Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   BRINAVESS

   20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning
   vernakalanthydroklorid
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad BRINAVESS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder BRINAVESS
   3. Hur du använder BRINAVESS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur BRINAVESS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad BRINAVESS är och vad det används för

   BRINAVESS innehåller den aktiva substansen vernakalanthydroklorid. BRINAVESS fungerar genom att ändra dina oregelbundna eller snabba hjärtslag till normala.

   Hos vuxna används BRINAVESS om du nyligen (mindre än eller lika med 7 dagar sedan för patienter som inte har genomgått kirurgi och mindre än eller lika med 3 dagar för patienter som genomgått hjärtkirurgi) har fått en oregelbunden eller snabb hjärtrytm kallat förmaksflimmer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder BRINAVESS

   Använd inte BRINAVESS om:

   • du är allergisk mot vernakalanthydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • du nyligen har haft eller fått förvärrad bröstsmärta (angina) som bedömts av din läkare som akut kranskärlssjukdom inom de senaste 30 dagarna eller om du har haft en hjärtinfarkt inom de senaste 30 dagarna

   • du har en mycket trång hjärtklaff, systoliskt blodtryck lägre än 100 mmHg eller om du har framskriden hjärtsvikt med symtom vid lätt ansträngning eller vila

   • du har onormalt långsamma eller överhoppade hjärtslag och inte har pacemaker eller om du har överledningsstörningar (förlängd QT-tid) som din läkare kan se på ditt EKG

   • du under de senaste fyra timmarna innan BRINAVESS ska ges, har använt vissa andra intravenösa läkemedel (antiarytmika klass I och III) för att normalisera en onormal hjärtrytm.

   Du får inte använda BRINAVESS om något av ovan gäller dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du använder detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder BRINAVESS:

   • om du har något av följande besvär:

   • hjärtsvikt

   • vissa hjärtsjukdomar som involverar hjärtmuskeln, hinnan som omger hjärtat eller en svår förträngning i hjärtklaffarna

   • någon sjukdom i hjärtklaffarna

   • leverproblem

   • du tar andra rytmkontrollerande läkemedel.

   Om du har mycket lågt blodtryck eller långsam hjärtfrekvens eller vissa förändringar i ditt EKG när du använder detta läkemedel, kommer din läkare avbryta din behandling.

   Din läkare kommer att överväga om du behöver ytterligare rytmkontrollerande läkemedel 4 timmar efter användande av BRINAVESS.

   BRINAVESS kanske inte fungerar vid behandling av vissa andra typer av onormal hjärtrytm, men din läkare kommer att känna till vilka de är.

   Tala om för din läkare om du har en pacemaker.

   Tala med din läkare om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker). Detaljerad information om varningar och försiktighetsåtgärder vid biverkningar som kan uppstå presenteras i avsnitt 4.

   Blodprover

   Innan du blir behandlad med detta läkemedel kommer din läkare att avgöra om ditt blod ska testas för att kontrollera hur väl det koagulerar och för att kontrollera dina kaliumvärden.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen erfarenhet från användning av BRINAVESS hos barn och ungdomar under 18 år och kan därför inte rekommenderas.

   Andra läkemedel och BRINAVESS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Använd inte BRINAVESS om du använder vissa andra intravenösa läkemedel (antiarytmika klass I och III) som används för att normalisera onormal hjärtrytm, 4 timmar innan BRINAVESS ska användas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder något läkemedel.

   • BRINAVESS ska helst undvikas under graviditet

   • Det är inte känt huruvida BRINAVESS passerar över till bröstmjölken

   Körförmåga och användning av maskiner

   En del personer kan uppleva yrsel, vanligtvis under de två första timmarna, efter behandling med BRINAVESS (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”). Kör inte bil och använd inte maskiner om du blir yr efter behandling med BRINAVESS.

   BRINAVESS innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 1,4 mmol (32 mg) natrium i varje 200 mg injektionsflaska. En injektionsflaska med 500 mg innehåller cirka 3,5 mmol (80 mg) natrium. Dessa mängder bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder BRINAVESS

   • BRINAVESS kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal. BRINAVESS ska spädas innan det ges till dig. Information om hur lösningen ska spädas finns i slutet av denna bipacksedel.

   • Det kommer att ges i din blodåder under 10 minuter.

   • Mängden BRINAVESS som du får är beroende på din vikt. Den rekommenderade startdosen är 3 mg/kg kroppsvikt. Under tiden som du får BRINAVESS kontrolleras din andning, din hjärtrytm, ditt blodtryck och ditt hjärtas elektriska aktivitet.

   • Om din hjärtrytm inte har normaliserats 15 minuter efter din första dos har avslutats, kan du få en andra dos. Detta kommer att vara en något lägre dos, 2 mg/kg kroppsvikt. Högre dos än totalt 5 mg/kg kroppsvikt ska inte ges under 24 timmar.

   Om du har fått för stor mängd av BRINAVESS

   Tala omedelbart om för din läkare om du tror att du har blivit behandlad med för stor mängd BRINAVESS.

   Om du har ytterligare frågor om användning av detta läkemedel kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Din läkare kan bestämma att avbryta infusionen om hon/han observerar några av följande onormala ändringar av:

   • din hjärtrytm (t.ex. en oregelbunden eller mycket snabb hjärtrytm (vanlig), ett missat slag (mindre vanlig), eller en kort paus i den normala aktiviteten av ditt hjärta (mindre vanlig))

   • ditt blodtryck (t ex. väldigt lågt blodtryck som orsaka allvarliga hjärtproblem) (mindre vanlig)

   • ditt hjärtas elektriska aktivitet (mindre vanlig)

   Andra biverkningar

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10

   • smakförändringar

   • nysningar

   Dessa effekter, som uppstår inom 24 timmar efter användning av BRINAVESS bör vara snabbt övergående. Om detta inte sker, bör du konsultera med din läkare.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • smärta vid infusionsstället, domning eller minskad känsel i huden, stickande känsla eller domningar

   • illamående och kräkningar

   • värmekänsla

   • lågt blodtryck, långsamma hjärtslag, yrsel

   • huvudvärk

   • hosta, ömmande näsa

   • svettningar, klåda

   • domningar eller stickningar som uppträder i munhålans slemhinna eller vävnader

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • vissa typer av hjärtrytmproblem (t ex en medvetenhet av dina hjärtslag (hjärtklappning))

   • ögonirritation eller vattniga ögon eller synförändringar

   • förändringar i luktsinnet

   • smärta i fingrar och tår, en brännande känsla

   • kallsvett, blodvallningar

   • ökat behov av tarmtömning, diarré

   • andfåddhet eller trång i bröstet

   • kvävningskänsla

   • domning vid infusionsstället

   • irritation vid infusionsstället

   • svimfärdig eller svimning, allmän sjukdomskänsla, dåsighet eller sömnig

   • rinnande näsa, halsont

   • nästäppa

   • muntorrhet

   • blek hudfärg

   • trötthet

   • minskad känsla eller känslighet i munnen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur BRINAVESS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   BRINAVESS måste spädas före användning. Det utspädda sterila koncentratet är kemiskt och fysikaliskt stabilt i 12 timmar vid förvaring 25°C eller lägre.

   Utifrån ett mikrobiologiskt perspektiv, bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart, är förvaringstiderna och förhållandena före användning användarens ansvar och bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2°C till 8°C, såvida inte upplösning och utspädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Använd inte BRINAVESS om du noterar att innehållet är grumligt eller missfärgat.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vernakalanthydroklorid. En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid motsvarande 18,1 mg vernakalant. En injektionsflaska med 200 mg vernakalanthydroklorid vilket motsvarar 181 mg vernakalant.

    En injektionsflaska med 500 mg vernakalanthydroklorid motsvarar 452,5 mg vernakalant.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumklorid, natriumhydroxid (E524) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   BRINAVESS är ett koncentrat för infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat) som är klart och färglöst till blekgult.

   Förpackning innehållandes 1 injektionsflaska finns i två utföranden, antingen som innehåller 200 mg eller 500 mg vernakalanthydroklorid.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning 

   Cardiome UK Limited

   Lakeside House

   1 Furzeground Way

   Stockley Park

   Uxbridge

   Middlesex

   UB11 1BD

   Storbritannien

   Tillverkare

   Geodis Logistics Netherlands B.V.

   Columbusweg 16

   5928 LC Venlo

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Cardiome UK Limited

   Tél/Tel: +32 28 08 86 20

   Lietuva

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   България
   Cardiome UK Limited
   Тел.: +41 848 00 79 70

   Luxembourg/Luxemburg

   Cardiome UK Limited

   Tél/Tel: +41 848 00 79 70

   Česká republika

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Magyarország

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Danmark

   Cardiome UK Limited

   Tlf: + 45 8082 6022

   Malta

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Deutschland

   Cardiome UK Limited

   Tel: +49 69 33 29 62 76

   Nederland

   Cardiome UK Limited

   Tel: +31 20 808 32 06

   Eesti

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Norge

   Cardiome UK Limited

   Tlf: +41 848 00 79 70

   Ελλάδα

   Cardiome UK Limited

   Τηλ: +41 848 00 79 70

   Österreich

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   España

   Cardiome UK Limited

   Tel: + 34 93 179 05 36

   Polska

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   France

   CORREVIO

   Tél: +33 1 77 68 89 17

   Portugal

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Hrvatska

   Cardiome UK Limited

   Tél/Tel: +41 848 00 79 70

   România

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Ireland

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Slovenija

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Ísland

   Cardiome UK Limited

   Sími: +41 848 00 79 70

   Slovenská republika

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   Italia

   Cardiome UK Limited

   Tel: +39 02 600 63037

   Suomi/Finland

   Cardiome UK Limited

   Puh/Tel: +41 848 00 79 70

   Κύπρος

   Cardiome UK Limited

   Τηλ: +41 848 00 79 70

   Sverige

   Cardiome UK Limited

   Tel: + 46 08 408 38440

   Latvija

   Cardiome UK Limited

   Tel: +41 848 00 79 70

   United Kingdom

   Cardiome UK Limited

   Tel: +44 203 002 8114


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2016.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vänligen läs SPC och utbildningsmaterialet för ytterligare information innan användning av BRINAVESS.

   4. KLINISKA UPPGIFTER

   4.1 Terapeutiska indikationer

   Snabb konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna.

   • För patienter som inte har genomgått kirurgi: duration på förmaksflimmer ≤7 dagar.

   • För patienter som har genomgått hjärtkirurgi: duration på förmaksflimmer ≤3 dagar.

   4.2 Dosering och administreringssätt

   BRINAVESS ska ges som en intravenös infusion på sjukhus under EKG-övervakning med utrustning tillgänglig för elkonvertering. Endast sjukvårdspersonal med adekvat kompetens och erfarenhet ska administrera BRINAVESS och ska med jämna mellanrum, under infusionstiden och i minst 15 minuter efter avslutad infusion, kontrollera patienten med avseende på tecken och symtom på ett plötsligt blodtrycksfall eller plötsligt sänkt hjärtfrekvens (se avsnitt 4.4). En checklista för användning inför infusion medföljer läkemedelsprodukten. Förskrivaren uppmanas att före administrering bedöma om patienten är lämplig genom användning av den medföljande checklistan. Checklistan ska placeras på infusionspåsen för att läsas av den sjukvårdspersonal som kommer att ge BRINAVESS.

   Dosering

   Dosering av BRINAVESS baseras på patientens kroppsvikt där den maximala beräknade dosen baseras på 113 kg. Den rekommenderade initiala dosen är 3 mg/kg givet som infusion under en 10-minuters period. För patienter som väger ≥113 kg är den maximala initiala dosen på 339 mg (84,7 ml av 4 mg/ml lösningen) och bör inte överskridas. Om konvertering till sinusrytm inte sker inom 15 minuter efter avslutad initial infusion, kan en andra 10–minuters infusion på 2 mg/kg administreras. För patienter som väger ≥113 kg är den maximala andra infusionen på 226 mg (56,5 ml av 4 mg/ml lösningen) och bör inte överskridas. Kumulativa doser på mer än 5 mg/kg ska inte ges inom 24 timmar. Kumulativa doser över 565 mg har inte utvärderats.

   Kliniska data saknas för upprepad dos efter den initiala och andra infusionen. Koncentrationen av vernakalant i blodet efter 24 timmar verkar vara obetydlig.

   Den initiala infusionen av BRINAVESS administreras som 3 mg/kg-dos under 10 minuter. Under denna period, bör patienten övervakas noggrant för eventuella tecken eller symtom på en plötslig sänkning av blodtryck eller hjärtfrekvens. Om sådana tecken utvecklas, med eller utan symtomatisk hypotoni eller bradykardi, ska infusionen avbrytas omedelbart.

   Om konvertering till sinusrytm inte har inträffat, bör patientens vitala funktioner och hjärtrytm observeras i ytterligare 15 minuter.

   Om konvertering till sinusrytm inte inträffat med den initiala infusionen eller inom en 15-minuters observationsperiod, bör en andra dos på 2 mg/kg ges under 10 minuter. Om konvertering till sinusrytm sker under antingen den initiala eller andra infusionen ska den pågående infusionen fortsätta tills den är slut. Om hemodynamiskt stabilt förmaksfladder observeras efter första dosen, kan den andra dosen av BRINAVESS ändå ges då patienten kan konvertera till sinusrytm (se avsnitt 4.4 och 4.8).

   Patienter som genomgått hjärtkirurgi:

   Inga dosjusteringar är nödvändiga.

   Patienter med nedsatt njurfunktion:

   Inga dosjusteringar är nödvändiga. (se avsnitt 5.2).

   Patienter med nedsatt leverfunktion:

   Inga dosjusteringar är nödvändiga. (se avsnitt 4.4 och 5.2).

   Äldre människor (≥ 65 år):

   Inga dosjusteringar är nödvändiga.

   Pediatrisk population:

   Det finns ingen relevant användning av BRINAVESS för barn och ungdomar <18 år för den aktuella indikationen och därför ska BRINAVESS inte användas till denna population.

   Metod för administrering

   i.v användning.

   Infusionspump är att föredra. Sprutpump kan användas under förutsättning att den beräknade volymen kan ges på ett korrekt sätt med angiven infusionstid.

   BRINAVESS bör inte ges som en intravenös- eller bolusinjektion.

   BRINAVESS injektionsflaska är för engångsbruk och måste spädas före administrering.

   Rekommenderade spädningsvätskor är natriumklorid för injektion 9 mg/ml (0,9 %), lakterad Ringerlösning eller glukos för injektion 50 mg/ml (5 %).

   Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

   4.3 Kontraindikationer

   • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

   • Patienter med svår aortastenos, patienter med systoliskt blodtryck <100 mmHg och patienter med hjärtsvikt motsvarande funktionsklass NYHA III och NYHA IV

   • Patienter med förlängd QT-tid (okorrigerad >440 ms), eller svår bradykardi, dysfunktion i sinusknutan eller AV-block II och III vid frånvaro av pacemaker

   • Användning av intravenösa rytmkontrollerande läkemedel (antiarytmika klass I och klass III) inom 4 timmar före såväl som under de första 4 timmarna efter administrering av BRINAVESS

   • Akuta koronara syndrom (inklusive hjärtinfarkt) de senaste 30 dagarna.

   4.4 Varningar och försiktighet

   Fall av uttalad hypotension under och omedelbart efter infusion av BRINAVESS har rapporterats. Patienter ska noggrant observeras under hela infusionstiden och i minst 15 minuter efter avslutad infusion med bedömning av vitalstatus och kontinuerlig EKG-övervakning.

   Om något av följande tecken eller symtom inträffar ska administreringen av BRINAVESS avbrytas och dessa patienter ska erhålla adekvat medicinsk vård:

   • ett plötsligt blodtrycksfall eller plötsligt sänkt hjärtfrekvens, med eller utan symtomatisk hypotension eller bradykardi

   • hypotension

   • bradykardi

   • EKG-förändringar (såsom klinisk signifikant sinusarrest, totalt AV-block, nytillkommet grenblock, signifikant förlängning av QRS eller QT-intervallet, förändringar som vid ischemi eller infarkt samt kammararytmi)

   Om sådana händelser inträffar vid den första infusionen av BRINAVESS, ska patienterna inte ges en andra dos av BRINAVESS.

   Patienten ska kontrolleras under ytterligare 2 timmar efter påbörjande av infusion och till dess kliniska tecken och EKG-parametrar har stabiliserats.

   Elkonvertering kan övervägas för patienter som inte svarar på behandling. Det saknas klinisk erfarenhet av behandling med elkonvertering inom två timmar efter dos.

   Innan försök med farmakologisk konvertering görs bör man säkerställa att patienten är adekvat hydrerad och hemodynamiskt optimerad. Vid behov ska patienten behandlas med antikoagulantia i enlighet med gällande behandlingsrekommendationer. Kaliumnivåer bör korrigeras före användning av BRINAVESS hos patienter med okorrigerad hypokalemi (serumkaliumnivåer lägre än 3,5 mmol/l).

   Hypotoni

   Hypotoni kan förväntas inträffa hos ett litet antal patienter (vernakalant 7,6%, placebo 5,1%). Hypotoni inträffar vanligtvis tidigt, antingen under infusionen eller kort efter att infusionen avslutats, och kan vanligen korrigeras med vanliga stödåtgärder. Uttalad hypotoni har observerats i mindre vanligt förekommande fall. Patienter med kronisk hjärtsvikt har identifierats som en population med högre risk för hypotoni (se avsnitt 4.8).

   Patienten ska kontrolleras med avseende på tecken och symtom på ett plötsligt blodtrycksfall eller plötsligt sänkt hjärtfrekvens under hela infusionstiden och i minst 15 minuter efter avslutad infusion.

   Kroniskhjärtsvikt

   Patienter med kronisk hjärtsvikt uppvisade en högre total incidens av hypotensiva händelser under de första 2 timmarna efter dos hos patienter behandlade med vernakalant jämfört med patienter som fick placebo (16,1% jämfört med 4,7%). Hos patienter utan kronisk hjärtsvikt skiljde sig inte incidensen signifikant av hypotoni under de första 2 timmarna efter dos mellan vernakalantbehandlade patienter jämfört med patienter som fick placebo (5,7% jämfört med 5,2%). Hos patienter med kronisk hjärtsvikt förekom hypotoni som bedömdes som allvarlig händelse eller som ledde till utsättning av behandlingen hos 2,9% av patienterna behandlade med BRINAVESS jämfört med 0% för placebo.

   Patienter med anamnes av kronisk hjärtsvikt hade en högre incidens av kammararytmier under de två första timmarna efter dos (7,3% för BRINAVESS jämfört med 1,6% för placebo). Dessa arytmier uppträdde vanligtvis som asymtomatiska, monomorfa, kortvariga (i medeltal 3‑4 hjärtslag) kammartakykardier. I motsats till patienter utan anamnes med kronisk hjärtsvikt rapporterades kammararytmier i samma frekvens hos patienter som behandlades med BRINAVESS som för placebo (3,2% för BRINAVESS jämfört med 3,6% för placebo).

   På grund av en högre incidens av biverkningar som hypotoni och kammararytmi hos patienter med kronisk hjärtsvikt bör vernakalant användas med försiktighet hos hemodynamiskt stabila patienter med kronisk hjärtsvikt funktionsklass NYHA I till II. Det finns begränsad erfarenhet av användning av vernakalant hos patienter med LVEF ≤35%. Användning av läkemedlet hos dessa patienter rekommenderas inte. Användning hos patienter med kronisk hjärtsvikt motsvarande NYHA III IV är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

   Förmaksfladder

   BRINAVESS har inte visats vara effektivt vid konvertering av typiskt primärt förmaksfladder till sinusrytm. Patienter som får BRINAVESS konverterar i högre utsträckning till förmaksfladder inom de första 2 timmarna efter dosering. Risken är högre bland patienter som använder klass I antiarytmika (se avsnitt 4.8). Om förmaksfladder uppkommer sekundärt till behandling ska fortsatt infusion övervägas (se avsnitt 4.2). Efter introduktion på marknaden har mycket sällsynta fall av förmaksfladder med atrioventrikulär överledning i förhållandet 1:1 observerats.

   Användning av antiarytmiska läkemedel innan eller efter BRINAVESS

   BRINAVESS kan inte rekommenderas till patienter som tidigare behandlats med intravenösa antiarytmika (klass I och III) inom 4‑24 timmar före vernakalant pga avsaknad av data. BRINAVESS får inte ges till patienter som har fått intravenösa antiarytmika (klass I och III) inom 4 timmar före vernakalant (se avsnitt 4.3).

   BRINAVESS ska användas med försiktighet hos patienter som behandlas med orala antiarytmika (klass I och III) pga begränsad erfarenhet. Det kan finnas en ökad risk för förmaksfladder hos patienter som får klass I antiarytmika (se ovan).

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av intravenösa rytmkontrollerande antiarytmika (klass I och klass III) under de 4 första timmarna efter administrering av BRINAVESS. Därför får inte dessa läkemedel användas under denna period (se avsnitt 4.3).

   Återgång till eller påbörjande av oral underhållsbehandling med antiarytmika kan övervägas och påbörjas 2 timmar efter behandling med vernakalant.

   Klaffsjukdom

   Hos patienter med klaffsjukdom sågs en högre incidens av kammararytmier bland patienter behandlade med vernakalant. Dessa patienter ska följas noggrant.

   Andra sjukdomar samt tillstånd som inte studerats

   BRINAVESS har administrerats till patienter med en okorrigerad QT-tid på mindre än 440 ms utan en ökad risk för torsade de pointes.

   Vidare har BRINAVESS inte utvärderats hos patienter med kliniskt betydelsefull klaffstenos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati eller konstriktiv perikardit. Användning kan inte rekommenderas i dessa fall. Det finns begränsad erfarenhet med BRINAVESS hos patienter med pacemaker.

   Eftersom erfarenheten från kliniska prövningar är begränsad vad gäller användning hos patienter med svår leverskada rekommenderas inte vernakalant i denna patientgrupp.

   Natriuminnehåll

   Detta läkemedel innehåller cirka 1,4 mmol (32 mg) natrium i varje 200 mg injektionsflaska. Varje 500 mg injektionsflaska innehåller cirka 3,5 mmol (80 mg) natrium. Detta bör beaktas för patienter som står på saltbalanserad kost.

   4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Inga interaktionsstudier har utförts med vernakalant injektioner.

   BRINAVESS får inte ges till patienter som fått intravenösa antiarytmika (klass I och III) inom 4 timmar före vernakalant (se avsnitt 4.3).

   I det kliniska utvecklingsprogrammet, gjordes uppehåll med underhållsbehandling med orala antiarytmiska läkemedel i minst 2 timmar efter administrering av BRINAVESS. Återgång till eller påbörjande av oral underhållsbehandling med antiarytmika efter denna tidsperiod kan övervägas (se avsnitt 4.3 och 4.4).

   Trots att vernakalant är substrat till CYP2D6 visar farmakokinetiska analyser (PK) på populationsnivå ingen väsentlig skillnad vid akut exponering för vernakalant (Cmax och AUC 0–90 min) när svaga eller potenta CYP2D6 hämmare gavs inom 1 dag före infusion med vernakalant jämfört med patienter som inte samtidigt behandlades med CYP2D6 hämmare. Dessutom skiljer sig långsamma metaboliserare av CYP2D6 endast minimalt från snabba metaboliserare vad gäller akut exponering för vernakalant. Ingen dosjustering av vernakalant krävs med avseende på metaboliseringsförmåga eller då vernakalant ges samtidigt med 2D6 hämmare.

   Vernakalant är en moderat kompetitiv hämmare av CYP2D6. Akut intravenös administrering av vernakalant förväntas dock inte att nämnvärt påverka PK för kroniskt administrerade 2D6 substrat eftersom vernakalant har kort halveringstid och därav kortvarig 2D6-hämning. Vernakalant givet som infusion förväntas inte åstadkomma någon betydelsefull läkemedelsinteraktion pga den snabba distributionen och övergående exponering, låg proteinbindning, avsaknad av hämning av andra testade CYP P450 enzymer (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 eller 2E1) samt avsaknad av hämning av P-glykoprotein i ett digoxintransport-test.

   6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering

   Beredning av BRINAVESS för infusion

   Steg 1: BRINAVESS injektionsflaska ska inspekteras visuellt efter partiklar och missfärgning före administrering. Flaskor som uppvisar partiklar eller missfärgning ska inte användas. Obs: BRINAVESS koncentrat till infusionsvätska, lösning sträcker sig från färglös till svagt gul. Färgvariationer inom detta område påverkar inte effektiviten.

   Steg 2: Spädning av koncentrat

   För att säkerställa god korrekt administrering bör en tillräcklig mängd av BRINAVESS 20 mg/ml förberedas i början av behandlingen så det räcker för både den första och andra infusionen om så skulle behövas.

   Bered en lösning med en koncentration av 4 mg/ml enligt nedanstående riktlinjer för spädning:

   Patienter ≤ 100 kg: 25 ml BRINAVESS 20 mg/ml tillsätts till 100 ml spädningsvätska. Patienter> 100 kg: 30 ml BRINAVESS 20 mg/ml tillsätts till 120 ml spädningsvätska.

   Steg 3: Inspektera lösningen

   Den utspädda sterila lösningen ska vara klar, färglös till svagt gul. Lösningen ska återigen inspekteras visuellt efter partiklar och missfärgning före administrering.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  BRINAVESS®

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 25 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 411305
  • Tillverkare: Correvio

  3.781 kr

  Jämförpris: 151,24 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?