Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Benlysta

   120 mg och 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   belimumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Benlysta är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Benlysta
   3. Hur Benlysta används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Benlysta ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Benlysta är och vad det används för

   Benlysta är ett läkemedel som används för att behandla lupus (systemisk lupus erythematosus, SLE) hos vuxna (18 år och äldre), vars sjukdom fortfarande är högaktiv trots standardbehandling.


   Lupus är en sjukdom i immunsystemet (det system som bekämpar infektioner) som attackerar dina egna celler och vävnader, och orsakar inflammation och vävnadsskada. Den kan drabba nästan vilket organ som helst i kroppen och tros involvera en typ av vita blodkroppar som kallas för B-celler.


   Benlysta innehåller belimumab (en monoklonal antikropp). Den minskar antalet B-celler i blodet genom att blockera funktionen av BLyS, ett protein som hjälper B-celler att leva längre och som finns i höga nivåer hos personer med lupus.


   Du kommer att få Benlysta utöver din vanliga behandling för lupus.

   2. Vad du behöver veta innan du får Benlysta

   Du ska inte få Benlysta:

   • om du är allergisk mot belimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Kontrollera med din läkare om detta kan gälla dig

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du får Benlysta.

   • om du har en pågående eller långvarig infektion eller om du ofta får infektioner. Din läkare avgör om du kan få Benlysta.

   • om du planerar att vaccinera dig eller nyligen har fått en vaccination (inom de senaste 30 dagarna). Vissa typer av vaccin ska inte ges precis innan eller under behandling med Benlysta.

   • om din lupus påverkar dina njurar eller ditt nervsystem

   • om du har HIV eller låga immunglobulinnivåer

   • om du har eller har haft hepatit B eller C

   • om du har fått en organtransplantation, en benmärgstransplantation eller en stamcellstransplantation

   • om du har haft cancer.


   Tala om för din läkare om något av detta kan gälla dig.


   Progressivmultifokal leukoencefalopati

   Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en allvarlig och livshotande hjärninfektion. Risken för dig att få PML kan vara högre om du behandlas med läkemedel som försvagar ditt immunförsvar, inklusive Benlysta.


   Tala med din läkare omedelbart om du har minnesförlust, problem med att tänka, svårt att tala eller gå, synbortfall eller liknande problem som har varat i flera dagar.


   Om du hade dessa symtom innan behandlingen med Benlysta, tala med din doktor omedelbart om dessa symtom förändras på något sätt.

   Andra läkemedel och Benlysta

   Tala om för din läkare om du behandlas med cyklofosfamid (ett läkemedel som påverkar ditt immunsystem och används vid behandling av vissa cancerformer och autoimmuna sjukdomar) eller ett läkemedel som påverkar dina B-celler (används för att behandla cancer eller inflammatoriska sjukdomar). Sådana läkemedel i kombination med Benlysta kan göra ditt immunförsvar mindre effektivt. Detta kan öka din risk för en allvarlig infektion.


   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Benlysta rekommenderas vanligtvis inte om du är gravid


   • Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Din läkare avgör om du kan få Benlysta.

   • Om din läkare råder dig att undvika graviditet, använd ett effektivt preventivmedel under tiden du behandlas med Benlysta och i minst 4 månader efter den sista dosen.

   • Om du blir gravid under tiden du behandlas med Benlysta ska du tala om det för din läkare.


   Om du ammar


   • Tala om för din läkare om du ammar. Det är troligt att Benlysta kan gå över i bröstmjölk. Din läkare diskuterar med dig om du ska avbryta behandlingen med Benlysta medan du ammar eller om du ska sluta amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte känt om Benlysta påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Benlysta har ett lågt natriuminnehåll

   Benlysta innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och är därför näst intill natriumfritt.


   3. Hur Benlysta används

   En sköterska eller en läkare ger dig Benlysta genom ett dropp i din ven (intravenös infusion) under 1 timme.


   Din läkare avgör vad som är den rätta dosen beroende på din kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 10 mg för varje kilogram (kg) kroppsvikt.


   Du ges vanligtvis Benlysta den första behandlingsdagen och sedan igen 14 och 28 dagar senare. Därefter ges Benlysta vanligtvis en gång var 4:e vecka.


   Läkemedel som ges före en infusion

   Din läkare kan besluta att du ska få läkemedel som hjälper till att minska eventuella infusionsreaktioner, innan du ges Benlysta. Det kan vara en typ av läkemedel som kallas för antihistamin eller läkemedel för att förebygga feber. Du kontrolleras noga och om du får några reaktioner kommer de att behandlas.

   Avbryta behandling med Benlysta

   Din läkare avgör om du behöver sluta att få Benlysta.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Överkänslighetsreaktioner och infusionsreaktioner

   Benlysta kan orsaka en reaktion mot infusionen eller en allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion). Dessa kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare och kan ibland vara allvarliga och livshotande. Det är mer sannolikt att dessa reaktioner inträffar dagen då behandlingen givits eller dagen efter din första eller andra behandling med Benlysta.


   Om du får något av följande symtom på överkänslighet eller infusionsreaktion, tala omedelbart om det för din läkare eller en sjuksköterska eller åk till akutmottagningen på närmsta sjukhus;


   • svullnad av ansikte, läppar, mun eller tunga

   • väsningar, andningssvårigheter eller andfåddhet

   • utslag

   • kliande, upphöjda bulor eller nässelutslag.


   Biverkningar kan också förekomma senare med Benlysta, vanligen 5-10 dagar efter en medicindos och innefatta en kombination av symtom såsom utslag, sjukdomskänsla, muskelvärk, huvudvärk och/eller ansiktssvullnad.


   Om du upplever dessa symtom, särskilt om du upplever en kombination av de symtomen, tala med din läkare eller en sjuksköterska.


   Infektioner

   Benlysta kan orsaka olika typer av infektioner, inklusive lunginflammation, njurinfektion, infektion i näsa och svalg, tarminfektion etc. Dessa kan förekomma hos fler än 10 av 100 användare och kan vara allvarliga samt i ovanliga fall orsaka dödsfall.


   Om du får något av följande symtom på infektion:

   • feber

   • hosta, andningsproblem

   • diarré, kräkningar

   • brännande känsla vid urinering.

   Tala omedelbart om det för din läkare eller en sjuksköterska.


   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 10 av 100 användare:

   • bakteriella infektioner, såsom infektioner i bröst eller urinblåsa

   • illamående, diarré.


   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare:

   • förhöjd temperatur eller feber

   • lågt värde för vita blodkroppar

   • infektion i näsa, svalg eller magsäck

   • smärta i händer eller fötter

   • migrän

   • sömnlöshet, depression.


   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • allvarliga allergiska reaktioner, ibland med svullnad av ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas

   • svullnad av ansikte, läppar och tunga

   • utslag

   • kliande, upphöjda bulor eller nässelfeber.


   Tala omedelbart om för din läkare eller en sjuksköterska om du får något av dessa symtom.


   Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Benlysta ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).


   Får inte frysas.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är belimumab.

    Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 120 mg belimumab.

    Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 400 mg belimumab.
    Efter spädning innehåller lösningen 80 mg belimumab per ml.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat (E330), natriumcitrat (E331), sackaros och polysorbat 80

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Benlysta är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, i en glasinjektionsflaska med en silikoniserad gummipropp och en aluminiumkapsylförsegling.


   Det finns 1 injektionsflaska i varje förpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Glaxo Group Limited

   980 Great West Road

   Brentford

   Middlesex TW8 9GS

   Storbritannien


   Tillverkare

   GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A

   Strada Provinciale Asolana No. 90

   I-43056 San Polo di Torrile

   Parma

   Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.
   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com 

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel:+ 385 1 6051 999

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf

   Sími: + 354 535 7000

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com


   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-15.


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Anvisningar för användning och hantering – beredning, spädning och administrering


   1) Hur Benlysta bereds

   Beredning och spädning måste utföras under aseptiska förhållanden.


   Låt injektionsflaskan stå i 10–15 minuter så att den värms till rumstemperatur (15ºC‑25ºC).


   Det rekommenderas att en nål på 21-25 guage används för håltagning av gummiproppen vid beredning och spädning.


   VARNING: Injektionsflaskorna med 5 ml och 20 ml bereds med olika volym spädningsvätska, se nedan:


   120 mg injektionsflaska

   120 mg- engångsinjektionsflaskan med Benlysta bereds med 1,5 ml vatten för injektioner så att den ger en slutlig koncentration på 80 mg/ml belimumab.


   400 mg injektionsflaska

   400 mg- engångsinjektionsflaskan med Benlysta bereds med 4,8 ml vatten för injektioner så att den ger en slutlig koncentration på 80 mg/ml belimumab.


   Mängd Benlysta

   Storlek injektionsflaska

   Volym spädningsvätska

   Slutlig koncentration

   120 mg

   5 ml

   1,5 ml

   80 mg/ml

   400 mg

   20 ml

   4,8 ml

   80 mg/ml


   Strålen med vatten för injektioner ska riktas mot injektionsflaskans sida så att skumbildning minimeras. Snurra injektionsflaskan försiktigt i 60 sekunder. Låt injektionsflaskan stå i rumstemperatur (15 ºC-25 ºC) under beredning, snurra injektionsflaskan försiktigt i 60 sekunder var 5:e minut tills pulvret är upplöst. Får inte skakas. Beredningen är vanligtvis klar inom 10 till 15 minuter efter att vattnet tillsatts, men det kan ta upp till 30 minuter. Skydda den färdigberedda lösningen mot solljus.


   Om en mekanisk beredningsanordning används för att bereda Benlysta ska den inte överskrida 500 rpm och injektionsflaskan får snurras högst 30 minuter.


   2) Före spädning av Benlysta

   När beredningen är klar ska lösningen vara opaliserande och färglös till svagt gul samt utan partiklar. Små luftbubblor förväntas dock och är acceptabelt.


   120 mg injektionsflaska

   Efter beredning kan en volym på 1,5 ml (motsvarande 120 mg belimumab) dras upp från varje 5 ml injektionsflaska.


   400 mg injektionsflaska

   Efter beredning kan en volym på 5 ml (motsvarande 400 mg belimumab) dras upp från varje 20 ml injektionsflaska.


   3) Så här späds infusionsvätska, lösning

   Det färdigberedda läkemedlet späds till 250 ml med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), natriumkloridlösning 4,5 mg/ml (0,45 %) eller Ringer-laktat lösning för injektion.


   5-procentiga intravenösa glukoslösningar är inkompatibla med Benlysta och får inte användas.


   Drag upp och kassera den volym som motsvarar volymen av den färdigberedda Benlysta-lösning som behövs för patientens dos från en 250 ml infusionspåse eller infusionsflaska med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), natriumkloridlösning 4,5 mg/ml (0,45 %) eller Ringer-laktat lösning för för injektion. Tillsätt sedan den volym som behövs av den färdigberedda Benlysta-lösningen till infusionspåsen eller infusionsflaskan. Vänd påsen eller flaskan försiktigt så att lösningen blandas. Eventuell oanvänd lösning i injektionsflaskorna ska kasseras.


   Inspektera Benlysta-lösningen visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Kassera lösningen om partiklar eller missfärgning iakttas.


   Om den färdigberedda lösningen inte används omedelbart ska den skyddas mot direkt solljus och förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Lösningar utspädda i natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), natriumkloridlösning 4,5 mg/ml (0,45 %) eller Ringer-laktat lösning för injektion kan förvaras i 2 ºC-8 ºC eller rumstemperatur (15 ºC-25 ºC).


   Den totala tiden från beredning av Benlysta till avslutad infusion ska inte överskrida 8 timmar.


   4) Så här administreras den utspädda lösningen


   Benlysta infunderas under 1 timmes tid.


   Benlysta ska inte infunderas samtidigt i samma intravenösa kateter som andra medel.

   Ingen inkompatibilitet mellan Benlysta och påsar av polyvinylklorid eller polyolefin har iakttagits.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Benlysta

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 400 mg 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 458249
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  5.777 kr

  Jämförspris: 5.777 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?