Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Atosiban SUN

   6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning
   atosiban

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska, eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Atosiban SUN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Atosiban SUN
   3. Hur du använder Atosiban SUN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Atosiban SUN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Atosiban SUN är och vad det används för

   Atosiban SUN innehåller atosiban. Atosiban SUN kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn. Atosiban SUN används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.


   Atosiban SUN verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen kallat oxytocin som gör att livmodern drar sig samman.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Atosiban SUN

   Använd inte Atosiban SUN

   • Om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om din graviditet understiger 24 veckor.

   • Om din graviditet överstiger 33 veckor.

   • Om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer.

   • Om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens.

   • Om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet föds genast.

   • Om du har något som kallas ”svår preeklampsi” och läkaren vill att barnet föds genast. Svår preeklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

   • Om du har något som kallas ”eklampsi” vilket liknar ”svår preeklampsi” men du får även kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

   • Om ditt ofödda barn har dött.

   • Om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern.

   • Om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen.

   • Om placenta är på väg att lossa från livmoderväggen.

   • Om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som riskabel


   Använd inte Atosiban SUN om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban SUN.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du använder Atosiban SUN

   • Om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning).

   • Om du har njur- eller leverproblem.

   • Om du är gravid mellan 24 och 27 veckor.

   • Om du är gravid med fler än ett barn.

   • Om sammandragningarna återkommer kan behandlingen med Atosiban SUN upprepas ytterligare 3 gånger.

   • Om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden.

   • Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

   • Om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ackumulering av vätska i lungorna).


   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban SUN.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen erfarenhet med användning av Atosiban SUN hos kvinnor under 18 år.

   Andra läkemedel och Atosiban SUN

   Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban SUN.


   3. Hur du använder Atosiban SUN

   Atosiban SUN ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.


   Atosiban SUN ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

   • den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

   • sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

   • sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

   Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.


   Atosiban SUN kan användas igen om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Atosiban SUN kan upprepas upp till tre gånger.


   Under behandlingen med Atosiban SUN kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att övervakas.


   Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem. De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.


   Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • Illamående.


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk.

   • Yrsel.

   • Värmevallningar.

   • Kräkningar.

   • Hjärtklappning.

   • Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla.

   • Reaktion vid injektionsstället.

   • Högt blodsocker.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • Feber.

   • Sömnlöshet.

   • Klåda.

   • Hudutslag.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

   • Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

   • Allergiska reaktioner.


   Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ackumulering av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja tidig födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Atosiban SUN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). När en injektionsflaska väl öppnats måste produkten användas omedelbart.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är atosiban.

   • Varje injektionsflaska med Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning, innehåller atosibanacetat motsvarande 6,75 mg atosiban i 0,9 ml.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar.

   En förpackning innehåller en injektionsflaska med 0,9 ml lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/

   Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/

   Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/

   Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/

   România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/

   Nederlandene/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

   Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

   L-Olanda/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/

   Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna

   Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

   +31 (0)23 568 5501


   Deutschland

   Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

   Kandelstrasse 7

   79199 Kirchzarten

   Deutschland

   tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0


   España

   Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U.

   C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

   Mataro, 08302

   Barcelona

   España

   tel. +34 93 798 02 85


   France

   Sun Pharmaceuticals France

   34, Rue Jean Mermoz

   78600 Maisons Laffitte

   France

   tel. +33 1 39 62 10 24


   Italia

   Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L.

   Via Luigi Rizzo, 8

   I-20151 – Milano

   Italia

   tel. +39 02 33 49 07 93


   United Kingdom

   Sun Pharmaceuticals UK Limited

   4100 Park Approach

   Thorpe Park

   Leeds

   LS15 8GB

   United Kingdom

   tel. +44 (0) 113 397 08 70


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 november 2013


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   (Se även avsnitt 3)


   Bruksanvisning


   Innan Atosiban SUN används ska lösningen undersökas för att säkra att den är klar och fri från partiklar.


   Atosiban SUN ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

   • den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

   • en kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar

   • en kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.


   Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban SUN kan användas i fler än en behandlingsomgång om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Atosiban SUN

  Injektionsvätska, lösning 6,75 mg/0,9 ml 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 061072
  • Tillverkare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

  558 kr

  Jämförspris: 558 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?