Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Alvegesic vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning
   ALVETRA u. WERFFT GmbH, Boltzmanngasse 11, 1090 Wien, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Sanochemia Pharmazeutika AG, Landeggerstrasse 7, A-2491 Neufeld/Leitha, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Alvegesic vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning för hästar, hundar och katter. Butorfanol (som butorfanoltartrat)

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:

   Aktiv substans:

   Butorfanol

   10,00 mg

   (motsvarande butorfanoltartrat)

   14,58 mg

   Hjälpämnen:

   Bensetoniumklorid

   0,10 mg

   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   HÄST
   Som analgetikum: För lindring av moderata till kraftiga buksmärtor (lindrar buksmärtor i samband med kolik av gastrointestinalt ursprung).
   Som sedativum: För sedering efter administrering av särskilda alfa 2-adrenoreceptoragonister (detomidin, romifidin).

   HUND
   Som analgetikum: För lindring av moderat visceral smärta.
   Som sedativum: För sedering i kombination med särskilda alfa 2-adrenoreceptoragonister (medetomidin).
   Som pre-anestetikum: För pre-anestesi som ensamt preparat och i kombination med acepromazin.
   Som anestetikum: För anestesi i kombination med medetomidin och ketamin.

   KATT
   Som analgetikum för lindring av moderat smärta: För pre-operativ analgesi i kombination med acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin.
   För post-operativ analgesi efter mindre kirurgiska ingrepp.
   Som sedativum: För sedering i kombination med särskilda alfa 2-adrenoreceptoragonister (medetomidin).
   Som anestetikum: För anestesi i kombination med medetomidin och ketamin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.
   Skall inte användas till djur med allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion. Användning av butorfanol är kontraindicerat vid hjärnskada eller organiska hjärnlesioner samt hos djur med obstruktiv andningssjukdom (försvårad andning), nedsatt hjärtfunktion eller spastiska tillstånd.

   HÄST

   Butorfanol/detomidinhydroklorid-kombination:
   Skall inte användas till dräktiga djur.
   Skall inte användas till hästar med känd hjärtrytmrubbning eller bradykardi.
   Kombinationen orsakar en minskning av den gastrointestinala motiliteten och skall följaktligen inte användas vid kolik med diagnostiserad förstoppning.
   På grund av möjlig depressiv (hämmande) effekt på andningssystemet är läkemedlet kontraindicerat för användning till hästar med emfysem (en lungsjukdom)

   Butorfanol/romifidin-kombination:
   Kombinationen skall inte användas under dräktighetens sista månad.

   6. BIVERKNINGAR

   Lokal smärta i samband med intramuskulärinjektion.

   Sedering (en lugnande effekt, trötthet) kan observeras hos behandlade djur.

   Häst:

   • Den vanligaste biverkningen är lätt ataxi som kan bestå i 3 till 10 minuter. En ökning i motorisk aktivitet och ataxi orsakat av butorfanol har i några fall varat i 1–2 timmar.

   • Rastlöshet, darrningar och sedering följt av rastlöshet har observerats hos några hästar.

   • Lätt till kraftig ataxi kan påträffas i kombination med detomidin, men kliniska studier har visat att det är osannolikt att hästar kollapsar. Normala försiktighetsåtgärder bör vidtas för att förhindra skada.

   • Lätt sedering kan förekomma hos ca 15 % av hästarna efter administrering av butorfanol som ensamt preparat.

   • En intravenös bolusinjektion med maximal dos (0,1 mg/kg kroppsvikt) kan resultera i lokomotorisk stimulering (trampande) hos kliniskt normala hästar.

   • Butorfanol kan också ge oönskad effekt på den gastrointestinala motiliteten hos normala hästar, även utan minskning i gastrointestinal genomloppstid. Dessa effekter är dosrelaterade och generellt lindriga och övergående.

   • Dämpande effekt på hjärt-kärlsystemet kan förekomma.

   Hund:

   • Andningsdepression och kardiopulmonell depression (i form av sänkt andningshastighet, långsam puls (bradykardi) och sänkt diastoliskt blodtryck) kan förekomma. Graden av depression beror på dosen.

   • Moderat till markerad kardiopulmonell depression kan förekomma om butorfanol ges snabbt genom intravenösinjektion.

   • Lätt sedering kan förekomma.

   • Övergående ataxi, aptitlöshet och diarré har observerats i sällsynta fall.

   • Minskad gastrointestinalmotilitet kan förekomma.

   • Vid andningsdepression kan naloxon användas som antidot.

   • När butorfanol används som pre-anestetikum (innan bedövning eller narkos) skyddar användningen av antikolinergika, som atropin, hjärtat mot eventuell opioidframkallad bradykardi.

   Katt:

   • Utvidgning av pupiller (mydriasis) förekommer sannolikt.

   • Lätt sedering eller enstaka perioder av lätt upphetsning har också observerats.

   • Andningsdepression kan förekomma.

   • Butorfanoladministrering kan leda till dysfori.

   • Vid andningsdepression kan naloxon användas som antidot.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, hund, katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   Häst:

   Intravenös användning

   Hund och katt:

   Intravenös, intramuskulär och subkutan användning.

   HÄST

   För analgesi
   Analgetiska effekter observeras inom 15 minuter efter injektion och varar i ca 2 timmar.

   Admini­strerings­sätt

   Dos

   butorfanol

   Dos Alvegesic

   vet. 10 mg/ml

   Kommentar

   mg/kg kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   IV

   0,10

   0,01 ml

   Dosen kan upprepas efter 3–4 timmar. Behand­lingen bör inte överstiga 48 timmar.

   För sedering (intravenös användning) vid användning i kombination med andra läkemedel

   Kombinations­preparat för sedering

   IV dos av

   kombi­nations­preparat

   IV dos

   butorfanol

   IV dos

   Alvegesic vet. 10 mg/ml

   (tillfört 5 minuter före Alvegesic vet. 10 mg/ml

   injektionslösning)

   mg/kg kropps­vikt

   mg/kg kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   Detomidin­hydroklorid*

   0,012

   0,025

   0,25 ml/
   100 kg kv

   Romifidin

   0,04–0.12

   0,02

   0,20 ml/
   100 kg kv

   * Klinisk erfarenhet har visat att en total dos på 5 mg detomidinhydroklorid och 10 mg butorfanol ger en effektiv, säker sedering hos hästar på över 200 kg kroppsvikt.

   HUND

   För analgesi
   Analgetiska effekter observeras inom 15 minuter efter injektion.

   Admini­strerings­sätt

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alvegesic

   vet. 10 mg/ml

   Kommentar

   mg/kg kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   IV,

   IM eller

   SC

   0,20–0,30

   0,02–0,03 ml

   Undvik snabb intravenösinjektion. Se avsnitt 12 “Särskilda varningar”.

   Administreras 15 minuter innan anestesin avbryts för analgesi i åter­hämtnings­fasen. Upprepa doseringen vid behov.

   För sedering vid användning i kombination med andra läkemedel

   Admini-
   strerings-
   sätt

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alve­gesic vet

   10 mg/ml

   Dos

   Mede­tomidin­hydroklorid

   Kommentar

   mg/kg
   kroppsvikt

   ml/kg

   kroppsvikt

   mg/kg

   kroppsvikt

   IM eller

   IV

   0,1

   0,01 ml

   0,01–0,025

   (beroende på nöd­vändig grad av sedering)

   Vänta 20 minuter för djup sedering innan proce­duren påbörjas.

   För användning som premedicineringsmedel/pre-anestetikum

   1. När Alvegesic vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning används som ensamt preparat:

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alvegesic vet 10 mg/ml

   Admini­strerings­sätt

   Admini­strerings­tid

   mg/kg kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   0,1–0,20

   0,01–0,02 ml

   IV, IM eller SC

   15 minuter före induktion

   2. När Alvegesic vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning används tillsammans med 0,02 mg/kg acepromazin:

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alvegesic vet 10 mg/ml

   Admini­strerings­sätt

   Admini­strerings­tid

   mg/kg kroppsvikt

   ml/kg kroppsvikt

   0,10*

   0,01 ml*

   IV eller IM

   Vänta minst 20 minuter innan ingreppet påbörjas. Tiden mellan premedici­nering och administrering är flexibel från 20–120 minuter.

   * Dosen kan ökas till 0,2 mg/kg (motsvarande 0,02 ml/kg) om djuret känner smärta redan innan proceduren påbörjas eller om en högre nivå av analgesi behövs under operationen.

   För anestesi i kombination med medetomidin och ketamin

   Admini­stre­rings­sätt

   Dos

   butor­fanol

   Dos
   Alve­gesic

   vet. 10 mg/ml

   Dos
   mede­tomidin

   Dos

   ketamin

   Kommen­tarer

   mg/kg

   kropps­vikt

   ml/kg

   kropps­vikt

   mg/kg

   kropps­vikt

   mg/kg

   kropps­vikt

   IM

   0,10

   0,01 ml

   0,025

   5,0*

   Upp­hävning med atipa­mezol rekommen­deras inte.

   *Ketamin skall administreras 15 minuter efter IM administrering av butorfanol/medetomidin-kombinationen.

   Efter IM administrering av kombinationen Alvegesic vet 10 mg/ml injektionslösning/medetomidin kommer djuret ned i vilande liggställning efter ca 6 minuter och förlorar sin sparkreflex efter ca 14 minuter. Efter administrering av ketamin återkommer sparkreflexen efter ca 53 minuter. Efter ytterligare 35 minuter kommer djuret upp i sittande ställning och efter ytterligare 36 minuter står det upp.

   KATT

   För analgesi
   Pre-operativ:

   Admini­strerings­sätt

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alve­gesic

   vet. 10 mg/ml

   Kommentar

   mg/kg kroppsvikt

   ml/kg kroppsvikt

   IM eller

   SC

   0,4

   0,04 ml

   Administreras 15–30 minuter före administreringen av IV bedövnings­medel för induktion.
   Administreras 5 minuter före induktion med IM bedövnings­medel för induktion såsom kombina­tioner av IM acepro­mazin/ketamin eller xylazin/ketamin.

   Prekliniska studier och kliniska fältstudier med katter har påvisat att butorfanoltartratets analgetiska effekt kan konstateras inom 20 minuter.

   Post-operativ:

   Admini­strerings­sätt

   Dos

   butorfanol

   Dos

   Alve­gesic

   vet. 10 mg/ml

   Kommentar

   mg/kg kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   SC eller

   IM

   0,4

   0,04 ml

   Admini­streras 15 minuter före återhämtning.

   IV

   0,1

   0,01 ml

   Admini­streras 15 minuter före åter­hämtning.

   För sedering vid användning i kombination med andra läkemedel

   Admini-
   strerings-
   sätt

   Dos

   butor­fanol

   Dos

   Alve­gesic vet

   10 mg/ml

   Dos

   Mede­tomidin­hydro­klorid

   Kommentar

   mg/kg kroppsvikt

   ml/kg kroppsvikt

   mg/kg kroppsvikt

   IM eller

   SC

   0,4

   0,04 ml

   0,05

   Lokal infiltrationsanestesi bör användas vid ihop­syning av sår.

   För anestesi i kombination med medetomidin och ketamin

   Admini­stre­rings­sätt

   Dos

   butor­fanol

   Dos

   Alve­gesic

   vet 10 mg/ml

   Dos

   mede­tomidin

   Dos

   ketamin

   Kommen­tarer

   mg/kg

   kropps­vikt

   ml/kg kropps­vikt

   mg/kg

   kropps­vikt

   mg/kg

   kropps­vikt

   IM

   0,40

   0,04 ml

   0,08

   5,0*

   Djuret kommer ned i vilande ligg­ställning inom 2–3 minuter och förlorar sin spark­reflex inom 3 minuter efter injektion.

   Upphävning med atipa­mezol resulterar i att spark­reflexen åter­kommer efter 2 minuter. Djuret kommer upp i sittande ställning efter 6 minuter och står upp efter 31 minuter.

   IV

   0,10

   0,01 ml

   0,04

   1,25-2,50

   (beroende på nödvändigt anestesidjup)

   Upphävning med atipa­mezol resulterar i att spark­reflexen åter­kommer efter 4 minuter. Djuret kommer upp i sittande ställning efter 7 minuter och står upp efter 18 minuter.

   *Ketamin skall administreras 15 minuter efter IM administrering av butorfanol/medetomidin-kombinationen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Hund: Injicera inte som bolus vid administrering som en intravenösinjektion.

   10. KARENSTID(ER)

   Häst:

   Kött och slaktbiprodukter:

   noll dagar

   Mjölk:

   noll timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Butorfanol är avsett att användas då kortvarig analgesi (häst, hund) eller kortvarig till medellång analgesi (katt) erfordras.
   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts hos unga valpar eller föl. Användningen av läkemedlet till dessa grupper skall göras på grundval av den ansvarige veterinärens risk/nytta-bedömning.

   Sedering har inte observerats hos katter när butorfanol används som ensamt preparat.
   Hos katter kan responsen på butorfanol variera från katt till katt. Om en tillräcklig analgetisk respons inte kan observeras skall ett alternativt analgetiskt preparat användas.
   En ökad dos ökar inte intensiteten eller varaktigheten av de önskade effekterna hos katt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
   Före användning av kombinationer skall man läsa kontraindikationerna och varningarna i de andra produkternas produktresuméer eller datablad.
   På grund av dess hostdämpande egenskaper kan butorfanol ge en ackumulering av slem i andningsvägarna. Till djur med respiratoriska sjukdomar med ökad slemproduktion eller till djur som behandlas med slemlösande medel skall butorfanol därför endast användas på grundval av den ansvarige veterinärens risk/nytta-bedömning.

   För samtidig användning av andra läkemedel som verkar dämpande på centrala nervsystemet, se avsnitt ”Andra läkemedel och Alvegesic”.

   För kombinationen av butorfanol och α2-adrenoreceptoragonister, se avsnitt ”Andra läkemedel och Alvegesic”

   Särskilda försiktighetsåtgärder skall vidtas vid administrering av läkemedlet till djur med nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Häst:

   • Användning av läkemedlet med rekommenderad dos kan leda till övergående ataxi och/eller upphetsning. För att förhindra skador på patient och personer vid behandling av hästar bör behandlingsplatsen därför väljas med omsorg.

   Hund:

   • Injicera inte som bolusdos vid administrering som en intravenösinjektion.

   Katt:

   • Användning av antingen insulinsprutor eller graderade 1 ml-sprutor rekommenderas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:
   Försiktighetsåtgärder skall vidtas för att undvika oavsiktlig injektion/självinjektion. De vanligaste negativa effekterna av butorfanol hos människor är dåsighet, svettning, illamående och yrsel. Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. KÖR INTE BIL. Effekterna kan motverkas med en opioidantagonist. Skölj bort stänk från hud och ögon omedelbart.

   Användning under dräktighet, digivning eller äggläggning:
   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts för djurslagen under dräktighet och digivning. Användning av butorfanol rekommenderas därför inte under dräktighet och digivning.
   För användning av läkemedlet i kombination med alfa 2-adrenoreceptoragonister, se avsnitt 5, kontraindikationer.

   Andra läkemedel och Alvgesic
   Butorfanol måste användas med försiktighet vid användning i kombination med andra sedativa eller analgetika. En lämplig dosreduktion av både butorfanol och alfa-agonister är nödvändig för att undvika negativa synergieffekter.
   Användning av butorfanol kan ha inflytande på efterföljande administrering av andra analgetika, t.ex. kan högre doser av ren opioidanalgetika som morfin eller oxymorfon vara nödvändiga.
   På grund av dess antagonistiska verkan på µ-opioidreceptorn kan butorfanol ta bort analgesieffekten hos djur som redan har fått rena µ-opioidreceptoragonister.

   Samtidig användning av andra läkemedel som verkar dämpande på centrala nervsystemet kan förväntas förstärka effekterna av butorfanol, och sådana läkemedel skall användas med försiktighet. En lägre dos skall användas vid samtidig administrering av sådana preparat.
   Kombinationen av butorfanol och α2-adrenoreceptoragonister skall användas med försiktighet till djur med kardiovaskulär sjukdom. Samtidig användning av antikolinerga läkemedel, t.ex. atropin, skall övervägas.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Huvudsymtom vid överdosering är andningsdepression. Detta kan motverkas med naloxon. För att motverka effekten av kombinationer med detomidin/medetomid kan atipamezol användas, förutom när en kombination av butorfanol, medetomidin och ketamin har använts intramuskulärt för att ge anestesi till hund. I ett sådant fall bör atipamezol inte användas. Se avsnitt 8. Andra tänkbara symtom på överdosering hos häst är rastlöshet/upphetsning, muskeldarrningar, ataxi, hypersalivering, minskad gastrointestinalmotilitet och krampanfall.

   Blandbarhetsproblem:
   I brist på kompatibilitetsstudier får detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID BORTFÖRSKAFFANDE AV OANVÄNDA LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.
   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-10-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek: 10 ml
   Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.
   För djur.

   När injektionsflaskan öppnas för första gången ska du med hjälp av hållbarheten som anges i denna bipacksedel räkna ut vilket datum kvarvarande läkemedel i förpackningen ska kastas. Detta datum ska skrivas ner i avsett utrymme på kartongen.

   För information om detta veterinärmedicinska läkemedel kontakta det lokala ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning.

   Dechra Veterinary Products AB, Stora Wäsby Orangeriet 3, SE-194 37 Upplands Väsby, Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alvegesic vet.

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 045184
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  420 kr

  Jämförpris: 42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?