Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Anagrelide AOP

   0,5 mg hårda kapslar
   anagrelid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Anagrelide AOP är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide AOP
   3. Hur du tar Anagrelide AOP
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Anagrelide AOP ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Anagrelide AOP är och vad det används för

   Anagrelide AOP innehåller den aktiva substansen anagrelid. Anagrelide AOP är ett läkemedel som hämmar utvecklingen av blodplättar i benmärgen.

   Anagrelide AOP används för att minska antalet blodplättar hos patienter med essentiell trombocytemi (vilket är en sjukdom då benmärgen bildar för många blodplättar). Ett för högt antal blodplättar kan orsaka problem med blodcirkulationen och blodets förmåga att levra sig. Genom att sänka antalet blodplättar minskas risken för allvarliga hälsoproblem.

   Anagrelid som finns i Anagrelide AOP kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide AOP

   Ta inte Anagrelide AOP

   • om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en allvarlig hjärtsjukdom

   • om du har allvarliga problem med njurarna

   • om du har måttliga till allvarliga problem med levern.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Anagrelide AOP:

   • om du har eller tror att du har en hjärtsjukdom

   • om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelide AOP”)

   • om du har en njur- eller leversjukdom.

   Barn och ungdomar

   Det finns endast begränsad erfarenhet från användning av anagrelid hos barn och ungdomar. Läkaren avgör om behandling med Anagrelide AOP är lämplig för dig.

   Andra läkemedel och Anagrelide AOP

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen

   • Vissa typer av antibiotika som används för att behandla infektioner, t.ex. enoxacin

   • Fluvoxamin som används för att behandla depression

   • Vissa typer av läkemedel som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken, t.ex. omeprazol

   • Teofyllin som används för att behandla lungsjukdomar som t.ex. astma

   • Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol

   • Läkemedel som påverkar blodplättarna, t.ex. acetylsalicylsyra (samtidig användning av acetylsalicylsyra och Anagrelide AOP kan ge ökad blödningsbenägenhet)

   • Hos vissa patienter kan detta läkemedel orsaka matsmältningsbesvär (t.ex. diarré) och kan göra att p-piller blir mindre effektiva.

   Anagrelide AOP med mat och dryck

   Grapefruktjuice kan förlänga tiden det tar för detta läkemedel att lämna kroppen. Det rekommenderas att du inte dricker grapefruktjuice medan du tar Anagrelide AOP.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Anagrelide AOP ska inte tas under graviditet.

   Under behandling med Anagrelide AOP ska fertila kvinnor använda ett effektivt preventivmedel.

   Anagrelide AOP ska inte användas under amning. Du ska sluta amma om du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig yr efter att ha tagit Anagrelide AOP.

   Anagrelide AOP innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Anagrelide AOP

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare ordinerar den dos som är bäst för dig. Den vanliga startdosen av Anagrelide AOP är 1 kapsel till 2 kapslar per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt. Maximal dos är 10 kapslar per dag.

   Om du har en lever- eller njursjukdom avgör läkaren om du kommer att få behandling med Anagrelide AOP.

   Anagrelide AOP kapslar ska sväljas hela tillsammans med lite vatten. Kapslarna ska inte krossas eller lösas upp i någon vätska. Du kan ta kapslarna tillsammans med mat, efter en måltid eller på fastande mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.

   Om du har tagit för stor mängd av Anagrelide AOP

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Högre doser än vad som ordinerats kan orsaka blodtrycksfall vilket kan leda till yrsel, kräkningar och hjärtrytmrubbningar.

   Om du har glömt att ta Anagrelide AOP

   Om du glömmer att ta dina kapslar vid ordinerad tidpunkt, ta dem så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Anagrelide AOP

   Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådfråga läkaren.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Anagrelide AOP och kontakta läkare eller uppsök närmaste akutmottagning omedelbart om du upplever något av följande symtom:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • tecken som omfattar svår bröstsmärta och andnöd (hjärtsvikt)

   • tecken som omfattar mycket snabba hjärtslag, och svår bröstsmärta förknippad med andnöd (kammararytmi)

   • tecken som omfattar andnöd, svullnad i ben och fotleder och blåaktig missfärgning av hud och läppar (lunghypertoni).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • tecken som omfattar svår bröstsmärta och andnöd (hjärtattack)

   • tecken som omfattar mycket snabba hjärtslag och svår bröstsmärta förknippad med andnöd (förmaksflimmer)

   • tecken som omfattar svår bröstsmärta till följd av otillräckligt blodflöde till hjärtat (kärlkramp).

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • huvudvärk


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi), lokal blödning i huden

   • vätskeansamling (ödem)

   • yrsel (vertigo), stickningar och myrkrypningar, sömnlöshet

   • oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning), snabba hjärtslag (takykardi), högt blodtryck

   • näsblod

   • illamående, diarré, matsmältningsbesvär

   • kliande och/eller rodnande hud

   • ryggvärk

   • svaghet eller trötthet

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • minskat antal blodplättar, blödning, blåmärke

   • viktökning

   • depression, nervositet, muntorrhet, migrän

   • synstörningar, ögoninfektion

   • öronringningar (tinnitus)

   • hjärtrytmrubbning, cirkulationssvikt

   • andnöd, luftvägsinfektion

   • kräkningar, gaser (flatulens), förstoppning, buksmärta

   • håravfall, klåda

   • muskel- och ledvärk

   • nedsatt njurfunktion, urinvägsinfektion

   • smärta, svaghet

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • lågt blodtryck

   • vätskeansamling runt eller i lungorna, lunginfektion, astma

   • inflammation i magsäcken, ätstörningar

   • hudutslag

   • ökat behov att urinera nattetid

   • förhöjda leverenzymer

   • influensaliknande symtom, frossa, allmän obehagskänsla

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • torsades de pointes (potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm)

   • lungfibros (en inflammation i lungorna som kan orsaka ärrbildning på lungorna)

   • njurinflammation (tubulointerstitial nefrit)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Anagrelide AOP ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedlet ska användas inom 100 dagar efter att burken öppnats.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anagrelid.

   En hård kapsel innehåller anagrelidhydrokloridmonohydrat motsvarande 0,5 mg anagrelid.

   Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, povidon K30, krospovidon typ A, mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat (E470b)

   Kapselns hölje: titandioxid (E171), indigokarmin (E132), gelatin, vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Anagrelide AOP levereras som blåa hårda kapslar cirka 14,3 mm långa, fyllda med ett vitt pulver.

   Anagrelide AOP tillhandahålls i polyetenburkar med barnskyddande, säkerhetsförseglat polypropenlock med torkmedel. Burken innehåller 100 blåa kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   Wilhelminenstraße 91/II f

   1160 Wien

   Österrike

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln

   Bulgarien

   анагрелид AOP 0,5 mg Капсули, твърди

   Tjeckien

   Anagrelid AOP

   Tyskland

   Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln

   Danmark

   Anagrelid AOP

   Estland

   Anagrelide AOP

   Finland

   Anagrelide AOP 0,5 mg kovat kapselit

   Frankrike

   ANAGRELIDE AOP

   Lettland

   Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas

   Norge

   Anagrelid AOP

   Polen

   Anagrelidum AOP

   Rumänien

   Anagrelidă AOP 0,5mg capsule

   Sverige

   Anagrelide AOP

   Slovenien

   Anagrelid AOP Orphan 0,5 mg trde kapsule

   Slovakien

   Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Anagrelide AOP

  Kapsel, hård 0,5 mg 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 183979
  • Tillverkare: AOP Orphan Pharmaceuticals AG

  2.432,03 kr

  Jämförpris: 24,32 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?