Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bactroban Nasal

   2% salva
   kalciummupirocin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban Nasal
   3. Hur du använder Bactroban Nasal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för

   Bactroban Nasal salva är verksamt mot bakterier som förekommer i näsan.
   Bactroban Nasal salva används vid behandling av infektioner i näsan.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban Nasal

   Använd inte Bactroban Nasal:

   • om du är allergisk mot mupirocin eller något av hjälpämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactroban Nasal.

   Om en överkänslighetsreaktion eller svår lokal irritation skulle uppstå när du använder salvan, ska du avbryta behandlingen, tvätta av salvan och ta kontakt med läkare omgående.

   I likhet med andra antibakteriella medel kan långtidsbehandling resultera i tillväxt av icke-känsliga (resistenta) organismer.

   Om du får långvarig eller kraftig diarré under eller efter behandling avbryt behandlingen och kontakta din läkare.

   Bactroban nasal salva lämpar sig inte för användning i ögonen. Undvik att få salvan i ögonen. Om salvan råkar hamna i ögonen, skölj noggrant med vatten.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkaren innan du använder Bactroban Nasal om du är gravid eller tror att du kan vara det.

   Amning

   Det är okänt om Bactroban Nasal går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bactroban Nasal påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Bactroban Nasal

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bactroban Nasal ska användas inne i näsan enligt läkares föreskrift.

   Vanligtvis används salvan 2 gånger dagligen i vardera näsborren i 5 dagar. Använd inte Bactroban Nasal längre tid än läkaren rekommenderat.

   En liten mängd salva, motsvarande ungefär ett tändstickshuvuds storlek, placeras i vardera näsborren. Stäng näsborrarna genom att pressa samman näsborrarnas sidor ett ögonblick. Därigenom sprids salvan inuti näsborrarna.

   Om du har använt för stor mängd Bactroban Nasal

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Bactroban Nasal

   Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som läkaren ordinerat.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Bactroban Nasal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem och/eller anafylaxi, mycket sällsynt, förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • reaktioner i nässlemhinnan

   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • överkänslighetsreaktioner i huden

   • allmänna allergiska reaktioner (generaliserade utslag, nässelutslag).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd Bactroban Nasal före det utgångsdatum som finns på förpackningen.
   Förvaras vid högst 25°C.
   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kalciummupirocin motsvarande 20 mg mupirocin gram salva.

   • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och Softisan 649.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aluminiumtub med skruvlock innehållande 3 g salva.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna,
   tel 08-638 3993 00

   E-post: info.produkt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bactroban® Nasal

  Salva 2 % 3 gram Tub

  • Varunummer: 568709
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  106,27 kr

  Jämförpris: 35,42 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?