Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Brinzolamid Stada

   10 mg/ml ögondroppar, suspension
   brinzolamid
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamid Stada
   3. Hur du använder Brinzolamid Stada
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Brinzolamid Stada ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för

   Brinzolamid Stada innehåller brinzolamid vilket tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Det sänker trycket i ögat.

   Brinzolamid Stada ögondroppar används för att behandla förhöjt tryck i ögat. Sådant tryck kan leda till en sjukdom kallad glaukom.

   Om trycket blir för högt kan synen skadas.

   Brinzolamid som finns i Brinzolamid Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Brinzolamid Stada

   Använd inte Brinzolamid Stada

   • om du har allvarliga problem med njurarna

   • om du är allergisk mot brinzolamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot läkemedel som tillhör sulfonamiderna. Exempel kan vara läkemedel som används för att behandla diabetes och infektioner samt även diuretika (vattendrivande tabletter) Brinzolamid Stada kan förorsaka samma typ av allergi

   • om du har för hög surhetsgrad i ditt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos).

   Vänd dig till din läkare om du har fler frågor.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Brinzolamid Stada:

   • om du har problem med njurarna eller levern

   • om du har torra ögon eller bindhinneproblem

   • om du använder andra sulfonamidläkemedel.

   Barn och ungdomar

   Brinzolamid Stada ska inte användas av spädbarn, barn eller ungdomar under 18 år, såvida inte läkaren rekommenderat detta.

   Andra läkemedel och Brinzolamid Stada

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Om du använder andra karbanhydrashämmare (acetazolamid eller dorzolamid, se avsnitt 1 ”Vad Brinzolamid Stada är och vad det används för”), tala om det för din läkare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Kvinnor som kan bli gravida bör använda effektiva preventivmedel medan de behandlas med Brinzolamid Stada. Användning av Brinzolamid Stada rekommenderas inte under graviditet eller amning. Använd inte Brinzolamid Stada om inte din läkare tydligt har ordinerat det.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte maskiner förrän din syn är klar. Du kan uppleva att din syn blir suddig en stund efter att du använt Brinzolamid Stada.

   Brinzolamid Stada kan försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Kör inte bil och använd inte maskiner om du påverkas på detta sätt.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Brinzolamid Stada innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller cirka 0,1 mg bensalkoniumklorid (ett konserveringsmedel) per ml. Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.

   Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.


   3. Hur du använder Brinzolamid Stada

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Brinzolamid Stada ska bara användas i ögonen. Det får inte sväljas eller injiceras.

   Rekommenderad dos är

   1 droppe i det påverkade ögat eller ögonen två gånger dagligen – morgon och kväll, om inte din läkare föreskrivit något annat. Använd Brinzolamid Stada i båda ögonen bara i de fall läkaren har föreskrivit detta. Använd läkemedlet så länge läkaren har föreskrivit det.

   Bruksanvisning

   Fig 1
   Fig 2
   Fig 3

   Fig 1

   Fig 2

   Fig 3

   • Hämta Brinzolamid Stada -flaskan och en spegel.

   • Tvätta händerna.

   • Skaka flaskan och skruva av hatten. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder produkten.

   • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret.

   • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna i fickan (figur 1).

   • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe Brinzolamid Stada i taget.

   • Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (figur 2).

   • Efter att du använt Brinzolamid Stada bör du trycka lätt med ett finger i ögonvrån (se figur 3) i minst 1 minut. Detta gör att Brinzolamid Stada inte kommer ut i resten av kroppen.

   • Om du droppar i båda ögonen, upprepa proceduren i andra ögat.

   • Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

   • Använd upp en flaska innan du öppnar nästa.

   Om droppen missar ögat, försök igen.

   Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 5 minuter mellan användning av Brinzolamid Stada och de andra ögondropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

   Om du använt för stor mängd av Brinzolamid Stada

   Om du får för stor mängd i ögonen skölj ut allt med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa vanliga dos.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom.

   Om du har glömt att använda Brinzolamid Stada

   Använd en droppe av läkemedlet så snart som möjligt och återgå sedan till din vanliga rutin. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Brinzolamid Stada

   Om du slutar att använda Brinzolamid Stada utan att ha talat med läkaren så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Nedanstående biverkningar har setts med brinzolamid.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Biverkningar i ögat: dimsyn, ögonirritation, ögonsmärta, avsöndring från ögat, kliande ögon, torra ögon, onormal känsla i ögat, rödögdhet.

   • Biverkningar i andra delar av kroppen: dålig smak i munnen.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Biverkningar i ögat: ljuskänslighet, inflammation eller infektion i bindhinnan, ögonsvullnad, klåda, rodnad eller svullnad i ögonlocken, växt på ögats yta, ökad pigmentering i ögat, trötta ögon, krustor på ögonlocken, ökad tårproduktion.

   • Biverkningar i andra delar av kroppen: minskad eller försämrad hjärtfunktion, hjärtklappning, minskad hjärtfrekvens, svårighet att andas, andfåddhet, hosta, minskat antal röda blodkroppar, ökad halt klor i blodet, yrsel, trötthet, minnessvårigheter, depression, nervositet, allmän svaghet, trötthet, onormal känsla, smärta, skakningar, minskad sexuell lust, sexuella svårigheter hos män, förkylningssymtom, känsla av tryck i bröstet, bihåleinfektion, svalgirritation, halsont, onormal eller minskad känsel i munnen, inflammation i matstrupen, buksmärtor, illamående, kräkningar, orolig mage, frekvent tarmtömning, diarré, tarmgas, matsmältningsproblem, njursmärtor, muskelsmärtor, muskelspasm, ryggsmärtor, näsblödning, rinnande näsa, nästäppa, nysning, utslag, onormal känsel i huden, klåda, huvudvärk, muntorrhet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Biverkningar i ögat: hornhinnesvullnad, dubbelseende eller nedsatt syn, onormal syn, nedsatt känslighet i ögat, svullnad runt ögat, förhöjt tryck i ögat, skada på synnerven.

   • Biverkningar i andra delar av kroppen: försämrat minne, dåsighet, bröstsmärta, täppthet i övre luftvägarna, täppta bihålor, nästäppa, torr näsa, ringningar i öronen, håravfall, allmän klåda, känsla av nervositet, irritabilitet, oregelbunden hjärtfrekvens, svaghet i kroppen, sömnsvårigheter.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • Biverkningar i ögat: onormala ögonlock, synstörning, sjukdom i hornhinnan, ögonallergi, ögonfransarna växer sämre eller minskar i antal.

   • Biverkningar i andra delar av kroppen: ökade allergiska symtom, nedsatt känsel, darrningar, förlust av eller nedsatt smak, sänkt blodtryck, höjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, ledsmärta, astma, smärta i arm eller ben, hudrodnad, inflammation, klåda, onormala resultat i leverfunktionstest, svullnad i arm eller ben, frekvent urinering, nedsatt aptit.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Brinzolamid Stada ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Du måste kasta flaskan fyra veckor efter att du öppnat den för att undvika infektioner.

   Skriv upp det datum du öppnade varje flaska i utrymmet nedan och i området på varje flaska och kartongen.

   För förpackningar med bara en flaska behöver bara ett datum skrivas in här nedan.

   Öppnad (1):

   Öppnad (2):

   Öppnad (3):

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är brinzolamid 10 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid lösning 50 %, karbomer 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), poloxamer 407, vatten för injektionsvätskor och natriumklorid. Små mängder av natriumhydroxid används för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Brinzolamid Stada är en mjölkaktig vätska (suspension) i en förpackning som innehåller 1 eller 3 plastflaskor (droppbehållare) med skruvlock som innehåller 5 ml vit, homogen suspension.

   Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: Ytterkartonger innehållande 1 x 5 ml, 3 x 5 ml flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Brinzolamid Stada

  Ögondroppar, suspension 10 mg/ml 3 x 5 milliliter Droppbehållare

  • Varunummer: 057400
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  115,20 kr

  Jämförpris: 7,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?