Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Biktarvy

   50 mg/200 mg/25 mg filmdragerade tabletter
   biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Biktarvy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Biktarvy
   3. Hur du använder Biktarvy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Biktarvy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Biktarvy är och vad det används för

   Biktarvy innehåller tre aktiva substanser:

   • biktegravir, ett antiretroviralt läkemedel, känt som en integrashämmare (INSTI)

   • emtricitabin, ett antiretroviralt läkemedel av en typ som kallas omvänt transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI)

   • tenofoviralafenamid, ett antiretroviralt läkemedel av en typ som kallas omvänt transkriptashämmare av nukleotidtyp (NtRTI)

   Biktarvy är en kombinationstablett för behandling av humant immunbristvirus-1-infektion (hiv-1) hos vuxna.

   Biktarvy minskar mängden hiv i kroppen. Därmed förstärks immunsystemet och risken för att utveckla sjukdomar som förknippas med hiv-infektion minskar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Biktarvy

   Ta inte Biktarvy

   • Om du är allergisk mot biktegravir, emtricitabin, tenofoviralafenamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du för närvarande tar något av följande läkemedel:

   • rifampicin används för att behandla vissa bakterieinfektioner såsom tuberkulos

   • johannesört(Hypericum perforatum), ett växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet och ångest eller produkter som innehåller johannesört.

   → Om något av detta gäller dig, ta inte Biktarvy och informera omedelbart din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Biktarvy:

   • Om du har leverproblem eller tidigare har haft leversjukdom, inklusive hepatit. Patienter med leversjukdom inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med antiretroviral behandling, har högre risk för svåra och potentiellt dödliga leverkomplikationer. Om du har hepatit B-infektion kommer din läkare att noga överväga den bästa behandlingen för dig.

   • Om du har hepatit B-infektion. Leverproblem kan förvärras efter att du slutat ta Biktarvy.

   → Sluta inte att ta Biktarvy om du har hepatit B. Tala med din läkare först. För ytterligare information, se avsnitt 3, Sluta inte att ta Biktarvy.

   Under den tid du tar Biktarvy

   När du har börjat ta Biktarvy, ska du vara observant på:

   • Tecken på inflammation eller infektion

   • Ledvärk, stelhet eller problem med skelettet

   Kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom. Se avsnitt 4, Eventuella biverkningar, för mer information.

   Fastän njurproblem inte har observerats med Biktarvy finns det en möjlighet att du kan få njurproblem när du tar Biktarvy under en lång tid.

   Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiretroviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Biktarvy, kan du fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

   Barn och Ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Biktarvy för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte studerats.

   Andra läkemedel och Biktarvy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Biktarvy kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Det kan leda till att mängden Biktarvy eller andra läkemedel i blodet ändras. Då kanske inte läkemedlen verkar på rätt sätt eller så kan eventuella biverkningar förvärras. I vissa fall kan läkaren behöva ändra dosen eller kontrollera mängden läkemedel i blodet.

   Läkemedel som aldrig får tas med Biktarvy:

   • rifampicin (används för att behandla vissa bakterieinfektioner såsom tuberkulos)

   • johannesört(Hypericum perforatum), ett växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet och ångest) eller produkter som innehåller detta.

   → Om du tar något av dessa läkemedel, ta inte Biktarvy och kontakta omedelbart din läkare.

   Tala med läkaren om du tar:

   • läkemedel som används för behandling av hiv och/eller hepatit B, som innehåller:

    • adefovirdipivoxil, atazanavir, biktegravir, emtricitabin, lamivudin, tenofoviralafenamid eller tenofovirdisoproxil

   • antibiotika, används för behandling av bakterieinfektioner, som innehåller:

    • azitromycin, klaritromycin, rifabutin eller rifapentin

   • antiepileptika, används för behandling av epilepsi, t.ex:

    • karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital eller fenytoin

   • immunsuppressiva, används för att dämpa kroppens immunförsvar efter transplantation, som innehåller:

    • ciklosporin

   • magsårsläkande läkemedel, innehållande:

    • sukralfat

    Kontakta din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Du ska inte avbryta behandlingen utan att tala med din läkare.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar:

   • syraneutraliserande medel för att behandla magsår, halsbränna eller refluxsjukdom, som innehåller aluminium och/eller magnesiumhydroxid

   • mineraltillskott ellervitaminer, som innehåller magnesium eller järn

   → Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Biktarvy om du tar något av dessa läkemedel.

   Syraneutraliserande medel och magnesiumtillskott: du måste ta Biktarvy minst 2 timmar före syraneutraliserande medel eller kosttillskott som innehåller aluminium och/eller magnesium. Eller så kan du ta Biktarvy tillsammans med mat minst 2 timmar efteråt.

   Järntillskott: du måste ta Biktarvy minst 2 timmar innan järntillskott, eller så kan du ta dem tillsammans med mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid.

   Om du har tagit Biktarvy under graviditet, kan din läkare begära regelbundna blodprover och andra diagnostiska tester för kontroll av barnets utveckling. För barn vars mamma tagit omvänt transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI) under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Amma inte under behandling med Biktarvy. Detta på grund av att några av de aktiva substanserna i detta läkemedel passerar över i bröstmjölk. För att undvika överföring av hiv till barnet genom bröstmjölken, ska du inte amma ditt spädbarn. Om du verkligen vill amma, ska du först tala med din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biktarvy kan orsaka yrsel. Framför inte fordon och använd inte verktyg eller maskiner om du känner att du blir yr när du tar Biktarvy.


   3. Hur du använder Biktarvy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: en tablett om dagen med eller utan mat.

   Du får inte tugga, krossa eller dela tabletten.

   →Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar:

   • syraneutraliserande medel för att behandla magsår, halsbränna eller refluxsjukdom, som innehåller aluminium och/eller magnesiumhydroxid

   • mineraltillskott ellervitaminer, som innehåller magnesium eller järn

   Se avsnitt 2 för mer information om att ta dessa läkemedel tillsammans med Biktarvy.

   Om du har tagit för stor mängd av Biktarvy

   Om du tar mer än den ordinerade dosen av Biktarvy kan du löpa större risk att drabbas av biverkningar av detta läkemedel (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Kontakta omedelbart din läkare eller närmaste akutmottagning för att få råd. Spara burken så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Biktarvy

   Det är viktigt att du inte missar någon dos av Biktarvy.

   Om du missar en dos:

   • Om du kommer ihåg det inom 18 timmar efter den tidpunkt då du brukar ta Biktarvy, måste du ta tabletten så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos som vanligt.

   • Om du märker det efter 18 timmar eller mer ska du inte ta den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Om du kräks inom mindre än 1 timme efter en dos Biktarvy, ta en ny tablett. Om du kräks mer än 1 timme efter att ha tagit Biktarvy, behöver du inte ta en ny tablett förrän nästa normalt schemalagda dos.

   Sluta inte att ta Biktarvy

   Sluta inte att ta Biktarvy utan att prata med din läkare. Om du slutar ta Biktarvy kan detta allvarligt påverka hur bra framtida behandling fungerar. Om du av något skäl slutar med Biktarvy, prata med din läkare innan du börjar ta Biktarvy-tabletter igen.

   När ditt förråd av Biktarvy börjar ta slut, skaffa mer från läkaren eller apotekspersonalen. Det är mycket viktigt eftersom mängden av virus kan börja öka även om du bara slutar med läkemedlet en kort tid. Sjukdomen kan sedan bli svårare att behandla.

   Om du har både hiv-infektion och hepatit B, är det särskilt viktigt att du inte avslutar Biktarvy-behandlingen utan att först prata med din läkare. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader efter avslutad behandling. Hos vissa patienter med framskriden leversjukdom eller skrumplever rekommenderas att inte avsluta behandlingen, eftersom det kan leda till att leversjukdomen försämras, och det kan vara livshotande.

   → Informera din läkare omedelbart om varje nytt och oväntat symtom som uppträder efter avslutad behandling, särskilt symtom som du vanligtvis förknippar med din hepatit B-infektion.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuella biverkningar: Kontakta omedelbart läkare

   • Tecken på inflammation eller infektion. Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) som tidigare har haft opportunistiska infektioner (infektioner som uppträder hos människor med försvagat immunsystem) kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppträda inom kort efter det att hiv-behandling har påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på att kroppens immunsystem har stärkts så att kroppen kan bekämpa infektioner som kan ha funnits utan att ge några tydliga symtom.

   • Autoimmuna sjukdomar, när immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad, kan också uppkomma efter att du börjat ta läkemedel mot hiv-infektion. Autoimmuna sjukdomar kan uppkomma många månader efter att behandlingen påbörjats. Var observant på symtom på infektion eller andra symtom som:

    • muskelsvaghet

    • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig mot bålen

    • hjärtklappningar, skakningar eller hyperaktivitetet

    Om du märker dessa eller andra symtom på inflammation eller infektion, informera läkaren omedelbart.

   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • depression

   • onormala drömmar

   • huvudvärk

   • yrsel

   • diarré

   • illamående

   • trötthet

   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

   • kräkningar

   • buksmärta

   • matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider (dyspepsi)

   • gasbildning (flatulens)

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals (angioödem)

   • klåda (pruritus)

   • utslag

   • nässelfeber (urtikaria)

   • ledvärk (artralgi)

   • självmordsbeteende

   • ångest

   • sömnstörningar

   Blodprover kan också visa:

   • högre nivåer av ämnen som kallas bilirubin och/eller serumkreatinin i blodet

    Om några biverkningar blir värre, tala med din läkare.

   Andra effekter som kan ses vid hiv-behandling

   Frekvensen av följande biverkningar är inte känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

   • Problem med skelettet. Vissa patienter som tar antiretrovirala kombinationsläkemedel som Biktarvy kan utveckla en skelettsjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör på grund av förlorad blodtillförsel till skelettet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla denna sjukdom är långvarig användning av den här typen av läkemedel, behandling med kortikosteroider, alkoholkonsumtion, ett mycket svagt immunsystem och övervikt. Tecken på osteonekros är:

    • ledstelhet

    • ledvärk och smärta (särskilt i höfter, knän och axlar)

    • rörelsesvårigheter

    Informera din läkare om du märker något av dessa symtom.

   Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Biktarvy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter {EXP}. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl. Använd inte om förseglingen på burken är trasig eller saknas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är biktegravir, emtricitabin och tenofoviralafenamid. Varje Biktarvy-tablett innehåller biktegravirnatrium motsvarande 50 mg biktegravir, 200 mg emtricitabin och tenofoviralafenamidfumarat motsvarande 25 mg tenofoviralafenamid.

   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna

   Mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

   Filmdragering

   Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Biktarvy filmdragerade tabletter är lila-bruna, kapselformade tabletter. Präglade på ena sidan med ”GSI” och”9883” på andra sidan.

   Biktarvy finns i burkar med 30 tabletter och i förpackningar bestående av 3 burkar, var och en med 30 tabletter.

   Burken innehåller ett torkmedel i form av kiselgel som måste förvaras i burken för att skydda tabletterna. Torkmedlet (kiselgel) finns i en separat dospåse eller behållare och ska inte sväljas.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Gilead Sciences Ireland UC

   Carrigtohill

   County Cork, T45 DP77

   Irland

   Tillverkare

   Gilead Sciences Ireland UC

   IDA Business & Technology Park

   Carrigtohill

   County Cork

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Biktarvy

  Filmdragerad tablett 50 mg/200 mg/25 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 594751
  • Tillverkare: Orifarm AB

  9.075 kr

  Jämförpris: 302,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?