Bild på Aminess® N
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aminess N

   filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spar denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aminess N är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aminess N
   3. Hur du använder Aminess N
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aminess N ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aminess N är och vad det används för

   Aminess N används som tillskott av aminosyror (proteiner) till personer med dåligt fungerande njurar och som har ordinerats att äta proteinfattig kost. Aminess N ges även som näringstillskott till patienter som dialysbehandlas.

   Aminess N innehåller de åtta livsnödvändiga (essentiella) aminosyrorna samt histidin och tyrosin. Aminosyror behövs för att kroppen skall kunna bilda äggviteämnen (proteiner). Histidin och tyrosin behövs speciellt för personer med dåligt fungerande njurar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aminess N

   Använd inte Aminess N

   • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Aminess N om du har

   • symtom på uremi (urinförgiftning) t. ex. trötthet, klåda och aptitlöshet

   • störningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalanserna

   • störningar i hjärtats funktion

   • någon infektion

   • förhöjd serumurea (över 30-35 mmol/l)

   Tala om detta för din läkare om du tror att någon av ovanstående gäller dig.

   Andra läkemedel och Aminess N

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Det är okänt om Aminess N går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Aminess N

   Rekommenderad dos för vuxna: 5-25 tabletter eller enligt läkares föreskrift. Tabletterna intas lämpligen vid tre till fem tillfällen, jämt fördelade över dagen, i samband med måltid. Tabletterna bör, på grund av smaken, sväljas hela men kan vid behov sönderdelas.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du tagit för stor mängd av Aminess N

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. l12) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Aminess N

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Aminess N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 patienter): Illamående.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aminess N ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i väl försluten burk. Förpackningen innehåller torkmedel, som ej skall avlägsnas.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är histidin 45 mg, isoleucin 60 mg, leucin 90 mg, lysinacetat motsvarande lysin 65 mg, L-metionin 90 mg, fenylalanin 70 mg, treonin 65 mg, tryptofan 25 mg, tyrosin 75 mg, valin 135 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, povidon, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, hypromellos och paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aminess N tablett är en vit, oval, tunt dragerad tablett, 8x20 mm.

   Förpackningsstorlekar: 100, 250 och 300 tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

   Telefon: 08-630 1900

   Tillverkare

   Recipharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aminess® N

  Filmdragerad tablett 250 styck Burk

  • Varunummer: 041517
  • Tillverkare: Meda AB

  1.775 kr

  Jämförpris: 7,10 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/aminess-n-filmdragerad-tablett-250-styck-burk-51985/ 51985 Aminess® N https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/041517s.jpg 1775.00 1775.00 SEK OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 250 styck Burk