Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Briviact

   10 mg/ml oral lösning
   brivaracetam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Briviact är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Briviact
   3. Hur du tar Briviact
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Briviact ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Briviact är och vad det används för

   Vad Briviact är

   Briviact innehåller den aktiva substansen brivaracetam. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas "antiepileptika". Dessa läkemedel används för att behandla epilepsi.


   Vad Briviact används för

   • Briviact används till vuxna och ungdomar från 16 års ålder för att behandla en typ av epilepsi som kännetecknas av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Partiella anfall är anfall som till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan. Dessa partiella anfall kan sprida sig och omfatta större områden på båda sidor av hjärnan - detta kallas en "sekundär generalisering". Du har fått detta läkemedel för att minska antalet kramper (anfall) du får. Briviact används tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Briviact

   Ta inte Briviact:

   • om du är allergisk mot brivaracetam, andra pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Briviact.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Briviact om:

   • du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi såsom Briviact har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får någon av dessa tankar, kontakta omedelbart läkare.

   • du har problem med levern. Din läkare kan behöva justera din dos.

   Barn och ungdomar

   Briviact rekommenderas inte till barn och ungdomar under 16 år.

   Andra läkemedel och Briviact

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
   Din läkare kan särskilt behöva justera din dos av Briviact om du tar något av följande läkemedel:

   • Rifampicin, ett läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner.

   • Johannesört (även kallat Hypericum perforatum), ett naturläkemedel som används för att behandla nedstämdhet, ångest och andra tillstånd.

   Briviact med alkohol

   Det rekommenderas inte att kombinera detta läkemedel med alkohol.

   • Om du dricker alkohol när du tar Briviact kan de negativa effekterna av alkohol öka.

   Graviditet och amning

   Briviact rekommenderas inte om du är gravid eller ammar, eftersom effekterna av Briviact på graviditeten och det ofödda barnet eller det nyfödda barnet inte är kända. Kontakta omedelbart din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.


   Sluta inte behandlingen utan att tala med din läkare först, eftersom detta kan öka antalet anfall och skada ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   • Du kan känna dig sömnig, yr eller trött när du tar Briviact.

   • Dessa effekter är mer troliga i början av behandlingen eller efter en dosökning.

   • Du ska inte köra, cykla eller använda verktyg eller maskiner förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig.

   Briviact oral lösning innehåller metylparahydroxibensoat, natrium och sorbitol

   Briviact oral lösning innehåller:

   • metylparahydroxibensoat (E218) - detta kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

   • 1,16 mg natrium per milliliter. Om du är på en saltfattig kost, måste du ta hänsyn till detta.

   • sorbitol (en typ av socker). Om du har fått veta av din läkare att du inte tål eller inte kan smälta vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Briviact

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du kommer att ta Briviact tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi.


   Hur mycket du ska ta

   • Den rekommenderade dosen är mellan 50 mg och 200 mg per dag. Din läkare kan besluta att ändra till en lämplig dos inom dosintervallet.

   • Dela upp medicinen i två lika stora doser som tas en gång på morgonen och en gång på kvällen vid ungefär samma tid varje dag.


   Personer med leverproblem

   Om du har problem med levern är högsta dosen du kommer att ta 150 mg per dag.

   Hur Briviact oral lösning ska tas

   • Du kan ta Briviact oral lösning så som den är, eller späda ut den med vatten eller juice precis innan du sväljer den.

   • Läkemedlet kan tas med eller utan mat.


   Bruksanvisning för patienter/vårdare:

   • Öppna flaskan: tryck ned locket och vrid det moturs (figur 1)

   Bilden visar hur du öppnar flaskan genom att trycka ned locket och vrida det moturs


   Följ dessa steg första gången du tar Briviact:

   • Ta bort adaptern från den orala dossprutan (figur 2).

   • Sätt på adaptern på toppen av flaskan (figur 3). Se till att den sitter ordentligt på plats. Du behöver inte ta bort adaptern efter användning.

   Bilden visar hur du tar bort adaptern från dossprutan och sätter den på toppen av flaskan


   Följ dessa steg varje gång du tar Briviact:

   • Ta den orala dossprutan och placera den i adapteröppningen (figur 4).

   • Vänd flaskan upp och ned (figur 5).

   Bilden visar hur du placerar dossprutan i flaskans adapteröppning och sedan vänder flaskan upp och ned

   • Håll flaskan upp och ner i ena handen och använd den andra handen för att fylla den orala dossprutan.

   • Fyll den orala dossprutan med en liten mängd lösning genom att dra ned kolven (figur 5A),

   • Tryck sedan in kolven för att avlägsna eventuella luftbubblor (figur 5B).

   • Dra ner kolven till graderingen på den orala dossprutan som motsvarar den dos som din läkare ordinerat - detta är i milliliter (ml) (figur 5C).

   Bilden visar hur du fyller dossprutan genom att dra ned kolven och sedan trycka in kolven för att avlägsna luftbubblor och till sist dra ned kolven till graderingen för din dos

   • Vänd flaskan upprätt (figur 6A).

   • Ta bort den orala dossprutan från adaptern (figur 6B).

   Bilden visar hur du vänder flaskan upprätt och tar bort dossprutan från adaptern

   • Ta medicinen - skjut in kolven i sprutan hela vägen till botten. Du kan ta Briviact direkt från den orala dossprutan. Om du tar läkemedlet utspätt, töm innehållet i dossprutan i ett glas som innehåller vatten eller juice och drick all vätska (figur 7).

   Bilden visar hur du tar medicinen genom att skjuta in kolven i sprutan hela vägen till botten

   • Stäng flaskan med skruvlocket i plast.

   • Tvätta den orala dossprutan med enbart vatten (figur 8)

   Bilden visar hur du efter användning tvättar dossprutan med enbart vatten


   Hur länge Briviact ska tas

   Briviact är en långtidsbehandling - fortsätt att ta Briviact tills din läkare säger till dig att sluta.

   Om du har tagit för stor mängd av Briviact

   Om du har tagit mer Briviact än du borde, tala med din läkare. Du kan känna dig yr och sömnig.

   Om du har glömt att ta Briviact

   • Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

   • Ta sedan nästa dos vid den tid du normalt skulle ta den.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   • Om du är osäker på hur du ska göra, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta Briviact

   • Sluta inte ta detta läkemedel om inte din läkare har sagt att du ska göra det. Om behandlingen avslutas kan antalet anfall som du får öka.

   • Om din läkare ber dig att sluta ta detta läkemedel kommer dosen att sänkas gradvis. Detta bidrar till att förhindra att dina anfall kommer tillbaka eller blir värre.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • Känsla av sömnighet eller yrsel.


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Influensa

   • Känna sig mycket trött (utmattning)

   • Kramper, en känsla av att "det snurrar" (vertigo)

   • Illamående och kräkningar, förstoppning

   • Depression, ångest, sömnsvårigheter (insomni), irritabilitet

   • Infektioner i näsa och svalg (så som "vanlig förkylning"), hosta

   • Minskad aptit


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Allergiska reaktioner

   • Psykotisk sjukdom, aggressivt beteende, tankar på eller försök att skada dig själv eller begå självmord, upprördhet (oro).

   • En minskning av vita blodkroppar (så kallad "neutropeni") - visas i blodprover.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Briviact ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Öppnad flaska ska användas inom 5 månader.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är brivaracetam.

   Varje milliliter (ml) innehåller 10 milligram (mg) brivaracetam.


   Övriga innehållsämnen är:natriumcitrat, vattenfri citronsyra, metylparahydroxibensoat (E218), karmellosnatrium, sukralos, flytande sorbitol, glycerol (E422), hallonsmak, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Briviact 10 mg/ml oral lösning är något trögflytande, klar, färglös till gulaktig vätska.


   Briviact 300 ml glasflaska är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 10 ml oral dosspruta och en adapter för sprutan.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien.


   Tillverkare

   UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Lietuva

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

   България

   Ю СИ БИ България ЕООД

   Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

   Luxembourg/Luxemburg

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Česká republika

   UCB s.r.o.

   Tel: + 420 221 773 411

   Magyarország

   UCB Magyarország Kft.

   Tel.: + 36-(1) 391 0060

   Danmark

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Malta

   Pharmasud Ltd.

   Tel: + 356 / 21 37 64 36

   Deutschland

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

   Nederland

   UCB Pharma B.V.

   Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

   Eesti

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

   Norge

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Ελλάδα

   UCB Α.Ε.

   Τηλ: + 30 / 2109974000

   Österreich

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 43-(0)1 291 80 00

   España

   UCB Pharma, S.A.

   Tel: + 34 / 91 570 34 44

   Polska

   UCB Pharma Sp. z o.o.

   Tel: + 48 22 696 99 20

   France

   UCB Pharma S.A.

   Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

   Portugal

   UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

   Tel: + 351 / 21 302 5300

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 230 34 46

   România

   UCB Pharma Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 300 29 04

   Ireland

   UCB (Pharma) Ireland Ltd.

   Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

   Slovenija

   Medis, d.o.o.

   Tel: + 386 1 589 69 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   UCB s.r.o., organizačná zložka

   Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

   Italia

   UCB Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 / 02 300 791

   Suomi/Finland

   UCB Pharma Oy Finland

   Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

   Κύπρος

   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

   Τηλ: + 357 22 34 74 40

   Sverige

   UCB Nordic A/S

   Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

   Latvija

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

   United Kingdom

   UCB Pharma Ltd.

   Tel : + 44 / (0)1753 534 655



   Denna bipacksedel ändrades senast

   april 2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Briviact

  Oral lösning 10 mg/ml 300 milliliter Flaska

  • Varunummer: 157197
  • Tillverkare: UCB Nordic A/S

  1.323,59 kr

  Jämförpris: 4,41 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?