Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   BETAPRED

   0,5 mg tabletter
   betametason

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad BETAPRED är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder BETAPRED
   3. Hur du använder BETAPRED
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur BETAPRED ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad BETAPRED är och vad det används för

   Betapred är ett kraftigt verkande kortisonpreparat som hämmar inflammation och allergiska reaktioner. Betapred används huvudsakligen vid korttidsbehandling för att lindra symptomen vid exempelvis astma, allergiska tillstånd, ormbett och svårare reaktioner vid insektsstick. Betapred används också vid falsk krupp (pseudokrupp).

   Betametason som finns i Betapred kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder BETAPRED

   Använd inte BETAPRED

   • Om du är allergisk mot betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du har en infektion (inklusive svampinfektion) som påverkar hela kroppen, om du inte redan behandlas för den infektionen

   Betapred kan störa effekten av vissa vaccinationer. Du bör därför undvika vaccinationer under behandling med Betapred.

   Ta inte läkemedlet om något av detta gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Betapred om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Betapred:

   • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt

   • om du har ett tillstånd som kallas för kronisk hjärtsvikt

   • om har drabbats av en varböld eller någon annan varbildande infektion

   • om du har eller har haft magsår

   • om du har problem med njurarna

   • om du har problem med levern

   • om du nyligen genomgått en tarmoperation (tarmanastomos)

   • om du har ulcerös kolit och det finns risk för att det går hål på tarmen (perforation)

   • om du har tarmfickor

   • om du har den neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis

   • om du har muskelsvaghet (myopati) som orsakats av steroidbehandling

   • om du har högt blodtryck

   • om du har benskörhet

   • om du har diabetes

   • om du har grön starr (glaukom)

   • om du har epilepsi

   • om du har eller har haft tuberkulos

   • om du har vissa psykiska besvär (känslomässig instabilitet eller psykotiska tendenser)

   • om du har problem med sköldkörteln

   Infektioner kan förvärras eller uppkomma vid behandling med Betapred. Om detta händer ska du tala om det för läkaren.


   Så länge du tar Betapred är det viktigt att du undviker kontakt med personer med vattkoppor eller mässling. Om du tror att du kan ha blivit smittad med någon av dessa sjukdomar ska du omedelbart kontakta din läkare.


   Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber eller vid stressituationer, då dosändring kan bli aktuell.

   Barn och ungdomar

   Tillväxten hos barn kan hämmas vid långvarigt bruk. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera barnets tillväxt.


   Barn löper särskild risk för förhöjt intrakraniellt tryck.

   Andra läkemedel och BETAPRED

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Betapred. Behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering, eftersom doseringen kan behöva ändras.

   Det är särskilt viktigt att du talar med din läkare om du använder något av följande läkemedel:

   • Läkemedel som stoppar uppbyggnad av extra vatten i din kropp (diuretika såsom tiazider och furosemid)

   • Amfotericin B (antibiotika mot svampinfektion)

   • Teofyllin (luftrörsvidgande läkemedel)

   • Acetylsalicylsyra (används mot feber och smärta)

   • Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex ibuprofen, diklofenak)

   • Blodsockersänkande läkemedel (mot diabetes) och insulin

   • Fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (används vid epilepsi)

   • Efedrin (luftrörsvidgande och avsvällande på slemhinnorna)

   • Rifampicin (används mot tuberkulos)

   • Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), dvs läkemedel som hindrar blodets förmåga att levra sig

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 


   Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Betapred under graviditet.

   Betametason går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betapred under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid användning av detta läkemedel kan du bli yr eller få ögonpåverkan (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar). Det kan påverka din förmåga att framföra fordon. Om detta sker ska du inte framföra fordon eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder BETAPRED

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Tabletterna bör lösas i vatten. Det räcker med en liten mängd vätska, t ex ett par matskedar vatten. Tabletterna löses upp inom cirka 1-2 minuter. Tabletterna kan tuggas.


   Om du har en folieförpackning (strips) skall den klippas eller rivas upp, tabletterna ska ej tryckas ut ur förpackningen.

   Om du har tagit för stor mängd av Betapred

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du slutar att ta Betapred

   Längre tids behandling med Betapred bör inte avslutas för snabbt, eftersom kroppens egen tillverkning av kortisol kan ha sjunkit och det kan lite tid innan den kommer igång ordentligt igen. Det är därför viktigt att dosen trappas ner gradvis. Ju högre dosen har varit och ju längre tid behandlingen har pågått, desto långsammare ska dosen trappas ner. Läkaren gör upp ett schema för hur medicineringen ska trappas ner.


   Om man har behandlats med kortison under en längre tid kan kroppens egen tillverkning av kortisol vara så dämpad att den inte klarar att bilda det extra kortisol som behövs om man får feber, någon allvarligare infektion eller skada. Då kan man behöva ta extra kortisonpreparats.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Betapred orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vid korttids- eller engångsbehandling ser man inga biverkningar, såvida man inte är allergisk mot något av innehållsämnena. Vid långtidsbehandling kan däremot biverkningar uppträda.


   Följande biverkningar har rapporterats (närvarande hos ett okänt antal användare):

   Infektioner och infestationer

   Försvaret mot infektion kan hämmas och ge en ökad risk för infektioner. Det finns också en risk för att latent tuberkulos kan reaktiveras.

   Immunsystemet

   Allvarlig allergisk reaktion(anafylaxi), svullnad och andningssvårigheter. Kontakta din läkare omedelbart. Urtikaria, eksem. Minskat svar på hudtester.

   Endokrina systemet

   • Minskad utsöndring av hormoner från binjurarna. Cushing-liknande symtom (månansikte, fettinlagring på bålen).

   • Förhöjt blodsocker. Diabetes.

   • Tillväxthämning hos barn.

   • Oregelbunden menstruation


   Psykiska störningar

   Psykotisk störning. Ångest, irritabilitet. Eufori. Sömnstörningar Humörsvängningar. Depression.

   Centrala och perifera nervsystemet

   Ökat intrakraniellt tryck. Dimsyn (svullnad av synnerven). Huvudvärk. Yrsel.

   Ögon

   Ökat tryck i ögat (glaukom). Grumlig ögonlins.

   Hjärtat

   Hjärtsvikt (hos predisponerade patienter). Förhöjt blodtryck. Ökad risk för trombos.

   Blodkärl

   Störningar i elektrolytbalansen. Ödem.

   Magtarmkanalen

   • Magsår. Hål i tarmen. Inflammation i bukspottkörtel. Inflammation i matstrupe. Illamående.


   Hud och subkutanvävnad

   Förtunning av hud med försämrad läkning av sår. Acne, överdriven hårutväxt, blåmärken, erytem, ökad svettning.

   Muskuloskeletala systemet och bindväv

   Osteoporos. Muskelsvaghet. Benfrakturer. Senbristning.

   Muskelvärk, stelhet, ledvärk, svullnad och trötthet.

   Undersökningar

   Viktökning, viktminskning


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur BETAPRED ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn


   Tabletterna är ljus- och fuktkänsliga. Förvaras i originalförpackningen. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


   Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är betametasonnatriumfosfat motsvarande 0,5 mg betametason.

   Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), natriumcitrat, natriumbikarbonat, povidon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Betapred är vita, plana tabletter med skåra, som tillhandahålls i folieförpackning (aluminiumstrips) om 30 eller 100 tabletter eller i glasburk om 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

   Viale Shakespeare, 47

   00144 Rom

   Italien


   Tillverkare

   SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite SpA.

   Via Pontina Km 30,400,

   00040 Pomezia (RM), Italien


   Information lämnas av

   Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

   112 76 Stockholm

   Tel: 08-697 20 00

   E-mail: mail.se@sobi.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Betapred

  Tablett 0,5 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 015381
  • Tillverkare: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  116,90 kr

  Jämförspris: 1,17 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?