Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED
   Whalton Road Morpeth
   Northumberland NE61 3YA
   Storbritannien


   Tel: 0044 1670562400
   Fax: 0044 1670562543

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Attane vet 1000 mg/g inhalationsånga, vätska

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Per gram:
   Aktiv substans:
   Isofluran 1000 mg


   Läkemedlet innehåller inga hjälpämnen.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Induktion och underhåll av allmän anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Denna produkt skall inte användas hos djur med känd överkänslighet mot isofluran, andra halogenerade ämnen eller som har benägenhet för malignhypertermi.

   6. BIVERKNINGAR

   Isofluran framkallar hypotension och andningsdepression på ett dosrelaterat sätt.


   Biverkning

   Frekvens

   Hjärtarytmi

   Ovanligt

   Fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur

   Transient bradykardi

   Ovanligt

   Fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur

   Malignhypertermi

   Sällsynt

   Färre än ett djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade


   Isofluran kan användas vid skallkirurgi och till patienter med skallskador, men det finns risk för ökat cerebralt blodflöde och ökat intrakraniellt tryck. Genom hyperventilering av patienten kan det intrakraniella trycket minskas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hästar, hundar, katter, burfåglar, reptiler, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Attane vet skall endast användas i en förgasare som är avsedd för isofluran.
   Isofluran skall administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer då kan ändras snabbt och enkelt.


   Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.
   Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen skall bara användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken beror på många variabler, inklusive samtidig användning av andra läkemedel under anestesiproceduren och patientens kliniska status.


   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag. Användning av analgesi vid smärtsamma ingrepp är förenlig med god veterinärsed.


   Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lugnt och snabbt. Patientens behov av smärtlindring skall beaktas innan narkosen avslutas.


   HÄST


   MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31%


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


   Interaktioner:
   Detomidin och xylazin har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hästar.


   Induktion
   Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med användning av isofluran, så skall induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentalnatrium, ketamin eller guaifenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 till 5% isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup inom 5 till 10 minuter.
   Isofluran vid en koncentration på 3 till 5% i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.


   Underhåll
   Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5% till 2,5% isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   HUND


   MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28%.


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, adrenalin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton och xylazin. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras:


   Interaktioner:
   Morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hundar.


   Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isoflurananestesi kan resultera i markanta kardiovaskulära effekter, i synnerhet arteriellhypotension.


   De depressiva effekterna av propranolol på myokardiell kontraktilitet reduceras under isoflurananastesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.


   Induktion
   Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5% isofluran, med eller utan premedicinering.


   Underhåll
   Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5% till 2,5% isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   KATT


   MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63%.


   Premedicinering
   Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används vid veterinära anestesiregimer. Följande medel har visat sig vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för den enskilda patienten. Följande potentiella interaktioner bör noteras.


   Interaktioner:
   Intravenösadministrering av midazolam-butorfanol har rapporterats förändra ett flertal kardio-respiratoriska parametrar hos isofluraninducerade katter liksom även epiduralt fentanyl och medetomidin. Isofluran har visats reducera hjärtats sensitivitet för adrenalin (epinefrin).


   Induktion
   Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4% isofluran, med eller utan premedicinering.


   Underhåll
   Anestesi kan underhållas med användning av 1,5% till 3% isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   BURFÅGLAR


   Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34% för prärietrana, 1,45% för brevduva, reducerat till 0,89% genom administrering av midazolam, och 1,44% för kakadua, reducerat till 1,08% genom administrering av butorfanol-analgetika.


   Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar såsom zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.


   Interaktioner:
   Butorfanol har rapporterats reducera MAC för isofluran hos kakaduor. Midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos duvor.


   Induktion
   Induktion med 3 till 5% isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.


   Underhåll
   Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 till 3% lämpligt och säkert.
   Endast 0,6 till 1% kan behövas för vissa stork- och hägerarter.
   Upp till 4 till 5% kan behövas för vissa gamar och örnar.
   3,5 till 4% kan behövas för vissa ankor och gäss.
   I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   REPTILER


   Isofluran anses av många författare som förstahandsvalet till många arter. Litteraturen beskriver dess användning på en rad olika reptiler (t.ex. olika arter av ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).
   ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14% vid 35°C och 2,83% vid 20°C.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Inga specifika publikationer om reptiler har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


   Induktion
   Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 till 4% isofluran.


   Underhåll
   1 till 3% är en lämplig koncentration


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt


   RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, ÖKENRÅTTOR, MARSVIN OCH ILLRAR


   Isofluran har rekommenderats för anestesi för många ’små däggdjur’ (t.ex. råtta, mus, hamster, chinchilla, ökenråtta, marsvin och iller).


   MAC för möss har angivits vara 1,34%, och för råtta som 1,38%, 1,46% och 2,4%.


   Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
   Inga specifika publikationer om små däggdjur har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


   Induktion
   Isoflurankoncentration 2 till 3%.


   Underhåll
   Isoflurankoncentration 0,25 till 2%.


   Uppvakning
   Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.


   Djurart

   MAC (%)

   Induktion (%)

   Underhåll (%)

   Uppvakning

   Häst

   1,31

   3,0 – 5,0 (föl)

   1,5 – 2,5

   Lugnt och snabbt

   Hund

   1,28

   Upp till 5,0

   1,5 – 2,5

   Lugnt och snabbt

   Katt

   1,63

   Upp till 4,0

   1,5 – 3,0

   Lugnt och snabbt

   Burfåglar

   Se dosering

   3,0 – 5,0

   Se dosering

   Lugnt och snabbt

   Reptiler

   Se dosering

   2,0 – 4,0

   1,0 – 3,0

   Lugnt och snabbt

   Råttor, möss, hamstrar, chinchillor, ökenråttor, marsvin och illrar

   1,34 (mus)
   1,38/1,46/2,40 (råtta)

   2,0 – 3,0

   0,25 – 2,0

   Lugnt och snabbt

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Häst: Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar
   Ska ej användas till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC.
   Skyddas mot direkt solljus och direkt värme.
   Förvaras i originalförpackningen.
   Tillslut flaskan väl.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten, efter Exp. Utgångdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för respektive djurslag
   Genom att narkosdjupet snabbt och lätt kan regleras med isofluran och genom dess låga grad av metabolism kan isofluran användas till speciella patientgrupper såsom gamla eller unga djur eller djur med försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion.


   Inkompatibiliteter
   Isofluran har rapporterats interagera med torra koldioxidabsorbenter och bilda koloxid. För att minimera risken för bildande av koloxid i återandningssystem och risken för förhöjda nivåer av karboxyhemoglobin, så skall inte koldioxidabsorbenter tillåtas torka ut.


   Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning
   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Isofluran har ringa eller inga smärtstillande egenskaper. Passande analgesi skall alltid ges före operation. Patientens behov av smärtlindring skall övervägas innan narkosen avslutas.
   Användningen av produkten till patienter med kardiopati skall övervägas endast efter veterinärens risk/nytta bedömning.
   Det är viktigt att övervaka andning och puls med avseende på frekvens och egenskaper. Andningsstillestånd skall behandlas med assisterad ventilation. Det är viktigt att upprätthålla fria luftvägar och att vävnaderna hålls tillräckligt syresatta medan narkosen pågår. Vid fall av hjärtstillestånd skall en fullständig hjärt-lungräddning utföras.


   Nedbrytningen av läkemedlet hos små däggdjur kan påverkas av sänkt kroppstemperatur, på grund av att de har en stor kroppsyta i förhållande till sin kroppsvikt. Kroppstemperaturen måste därför kontrolleras regelbundet och hållas på en stabil nivå.

   Hos reptiler kan det vara svårt att ge narkos genom att använda läkemedel som ska inhaleras, eftersom de håller andan.


   I likhet med andra narkosmedel för inhalation av denna typ dämpar isofluran andnings- och hjärt- och kärlsystemen.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   • Ångorna skall ej inandas. Användare bör vända sig till ansvarig myndighet för råd avseende exponering för isofluran i arbetet.

   • Operationsrum och uppvakningsrum skall vara utrustad med adekvat ventilation eller utsug för att förhindra ansamling av isofluranångor.

   • Alla ventilations- och utsugssystem måste genomgå regelbundet underhåll.

   • Gravida och/eller ammande kvinnor skall undvika kontakt med produkten samt undvika operations- och uppvakningsrum.

   • Användning av ansiktsmask vid längre induktion och underhåll av allmän anestesi bör undvikas. Om möjligt skall kuffad endotrakealtub användas för administrering av isofluran vid underhåll av allmän anestesi.

   • För att skydda miljön anses det vara god praxis att använda kolfilter på överskottsutsug.

   • Försiktighet bör iakttagas när isofluran fylls i förgasaren. Eventuellt spill skall avlägsnas omedelbart med t ex sågspån eller annat inert absorptionsmaterial.

   • Tvätta eller skölj eventuellt stänk på hud eller i ögon och undvik kontakt med munnen.

   • Vid allvarligt olyckstillbud förorsakat av oavsiktlig exponering avlägsna personen från exponeringskällan. Kontakta omedelbart läkare och visa denna information.

   • Halogenerade anestesimedel kan orsaka leverskada. När det gäller isofluran är detta en idiosynkratisk reaktion som har observerats i mycket sällsynta fall efter upprepad exponering.

   • Råd till läkare: Upprätthåll fria andningsvägar och ge symtomatisk och understödjande behandling. Observera att adrenalin och katekolaminer kan orsaka hjärtrytmrubbningar.


   Andra försiktighetsåtgärder

   Även om bedövningsmedel har en låg potential för skador på atmosfären, så är det bra att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur hellre än att släppa ut det i luften.


   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Även om isofluran har använts vid kejsarsnitt på hund och katt och visat sig vara säkert, är kunskaperna i övrigt begränsade vid dess användning under dräktighet och laktation. Användning till dräktiga och lakterande djur ska därför endast ske efter en risk/nytta-bedömning av veterinär.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Isofluran förstärker effekten av muskelavslappnande medel hos människa, i synnerhet medel av icke-depolariserande (kompetitiv) typ såsom atrakurium, pankuron eller vekuron. Liknande potentiering skulle kunna förekomma hos djurslag, även om det finns få direkta bevis för detta. Samtidig inhalation av lustgas förstärker effekten av isofluran hos människa och liknande potentiering skulle kunna förväntas hos djur.
   Samtidig användning av sedativa eller analgetiska läkemedel minskar sannolikt den nivå av isofluran som krävs för att framkalla och underhålla anestesi.


   Isofluran har en svagare sensibiliserande verkan på myokardiet, för cirkulerande dysrytmogena katekolaminer, än halotan.


   Användning tillsammans med kväveoxid och förbehandling med läkemedel så som acepromazin, opioider, benzodiazepiner och alfa-2-adrenoreceptoragonister fungerar ihop med isofluran. Däremot kan man vid samtidig användning av dessa läkemedel, speciellt alfa-2-adrenoreceptoragonister, förvänta sig behöva en lägre koncentrationen isofluran i blodet för att sätta igång och underhålla anestesin.


   Isofluran kan brytas ned till koloxid via torra koldioxidabsorbenter.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) om nödvändigt
   Överdosering av isofluran kan leda till svår andningsdepression. Därför måste andningen övervakas noga och stödjas vid behov med extra syrgas och/eller assisterad ventilation.
   I fall av allvarlig hjärt-lungdepression skall tillförseln av isofluran avbrytas, andningssystemet genomspolas med syrgas, fria luftvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression skall behandlas med plasmaexpander, pressorsubstanser, antiarytmika eller andra adekvata metoder. Vid fall av hjärtstillestånd ska en fullständig hjärt-lungräddning utföras.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-07-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningstorlekar: 100 ml och 250 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   VM Pharma AB
   BOX 45010
   SE-104 30 Stockholm

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Attane vet

  Inhalationsånga, vätska 1000 mg/g 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 170579
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  349 kr

  Jämförpris: 1,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?