• Ciklosporin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Elanco France S.A.S.
   26 Rue de la Chapelle
   F-68330 Huningue
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Atopica vet. 100 mg/ml oral lösning för katt och hund. Ciklosporin.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller 100 mg ciklosporin som aktiv substans, 1,05 mg α-tokoferol (E-307) som antioxidant, 94,70 mg etanol (E-1510) och 94,70 mg propylenglykol (E-1520). Den orala lösningen är en klart gul till brunaktig vätska.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av symtom av kronisk allergisk dermatit (eksem) hos katt.

   Behandling av kroniska symtom på atopisk dermatit (eksem) hos hund.

   Allergisk dermatit hos katt och atopisk dermatit hos hund är vanliga hudåkommor. De orsakas av allergener, såsom dammkvalster eller pollen, vilka ger upphov till ett överdrivet immunsvar (överkänslighet). Sjukdomarna är kroniska och återkommande. Ciklosporin verkar selektivt på de immunceller som deltar i en allergisk reaktion. Ciklosporin minskar inflammation och klåda i samband med allergisk dermatit.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   Använd inte hos katter med kattleukemivirus (FeLV) eller kattens immunbristvirus (FIV).

   Använd inte hos djur som tidigare haft maligna sjukdomar eller har fortskridande maligna sjukdomar.

   Vaccinering med levande vaccin ska inte ges under behandlingen eller under en period av två veckor före eller efter behandling.

   Använd inte till hundar som är yngre än 6 månader eller väger mindre än 2 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   Katt

   De vanligaste biverkningarna är störningar i mag-tarmkanalen, såsom kräkningar och diarré. Dessa är vanligtvis lindriga och av övergående art och kräver inte att behandlingen avbryts.

   Andra biverkningar som iakttagits i kliniska studier är bl.a. slöhet, aptitlöshet, ökad salivavsöndring, viktförlust och lågt antal vita blodkroppar. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis av sig själva efter utsättande av behandlingen eller minskning av doseringsfrekvensen. Enstaka djur kan drabbas av svåra biverkningar.

   Hund

   Förekomst av biverkningar är mindre vanligt. De vanligaste biverkningarna är störningar i mag-tarmkanalen, såsom ökad salivavsöndring, kräkningar, slemliknande eller lös avföring och diarré. Dessa är lindriga och av övergående art och kräver i allmänhet inte att behandlingen avbryts.

   Andra biverkningar kan i sällsynta fall observeras: slöhet eller överaktivitet, aptitlöshet, lätt till måttlig tillväxt av tandköttet, hudreaktioner såsom vårtliknande sår eller förändringar i pälsen, röda och svullna öronlappar, muskelsvaghet eller muskelkramper. Dessa effekter försvinner vanligtvis av sig själva när behandlingen avslutas.

   I mycket sällsynta fall har diabetes mellitus observerats, främst hos West Highland White Terriers.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt

   Hund (som väger över 2 kg)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Läkemedlet är avsett att ges via munnen. Innan behandling påbörjas ska en utvärdering av alla tänkbara behandlingsalternativ göras.

   Katt

   Den rekommenderade dosen av ciklosporin är 7 mg/kg kroppsvikt (0,07 ml oral lösning per kg) som till en början ska ges varje dag. Läkemedlet ska doseras enligt följande tabell:

   Kroppsvikt

   (kg)

   Dos

   (ml)

   2

   0,14

   3

   0,21

   4

   0,28

   5

   0,35

   6

   0,42

   7

   0,49

   8

   0,56

   9

   0,63

   10

   0,70

   Doseringsfrekvensen ska därefter minskas beroende på svaret.

   Läkemedlet ska till en början ges dagligen tills tillfredsställande förbättring ses (bedöms efter klådans intensitet och hudskadornas svårighetsgrad – skråmor (exkoriationer), små kvisslor med kliande sårskorpor (miliär dermatit), röda upphöjda hudskador som kan vara såriga (eosinofila plack) och/eller självinducerat håravfall (alopeci)). Detta sker i allmänhet inom 4-8 veckor.

   Så snart symtomen på allergisk dermatit är under tillfredsställande kontroll kan läkemedlet ges varannan dag. I vissa fall, då symtomen hålls under kontroll med dosering varannan dag, kan veterinären besluta att ge läkemedlet var tredje eller var fjärde dag. Lägsta effektiva administreringsfrekvens som ger förbättring ska tillämpas.

   Behandlingstidens längd ska anpassas efter behandlingssvaret. Behandlingen kan avbrytas när symtomen är under kontroll. Om symtom uppträder på nytt ska behandlingen återupptas med daglig dosering och i vissa fall kan upprepade behandlingsomgångar krävas.

   Dosen ska bara ändras efter samråd med veterinär. Behandlande veterinär ska regelbundet göra en klinisk bedömning och justera administreringsfrekvensen uppåt eller nedåt, beroende på det erhållna behandlingssvaret, och överväga andra behandlingsalternativ.

   Läkemedlet kan antingen ges uppblandat i fodret eller direkt i munnen. Om det ges i samband med utfodring ska lösningen blandas med en mindre mängd foder, helst efter en tillräckligt lång fasteperiod för att garantera att katten intar hela dosen. Om katten vägrar äta det med läkemedel uppblandade fodret ska läkemedlet ges genom att sprutan förs in i kattens mun och hela dosen ges på en gång. Om katten bara äter en del av det med läkemedel uppblandade fodret ska administrering med spruta återupptas först följande dag.

   Effekt och tolerans för detta läkemedel har påvisats i kliniska studier med en längd av 4,5 månader.

   Hund

   Den rekommenderade genomsnittliga dagliga dosen ciklosporin är 5 mg/kg kroppsvikt (0,05 ml oral lösning per kg). Läkemedlet ska doseras enligt följande tabell:

   Kroppsvikt

   (kg)

   Dos

   (ml)

   Kroppsvikt

   (kg)

   Dos

   (ml)

   Kroppsvikt

   (kg)

   Dos

   (ml)   21

   1,05

   41

   2,05

   2

   0,10

   22

   1,10

   42

   2,10

   3

   0,15

   23

   1,15

   43

   2,15

   4

   0,20

   24

   1,20

   44

   2,20

   5

   0,25

   25

   1,25

   45

   2,25

   6

   0,30

   26

   1,30

   46

   2,30

   7

   0,35

   27

   1,35

   47

   2,35

   8

   0,40

   28

   1,40

   48

   2,40

   9

   0,45

   29

   1,45

   49

   2,45

   10

   0,50

   30

   1,50

   50

   2,50

   11

   0,55

   31

   1,55

   51

   2,55

   12

   0,60

   32

   1,60

   52

   2,60

   13

   0,65

   33

   1,65

   53

   2,65

   14

   0,70

   34

   1,70

   54

   2,70

   15

   0,75

   35

   1,75

   55

   2,75

   16

   0,80

   36

   1,80

   56

   2,80

   17

   0,85

   37

   1,85

   57

   2,85

   18

   0,90

   38

   1,90

   58

   2,90

   19

   0,95

   39

   1,95

   59

   2,95

   20

   1,00

   40

   2,00

   60

   3,00

   Läkemedlet ska till en början ges dagligen tills tillfredsställande förbättring ses. Detta sker i allmänhet inom 4 veckor. Om ingen effekt erhålls inom de första 8 veckorna bör behandlingen avbrytas.

   Så snart symtomen på atopisk dermatit är under tillfredsställande kontroll kan läkemedlet ges varannan dag som underhållsdos. I vissa fall, då symtomen hålls under kontroll med dosering varannan dag, kan veterinären besluta att ge läkemedlet var tredje eller var fjärde dag.

   Kompletterande behandling (t.ex. medicinskt schampo, fettsyror) kan övervägas innan doseringsintervallet minskas.

   Behandlingen kan avbrytas när symtomen är under kontroll. Om symtom uppträder på nytt ska behandlingen återupptas med daglig dosering och i vissa fall kan upprepade behandlingsomgångar krävas.

   Dosen ska bara ändras efter samråd med veterinär. Veterinären ska regelbundet göra en klinisk bedömning och justera administreringsfrekvensen uppåt eller nedåt, beroende på det erhållna behandlingssvaret, och överväga andra behandlingsalternativ.

   Läkemedlet skall ges minst 2 timmar före eller efter utfodring. Läkemedlet ges genom att sprutan förs in i hundens mun och hela dosen ges på en gång.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Följ veterinärens anvisningar. Mät upp önskad volym av läkemedlet i sprutan baserat på djurets vikt.

   För att dosera läkemedlet, följ noggrant nedanstående anvisningar för hantering/administrering.

   Doseringssetet


   Doseringssetet består av:


   1. En flaska (5 ml eller 17 ml) med gummipropp och barnskyddande skruvkork.


   eller


   En flaska (50 ml) med gummipropp och avdragbar aluminiumkapsyl. En separat barnskyddande skruvkork medföljer i förpackningen.

   Bild 1

   Bild 1b

   2. Ett plaströr som innehåller

   • En plastadapter med rör och en spruta för oraladministrering

   Bild 2

   Förberedelse av doseringssetet

   Flaska (5 ml eller 17 ml): Tryck ned och vrid den barnskyddande skruvkorken för att öppna flaskan.

   Flaska (50 ml): Avlägsna den avdragbara aluminiumkapsylen helt från flaskan.


   Alla flaskstorlekar (5 ml, 17 ml och 50 ml):

   1. Drag ut och släng gummiproppen.

   2. Ställ flaskan upprätt på ett bord och tryck ned plastadaptern med ett fast tryck i flaskhalsen så långt det går.

   3. Stäng flaskan med den barnskyddande skruvkorken.


   Flaskan är nu klar för dosering.


   OBS: Stäng alltid flaskan med den barnskyddande skruvkorken efter användning. Adaptern måste alltid sitta kvar i flaskan efter första användningen.

   Bild 3a

   Bild 3b

   Dosering av läkemedlet

   1. Tryck ned och vrid den barnskyddande skruvkorken för att öppna flaskan.

   2. Kontrollera att sprutans kolv har tryckts in så långt det går.

   3. Håll flaskan upprätt och för in sprutan hela vägen i plastadaptern.

   4. Dra långsamt tillbaka kolven så att sprutan fylls med läkemedel.

   5. Dra upp den förskrivna dosen av läkemedlet i sprutan.

   6. Ta loss sprutan genom att försiktigt vrida den ut ur plastadaptern.

   7. Tryck ut hela dosen från sprutan direkt i kattens eller hundens mun. Alternativt för katter kan dosen blandas i kattens foder.

   8. Stäng flaskan med den barnskyddande skruvkorken efter användning. Förvara sprutan i plaströret tills den ska användas nästa gång.

   OBS: Om den förskrivna dosen är större än den största volym som markeras på sprutan måste du upprepa steg 2‑7 för att administrera resterande mängd av förskriven dos.

   Försök inte rengöra sprutan (t.ex. med vatten) mellan doseringstillfällena.

   Bild 4

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid 15-30°C men inte vid under 20°C i mer än en månad. Bör inte förvaras i kylskåp. Förvara flaskan i ytterkartongen.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad 5 ml eller 17 ml flaska kan användas i upp till 70 dagar. Öppnad 50 ml flaska kan användas i upp till 84 dagar.

   Läkemedlet innehåller naturliga oljor som kan anta fast form vid lägre temperaturer. En gelliknande struktur kan erhållas vid temperaturer under 20°C som dock är reversibel vid temperaturer upp till 30°C. Mindre flagor eller en lätt fällning kan fortfarande iakttas. Detta påverkar dock inte doseringen eller läkemedlets effekt och säkerhet.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Kliniska tecken på atopisk och allergisk dermatit, såsom klåda och hudinflammation är inte specifika för denna sjukdom. Andra orsaker till dermatit, såsom ektoparasitangrepp eller födoämnesallergi, bör utvärderas och uteslutas av veterinär där så är möjligt. Det är en bra rutin att behandla loppangrepp före och under behandling av atopisk och allergisk dermatit.

   Veterinären ska utföra en fullständig klinisk undersökning före behandling. Eventuella infektioner ska behandlas på lämpligt sätt innan behandling påbörjas. Infektioner som uppträder under behandlingen behöver inte nödvändigtvis leda till att behandlingen avbryts, såvida inte infektionen är svårartad.

   Ciklosporin orsakar inte tumörer men hämmar T-lymfocyter (en sorts vita blodkroppar), därför kan behandling med ciklosporin medföra en ökad förekomst av märkbara maligniteter till följd av det nedsatta immunsvaret mot tumörer. Den potentiellt ökade risken för tillväxt av tumörer måste vägas mot nyttan av behandlingen. Om lymfadenopati (förstorade lymfkörtlar) iakttas hos katter och hundar som behandlas med ciklosporin rekommenderas ytterligare kliniska utredningar och utsättande av behandlingen vid behov.

   Ciklosporin kan ge upphov till förhöjda blodsockernivåer. Använding av ciklosporin till katter och hundar med diabetes rekommenderas inte.

   Vid vaccinationer måste särskild uppmärksamhet iakttas. Behandling med läkemedlet kan leda till nedsatt immunsvar på vaccin. Vaccinering med inaktiverat vaccin rekommenderas därför inte under behandlingen eller inom en period på två veckor före eller efter administrering av läkemedlet. 

   Samtidig användning av andra immunhämmande läkemedel rekommenderas inte.

   Kreatininvärdena ska följas noggrant vid kraftigt nedsatt njurfunktion.

   Katt

   Allergisk dermatit hos katt kan visa sig på olika sätt, bl.a. som röda upphöjda hudskador som kan vara såriga (eosinofila plack), skråmor på hals och huvud, symmetriskt håravfall och/eller små kvisslor med kliande sårskorpor (miliär dermatit).

   Kattens immunstatus avseende infektioner med FeLV (kattens leukemivirus) och FIV (kattens immunosuppressiva virus) ska bedömas före behandling.

   Katter som är seronegativa för T. gondii riskerar att utveckla klinisk toxoplasmos om de smittas under behandling. I sällsynta fall kan detta leda till döden. Potentiell exponering av seronegativa katter eller katter som misstänks vara seronegativa för Toxoplasma ska därför minimeras (t.ex. genom att hålla katten inomhus, inte ge den rått kött och se till att den inte letar föda utomhus). I en kontrollerad laboratoriestudie visades att ciklosporin inte ökar utsöndringen av T. gondii-oocyter. I fall av klinisk toxoplasmos eller annan allvarlig systemisk sjukdom ska behandlingen med ciklosporin sättas ut och lämplig behandling påbörjas.

   Kliniska studier på katt har visat att aptitnedsättning och viktförlust kan uppträda under behandling med ciklosporin. Övervakning av kattens kroppsvikt rekommenderas. Kraftig viktminskning kan leda till hepatisk lipidos (upplagring av fett i levern). Om ihållande tilltagande viktminskning uppträder under behandlingen bör denna sättas ut till dess orsaken har identifierats.

   Effekten och säkerheten med ciklosporin har inte bedömts hos katter som är yngre än 6 månader eller väger mindre än 2,3 kg.

   Användning under dräktighet eller digivning
   Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos avelshannar eller hos dräktiga eller digivande honkatter och tikar. Eftersom sådana studier saknas rekommenderas att läkemedlet användas till avelsdjur endast då veterinärs nytta/riskbedömning är positiv. Informera veterinären om djuret används för avel så att nytta/riskbedömning kan göras. Behandling av digivande honkatter och tikar rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Atopica vet.
   Flera substanser är kända för att kompetitivt hämma eller inducera de enzymer som deltar i ciklosporins metabolism. I vissa kliniskt motiverade fall kan dosen av läkemedlet behöva justeras. Vissa andra läkemedels toxicitet kan ökas till följd av behandling med ciklosporin. Rådgör med veterinär innan andra läkemedel ges under behandling med detta läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)
   Biverkningarnas frekvens och svårighetsgrad är i allmänhet dos- och tidsberoende. Vid tecken på överdosering ska veterinär kontaktas omedelbart. Det finns ingen specifik antidot. Djuret ska behandlas symtomatiskt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Oavsiktligt intag av detta läkemedel kan leda till illamående och/eller kräkningar. För att undvika oavsiktligt intag ska läkemedlet användas och förvaras utom räckhåll för barn. Lämna inte fyllda sprutor obevakade i närheten av barn.

   Överbliven läkemedelsuppblandad kattmat ska omedelbart kasseras och skålen rengöras noga. I händelse av oavsiktligt intag, särskilt av barn, uppsök läkare omedelbart och visa denna information eller etiketten för läkaren.

   Ciklosporin kan utlösa överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Personer med känd överkänslighet mot ciklosporin ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Detta läkemedel kan orsaka irritation vid kontakt med ögonen. Undvik kontakt med ögonen.Vid stänk i ögat, skölj ögat noga med rent vatten. 

   Tvätta händerna och hud som kommit i kontakt med läkemedlet efter administrering.

   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-10-31

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur.

   Förpackningsstorlekar

   1 x 5 ml flaska och ett doseringsset

   1 x 17 ml flaska och ett doseringsset

   1 x 50 ml flaska och två doseringsset

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, 2730 Herlev, Danmark.

  Atopica vet.

  Oral lösning 100 mg/ml Ciklosporin 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 112611
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  251,50 kr

  Jämförpris: 50,30 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?