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har eller tidigare har haft magsår, tolvfingertarmsår eller blödning vid behandling med Brufen eller liknande läkemedel

   • om du någonsin har haft blödningar eller perforation (hål) i din mage eller tarm när du har tagit NSAID

   • om du fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen:

   • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för icke-bakteriell hjärnhinneinflammation

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

   • om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

   • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Brufen kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

   • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare haft magsår eller andra tendenser för ökad blödning.

   • Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

   • Om du använder smärtstillande läkemedel under en längre tid kan detta orsaka huvudvärk vilket inte ska behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om du tror att detta stämmer in på dig, tala med läkare eller apotekspersonal.

   • Brufen kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på

   • infektion.

   • Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken (speciellt blödning i mag-tarmkanalen),särskilt om symtomen uppstår i början av behandlingen

   • Äldre patienter bör vara medvetna om deras ökade risk för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.

   • Behandlingen måste avslutas och en läkare kontaktas när blödningar i mag-tarmkanalen eller sårbildning inträffar under behandling med Brufen.

   • Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas

    med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

   • Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.

   • Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas., se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

   • Ta inte Brufen om du planerar att bli gravid. Rådfråga först läkare, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”. 

    Sluta att ta Brufen och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter.


   • Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Brufen och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna vilket också kan omfatta ansiktet och läpparna (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom). Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

   • Brufen kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion, särskilt hos uttorkade barn, ungdomar och äldre.

   Barn och ungdomar

   Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

   Brufen tabletter ska inte tas av barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Brufen

   Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

   Brufen kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, inklusive de som används för att behandla/förebygga:

   • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • blodproppar (blodförtunnande läkemedel t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

   • depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

   • högt blodtryck (t.ex. ACE-hämmare som kaptopril, betablockerare som atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som losartan)

   • avstötningsreaktioner hos organtransplanterade patienter (läkemedel som hämmar immunsystemet som ciklosporin eller takrolimus)

   • inflammation (kortikosteroider)

   • bakterieinfektioner (vissa antibiotika inklusive aminoglykosider)

   • svampinfektioner (t.ex. vorikonazol och flukonazol)

   • diabetes (sulfonureider)

   • högt kolesterol (kolestyramin)

   • HIV-infektion (zidovudin).

   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Brufen. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brufen med andra läkemedel.

   Brufen med mat, dryck och alkohol

   Brufen kan tas tillsammans med mat och dryck. Brufen verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage. Om Brufen tas tillsammans med alkohol kan biverkningarna öka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Brufen under de tre sista månaderna av graviditeten.

   Intag av Brufen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Ibuprofen går över i modersmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Brufen under amning.

   Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Brufen kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synstörningar, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning, och gäller i högre grad kombination med alkohol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Brufen innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Brufen

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar (12–18 år, från 40 kg)

   Reumatiska sjukdomar: 1 tablett à 400 mg 3 gånger dagligen eller 1 tablett à 600 mg 3 gånger dagligen. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna. För att snabbare lindra morgonstelheten kan första dosen ges på fastande mage.

   Maximal dygnsdos: 2400 mg.

   Menstruationssmärtor: 1 tablett à 400 mg 1-3 gånger dagligen vid behov. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna.

   Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruationsbesvär.

   Lätta till måttliga smärttillstånd: 1 tablett à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg i engångsdos eller 3-4 gånger dagligen. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna. Mer än 400 mg åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

   Feber hos vuxna och ungdomar: 1 tablett à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg vid behov, 1-3 gånger dagligen.

   Akuta smärttillstånd och feber vid förkylning, barn 6-12 år (från 20 kg): 1 tablett à 200 mg 1-3 gånger per dygn. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna.

   För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun, ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten. För snabbare effekt kan Brufen tas på fastande mage. Ta ibuprofen med mat om du har känslig mage.

   Om du har allvarlig lever-eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.

   Om du har tagit för stor mängd av Brufen

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare eller närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

   Om du har glömt att ta Brufen

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket allvarliga biverkningar

   • Sluta att ta Brufen och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem en mindre vanlig biverkan)

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter.

   • Brufen kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

   • Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Dessutom kan en allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom förekomma. Symptom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullnad av lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar). Sluta ta Brufen och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Mag-tarmbiverkningar (matsmältningsproblem, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm, blodiga kräkningar).

   • Hudutslag.

   • Trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Allergisk snuva

   • Överkänslighet

   • Sömnlöshet, lätt oro

   • Synrubbningar, hörselskador

   • Kramp i luftrören, astma

   • Sår i munslemhinnan

   • Magsår, tarmsår, brustet magsår, inflammation i magslemhinnan.

   • Inflammation i levern, gulsot, onormal leverfunktion

   • Klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

   • Ljuskänslighet

   • Nedsatt njurfunktion

   • Blodbildsförändringar

   • Anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

   • Dåsighet

   • Myrkrypningar

   • Hörselförlust.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Icke bakteriell hjärnhinneinflammation

   • Allergisk reaktion

   • Depression, förvirring

   • Synnedsättning, tinnitus (ringande i öronen), yrsel

   • Leverskador och vätskeansamling i kroppen.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

   • Inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Försämring av sår i tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom (tarmsjukdom)

   • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck.

   Observera att Brufen kan förlänga blödningstiden.

   I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.

   När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t.ex. kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.

   Läkemedel som Brufen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Brufen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller 200 mg, 400 mg eller 600 mg ibuprofen

   • Den aktiva substansen är ibuprofen.

   • Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna:

   mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat.

   Tablettdragering:

   hypromellos, talk och färgämne (titandioxid E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Brufen 200 mg, 400 mg och 600 mg tabletter är vita, avlånga, filmdragerade tabletter.

   Brufen 200 mg: 30 tabletter (tryckförpackning), 100 tabletter (plastburk)

   Brufen 400 mg: 20, 30 och 60 tabletter (tryckförpackning), 100 tabletter (plastburk)

   Brufen 600 mg: 30 tabletter (tryckförpackning), 100 tabletter (plastburk)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BGP Products AB,
   Box 23033,

   104 35 Stockholm

   200/400/600 mg tabletter:

   Tillverkare

   FAMAR A.V.E. Anthoussa Plant,

   Anthoussa Avenue 7,

   Anthoussa Attiki,

   153 49 Grekland

   FAMAR A.V.E. Avlon Plant (49th km),

   49th km National Road Athens-Lamia,

   Avlona Attiki,

   190 11 Grekland

   400/600 mg tabletter:

   Mylan Hungary Kft.

   Mylan utca 1.,

   Komárom, 2900

   Ungern

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Styrka

   Land

   Läkemedlets namn

   200 mg

   Slovenien

   Sverige

   Brufen 200 mg filmsko obložene tablete

   Brufen

   400 mg

   Rumänien

   Slovenien

   Sverige

   Brufen 400 mg, comprimate filmate

   Brufen 400 mg filmsko obložene tablete

   Brufen

   600 mg

   Slovenien

   Sverige

   Brufen 600 mg filmsko obložene tablete

   Brufen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-14


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

  Brufen®

  Filmdragerad tablett 400 mg Ibuprofen 100 styck Burk

  • Varunummer: 595215
  • Tillverkare: BGP Products AB

  91,20 kr

  Jämförpris: 0,91 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?