Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Bavencio

   20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   avelumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bavencio är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bavencio
   3. Hur du använder Bavencio
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bavencio ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bavencio är och vad det används för

   Bavencio innehåller den aktiva substansen avelumab, en monoklonal antikropp (ett slags protein) som fäster vid ett särskilt mål i kroppen som kallas PD-L1.

   Bavencio används för vuxna för att behandla metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC), en ovanlig form av hudcancer, när den är metastaserad (har spridit sig till andra delar av kroppen).

   PD-L1 finns på ytan av MCC-celler och skyddar tumörceller från immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Bavencio binder till PD-L1 och blockerar denna skyddande effekt vilket gör att immunsystemet kan attackera tumörcellerna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bavencio

   Använd inte Bavencio

   om du är allergisk mot avelumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Blodprover och viktkontroller:

   Läkaren kommer att kontrollera din allmänna hälsa före och under behandlingen med Bavencio.

   Du får lämna blodprov under behandlingen och läkaren kommer att följa din vikt före och under behandlingen.

   Tala med läkare innan du får Bavencio:

   Läkemedlet kan orsaka biverkningar (se avsnitt 4). Notera att i vissa fall kan symtom vara fördröjda och kan uppträda efter din sista dos. Uppsök omedelbart läkarvård om du får något av dessa:

   • infusionsrelaterade reaktioner

   • problem på grund av lunginflammation (pneumonit)

   • inflammation i levern (hepatit)

   • inflammation i tarmarna (kolit), diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), tätare tarmtömningar än vanligt

   • problem med hormonproducerande körtlar (sköldkörteln, binjurarna och hypofysen) som kan påverka hur dessa körtlar fungerar

   • typ 1-diabetes, inklusive ökad surhet i blodet på grund av diabetes (diabetisk ketoacidos)

   • problem med njurarna

   • inflammation i musklerna (myosit)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • inflammation i hjärtmuskeln (myokardit).

   Om du får något av dessa symtom när du tar Bavencio ska du inte försöka att behandla dem med andra läkemedel på egen hand. Läkaren kan

   • ge dig andra läkemedel för att förebygga komplikationer och lindra symtomen

   • senarelägga nästa dos Bavencio

   • eller avbryta behandlingen med Bavencio helt och hållet.

   Kontrollera med läkare eller sjuksköterska innan du får Bavencio om:

   • du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd då kroppen angriper sina egna celler)

   • du har humant immunbristvirus-(hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)

   • du har eller någonsin har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV)

   • du får läkemedel för att hämma immunsystemet

   • du har genomgått en organtransplantation.

   Barn och ungdomar

   Bavencio har inte studerats hos barn och ungdomar i åldern under 18 år.

   Andra läkemedel och Bavencio

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet

   Bavencio kan orsaka skada på ditt ofödda barn. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du får inte använda Bavencio om du är gravid om inte din läkare uttryckligen rekommenderar det.

   Om du är en fertil kvinna måste du använda en effektiv preventivmetod under tiden du behandlas med Bavencio och i minst 1 månad efter den sista dosen.

   Amning

   Tala om för läkare om du ammar.

   Amma inte under behandling med Bavencio och under minst 1 månad efter den sista dosen.

   Det är inte känt om Bavencio passerar över i bröstmjölk. En risk för det ofödda barnet kan inte uteslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner efter att du har fått Bavencio om du inte mår tillräckligt bra. Trötthet är en mycket vanligt förekommande biverkning av Bavencio och kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Bavencio har ett lågt natriuminnehåll

   Bavencio innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder Bavencio

   Du kommer att få Bavencio på sjukhus eller läkarmottagning under övervakning av en erfaren läkare.

   Hur stor mängd Bavencio du kommer att få

   Mängden Bavencio som du får baseras på din kroppsvikt. Rekommenderad dos är 10 mg avelumab per kilogram kroppsvikt.

   Beroende på din dos tillsätts lämplig mängd Bavencio till en infusionspåse innehållande natriumkloridlösning före användning. Mer än en injektionsflaska med Bavencio kan behövas för att uppnå den dos som behövs.

   Hur du får Bavencio

   Du får Bavencio som en infusion (dropp) i en ven (intravenöst) under en period på 1 timme, varannan vecka. Läkaren avgör hur många behandlingar du behöver.

   Innan du får Bavencio

   För att minska risken för biverkningar i samband med infusionen kommer du att vid åtminstone de första fyra behandlingstillfällena få paracetamol och ett antihistamin innan du får Bavencio. Beroende på hur din kropp svarar på behandlingen kan läkaren besluta att fortsätta ge dig dessa läkemedel före alla efterföljande behandlingar med Bavencio.

   Om du har missat en dos Bavencio

   Det är mycket viktigt för dig att du kommer till dina inbokade besök för att få Bavencio. Om du missar ett besök ska du fråga läkaren när nästa besök ska bokas in.

   Om du slutar att få Bavencio

   Avbryt inte behandling med Bavencio utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Om du avbryter behandlingen kan läkemedlets effekt upphöra.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan inträffa veckor eller månader efter din sista dos.

   Bavencio verkar på ditt immunsystem och kan orsaka inflammation i delar av kroppen (se avsnitt 2). Inflammation kan orsaka allvarlig skada på kroppen och vissa inflammatoriska tillstånd kan vara livshotande och kräva behandling eller att behandling med Bavencio avbryts.

   Uppsök omedelbart läkarvård om du upplever inflammation i någon del av kroppen, eller om du får något av följande tecken eller symtom eller om de blir värre.

   • Tecken på infusionsrelaterade reaktioner som t.ex. andfåddhet eller väsande andning, frossa eller skakningar, upphöjda utslag eller nässelfeber, blodvallning, lågt blodtryck(yrsel, trötthet, illamående), feber, ryggsmärta och buksmärta. Detta är mycket vanligt.


   • Tecken på lunginflammation (pneumonit) kan vara andningssvårigheter eller hosta. Detta är vanligt.


   • Tecken på inflammation i levern (hepatit) kan omfatta gulfärgad hud (gulsot) eller gulfärgade ögonvitor, kraftigt illamående eller kräkning, smärta på höger sida av magen (buken), sömnighet, mörk urin (tefärgad), större benägenhet att blöda eller få blåmärken än normalt, minskad aptit, trötthet eller onormala leverfunktionsprover. Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på inflammation i tarmarna (kolit) kan omfatta diarré (lös avföring) eller tätare tarmtömningar än normalt, blodig avföring eller svart, tjärliknande, klibbig avföring, eller kraftig smärta eller ömhet i magen (buken). Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på inflammation i hormonproducerande körtlar (sköldkörteln, binjurarna och hypofysen) kan omfatta extrem trötthet, snabba hjärtslag, ökad svettning, humör- eller beteendeförändringar t.ex. irritabilitet eller glömska, köldkänsla, mycket lågt blodtryck(svimning, yrsel, illamående), viktförändring eller huvudvärk. Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på typ 1-diabetes kan omfatta ökad hunger eller ökad törst, behov av att kissa oftare, viktminskning och trötthetskänsla. Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på inflammation i njurarna kan omfatta onormala njurfunktionsvärden, minskad urinmängd, blod i urinen eller svullna fotleder. Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på inflammation i musklerna (myosit) kan omfatta muskelvärk eller svaghet. Detta är mindre vanligt.


   • Tecken på inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) kan omfatta buksmärta, illamående och kräkningar. Detta är sällsynt.


   • Tecken på inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) kan omfatta andningssvårigheter, yrsel eller svimning, feber, bröstsmärta och tryck över bröstet eller influensaliknande symtom. Detta är sällsynt.

   Försök inte behandla dig själv med andra läkemedel på egen hand.

   Andra biverkningar

   Följande biverkningar har rapporterats i kliniska prövningar med avelumab:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Minskat antal röda blodkroppar

   • Illamående, lös avföring, förstoppning, kräkning

   • Magsmärta, ryggvärk, ledvärk

   • Känsla av trötthet eller svaghet

   • Feber

   • Svullnad i armar, fötter eller ben

   • Viktminskning, minskad aptit

   Vissa biverkningar ger eventuellt inga symtom utan kan endast påvisas med blodprov.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Minskat antal vita blodkroppar

   • Underaktiv sköldkörtel

   • Högt eller lågt blodtryck

   • Köldkänsla

   • Muntorrhet

   • Hudutslag, klåda

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Minskat antal blodplättar

   • Överaktiv sköldkörtel

   • Blodvallning

   • Buksmärta

   • Röda, kliande, fjällande fläckar i huden

   • Inflammatorisk reaktion i hela kroppen (systemiskt inflammationsresponssyndrom)

   • Minskad utsöndring av hormoner som bildas i binjurarna

   • Underaktiv hypofys

   • Inflammation i ögat

   • Förhöjda leverenzymer i blodet

   • Typ 1 diabetes

   • Guillain‑Barrés syndrom (en immunsjukdom som orsakar inflammation i nerverna vilket kan resultera i smärta, domningar, muskelsvaghet och gångsvårigheter)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bavencio ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Spara inte överbliven mängd koncentrat eller utspädd infusionsvätska för senare användning.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är avelumab.

   En injektionsflaska à 10 ml innehåller 200 mg avelumab. Varje ml koncentrat innehåller 20 mg avelumab.

   Övriga innehållsämnen är mannitol, ättiksyra, polysorbat 20, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 ”Bavencio har ett lågt natriuminnehåll”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bavencio är en klar, färglös till svagt gult koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

   Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska i glas per kartong.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merck Europe B.V.

   Gustav Mahlerplein 102

   1082 MA Amsterdam

   Nederländerna

   Tillverkare

   Merck Serono S.p.A.

   Via Delle Magnolie 15 (loc. frazione Zona Industriale)

   70026 ‑ Modugno (BA)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2019. Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http:/www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hanteringsanvisningar

   Beredning och administration

   Infusionslösningen ska beredas med aseptisk teknik.

   • Inspektera injektionsflaskan visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Bavencio är en klar, färglös till svagt gul lösning. Kassera injektionsflaskan om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar.

   • Använd en infusionspåse av lämplig storlek (företrädelsevis 250 ml) innehållande antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, eller natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 %) injektionsvätska, lösning. Dra upp erforderlig volym Bavencio från injektionsflaskan (injektionsflaskorna) och överför till infusionspåsen. Kassera delvis använda eller tomma injektionsflaskor.

   • Undvik skumbildning eller stark skjuvning av lösningen genom att varsamt vända påsen så att den utspädda lösningen blandas.

   • Inspektera lösningen för att försäkra dig om att den är klar, färglös och fri från synliga partiklar. Den utspädda lösningen ska användas omedelbart efter beredning.

   • Administrera inte andra läkemedel via samma intravenösa infart. Vid administrering av infusionslösningen ska ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande 0,2 mikrometers in line- eller monterat filter användas.

   Efter administrering av Bavencio ska infarten spolas med antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %), injektionsvätska, lösning eller natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 %), injektionsvätska, lösning.

   Den utspädda lösningen får inte frysas eller skakas. Vid förvaring i kylskåp ska den utspädda lösningen i infusionspåsarna få anta rumstemperatur före användning.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bavencio

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 480316
  • Tillverkare: Merck AB

  8.941,50 kr

  Jämförpris: 894,15 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?