Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Atropin Bausch & Lomb

   1% (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
   Atropinsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB
   3. HUR DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ATROPIN BAUSCH&LOMB SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Atropin Bausch & Lomb används för att vidga pupillen i ditt öga och att få ringmuskeln i ögats strålkropp att slappna av. Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga, eller som en del av ett behandlingsprogram om du har en inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen. Atropin Bausch & Lomb används också efter ögonoperationer.

   Denna medicin är avsedd för barn, vuxna och äldre personer.

   Atropinsulfat som finns i Atropin Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB

   Ta inte Atropin Bausch & Lomb

   • om du är allergisk (överkänslig) mot atropinsulfat eller mot något av övriga innehållsämnen i Atropin Bausch & Lomb (listas i avsnitt 6).

   • om du lider av grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel (som kan ge plötsligt ökat tryck i ögat när pupillen är vidgad).

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Kontaktlinser
   Din läkare kommer att be dig avlägsna kontaktlinserna innan du tar ögondropparna. Det finns ingen information om hur den här produkten påverkar kontaktlinser. Därför ska du inte använda kontaktlinser förrän effekten av ögondropparna har försvunnit fullständigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan bli gravid eller planerar att föda barn, rådgör med din läkare eller ögonspecialist innan du tar den här medicinen. Din läkare eller ögonspecialist avgör om du ska använda dessa ögondroppar eller ta en annan medicin.

   Atropin passerar över i modersmjölk och risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Atropin Bausch & Lomb bör därför inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Som för alla ögondroppar kan du få dimsyn efter det att du tagit dropparna. Vänta tills du ser klart igen innan du kör eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB

   Ta alltid den här medicinen exakt enligt läkarens eller ögonspecialistens anvisningar. Rådfråga läkare, ögonspecialist eller apotekspersonalom du är osäker.

   Dropparna kommer i speciella endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.

   Dosering

   • Vanlig dos för vuxna är en droppe 1-5 gånger dagligen.

   Användning för barn

   • Vanlig dos för barn över 6 år är en droppe 1-2 gånger dagligen.

   Bruksanvisning
   Om du själv tar ögondropparna ska du noga följa dessa instruktioner:

   1. Tvätta händerna.

   2. Använd en spegel eftersom det kommer att hjälpa dig att se vad du gör

   3. Torka ögonen noga med en servett och vrid av förslutningen på endosbehållaren.

   4. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och droppa omsorgsfullt 1 droppe i ögonspringan.

   5. Slut ögat och blinka några gånger så att du är säker på att lösningen täcker ögat.

   6. Slut ögonlocken. Du bör trycka försiktigt på inre ögonvrån i 3 minuter. Detta kommer att hindra lösningen från att rinna in i näsan och svalget. Detta gäller speciellt för barn, äldre och riskpatienter.

   7. Upprepa steg 4, 5 och 6 för det andra ögat. Kasta sedan endosbehållaren även om det finns lösning kvar i den.

   Om du har tagit för stor mängd av Atropin Bausch & Lomb eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Atropin Bausch & Lomb

   Om du har glömt att ta Atropin Bausch & Lomb ta det så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Atropin Bausch & Lomb orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan förekomma:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • ansiktsrodnad

   • feber

   • ökad hjärtverksamhet

   • förvirring

   • hallucinationer

   • uppjagat sinnestillstånd

   • förstoppning

   • dimsyn

   • försämrat närseende

   • ljuskänslighet

   • övergående sveda efter indroppningen

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • allergi vid längre tids användning

   • svårighet att urinera

   Barn har ökad risk att få biverkningar på grund av överdosering.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.

   5. HUR ATROPIN BAUSCH&LOMB SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är atropinsulfat. Varje endosbehållare innehåller ungefär 0.5 ml lösning med atropinsulfat 1% (5 mg).

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och steriliserat vatten.

   Denna medicin innehåller inga konserveringsmedel eftersom det är en steril engdosbehållare.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje kartong innehåller 20 endosbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

   3013 Lake Drive

   Citywest Business Campus

   Dublin 24 - D24PPT3 - Irland

   Tillverkare
   Laboratoire Chauvin S.A.
   Z.I. Ripotier
   07200 Aubenas – Frankrike

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:

   Lokal företrädare
   Bausch & Lomb Nordic AB
   Söder Mälarstrand 45
   118 25 Stockholm


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-05-03.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atropin Bausch & Lomb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 445791
  • Tillverkare: Bausch & Lomb Nordic AB

  217 kr

  Jämförpris: 10,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?