Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, Danmark 

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjeckien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Bovalto injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (2 milliliter) innehåller:

   Aktiva substanser:

   Inaktiverat bovint respiratoriskt syncytialt virus, stam BiO-24 RP ≥ 1*

   Inaktiverat bovint parainfluensa-3-virus, stam Bio-23 RP ≥ 1*

   Inaktiverat Mannheimia haemolytica, serotyp A1 stam DSM 5283 RP ≥ 1*

   *) Relativ potens (RP) jämfört med referensserum erhållet efter vaccination av marsvin med en vaccinsats som godkänts efter infektionstest på aktuellt djurslag.

   Adjuvans:

   Aluminiumhydroxid 8,0 milligram 

   Kvillajasaponin (Quil A)   0,4 milligram 

   Hjälpämnen:

   Tiomersal 0,2 milligram

   Formaldehyd högst 1,0 milligram

   Injektionsvätska, suspension.

   Utseende: Rosaaktig vätska med sediment.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För aktiv immunisering (stimulering av immunförsvaret) av nötkreatur. Detta läkemedel är avsett vid frånvaro av antikroppar (protein som känner igen och oskadliggör främmande ämnen) överförda från moderdjuret, vars antikroppar verkar mot:

   • parainfluensa-3-virus, för minska virusutsöndring

   • bovint respiratoriskt syncytialt virus, för minska virusutsöndring

   • Mannheimia haemolytika serotyp

   Insättande av immunitet: 3 veckor

   Varaktighet för immunitet: 6 månader

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Lokal svullnad vid injektionsstället är mycket vanligt förekommande efter vaccinationen. Denna svullnad kan bli upp till 10 cm eller mer i diameter, kan vara förknippad med smärta och blir vanligen gradvis mindre och försvinner inom 6 veckor efter vaccinationen.

   En övergående lätt ökning av kroppstemperaturen är vanligt förekommande. Denna ökning kan bli högre efter den andra injektionen (högst 1,5 °C) och kan pågå i upp till 3 dagar efter vaccinationen.

   I mycket sällsynta fall kan reaktioner av anafylaktisk typ (akut och kraftig allergisk reaktion) förekomma efter vaccinationen. I sådana fall ska lämplig behandling ges mot de symtom som uppvisas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dos: 2 milliliter injiceras subkutant (under huden).

   Grundvaccination

   Kalvar från icke-immuna moderdjur: två doser med tre veckors mellanrum. Kan vaccineras från 2 veckors ålder.

   Kalvar från immuna moderdjur eller om moderdjurets immunstatus är okänt: vaccinationsschemat ska anpassas i enlighet med veterinärens bedömning med hänsyn till eventuell påverkan av maternella antikroppar på vaccinationssvaret.

   Revaccination

   En dos ges sex månader efter slutfört schema för grundvaccinationen.

   Effekten av revaccinationen visades genom mätning av serologiskt svar (påvisning av antikroppar) och har inte utvärderats genom infektionstest.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Värm upp injektionsflaskan till 15–25 °C före användning och skaka innehållet i injektionsflaskan.

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C).

   Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vaccinera endast friska djur.

   Studier gällande säkerhet och effekt utfördes på seronegativa kalvar (kalvar som saknar antikroppar mot aktuellt bovint respiratoriskt syncytialt virus, bovint parainfluensa-3-virus samt Mannheimia haemolytica). Effekten av vaccinationen har inte visats vid närvaro av antikroppar. Antikroppssvaret kan bli lägre vid närvaro av antikroppar överförda från moderdjuret. Vid närvaro av överförda antikroppar från moderdjuret ska tidpunkten för den första vaccinationen hos kalvar planeras i enlighet därmed.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Kan användas under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Bovalto:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga andra biverkningar än de som nämns i avsnitt 6 (Biverkningar) har observerats.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-08-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet är förpackat i injektionsflaskor av typ I eller typ II glas och i injektionsflaskor av plast vilka uppfyller kraven i Ph.Eur. Injektionsflaskorna har en förslutning av klorbutylelastomer och är förseglade med ett aluminiumlock.

   Förpackningsstorlekar:

   1 x 10 milliliter, 10 x 10 milliliter

   1 x 50 milliliter, 1 x 100 milliliter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bovalto

  Injektionsvätska, suspension 25 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 123680
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  961,50 kr

  Jämförpris: 38,46 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?