Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Azyter

   15 mg/g ögondroppar, lösning i endosbehållare
   Azitromycindihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din eller ditt barns läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Azyter är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Azyter
   3. Hur du använder Azyter
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Azyter ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Azyter är och vad det används för

   Azyter innehåller azitromycin, ett antibiotikum som tillhör klassen makrolidantibiotikum.


   Azyter används för lokalbehandling av vissa ögoninfektioner som orsakas av bakterier hos vuxna (inklusive äldre) och hos barn från nyfödda till 17 år.

   • varig bakterieinfektion av bindhinnan (konjunktivit).

   • trakomkonjunktivit (särskild ögoninfektion som beror på bakterier som kallas Chlamydia trachomatis som förekommer i utvecklingsländer).

   Azitromycindihydrat som finns i Azyter kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Azyter

   Använd INTE Azyter

   • om du är allergisk mot azitromycin, mot något annat antibiotikum som tillhör klassen makrolider eller mot hjälpämnet triglycerider.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din eller ditt barns läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Azyter.

   • Om en allergisk reaktion uppkommer ska du sluta använda läkemedlet och rådfråga din läkare.

   • Om du inte upplevt förbättring inom tre dygn efter behandlingsstart eller om du upplever onormala besvär, ska du rådfråga din läkare.

   • På grund av ögoninfektionen rekommenderas inte användning av kontaktlinser.

   Detta läkemedel är endast avsett att användas i ögonen.

   Får inte injiceras eller sväljas.

   Andra läkemedel och Azyter

   Om du använder något annat läkemedel som ska appliceras i ögat, ska du:

   1. applicera det andra ögonläkemedlet först,

   2. vänta 15 minuter,

   3. applicera Azyter till sist.

   Tala om för din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet

   Azyter kan användas under graviditet.

   Din läkare kan ordinera detta läkemedel till dig under graviditet om läkaren anser detta vara nödvändigt.

   Amning

   Det finns endast begränsat med uppgifter om att azitromycin utsöndras i modersmjölk. Detta läkemedel kan användas under amning


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva övergående dimsyn efter administrering av läkemedlet i ögat. Vänta tills du återfått normal syn innan du kör bil eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Azyter

   Detta läkemedel ska administreras i ögat (okulär användning).


   Använd alltid detta läkemedel enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre) och barn från nyfödda till 17 år är en droppe två gånger dagligen i ögat/ögonen som ska behandlas: en droppe på morgonen och en droppe på kvällen.

   Behandlingslängden är tre dygn.

   På grund av att läkemedlet har lång verkan är det inte nödvändigt att fortsätta behandlingen längre än tre dygn, trots att du kanske ännu har tecken på bakterieinfektionen.


   Administreringssätt

   Azyter ska administreras på följande sätt:

   • tvätta händerna omsorgsfullt före och efter applicering av läkemedlet,

   • droppa en droppe i ögat som ska behandlas medan du blickar uppåt samtidigt som du drar det nedre ögonlocket lätt neråt,

   • undvik att vidröra ögat och ögonlocken med endosbehållarens droppspets,

   • kassera endosbehållaren efter användning. Du ska inte spara den för senare användning.


   FÅR INTE INJICERAS; FÅR INTE SVÄLJAS.

   Om du använt för stor mängd av Azyter

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Azyter

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Azyter

   Rådfråga alltid din läkare om du överväger att avsluta behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användaren behöver inte få dem.


   Följande ögonbiverkningar iakttogs då preparatet administrerades:


   Mycket vanliga (förekommer hos flera än 1 av 10 användare):

   • övergående obehag i ögat (klåda, sveda, stickning).


   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • dimsyn,

   • en kletig känsla i ögat,

   • känsla av främmande kropp i ögat.


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

   • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansiktet eller hals (angioödem),

   • allergisk reaktion (överkänslighet),

   • inflammation i ögonvitan (kan bero på infektion eller allergi) (konjunktivit),

   • allergisk inflammation i ögonvitan (allergisk konjunktivit),

   • inflammation i hornhinnan (keratit),

   • kliande hud på ögonlocken (ögonlockseksem),

   • torrhet, rodnad, svullnad av ögonlocken (ögonlocksödem),

   • ögonallergi,

   • tårutsöndring.

   • röda ögonlock (ögonlockserytem),

   • röda ögon (konjunktival hyperemi).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Azyter ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och endosbehållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   • Förvaras vid högst 25°C.


   • Förvara endosbehållarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Kassera öppnad endosbehållare och eventuellt kvarbliven lösning omedelbart efter första användning. Spara inte den för senare användning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är azitromycindihydrat. Ett gram lösning innehåller 15 mg azitromycindihydrat motsvarande 14,3 mg azitromycin. En endosbehållare på 250 mg lösning innehåller 3,75 mg azitromycindihydrat.

   • Övriga innehållsämnen är triglycerider, medellång kolkedja.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Azyter är en lösning för okulärt bruk (ögondroppar, lösning) som finns i endosbehållare varav varje behållare innehåller 0,25 g av preparatet. Azyter är en klar, färglös eller gulaktig, oljig vätska.

   Förpackningen innehåller sex endosbehållare i en påse, vilket är tillräckligt för en behandlingskur.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Laboratoires Thea

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike


   Tillverkare

   Laboratoires Thea

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike


   eller


   Laboratoire Unither

   Zi de la Guérie

   50200 Coutances

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Azyter

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 15 mg/g 6 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 400839
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  88,10 kr

  Jämförpris: 14,68 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?