Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Azarga

   10 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, suspension
   Brinzolamid/Timolol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se ansnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Azarga är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Azarga
   3. Hur du använder Azarga
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Azarga ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Azarga är och vad det används för


   Azarga innehåller två beståndsdelar, brinzolamid och timolol, som tillsammans sänker trycket i ögat.


   Azarga används för att behandla högt tryck i ögonen, även kallat glaukom eller okulär hyperension, hos vuxna patienter som är över 18 år och hos vilka det inte går att effektivt kontrollera det höga trycket i ögonen med enbart ett läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Azarga

   Använd inte Azarga

   • om du är allergisk mot brinzolamid, läkemedel som kallas sulfonamider (exempelvis läkemedel som används för att behandla diabetes och infektioner och även vattendrivande medel), timolol, betablockerare (läkemedel som används för att sänka blodtrycket eller för att behandla hjärtsjukdom) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du för närvarande har eller tidigare har haft lungsjukdomar som astma, svår kronisk obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka väsande andning, svårigheter att andas och/eller ihållande hosta) eller andra typer av andningsproblem.

   • om du har allvarlig hösnuva.

   • om du har låg puls, hjärtsvikt eller sjukdomar som påverkar hjärtats rytm (oregelbundna hjärtslag).

   • om du har för surt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos)

   • om du har svåra njurproblem.

   Varningar och försiktighet


   Använd endast Azarga som ögondroppar.


   Tala om för läkare innan du använder Azarga om du för närvarande har eller tidigare har haft

   • kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta smärta eller trånghet i bröstet, andfåddhet eller kvävning), hjärtsvikt, lågt blodtryck

   • störningar av hjärtfrekvensen som t.ex. långsamma hjärtslag

   • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom

   • sjukdom med nedsatt blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

   • diabetes eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

   • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på sköldkörtelsjukdom

   • muskelsvaghet (myasthenia gravis)

   • Tala om för läkaren innan du opereras att du använder Azarga eftersom timolol kan ändra effekterna av vissa läkemedel under anestesi.

   • om du har haft atopi (en tendens att få en allergisk reaktion) och allvarliga allergiska reaktioner kan du vara känsligare för att få en allergisk reaktion medan du använder Azarga och det kan hända att behandling med adrenalin inte är så effektiv för att behandla en allergisk reaktion. Därför ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan att du använder Azarga när du får någon annan behandling.

   • om du har leverproblem.

   • om du har av torra ögon eller problem med hornhinnan (kornea).

   • om du har njurproblem.

   Barn och ungdomar

   Azarga rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Azarga

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Azarga kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar för behandling av grön starr (glaukom). Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel för att sänka blodtrycket, till exempel parasympatomimetika och guanetidin, eller andra hjärtläkemedel som innehåller kinidin (används för att behandla hjärttillstånd och vissa typer av malaria), amiodaron eller andra läkemedel för att behandla hjärtrytmrubbningar och glykosider för att behandla hjärtsvikt. Tala även om för läkaren om du använder eller tänker använda läkemedel för behandling av diabetes eller magsår, svampmedel, antivirusmedel eller antibiotika eller antidepressiva medel som fluoxetin och paroxetin.

   Om du tar en annan karbanhydrashämmare (acetazolamid eller dorzolamid), tala med din läkare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du bör inte använda Azarga om du är gravid eller kan tänkas bli gravid såvida inte din läkare anser det nödvändigt. Tala med din läkare innan du använder Azarga.


   Använd inte Azarga om du ammar, timolol kan gå över i bröstmjölk.

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän synen klarnat. Du kan uppleva att synen blir dimmig just när du har använt Azarga.


   En av de aktiva substanserna kan påverka förmågan hos äldre patienter att utföra uppgifter som kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. Om du påverkas bör du vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner.

   Azarga innehåller hjälpämnen

   Det finns ett konserveringsmedel i Azarga (bensalkoniumklorid), som kan missfärga mjuka kontaktlinser och orsaka ögonirritation. Använd därför inte kontaktlinser när du använder Azarga. Vänta 15 minuter efter du använt Azarga innan du åter sätter in linserna.


   3. Hur du använder Azarga


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du byter från andra ögondroppar som används för att behandla glaukom och går över till Azarga, ska du sluta använda det andra läkemedlet och börja använda Azarga nästa dag. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Följande åtgärd är till nytta när det gäller att begränsa mängden läkemedel som kommer ut i blodet efter appliceringen av ögondroppar:

   • Blunda samtidigt som du trycker försiktigt i den inre ögonvrån med ett finger i minst 2 minuter.


   Rekommenderad dos är


   en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.

   Använd bara Azarga i båda ögonen om din läkare föreskrivit det. Använd Azarga så länge som din läkare föreskrivit.


   Så här använder du ögondropparna:


   1.1


   2.2


   3.3


   • Hämta flaskan och en spegel.

   • Tvätta dina händer.

   • Skaka flaskan noga före användning.

   • Skruva av hatten på flaskan. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder produkten.

   • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

   • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ficka bildas mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna i fickan (figur 1).

   • För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Detta kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe Azarga i taget.

   • Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (figur 2).

   • Efter att du använt Azarga bör du trycka lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan i 2 minuter (se figur 3). Detta gör att Azarga inte kommer ut i resten av kroppen.

   • Om du använder droppar i båda ögonen, upprepa proceduren i andra ögat.

   • Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

   • Använd upp en flaska innan du öppnar nästa.


   Om droppen missar ögat, försök igen.


   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, vänta åtminstone 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.


   Om du har använt för stor mängd av Azarga, skölj ur ögat med ljummet vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.


   Du kan få långsammare puls, sänkt blodtryck, hjärtsvikt, svårt att andas och nervsystemet kan påverkas.


   Om du har glömt att använda Azarga, fortsätt med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.


   Om du slutar att använda Azarga utan att ha talat med din läkare så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får hudutslag, en svår hudreaktion eller kraftig rodnad och klåda i ögat. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion (frekvensen är okänd).


   Du kan oftast fortsätta att använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med din läkare eller apotekspersonalen. Sluta inte använda Azarga utan att först tala med din läkare.


   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


   Effekter i ögat: Dimsyn, tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. brännande känsla, stickningar, klåda, tårflöde, rodnad, ögonsmärta.


   Allmänna biverkningar: Smakförändringar.


   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


   Effekter i ögat: Erosion av hornhinnan (skada på ögonglobens främre skikt), inflammation inuti ögat, ljuskänslighet, onormal känsla i ögonen, , avsöndring från ögat, torra ögon, trötta ögon, skorpbildning på ögonlocket.


   Allmänna biverkningar: Sänkt blodtryck, hosta, sömnsvårigheter (insomni).


   Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare):


   Effekter i ögat: Synstörning, skador på synnerven, ökat tryck i ögat, avlagringar på ögats yta, hornhinneproblem, minskad känslighet i ögat, inflammation eller infektion i bindhinnan, onormal, dubbel eller försämrad syn, ökad pigmentering i ögat, tillväxt på ögats yta, ökad tårproduktion, svullna ögon, ljuskänslighet, minskad tillväxt av ögonfransar eller minskat antal ögonfransar, hängande övre ögonlock (gör att ögat hålls halvslutet), inflammation i ögonlock och ögonlockskörtlar, inflammation i hornhinnan och avlossning av det skikt under näthinnan som innehåller blodkärl efter filtreringskirurgi, vilket kan orsaka synstörningar, minskad känslighet i hornhinnan.


   Hjärta och blodcirkulation: Förändrad rytm eller hastighet på hjärtslagen, långsam puls, hjärtklappning, en typ av hjärtrytmsrubbning, bröstsmärtor, försämrad hjärtfunktion, hjärtinfarkt, ökat blodtryck, minskad blodförsörjning till hjärnan, stroke, ödem (vätskeansamling), kronisk hjärtinsufficiens (hjärtsjukdom med andfåddhet och svullnad av fötter och ben på grund av vätskeansamling), svullna extremiteter, lågt blodtryck, missfärgning av fingrar, tår och ibland andra delar av kroppen (Raynauds fenomen), kalla händer och fötter.


   Lungor/andningsvägar: Sammandragning av luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med redan befintlig sjukdom), andfåddhet eller andnöd, förkylningssymtom, tryck över bröstet, bihåleinflammation, nysningar, nästäppa, torr näsa, rinnande näsa, näsblödningar, astma, irritation i svalget.


   Nervsystemet och allmänna sjukdomar: Depression, mardrömmar, minnesförlust, huvudvärk, nervositet, irritation, trötthet, skakningar, onormal känsla, svimning, yrsel, dåsighet, allmän eller allvarlig svaghet, ovanliga förnimmelser som t.ex. stickningar i huden.


   Mag-tarmkanalen: Illamående, kräkning, diarré, gasbildning eller buksmärtor, halsinflammation, torr eller onormal känsla i munnen, magbesvär, magsmärta.


   Blod: Onormala leverfunktionsvärden, ökad halt klor i blod eller minskat antal röda blodkroppar vid blodprov.


   Allergi: Ökade allergiska symtom, generaliserade allergiska reaktioner, bland annat svullnad under huden som kan förekomma på ställen som t.ex. ansiktet, armar och ben och kan hindra luftvägarna vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas, nässelfeber, begränsat och generaliserat utslag, klåda, allvarlig, plötslig livshotande allergisk reaktion.


   Öron: Ringningar i öronen, känsla av rotation eller yrsel


   Hud: Utslag, hudrodnad eller inflammation, onormal eller minskad känsla i huden, håravfall, hudutslag med vitt silveraktigt färgat utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrande av psoriasis.


   Muskler: Allmän rygg-, led- eller muskelsmärta som inte orsakats av träning, muskelkramper, smärta i extremiteterna, muskelsvaghet/muskeltrötthet, ökade tecken och symtom på myasthenia gravis (muskelrubbning).


   Njurar: Njursmärta såsom smärta i ryggslutet, täta urineringar.


   Fortplantning: Sexuell dysfunktion, minskad libido, sexsvårigheter hos män.


   Metabolism: Låga blodsockernivåer.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Azarga ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och använd en ny flaska. Skriv upp det datum då du öppnat den på avsett utrymme på flaska och kartong.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är brinzolamid och timolol. En milliliter suspension innehåller 10 mg brinzolamid och 5 mg timolol (som maleat).

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2, ”Azarga innehåller bensalkoniumklorid”), karbopol 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), renat vatten, natriumklorid, tyloxapol, saltsyra och/eller natriumhydroxid.

   Små mängder saltsyra och/eller natriumhydroxid läggs till för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Azarga är en vätska (vit till benvit jämn suspension), som tillhandahålles i en förpackning innehållande en 5 ml plastflaska med skruvkork eller i en förpackning med tre 5 ml flaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   Frimley Business Park

   FrimleyCamberley

   Surrey, GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   eller


   Alcon Cusí S.A.

   Camil Fabra 58

   08320 El Masnou,

   Barcelona

   Spanien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0) 2 754 32 10 België/Belgique/Belgien)

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   България

   Алкон България ЕООД

   + 359 2 950 15 65

   Magyarország

   Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   + 36-1-463-9080

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654321

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Norge

   Alcon Nordic AS

   + 45 3636 4300

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   + 49 (0)761 1304-0

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Ελλάδα

   Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   + 48 22 820 3450

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Portugal

   Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 497 7000

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   +45 3636 4300

   Ìsland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Sverige

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   + 39 02 81803.1

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014.03.20


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  AZARGA

  Ögondroppar, suspension 10 mg/ml + 5 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 027202
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  192,09 kr

  Jämförspris: 38,42 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?