Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Apresolin

   25 mg dragerade tabletter
   Hydralazinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD APRESOLIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER APRESOLIN
   3. HUR DU ANVÄNDER APRESOLIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR APRESOLIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD APRESOLIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Apresolin används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt.

   Apresolin sänker högt blodtryck genom att vidga vissa blodkärl (arterioler).

   Vid hjärtsvikt medför blodkärlsvidgningen att hjärtarbetet underlättas och hjärtats pumpförmåga ökar. Hydralazin som finns i Apresolin, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER APRESOLIN

   Använd inte Apresolin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot hydralazin eller mot något av övriga innehållsämnen i Apresolin (se punkt 6).

   • om du har den sällsynta bindvävssjukdomen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

   • om du har onormalt ökad hjärtfrekvens eller bråck på stora kroppspulsådern.

   Var särskilt försiktig med Apresolin

   Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Apresolin påbörjas: Sjukdomar liknande SLE (t ex ledgångsreumatism), obalans i blodets sammansättning, åderförkalkning, svår hjärtsjukdom, nedsatt leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du samtidigt tar läkemedel innehållande indometacin (läkemedel mot reumatiska och inflammatoriska sjukdomar) kan dosen behöva justeras.

   Om du tar något annat läkemedel mot högt blodtryck t.ex. s.k. kalciumflödeshämmare, beta-blockerare, urindrivande läkemedel (diuretika) eller ACE-hämmare, kan den blodtryckssänkande effekten förstärkas. Även alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Apresolin.

   Tala även om för din läkare om du samtidigt tar lugnande medel, tricykliska antidepressiva eller MAO-hämmare (en viss typ av medel mot depression).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet. Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med läkare om Du är gravid eller eventuellt kan bli gravid under behandlingen med Apresolin.

   Amning. Apresolin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Apresolin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Apresolin kan, speciellt i början av behandlingen, försämra reaktionsförmågan t.ex. vid bilkörning eller vid hantering av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Apresolin

   Apresolin innehåller sackaros och om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER APRESOLIN

   Använd alltid Apresolin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dygnsdos är 50-100 mg, vid högt blodtryck. Vid högt blodtryck kombineras Apresolin oftast med andra blodtryckssänkande medel, framför allt beta-blockerare och/eller urindrivande medel. Vid hjärtsvikt används Apresolin tillsammans med digitalis och urindrivande medel. Hjärtsviktspatienter som inte tål ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorblockerare, kan behandlas med Apresolin i kombination med isosorbiddinitrat.

   Om du har använt för stor mängd av Apresolin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Apresolin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Apresolin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10): Huvudvärk, hjärtklappning (dessa besvär kan förekomma i början av behandlingen och vid hastig dosökning, men är i regel övergående vid fortsatt behandling).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100): Lågt blodtryck, bröstsmärta, ansiktsrodnad, illamående, kräkningar, diarré, mag-tarmbesvär, SLE-liknande symtom (typ av allergi mot kroppens egna organsystem), ledvärk, led­svullnad och muskelvärk.


   Mindre vanliga: Yrsel, hjärtsvikt, utsöndring av proteiner eller blod i urinen, vätskeansamling i vävnaderna (ödem), allergiska reaktioner (t ex hudutslag, hudklåda), leverpåverkan, aptitnedsättning, viktförlust, olustkänsla, ångest, häftig oro, nästäppa, andnöd, smärta i lungsäcken, feber, tårflöde, inflammation i ögat (konjunktivit), inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit), anemi (blodbrist), blodbildspåverkan.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Depression.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Domningar och krypningar i armar och ben, onormala känselförnimmelser, darrningar, akut njurinflammmation, urinretention, tarmvred, påverkan på blodets sammansättning, lymfkörtelpåverkan, mjältförstoring, agranulocytos (brist på viss typ av vita blodkroppar i blod och benmärg), hallucinationer och ögonpåverkan (utstående ögon).


   Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR APRESOLIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 ºC. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydralazinhydroklorid 25 mg/tablett.

   • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat, kopovidon, hypromellos, makrogol, talk, sackaros, propylenglykol, shellak, järnoxid (E 172) och titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gulvita och märkta GF på ena sidan.

   Tabletterna levereras i plastburkar innehållande 100 dragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amdipharm Limited

   Temple Chambers

   3 Burlington Road

   Dublin 4

   Irland

   Tel. +44 1268 82 3049

   Tillverkare

   Amdipharm UK Limited

   Capital House, 85 King William Street,

   London EC4N 7BL,

   Storbritannien


   Eller


   Rottendorf Pharma GmbH

   Ostenfelder Strasse 51-61

   59320 Ennigerloh

   Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

    2016-03-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Apresolin®

  Tablett 25 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 197293
  • Tillverkare: Amdipharm Limited

  86,85 kr

  Jämförspris: 0,87 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?