Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ameluz

   78 mg/g gel
   5-aminolevulinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ameluz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ameluz
   3. Hur du använder Ameluz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ameluz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ameluz är och vad det används för

   Ameluz används för behandling av svagt kännbara till måttligt tjocka aktiniska keratoser i ansiktet och hårbottnen eller hela områden påverkade av aktiniska keratoser. Dessa är vissa förändringar i det yttre hudlagret, vilka kan leda till hudcancer.


   Efter applicering blir den aktiva substansen i Ameluz en fotoaktiv substans som ansamlas i angripna celler. Belysning med lämpligt rött ljus ger reaktiva syreinnehållande molekyler som verkar på målcellerna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ameluz

   Använd inte Ameluz

   • om du är allergisk mot

    • 5-aminolevulinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

    • fotoaktiva substanser som kallas porfyriner

    • sojaolja

   • om du har försämrad bildning av rött blodpigment som kallas porfyri

   • om du har andra hudtillstånd som orsakas eller förvärras av exponering för ljus.

   Varningar och försiktighet

   Avbryt eventuell UV-behandling före behandling.


   Undvik solexponering av de behandlade lesionerna (hudförändringarna) och omgivande hud i ungefär 48 timmar efter behandling.


   Resultatet och utvärderingen av behandlingen kan försämras om det behandlade hudområdet även är påverkat av

   • inflammation, infektion, psoriasis eller cancer

   • tatueringar.

   Barn under 18 år

   Aktiniska keratoser förekommer inte hos barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Ameluz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Informera din läkare om du använder läkemedel som ökar allergiska eller andra skadliga reaktioner efter ljusexponering, såsom:

   • johannesörteller preparat innehållande johannesört: naturläkemedel som används vid nedstämdhet

   • griseofulvin: ett läkemedel för behandling av svampinfektioner

   • läkemedel som ökar vätskeutsöndringen genom njurarna och vars aktiva substansnamn oftast slutar på ”tiazid” eller ”tizid”

   • vissa läkemedel för behandling av diabetes, såsom glibenklamid, glimepirid

   • läkemedel för behandling av psykiska störningar, illamående eller kräkningar med aktiva substansnamn som oftast slutar på ”azin”

   • läkemedel för behandling av bakterieinfektioner med aktiva substansnamn som börjar på ”sulfa” eller slutar på ”oxacin” eller ”cyklin”.

   Graviditet och amning

   På grund av otillräcklig data rekommenderas Ameluz inte under graviditet, eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.
   Amning ska avbrytas i 12 timmar efter applicering av Ameluz.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner förväntas.

   Ameluz innehåller:

   • natriumbensoat: lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor

   • sojabönsfosfatidylkolin: om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel

   • propylenglykol: kan ge hudirritation


   3. Hur du använder Ameluz

   Ameluz ges endast under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling kan ges vid ett tillfälle vid enstaka eller flera lesioner eller hela behandlingsområden.


   Före användning
   Först torkas hela appliceringsområdet med en bomullskompress indränkt med etanol eller isopropylalkohol för att avfetta huden. Fjäll och skorpor avlägsnas sedan noggrant och alla lesionsytor ruggas försiktigt upp. Försiktighet iakttas så att blödning undviks.


   Vanlig användning
   Ameluz appliceras så att gelen bildar ett lager som är omkring 1 mm tjockt över alla lesioner eller områden och ungefär 5 mm av det omgivande området.


   Användningsmetod
   Ameluz används endast på huden. Undvik kontakt med ögon, näsborrar, mun, öron, slemhinnor eller blödande lesioner. Ett avstånd på minst 1 cm ska hållas. Skölj med vatten om sådan kontakt sker.


   Gelen tillåts torka i ungefär 10 minuter innan ett ljustätt förband placeras över behandlingsstället. Förbandet tas bort efter 3 timmar. Kvarvarande gel torkas bort.


   Efter rengöring
   Omedelbart efter rengöring belyses hela det behandlade området med en röd ljuskälla. Effekt och biverkningar, såsom tillfällig smärta, är beroende av vilken ljuskälla som används.


   Såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal ska följa de säkerhetsinstruktioner som medföljer den ljuskälla som används. Alla ska använda lämpliga skyddsglasögon vid belysning. Frisk, obehandlad hud behöver inte skyddas.


   Användningstid
   De behandlade lesionerna ska utvärderas 3 månader efter behandling. Om det fortfarande finns aktinisk keratos ska den behandlas på nytt vid ett andra behandlingstillfälle.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar på det ställe där gelen applicerades uppträder hos omkring 9 av 10 användare och det visar att de angripna cellerna svarar på behandlingen.


   Vanligtvis är biverkningarna milda eller måttliga och förekommer oftast under belysning eller efter 1 till 4 dagar. I vissa fall kan de dock kvarstå i 1 till 2 veckor eller ännu längre. I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att belysningen avbryts eller upphör. Efter längre tidsperioder resulterar behandling med Ameluz ofta i fortsatt förbättring av mått på hudkvalitet.


   Biverkningar med följande frekvenser kan förekomma:
   Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • reaktioner på appliceringsstället

    • hudrodnad

    • irritation

    • smärta

    • klåda

    • vävnadssvullnad orsakad av vätskeansamling

    • fjällning av huden

    • sårskorpa

   Vanliga, förekommer hos 1–10 av 100 användare

   • reaktioner på appliceringsstället

    • förhårdnad

    • blåsor

    • onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar, pirrningar eller domningar

    • ökad smärtkänslighet

    • skrubbsår

    • obehag

    • flytning

   • huvudvärk

   Mindre vanliga, förekommer hos 1–10 av 1 000 användare

   • reaktioner på appliceringsstället

    • blödning

    • värme

    • färgförändring

    • förtjockning av det yttersta hudlagret

    • sår

    • röda eller purpurfärgade fläckar på kroppen

    • varblåsor

   • små blåsor

   • torr hud

   • svullna ögonlock orsakat av vätskeansamling

   • obehaglig, onormal känsla vid beröring

   • frossbrytningar

   • värmekänsla, feber

   • smärta

   • nervositet

   • sårsekretion


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ameluz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).


   Tillslut tuben väl efter första öppnandet. Kassera öppnade tuber 12 veckor efter öppnandet.
   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 5-aminolevulinsyra (som hydroklorid).
    1 g Ameluz innehåller 78 mg 5-aminolevulinsyra.

   • Övriga innehållsämnen är
    dinatriumfosfatdihydrat, isopropylalkohol, polysorbat 80, propylenglykol, renat vatten, natriumbensoat, natriumdivätefosfatdihydrat, sojabönsfosfatidylkolin, medellångkedjiga triglycerider, xantangummi.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ameluz är en vit till gulaktig gel.
   Varje aluminiumtub innehåller 2 g gel och har en skruvkork av polyeten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Biofrontera Bioscience GmbH
   Hemmelrather Weg 201
   51377 Leverkusen, Tyskland
   Tfn +49-214-87632-66, Fax +49-214-87632-90
   E-post: ameluz@biofrontera.com


   Tillverkare
   Biofrontera Pharma GmbH
   Hemmelrather Weg 201
   51377 Leverkusen, Tyskland
   Tfn +49-214-87632-66, Fax +49-214-87632-90
   E-post: ameluz@biofrontera.com


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SK, UK,
   Biofrontera Pharma GmbH,
   Германия / Německo / Deutschland / Saksamaa / Γερμανία / Njemačka / Germany / Þýskaland / Germania / Vācija / Vokietija / Németország / Il-Ġermanja / Niemcy / Alemanha / Nemecko

   Teл. / Tel / Τηλ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66, ameluz@biofrontera.com


   BE

   Bipharma N.V., België/Belgique/Belgien, Tél/Tel: +32 3 244 1837, bph@bipharma.com

   DK

   Desitin Pharma A/S, Danmark, Tlf.: +45 33730073, desitin@desitin.dk

   ES

   Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España, España, Tel: 900 974943, ameluz-es@biofrontera.com

   FR

   Biofrontera Pharma GmbH, Allemagne, Tél: 0800 904642, ameluz-fr@biofrontera.com

   LU

   Bipharma N.V., Belgique/Belgien, Tél/Tel: +32 3 244 1837, bph@bipharma.com

   NL

   Bipharma B.V., Nederland, Tel.:: +31 36 527 8000, bph@bipharma.com

   NO

   Desitin Pharma AS, Norge, Tlf.:: +47 671592 30, firmapost@desitin.no

   SI

   PhA FarMed d.o.o., Slovenija, Tel: +386 40 873319, pha.farmed@siol.com

   FI

   Biofrontera Pharma GmbH, Saksa/Tyskland, Puh/Tel: 0800 917631, ameluz-fi@biofrontera.com

   SE

   Desitin Pharma AB, Danmark, Tel: +45 33730073, desitin@desitin.dk   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ameluz

  Gel 78 mg/g 2 gram Tub

  • Varunummer: 590998
  • Tillverkare: Desitin Pharma AB

  2.097,47 kr

  Jämförspris: 1.048,74 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?