• Flutikasonfuroat
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Avamys

   27,5 mikrogram per spraydos nässpray, suspension
   flutikasonfuroat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Avamys är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Avamys
   3. Hur du använder Avamys
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Avamys ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Avamys är och vad det används för

   Avamys (flutikasonfuroat) tillhör en grupp läkemedel som kallas kortison (kortikosteroider). Avamys verkar för att minska inflammation som orsakas av allergi (rinit) och minskar därför symtomen vid allergi.

   Avamys nässpray används för att behandla symtom vid allergisk rinit som nästäppa, rinnsnuva eller klåda i näsan, nysningar samt ögon som tåras, kliar eller är röda hos vuxna och barn 6 år och äldre.

   Allergibesvären kan inträffa under vissa tider på året och orsakas av allergi mot gräs eller pollen (hösnuva) eller så kan de inträffa året runt och orsakas av allergi mot djur, husdammskvalster eller mögel, för att nämna några av de vanligaste.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Avamys

   Använd inte Avamys

   • om du är allergisk mot flutikasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Barn och ungdomar

   Används inte till barn under 6 år.

   Användning av Avamys:

   • kan när det används under en längre tid göra att barn växer långsammare. Läkaren kommer kontrollera ditt barns längd regelbundet och se till att han eller hon använder den lägsta möjliga effektiva dosen.

   • kan orsaka ögonsjukdomar såsom glaukom (ökat tryck i ögat), eller katarakt (ögats lins grumlas). Tala om för din läkare om du har haft dessa tillstånd tidigare eller om du lägger märke till dimsyn eller någon annan synrubbning när du tar Avamys.

   Andra läkemedel och Avamys

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Det är speciellt viktigt om du tar, eller nyligen har tagit något av följande läkemedel:

   • kortisontabletter eller kortisoninjektioner

   • kortisonkräm eller salva

   • läkemedel mot astma

   • ritonavir eller kobicistat som används för att behandla hiv

   • ketokonazol som används för att behandla svampinfektioner

   Läkaren kommer att bedöma om du kan ta Avamys tillsammans med dessa läkemedel. Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel då de kan öka effekterna av Avamys.

   Avamys ska inte användas samtidigt med andra nässprayer som innehåller steroider.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Använd inte Avamys om du är gravid eller planerar att bli gravid, såvida inte läkare eller apotekspersonal talar om att du ska göra det.

   Använd inte Avamys om du ammar, såvida inte läkare eller apotekspersonal talar om att du ska göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Avamys påverkar körförmåga eller användning av maskiner.

   Avamys innehåller bensalkoniumklorid

   Hos en del patienter kan bensalkoniumklorid orsaka irritation på insidan av näsan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du känner obehag när du använder sprayen.


   3. Hur du använder Avamys

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Överskrid inte rekommenderad dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   När ska du använda Avamys

   • En gång om dagen

   • Använd den vid samma tid varje dag

   Dina besvär behandlas då under hela dygnet

   Hur lång tid tar det innan Avamys verkar

   En del känner inte att de får full effekt förrän flera dagar efter att de börjat ta Avamys. Vanligtvis får man effekt inom 8 till 24 timmar.

   Hur mycket Avamys ska användas

   Vuxna och barn 12 år och äldre

   • Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i varje näsborre en gång om dagen.

   • När besvären är under kontroll, kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen.

   Barn 6 till 11 år

   • Den vanliga startdosen är 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen.

   • Vid mycket svåra besvär kan läkaren öka dosen till 2 sprayningar i varje näsborre en gång om dagen tills besvären är under kontroll. Därefter kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen

   Hur du använder nässprayen

   Avamys har i princip ingen smak eller lukt. Den sprayas i näsan som en fin dimma. Var försiktig så att du inte får någon spray i ögonen. Om du skulle få det, skölj ögonen med vatten.

   Det finns en steg-för-steg-instruktion efter avsnitt 6 i denna bipacksedel som beskriver hur nässprayen ska användas. Följ instruktionen noggrant för att användningen av Avamys ska ge full effekt.

   • Se steg-för-steg-instruktionen hur nässprayen ska användas, efter avsnitt 6.

   Om du använt för stor mängd Avamys

   Kontakta din läkare eller apotekspersonal

   Om du har glömt att använda Avamys

   Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

   Om det är nära i tid när du brukar ta Avamys, vänta då till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller om du upplever obehag när du använder nässprayen, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vid allergiska reaktioner: kontakta läkare omedelbart

   Allergiska reaktioner av Avamys är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Hos ett litet antal personer kan allergiska reaktioner utvecklas till mer allvarliga och till och med livshotande problem om de inte behandlas. Symtomen inkluderar:

   • väsningar, hostningar eller andningssvårigheter

   • plötslig känsla av svaghet eller svimfärdighet (vilket kan leda till kollaps eller medvetslöshet)

   • ansiktssvullnad

   • hudutslag eller rodnad.

   I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Du måste dock vara medveten om att de kan vara allvarliga – så om du drabbas av något av dessa symtom;

   Kontakta läkare snarast möjligt.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Näsblödning (oftast lätt) särskilt om du använder Avamys regelbundet i mer än 6 veckor.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Sårbildning i näsan – vilket kan medföra irritation eller obehag i näsan. Du kan också få lätt blodblandat sekret när du snyter dig.

   • Huvudvärk.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Smärta, sveda, irritation, ömhet eller torrhet på insidan av näsan.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Små hål (perforeringar) i nässkiljeväggen som separerar näsborrarna.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • Hämmad längdtillväxt hos barn

   • Dimsyn eller tillfälliga synförändringar vid långtidsanvändning.

   Nasala kortikosteroider kan påverka den normala produktionen av hormoner i din kropp, särskilt om du använder höga doser under lång tid. Hos barn kan denna biverkan göra så att de växer långsammare än andra.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Avamys ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Avamys bör förvaras stående upprätt. Skyddskåpan ska behållas på.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på etiketten på flaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Avamys nässpray ska användas inom två månader efter första gångens öppnande.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är flutikasonfuroat. Varje spraydos avger 27,5 mikrogram flutikasonfuroat.

   Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, dispergerbar cellulosa, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten (se avsnitt 2).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlet är en vit nässpraysuspension som är förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska med spraypump. Glasflaskan är innesluten i ett benvitt plasthölje med en ljusblå skyddskåpa och sprayknapp på sidan. Plasthöljet har ett dosfönster som visar flaskinnehållet.

   Läkemedlet finns i förpackningsstorlekarna 30, 60 och 120 spraydoser. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   12 Riverwalk

   Citywest Business Campus

   Dublin 24

   Irland

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations)

   Harmire Road

   Barnard Castle

   County Durham

   DL12 8DT

   Storbritannien

   Glaxo Wellcome S.A

   Avenida de Extremadura 3

   09400 Aranda de Duero

   Burgos

   Spanien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline

   Tel: +385 1 6051 999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline

   Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK Ltd

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-06.


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION OM HUR NÄSSPRAYEN SKA ANVÄNDAS

   Hur nässprayen ser ut

   Nässprayen tillhandahålls i en bärnstensfärgad glasflaska inuti ett plasthölje – se bild a. Den innehåller antingen 30, 60 eller 120 spraydoser, beroende på vilken förpackningsstorlek som förskrivits till dig.

   avamys_a


   skyddskåpa   näspip   sprayknapp


   dosfönster

   Ett dosfönster i plasthöljet visar hur mycket Avamys som finns kvar i flaskan. Du kommer att kunna se vätskenivån i en nyöppnad förpackning som innehåller 30 eller 60 doser, men inte i en nyöppnad förpackning som innehåller 120 doser eftersom vätskenivån befinner sig ovanför fönstret.

   Sex viktiga punkter som du behöver veta vid användning av nässprayen

   • Avamys tillhandahålls i en bärnstensfärgad glasflaska. Om du behöver se hur mycket som finns kvar, håll nässprayen upprätt mot ljuset. Du kommer då att kunna se nivån genom dosfönstret.

   • Innan du använder nässprayen skaka den kraftigt med skyddskåpan på i ungefär 10 sekunder. Detta är viktigt eftersom Avamys är en tjock suspension som blir flytande när den omskakas väl – se bild b. Den kan bara sprayas när den är flytande.

   avamys_b
   • Sprayknappen måste tryckas ända in, för att sprayen ska komma ut genom näspipen – se bild c.

   avamys_c
   • Om du har svårigheter att pressa ner knappen med din tumme, kan du använda två händer – se bild d.

   avamys_d
   • Behåll alltid skyddskåpan på när du inte använder nässprayen. Skyddskåpan stänger ute damm, bibehåller trycket och förhindrar att näspipen täpps igen. När skyddskåpan är på plats kan inte sprayknappen tryckas in av misstag.

   • Använd aldrig en nål eller något vasst för att göra rent näspipen. Det skadar nässprayen.


   Att förbereda nässprayen för användning:


   Du måste förbereda nässprayen:

   • innan du använder den för första gången

   • om skyddskåpan inte varit på sedan 5 dagar eller om nässprayen inte har använts på 30 dagar eller mer.

   Att förbereda nässprayen hjälper till att säkerställa att du alltid får full dos av läkemedlet. Följ dessa steg:

   1

   Skaka nässprayen kraftigt med skyddskåpan på i ungefär 10 sekunder.


   2

   Ta av skyddskåpan genom att trycka lätt på sidorna av skyddskåpan med tumme och pekfinger – se bild e.


   avamys_e

   3

   Håll nässprayen upprätt, luta den och rikta näspipen ifrån dig.


   4

   Tryck sprayknappen ända in. Gör detta minst 6 gånger så att en fin spraydusch frigörs i luften – se bild f.


   avamys_f

   Nässprayen är nu klar för att användas.


   Att använda nässprayen


   1

   Skaka nässprayen kraftigt.


   2

   Ta av skyddskåpan.


   3

   Snyt näsan för att göra rent näsborrarna, luta sedan huvudet en bit framåt.


   4

   Placera näspipen i en av dina näsborrar – se bild g. Rikta näspipen mot näsans yttervägg, bort från näsans skiljevägg. Detta underlättar för läkemedlet att hamna på rätt ställe i näsan.


   5

   Tryck stadigt på sprayknappen ända in medan du andas in genom näsan – se bild h.


   avamys_g_h

   6

   Ta ut näspipen och andas ut genom munnen.


   7

   Om din dos är 2 sprayningar i varje näsborre, upprepa steg 4–6.


   8

   Upprepa steg 4–7 i den andra näsborren.


   9

   Sätt tillbaka skyddskåpan på nässprayen.

   Att rengöra nässprayen


   Efter varje användning:

   1

   Torka av näspipen och insidan av skyddskåpan med en ren, torr näsduk – se bild i och j.


   avamys_i_j

   2

   Använd inte vatten för att rengöra den


   3

   Använd aldrig en nål eller något vasst i näspipen


   4

   Sätt alltid tillbaka skyddskåpan efter användning


   Om nässprayen inte fungerar:

   • Kontrollera att det fortfarande finns läkemedel kvar. Titta på nivån i dosfönstret. Om nivån är väldigt låg kan det vara så att det inte finns tillräckligt kvar för att nässprayen ska kunna fungera.

   • Kontrollera nässprayen så att den inte har några skador.

   • Om du tror att näspipen har blockerats, använd inte en nål eller något vasst för att göra rent den.

   • Försök att återställa den genom att följa instruktionerna under “Att förbereda nässprayen för användning”.

   • Om den fortfarande inte fungerar, eller om den producerar en ström av vätska, ta med nässprayen till apoteket för att få råd.

  Avamys

  Nässpray, suspension 27,5 mikrogram/spraydos Flutikasonfuroat 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 088261
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  107,90 kr

  Jämförpris: 0,90 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?