Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B. V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet UK Limited

   Walton Manor, Walton,

   Milton Keynes,

   Buckinghamshire, MK7 7AJ

   Storbritannien


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Bravecto 112,5 mg spot-on, lösning för små katter (1,2 - 2,8 kg)Bravecto 500 mg spot-on, lösning för stora katter (>6,25 - 12,5 kg) Bravecto 250 mg spot-on, lösning för medelstora katter (>2,8 - 6,25 kg)

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller 280 mg fluralaner.

   En pipett innehåller:   Pipettinnehåll (ml)

   Fluralaner

   (mg)

   För små katter 1,2 - 2,8 kg

   0,4

   112,5

   För medelstora katter >2,8 - 6,25 kg

   0,89

   250

   För stora katter >6,25 - 12,5 kg

   1,79

   500

   Klar, färglös till gul lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   För behandling av fästing- och loppangrepp hos katt.


   Detta läkemedel är en systemisk insekticid (medel mot insekter) och akaricid (medel mot kvalster), som ger omedelbar och bestående avdödande effekt mot loppor (Ctenocephalides felis) och fästingar (Ixodes ricinus) under 12 veckor.


   Loppor och fästingar måste sätta sig fast på/bita värddjuret och via intag exponeras för den aktiva substansen.


   Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin mot allergisk hudinflammation orsakad av loppor (flea allergy dermatitis FAD).


   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte detta läkemedel vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


   6. BIVERKNINGAR

   Vanliga biverkningar som observerades under kliniska studier var milda och övergående hudreaktioner vid appliceringsstället (hos 2,2% av behandlade katter), såsom hudrodnad (erytem), klåda (pruritus) eller håravfall (alopeci).

   Följande andra symtom observerades kort efter administrering: Apati/skakningar/aptitlöshet (0,9% av behandlade katter) eller kräkning/ökad salivavsöndring (0,4% av behandlade katter).


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


   7. DJURSLAG

   Katt.


   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För spot-on användning.

   Bravecto ska ges i enlighet med tabellen nedan (vilket motsvarar en dos om 40 - 94 mg fluralaner/kg kroppsvikt):


   Kattens kroppsvikt

   (kg)

   Antal pipetter och styrka som ska appliceras

   Bravecto 112,5 mg

   Bravecto 250 mg

   Bravecto 500 mg

   1,2 - 2,8

   1   > 2,8 - 6,25


   1


   >6,25 - 12,5   1

   För katter som väger mer än 12,5 kg ska en kombination av två pipetter användas som närmast motsvarar kroppsvikten.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Anvisning för administrering:


   Steg 1: Öppna innerpåsen i omedelbar anslutning till användandet och ta ut pipetten. För att öppna pipetten håll den upprätt i övre delen av basen eller på den övre stela delen under locket med toppen uppåt.

   Vrid locket medsols eller motsols ett helt varv. Locket ska sitta kvar på pipetten; det är inte möjligt att ta bort det. Pipetten är öppen och klar för användning när det känns att förseglingen bryts.

   Bravecto 1


   Steg 2: Katten ska stå eller ligga med ryggen i horisontellt läge för att underlätta appliceringen. Placera pipettspetsen vid kattens skallbas.   Steg 3: Kläm försiktigt på pipetten och applicera hela innehållet direkt på kattens hud. Till katter som väger upp till 6,25 kg ska läkemedlet appliceras på ett ställe vid skallbasen. Till katter som väger över 6,25 kg ska två appliceringsställen användas.


   Bravecto 2


   Behandlingsschema:

   För optimal kontroll av fästing- och loppangrepp ska läkemedlet ges med 12 veckors intervall.


   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.


   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Pipetterna ska förvaras i ytterförpackningen för att skydda mot avdunstning eller fuktupptag.

   Innerpåsen ska endast öppnas i direkt anslutning till att läkemedlet ska användas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Parasiten måste via intag få i sig fluralaner för att exponeras för substansen, därför kan risk för parasitöverförda sjukdomar inte uteslutas.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Var försiktig så att läkemedlet inte kommer i kontakt med djurets ögon.

   Använd inte direkt på skadad hud.

   Eftersom information saknas ska detta läkemedel inte användas till kattungar yngre än 11 veckor och/eller till katter som väger mindre än 1,2 kg.

   Använd inte läkemedlet med kortare intervall än 8 veckor, då säkerheten för kortare intervall inte har fastställts.

   Läkemedlet är avsett för topikal behandling (via huden) och får inte administreras oralt (via munnen).

   Låt inte djur som nyligen behandlats putsa varandra.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Detta läkemedel är skadligt att förtära. Förvara läkemedlet i originalförpackningen tills det ska användas så att barn inte kommer i direktkontakt med läkemedlet. Släng omedelbart en använd pipett. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Läkemedlet eller den fuktiga huden hos ett djur som nyss behandlats kan ha en lätt irriterande effekt på hud och/eller ögon.

   Undvik kontakt med hud och/eller ögon, tänk även på att inte vidröra ögonen med händerna.

   Ät, drick eller rök inte medan läkemedlet hanteras.

   Rör inte appliceringsstället och låt inte barn komma i kontakt med appliceringsstället tills det torkat; det rekommenderas därför att behandla djuret på kvällen. På behandlingsdagen bör behandlade djur inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, särskilt inte barn.

   Tvätta händer och hud som varit i kontakt med läkemedlet noggrant med tvål och vatten omedelbart efter användning.

   Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart och noggrant med vatten.

   Detta läkemedel är mycket brandfarligt. Förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.

   Den aktiva substansen är starkt lipofil (fettlöslig) och binder till hud och kan även binda till ytor vid spill av läkemedlet.
   Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas därför:


   • Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering eller användning av läkemedlet till hundar och katter.

   • Vid spill på t ex bord eller golvytor, torka upp med papper och rengör området med diskmedel.

   Låt inte behandlade djur komma i kontakt med obehandlade djur förrän appliceringsstället har torkat.


   Dräktighet, digivning och fertilitet:

   Säkerheten hos detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


   Andra läkemedel och Bravecto:

   Inga kända interaktioner.

   Fluralaner binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra starkt bundna läkemedel såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kumarinderivatet warfarin. Inkubation av fluralaner i närvaro av karprofen eller warfarin i hundplasma vid maximala förväntade plasmakoncentrationer minskade inte proteinbindningen av fluralaner, karprofen eller warfarin.
   I laboratorie- och fältstudier har inga interaktioner mellan Bravecto spot-on, lösning för katt och andra rutinmässigt använda veterinärmedicinska läkemedel observerats.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Läkemedlets säkerhet har fastställts hos kattungar i åldern 11 - 13 veckor, med en vikt av 1,2 - 1,5 kg och som behandlades med överdoser på upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen vid 3 tillfällen med kortare intervall än rekommenderat (8 veckors intervall).
   Oralt upptag av läkemedlet vid den högsta rekommenderade dosen tolererades väl hos katter, bortsett från enstaka, övergående ökad salivutsöndring och hosta eller kräkning omedelbart efter administrering.


   Blandbarhetsproblem:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   17 Maj 2016

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Läkemedlet bidrar till att kontrollera populationen av loppor i omgivningen som behandlade katter vistas i.


   Effekten sätter in inom 12 timmar mot loppor (C. felis) och inom 48 timmar mot fästingar (I. ricinus).


   Endospipett av laminerad aluminium/polypropenfolie försluten med ett HDPE-lock och förpackad i en laminerad aluminiumfoliepåse. Varje kartong innehåller 1 eller 2 pipetter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bravecto för medelstora katter (>2,8-6,25 kg)

  Spot-on, lösning 250 mg 1 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 125624
  • Tillverkare: Intervet AB

  238,50 kr

  Jämförpris: 238,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?