Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Amimox

   50 mg/ml och 100 mg/ml granulat till oralsuspension
   amoxicillin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Amimox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox
   3. Hur du tar Amimox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Amimox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Amimox är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Amimox, amoxicillin tillhör gruppen ”penicilliner med utvidgat spektrum”, vilket innebär att det har effekt mot flera olika sorters bakterier. Amimox hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


   Amimox används vid mindre allvarliga urinvägsinfektioner och i förebyggande syfte inför till exempel ingrepp i munnen hos patienter som löper förhöjd risk att få infektion i hjärtklaffarna.


   Amimox används också vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation då vanligt penicillin inte hjälper eller är olämpligt av andra skäl.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Amimox

   Använd inte Amimox

   Om du/ditt barn är allergiskt mot amoxicillin, penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel ska inte Amimox användas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du/ditt barn tar Amimox. Om du/ditt barn är överkänsligt mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Amimox används.

   Andra läkemedel och Amimox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Amimox, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) och mot gikt (probenecid).

   Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Amimox kan du behöva lämna extra blodprover.

   Amimox med mat och dryck

   Amimox kan tas oberoende av måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.   Amoxicillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Amimox under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Amimox innehåller hjälpämnen

   Amimox innehåller sackaros. Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du/ditt barn tar denna medicin.

   Då suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


   3. Hur du tar Amimox

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter din/ditt barns kroppsvikt och ålder. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Flaskan omskakas väl före användning.


   Även om du/ditt barn känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Amimox-kuren fullföljs enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

   Om du/ditt barn har tagit för stor mängd av Amimox

   Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Amimox eller ge det till ditt barn och kontakta omedelbart läkare om du/barnet får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter. 


   Andra biverkningar

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Magbesvär, främst illamående/kräkningar eller lös avföring samt hudutslag.


   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): Blodbildsförändring (eosinofili), nässelutslag.


   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), ökat antal blodplättar (lätt trombocytos), tjocktarmsinflammation (pseudomembranös kolit), hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), hudrodnad, hudinflammation, njurinflammation (interstitiell nefrit), kristaller i urinen (kristalluri).


   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): Leverinflammation och gulsot, måttlig ökning av leverenzymer, läkemedelsutslag.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Klåda.


   Vid långvarig eller svår diarré bör du kontaka läkare.


   Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.

   5. Hur Amimox ska förvaras

   Suspensionen är hållbar i 14 dygn vid förvaring i kylskåp (2ºC - 8ºC) eller 10 dygn vid förvaring vid högst 25ºC.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oralsuspension 50 mg/ml:

   Den aktiva substansen är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 50 mg.

   Övriga innehållsämnen är: socker (sackaros) ca 330 mg, natriumcitrat, citronsyra, konserveringsmedel (natriumbensoat E211), kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, xantangummi, smakämne (citron, jordgubb) samt renat vatten.


   Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oralsuspension 100 mg/ml:

   Den aktiva substansen är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 100 mg.

   Övriga innehållsämnen är: socker (sackaros) ca 330 mg, natriumcitrat, citronsyra, konserveringsmedel (natriumbensoat E211), kolloidal kiseldioxid, xantangummi, smakämnen (citron, jordgubb) samt renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Granulat till oral suspension, 50 mg/ml: 60 ml, 125 ml, 200 ml glasflaska.

   Granulat till oral suspension, 100 mg/ml: 60 ml, 125 ml glasflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-20


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Amimox®

  Granulat till oral suspension 100 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 020858
  • Tillverkare: Meda AB

  124,22 kr

  Jämförspris: 2,07 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?