• Gel mot akne
 • Bensoylperoxid
 • Hindrar tillväxt av bakterier i talgkörtlarna, motverkar att de täpps till..Anv. om gel 5% ej gett effekt inom 4 v.Benzoylperoxid.
 • Undvik solning, även i solarier samt att få gelen i ögon, näsa el.mun.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Basiron AC

   5% , 10% gel
   bensoylperoxid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Basiron AC är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC
   3. Hur du använder Basiron AC
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Basiron AC ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Basiron AC är och vad det används för

   Basiron AC är ett läkemedel för behandling av akne. Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC har en bakteriedödande effekt på acnebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid ger även avfjällning av huden och därmed avlägsnas det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.

   Bensoylperoxid som finns i Basiron AC kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Basiron AC

   Använd inte Basiron AC

   • om du är allergisk mot bensoylperoxid eller något annat innehållsämne i dessa läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Basiron AC.

   • Bensoylperoxid kan orsaka svullnad och blåsbildning på huden och om något sådant symtom uppträder ska behandlingen avbrytas.

   • Gelen får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om gel kommer i kontakt med ögonen, skall ögonen sköljas med mycket vatten.

   • Personer med ömtålig hud bör använda Basiron AC med försiktighet. Det gäller också vid användning på halsen, andra känsliga områden och tunn eller skadad hud. Smörj alltid in i ett tunt lager och om nödvändigt mindre ofta.

   • Under behandlingen ska solning och UV-strålning (även solarier) undvikas.

   • Gelen kan bleka eller missfärga hår, tyg och andra material.

   Andra läkemedel och Basiron AC

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Mediciner eller andra produkter som orsakar fjällning, irritation eller uttorkning av huden bör inte användas samtidigt med Basiron AC. Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC motverkar effekten av tretinoin (A-vitaminsyra). Basiron AC bör därför inte användas samtidigt som ett läkemedel som innehåller tretinoin (A-vitaminsyra). Om båda läkemedlen används, bör det ena användas på morgonen och det andra på kvällen.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Basiron AC bör endast användas under graviditet då ett klart behov föreligger. Rådfråga läkare innan du använder Basiron AC om du är gravid.

   Det är okänt om Basiron AC går över i modersmjölk. Rådfråga läkare före användning under amning. Gelen ska inte användas på bröstområdet, så att barnet av misstag blir utsatt för läkemedlet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats.

   Basiron AC innehåller propylenglykol

   som kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Basiron AC

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning

   Rengör och torka huden ordentligt före varje behandling. Smörj in Basiron AC 5 % tunt på de hudområden som ska behandlas, en gång dagligen, om inte läkare har ordinerat annorlunda. Vid fortsatt behandling kan doseringen ökas från en till två gånger dagligen, under förutsättning att du tål läkemedlet väl. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.

   Om behandling med Basiron AC 5% inte hjälper kan behandling med Basiron AC 10 % påbörjas. Smörj in Basiron AC 10 % på de hudområden som ska behandlas, en eller två gånger dagligen. Om du har känslig hud rekommenderas behandling en gång dagligen före sänggående.

   Om du använt för stor mängd av Basiron AC

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att använda Basiron AC

   Ta inte dubbla mängden vid nästa behandling för att ersätta en glömd behandling. Följ bara ditt vanliga behandlingsschema.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Avbryt behandlingen med Basiron och kontakta läkare om du får ansiktssvullnad och allvarliga allergiska reaktioner (har rapporterats; förekommer hos ett okänt antal användare).

   Tecken på allvarliga allergiska reaktioner kan vara:

   1. upphöjda och kliande utslag

   2. svullnad i ansikte, ögon, läppar, tunga eller mun, andningssvårigheter

   3. svimning.

   Övriga biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): torr hud, rodnad, fjällning, brännande känsla i huden.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): klåda, smärta i huden (smärta och sveda), hudirritation (irritativ kontaktdermatit)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kontakteksem.

   Symtomen är vanligtvis milda och försvinner om behandlingen avbryts tillfälligt eller om huden behandlas mindre ofta.

   I samband med långvarig behandling kan stark uttorkning av huden förekomma.

   5. Hur Basiron AC ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bensoylperoxid.
    1 gram Basiron AC 5 % innehåller 50 mg bensoylperoxid.
    1 gram Basiron AC 10 % innehåller 100 mg bensoylperoxid.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, glycerol, akrylatcopolymer, Carbomer 940, natriumedetat, Poloxamer 182, dokusatnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumhydroxid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till benvit gel.

   Basiron AC tillhandahålls i plasttuber innehållande 40 g (receptfri) eller 60 g (receptbelagd).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752 28 Uppsala

   Sverige

   Tel: 018-444 0330

   Fax: 018-444 0335

   E-post: nordic@galderma.com.

   Tillverkare

   Laboratoires Galderma

   ZI Montdésir

   74540 Alby-sur-Chéran

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-28


  Basiron® AC

  Gel 10 % 40 gram Tub

  • Varunummer: 061150
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  139 kr

  (Ord. pris 185 kr)

  Jämförpris: 3,48 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/basiron-ac-gel-10-procent-40-gram-tub-204786/ 204786 Basiron® AC https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/061150s.jpg 185.00 139.00 SEK Basiron InStock Gel mot akne Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Akne Speciellt för Speciellt för/Tonåring Speciellt för/Tonåring/Finnar & akne Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webbpris Webbpris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Gel 10 % 40 gram Tub