Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   AVONEX

   30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska lösning, i förfylld penna
   Interferon beta-1a

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   Även om du använt Avonex förut kan viss information ha ändrats.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.


   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig . Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Denna bipacksedel kan ändras då och då.

   Vänligen kontrollera om det finns någon ny uppdatering av bipacksedeln, varje gång du får ett nytt recept.

   Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om det är något du undrar över.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD AVONEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER AVONEX
   3. HUR DU ANVÄNDER AVONEX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR AVONEX SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD AVONEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Avonex fungerar bäst när du använder det:

   -vid samma tidpunkt

   -en gång i veckan

   -regelbundet

   Sluta inte med Avonex-behandlingen utan att först tala med din neurolog.


   Avonex Pen används för att injicera Avonex. Det aktiva innehållsämnet i Avonex är ett protein som heter interferon beta 1a. Interferoner är naturliga kroppsegna substanser som skyddar dig från infektioner och sjukdomar. Proteinet i Avonex är tillverkat av exakt likadana ämnen som det interferon beta som finns i kroppen.

   Vad AVONEX används för


   Avonex används för behandling av multipel skleros (MS). Behandling med Avonex kan skydda dig från att bli sämre, men botar inte MS.


   Symtomen på MS är olika mellan olika personer. Dessa kan t ex vara:

   • Ostadighetskänsla eller yrsel, problem att gå, stelhet och muskelryckningar, trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben.

   • Akut eller kronisk smärta, besvär från blåsa och tarm, sexuella problem och synsvårigheter

   • Svårigheter att tänka och koncentrera sig, depression.

   Ms tenderar också att bloss upp då och då: detta kallas för ett skov.


   Avonex kan minska antalet skov samt bromsa upp de invalidiserande effekterna av MS. Din läkare kommer att informera dig hur länge du kan använda Avonex eller när du ska avbryta behandlingen.


   Hur AVONEX fungerar


   Multipel skleros har samband med nervskada (i hjärnan eller ryggmärgen). Vid MS reagerar kroppens immunsystem mot kroppens egna myelin, d v s den ”isolering” som omger nervtrådarna. När myelinet skadas störs kommunikationen mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Det är detta som orsakar MS-symtomen. Avonex verkar kunna hindra kroppens immunförsvar från att angripa myelinet.

   2. INNAN DU ANVÄNDER AVONEX

   Använd inte AVONEX

   Avonex och allergiska reaktioner

   Eftersom Avonex är baserat på ett protein finns det en liten risk för en allergisk reaktion.


   Mer om depression.

   Om du har en svår depression eller självmordstankar ska du inte användaAvonex. Om du har en depression kan läkaren ändå skriva ut Avonex till dig, men det är viktigt att du talar om för läkaren om du har haft en depression eller likartade problem som påverkar din sinnesstämning.


   Använd inte AVONEX

   • Om du är allergisk mot interferon beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är gravid, ska du inte påbörja behandling med Avonex

   • Om du har en svår depression eller har självmordstankar.


   Kontakta omedelbart läkare om något av detta gäller dig.

   Var särskilt försiktig med AVONEX

   Varningar och förskitighet


   Tala med läkare innan du använder Avonex om du har eller tidigare haft:


   • Depression eller problem som påverkar sinnesstämningen

   • Självmordstankar.

   Om du drabbas av förändrad sinnesstämning, självmordstankar, eller känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös, ska du genast kontakta läkare.


   • Epilepsi eller andra krampanfall som inte kan kontrolleras med medicinering

   • Allvarliga njur- eller leverproblem

   • Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar vilket kan medföra en förhöjd risk för infektion, blödning eller anemi

   • Hjärtproblem vilket kan medföra symtom som bröstsmärtor (kärlkramp), särskilt efter fysisk aktivitet, svullna fotleder, andnöd (hjärtsvikt) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi).


   Berätta för din läkare om du har något av dessa tillstånd eller om de försämrats när du tar Avonex.


   Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Avonex.


   Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.


   Berätta för din läkare att du använder Avonex:

   • Om du ska ta ett blodprov. Avonex kan påverka provresultaten

   Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Avonex. Om du t. ex. använder andra läkemedel eller tar ett blodprov kan Avonex påverka de andra läkemedlen eller blodprovsresultatet.

   Användning av andra läkemedel

   Om du använder andra läkemedel, särskilt läkemedel mot epilepsi eller depression. Avonex kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Detta gäller även receptfria läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.

   • om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.

   • om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder Avonex ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.

   • om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

   Om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inga fordon om du känner dig yr. Avonex kan göra att vissa personer upplever yrsel. Om detta drabbar dig eller om du får andra biverkningar som påverkar din körförmåga ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i AVONEX

   Detta läkemedel är nästintill ”natriumfritt” och innehåller mindre än 23 mg (1 mmol) natrium i varje veckodos.


   3. HUR DU ANVÄNDER AVONEX

   Det finns mer information om hur du injicerar med Avonex Pen i den utvikningsbara delen längst bak i bipacksedeln.


   Rekommenderad veckodos

   En injektion med Avonex Pen, en gång i veckan. Ta om möjligt Avonex vid samma tidpunkt och på samma veckodag varje vecka.


   Får inte användas på barn

   Barn under 12 år ska inte använda Avonex.

   Injicera själv

   Du kan injicera Avonex själv med Avonex Pen utan hjälp av läkaren, om du har fått träna på hur man gör. Anvisningarna om hur du injicerar dig själv finns sist i denna bipacksedel.


   Om du har svårt att hantera Avonex Pen kan du be läkaren om hjälp.


   Hur länge du ska använda Avonex

   Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta använda Avonex. Det är viktigt att du fortsätter att använda Avonex regelbundet. Ändra inte medicineringen om inte läkaren säger att du ska göra det.

   Du ska injicera med endast en Avonex Pen, en gång i veckan. Om du har använt mer än en Avonex Pen under en tredagarsperiod bör du omedelbart vända dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd.

   Om du har glömt att ta AVONEX

   Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Vänta sedan en vecka innan du använder Avonex Pen igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra Avonexinjektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen.


   Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Även om listan över möjliga biverkningar verkar oroande, är det möjligt att du inte drabbas av någon biverkning alls.


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar: uppsök vård


   Allvarliga allergiska reaktioner

   Om du upplever något av följande:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

   • Andningssvårigheter

   • Utslag

   Kontakta läkare omedelbart. Använd inte mer Avonex förrän du har talat med en läkare.


   Depression

   Om du får symtom på depression:

   • Känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös.

   Kontakta läkare omedelbart.


   Leverproblem

   Om du upplever något av följande symtom:

   • Huden eller ögonvitorna färgas gula (gulsot)

   • Klåda på hela kroppen

   • Illamående (illamående och kräkningar)

   • Lätt får blåmärken.

   Kontakta läkare omedelbart eftersom dessa symtom kan vara tecken på leverproblem.

   Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar har inrapporterats när Avonex testades. Siffrorna är baserade på hur många människor som uppgav att de fick biverkningarna. Det ger en fingervisning om hur stor risken är att du får liknande biverkningar.


   Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar


   Mycket vanliga biverkningar

   (minst 1 av 10 personer påverkas)

   • Influensaliknande symtom – huvudvärk, muskelvärk, frossa eller feber: se Influensaliknande symtom, nedan

   • Huvudvärk

   Vanliga biverkningar

   (färre än 1 av 10 personer påverkas)

   • Aptitlöshet

   • Svaghetskänsla och trötthet

   • Sömnsvårigheter

   • Depression

   • Rodnad

   • Rinnande näsa

   • Diarré (lös i magen)

   • Illamående (illamående eller kräkningar)

   • Domningar eller stickningar i huden

   • Hudutslag, blåmärken

   • Ökad svettning, nattliga svettningar

   • Smärta i muskler, leder, armar, ben eller nacke

   • Muskelkramper, stelhet i leder och muskler

   • Smärta, blåmärken och rodnad vid injektionsstället

   • Förändringar i blodprov. Symtom som du kanske märker av är trötthet, upprepade infektioner, oförklarliga blåmärken eller blödningar.


   Mindre vanliga biverkningar

   (färre än 1 av 100 personer påverkas)

   • Håravfall

   • Förändrade menstruationsblödningar

   • Sveda vid injektionsstället.


   Sällsynta biverkningar

   (färre än 1 av 1 000 personer påverkas)

   • Andningssvårigheter

   • Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen

   Om du får något eller alla av dessa symtom:

   - Skummig urin

   - Utmattning

   - Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, samt viktökning.

   Tala om det för din läkare eftersom de kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

   Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.


   Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

   Följande biverkningar har påvisats hos personer som använder Avonex men hur stor risken är att få dem är okänt.


   Om du känner dig yr ska du inte köra bil.

   Andra biverkningar

   • Mindre eller mer aktiv sköldkörtel än normalt

   • Nervositet eller oro, känslomässig instabilitet, irrationella tankar eller hallucinationer (man ser eller hör saker som inte finns), förvirring eller självmord

   • Domningar, yrsel, krampanfall och migrän

   • Medvetenhet om hjärtslagen (palpitationer), snabba eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtproblem med följande symtom: minskad förmåga att motionera, oförmåga att ligga raklång i sängen, andfåddhet eller svullna fotleder

   • Leverproblem såsom beskrivet ovan

   • Nässelfeber eller blåsliknande utslag, klåda, försämring av eventuell psoriasis

   • Svullnad eller blödning vid injektionsstället eller bröstsmärta efter injektion

   • Viktminskning eller -ökning

   • Förändrade testresultat t ex ändrade leverfunktionsvärden.


   • Pulmonell arteriell hypertension: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertension har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.


    Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.


   Effekter av injektionen

   • Matthetskänsla: Den första Avonexinjektionen får du av din läkare. Du kan då känna dig matt och det kan hända att du svimmar. Detta händer sannolikt inte en gång till.

   • Precis efter en injektion kan musklerna kännas spända eller väldigt svaga – som om du får ett skov. Dessa symtom uppstår sällan. De uppstår endast i samband med att du injicerar och effekterna försvinner sedan snabbt. Detta kan inträffa när som helst efter att du inlett behandling med Avonex.

   • Om du upptäcker någon irritation eller något hudproblem efter en injektion, tala med din läkare.


   Influensaliknande symtom


   En del personer känner sig som om de har influensa efter att ha använt Avonex Pen.Symtomen är följande:


   • Huvudvärk

   • Muskelvärk

   • Frossa eller feber


   Dessa symtom är inte tecken på influensa.
   Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonex-behandlingen. När du fortsätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.

   Tre enkla sätt att lindra influensaliknande symtom:

   1. Använd Avonex Pen strax före läggdags. Då kan du sova dig igenom symptomen.

   2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme innan du använder Avonex Pen och fortsätt ta det under upp till en dag. Fråga läkaren eller apotekspersonalen om vilken dos som är lämplig.

   3. Drick mycket vatten om du får feber så att du inte blir uttorkad.

   En del personer känner sig som om de har influensa efter att ha använta Avonex Pen.

   Symtomen är följande:

   -Huvudvärk

   -Muskelvärk

   -Frossa eller feber


   Dessa symtom är inte tecken på influensa.

   Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonex-behandlingen. När du forstätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR AVONEX SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.


   Avonex Pen innehåller en förfylld spruta med Avonex. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

   Avonex Pen kan även förvaras vid rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka.


   Använd inte Avonex Pen om du ser:

   • att pennan är trasig

   • att lösningen är färgad eller innehåller partiklar

   • att den manipuleringssäkra skyddshatten har brutits.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är: Interferon-beta 1a 30 mikrogram/0,5 ml

   Övriga innehållsämnen är: Natriumacetattrihydrat; koncentrerad ättiksyra, argininhydroklorid, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.


   Innehåll i förpackningen med Avonex Pen

   Varje enskild förpackning innehåller en Avonex Pen, en nål och en pennhuv. Avonex Pen innehåller en förfylld spruta med Avonex och får endast användas efter adekvat träning. Avonex Pen levereras i förpackningar om fyra eller tolv för en eller tre månaders injektioner.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Storbritannien.


   Om du kontaktar din lokala representant kan du få denna bipacksedel med större text.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


   België/Belgique /Belgien

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tel: +32 2 2191218

   Lietuva

   UAB "JOHNSON & JOHNSON"

   Tel: +370 5 278 68 88

   България

   ТП ЕВОФАРМА

   Teл: +359 2 962 12 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tel: +32 2 2191218

   Česká republika

   Biogen Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 255 706 200

   Magyarország

   Biogen Hungary Kft

   Tel: +36 899 9883

   Danmark

   Biogen Denmark A/S

   Tel: +45 77 41 57 57

   Malta

   Pharma. MT Ltd

   Tel: +356 213 37008

   Deutschland

   Biogen GmbH

   Tel: +49 (0) 89 99 6170

   Nederland

   Biogen International B.V.

   Tel: +31 20 542 2000

   Eesti

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

   Tel: +372 617 7410

   Norge

   Biogen Norway AS

   Tlf: +47 23 40 01 00

   Ελλάδα

   Genesis Pharma SA

   Τηλ. +30 210 877150

   Österreich

   Biogen Austria GmbH.

   Tel: +43 1 484 46 13

   España

   Biogen Iberia SL

   Tel: +34 91 310 7110

   Polska

   Biogen Poland Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 351 51 00

   France

   Biogen France

   Tél: +33 (0)1 41 37 9595

   Portugal

   Biogen Portugal,

   Sociedade Farmacêutica Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 318 8450

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 1 230 34 46

   România

   Johnson & Johnson Romania S.R.L.

   +40 21 207 18 00


   Ireland

   Biogen Idec (Ireland) Ltd.

   Tel: -+353 (0)1 463 7799

   Slovenija

   Biogen d.o.o.

   Tel: +386 1 511 0290

   ĺsland

   Icepharma hf

   Sími:: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Biogen (Slovak Republic) s.r.o

   Tel: +421 2 32410188

   Italia

   Biogen Italia s.r.l.

   Tel: +39 02 584 9901

   Suomi/Finland

   Biogen Finland Oy

   Puh/Tel: +358 207 401 200

   Κύπρος

   Genesis Pharma Cyprus Ltd

   Τηλ: +3572 2 769946

   Sverige

   Biogen Sweden AB

   Tel: +46 8 594 113 60

   Latvija

   UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

   Tel: + 371 678 93561

   United Kingdom

   Biogen Idec Limited

   Tel: +44 (0) 1628 50 1000

   Avonex tillverkas av:

   Biogen Denmark Manufacturing ApS, Biogen Idec Allé 1, DK-3400 Hillerød, Danmark.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   06/2016

   7. HUR DU INJICERAR MED AVONEX PEN

   AVONEX PEN (engångsbruk)

   Förpackningsinnehåll – nål och pennhuv till Avonex Pen

   Bilden visar Avonex Pen

   Avonex Pen – förberedd för injektion

   Bilden visar Avonex Pen

   Avonex Pen - efter injektion (förberedd för att kastas)

   Bilden visar Avonex Pen

   Du bör ha fått träna på hur Avonex Pen ska användas.

   Dessa noteringar är en påminnelse. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om det är något du undrar över eller om du har ett problem.


   Var du ska injicera

   Använd olika injektionsställen varje vecka

   Det bästa området är övre delen av lårets utsida.

   Växla mellan vänster och höger lår.

   Anteckna var du har injicerat varje vecka.

   Bilden visar var du ska injicera med Avonex Pen


   • Avonex injiceras i en muskel, helst i övre delen av lårets utsida så som visas i diagrammet här bredvid. Injicering i skinkorna rekommenderas inte.

   • Använd olika injektionsställen varje vecka. Detta minskar risken för irritation i huden eller muskeln.

   • Använd inte ett hudområde med blåmärken, ömhet eller infektion, eller där det finns ett öppet sår.


   A. Förberedelser

   1. Ta ut en Avonex Pen ur kylskåpet.

    Kontrollera att förpackningen innehåller en Avonex Pen, en nål och en pennhuv.

    Skaka inte Avonex Pen.

    Kontrollera utgångsdatumet på etiketten på Avonex Pen. Får inte användas efter utgångsdatum.

   2. Låt Avonex Pen värmas upp

    Lämna den i rumstemperatur i en halvtimme.

    Detta gör att injektionen blir behagligare än om pennan skulle användas direkt från kylskåpet.

    Tips: Använd inte externa värmekällor, t.ex. varmt vatten, för att värma upp Avonex Pen.

   3. Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka händerna.

   4. Ta fram spritservetter och häftplåster (medföljer ej) om du behöver sådana.

   5. Se till att du har en ren, hård yta där du kan lägga allt som behövs för injektionen.


   B. Förbereda Avonex Pen

   1. Ta av den manipuleringssäkra skyddshatten

    Kontrollera att skyddshatten är intakt och inte har öppnats. Använd inte Avonex Pen om det ser ut som om den öppnats.

    • Håll Avonex Pen så att skyddshatten pekar uppåt.

    • Böj skyddshatten i rät vinkel tills den bryts loss.

    • Rör inte vid den oskyddade glasspetsen.Bilden visar hur Avonex Pen förbereds för injection

    Tips: Lägg ner pennan på bordet innan du börjar med steg 2.

   2. Montera nålen.

    • Avonex Pen har utformats så att den bara fungerar med den medföljande nålen

    • Dra loss skyddsfolien från skyddshylsans nederdel.

    • Fäst nålen genom att trycka fast den på pennans glasspets. Håll pennan upprätt.

    • Ta inte bort skyddshylsan

    • Vrid försiktigt nålen medurs tills den är ordentligt fäst, annars kan nålen läcka. Vid läckage kanske inte hela dosen ges.

    • Tips: Skyddshylsan lossas automatiskt under steg 3, nedan

    Bilden visar hur Avonex Pen förbereds för injektion

   3. Dra ut injektorskölden

    • Håll pennkroppen i ett fast grepp med ena handen. Rikta skyddshylsan bort från dig själv och andra.

    • Dra med andra handen injektorskölden (det räfflade området) uppåt med en snabb rörelse över nålen tills nålen är helt täckt.

    • Plastskyddshylsan lossnar.

    • Tips: Tryck inte på den blå aktiveringsknappen samtidigt

    Bilden visar hur Avonex Pen förbereds för injektion

   4. Kontrollera att du har dragit ut injektorskölden ordentligt

    • Kontrollera att du har dragit ut injektorskölden ordentligt. Ett litet rektangulärt område blir synligt bredvid det ovala fönstret. Detta är säkerhetslåset.

     Bilden visar hur Avonex Pen förbereds för injektion

   5. Kontrollera lösningen

    • Observera lösningen genom det ovala fönstret. Lösningen ska vara klar och färglös.

     Använd inte pennan om lösningen är oklar, färgad eller innehåller flytande partiklar. Luftbubblor kan förekomma, detta är normalt.Bilden visar hur Avonex Pen förbereds för injektion


   C. Använda Avonex Pen

   1. Rengör injektionsstället

    • Om det behövs kan du använda en spritsudd för att rengöra huden på injektionsstället du har valt. Låt huden torka.

     Tips: Det bästa området är övre delen av lårets utsida.
     Bilden visar var Avonex Pen ska injiceras

   2. Sätt Avonex Pen på huden

    • Håll pennkroppen i rät vinkel mot injektionsstället med ena handen. Se till att pennans fönster är synliga. Tips: Tryck inte på den blå aktiveringsknappen för tidigt.

    • Tryck bestämt ned pennkroppen mot huden så att säkerhetslåset utlöses

    • Kontrollera att säkerhetslåset har utlösts. Det lilla rektangulära fältet försvinner. Nu är Avonex Pen klar för injektion.

     Tips: Fortsätt att hålla pennan mot huden med ett fast grepp.
     Bilden visar hur man injicerar med Avonex Pen

   3. Injicera

    • Tryck på den blå aktiveringsknappen med tummen för att starta injektionen.

     Ett klick hörs när injektionen påbörjas. Lyft inte bort pennan från huden.

    • Håll kvar pennan mot huden och räkna sakta till 10 sekunder

    • Efter 10 sekunder drar du pennan rakt ut för att avlägsna nålen från injektionsstället.

    • Tryck mot injektionsstället under några sekunder. Om det finns blod torkar du bort det.
     Bilden visar hur man injicerar med Avonex Pen

   4. Bekräfta att injektionen har givits

    • Kontrollera detta i det runda fönstret. När hela dosen har givits blir fönstret gult.

    • Återanvänd inte Avonex Pen. Den är endast avsedd för engångsbruk.
     Bilden visar Avonex Pen efter injetion

   5. Omhändertagande av avfall

    • Placera pennhuven på en plan, hård yta

     Tips: Håll inte i pennhuven. Du kan skada dig på nålen.

    • För in nålen direkt i pennhuven.

    • Tryck ordentligt tills du hör att nålen hakar fast med ett klick. Du kan behöva använda båda händerna. När pennan är i låst läge finns det ingen risk att man skadar sig.

    • Kasta bort avfall på lämpligt sätt.

     Vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för instruktioner om hur du kasserar en använd Avonex Pen, till exempel genom att använda en behållare för skärande/stickande avfall. Följ alltid dina lokala riktlinjer.
     Bilden visar hur Avonex Pen omhändertas efter användning

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  AVONEX®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 30 mikrogram/0,5 ml 4 x 1 x 0,5 milliliter Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 412547
  • Tillverkare: Biogen Sweden AB

  6.164,66 kr

  Jämförspris: 1.541,17 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?