• Insekter
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alutard SQ Getinggift

   Styrkeserie (100 SQ‑E/ml, 1 000 SQ‑E/ml, 10 000 SQ‑E/ml och 100 000 SQ‑E/ml) 100 000 SQ-E/ml, Injektionsvätskasuspension
   Allergen från getinggift (Vespula spp.)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alutard SQ Getinggift är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alutard SQ Getinggift
   3. Hur du använder Alutard SQ Getinggift
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alutard SQ Getinggift ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alutard SQ Getinggift är och vad det används för

   Alutard SQ Getinggift innehåller allergen (allergiframkallande ämne) från getinggift och används som förebyggande behandling för allergi mot getingstick.

   Behandlingen ges till patienter som får allvarliga allergiska reaktioner vid getingstick. Syftet med behandlingen är att påverka den grundläggande orsaken till allergin. Detta görs genom att gradvis öka immunförsvarets tolerans mot getinggift.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alutard SQ Getinggift

   Använd inte Alutard SQ Getinggift

   • om du är allergisk mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en sjukdom som påverkar ditt immunsystem

   • om du nyligen har haft ett astmaanfall och/eller nyligen har upplevt en försämring av dina astmasymtom, t. ex.

   • om du lider av svår hjärt- eller kärlsjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Alutard SQ Getinggift om:

   • du upplevde några biverkningar efter förra behandlingen med Alutard SQ Getinggift

   • du har en kronisk hjärtsjukdom eller en njursjukdom

   • du har en autoimmun sjukdom

   • du har cancer

   • du har feber eller visar några andra tecken på infektion

   • du har haft allergiska symtom såsom hösnuva under de senaste 3 till 4 dagarna

   • du har eksem som har förvärrats

   • du vet att du har en förhöjd nivå av proteinet tryptas i ditt blod

   • du vet att du lider av mastocytos eller något annat tillstånd som gör att du har ett förhöjt antal mastceller i din kropp

   • du har astma

   Om något av ovanstående gäller dig är det viktigt att du talar om det för läkaren. Detta för att minimera risken för allergiska reaktioner i samband med behandlingen med Alutard SQ Getinggift (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Barn och ungdomar

   Barn från 5 år: Information om klinisk effekt är begränsad. Säkerhetsdata har inte visat någon högre risk hos barn än hos vuxna. Det rekommenderas att läkaren utvärderar riskerna och fördelarna för varje enskilt barn.

   Barn under 5 år: Läkaren ska noggrant överväga riskerna och fördelarna med behandlingen för varje enskilt barn.

   Andra läkemedel och Alutard SQ Getinggift

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkare eller sjuksköterska om du

   • använder andra läkemedel mot allergi, såsom antihistaminer eller kortikosteroider, eftersom dessa kan öka din tolerans för denna behandling. Eventuellt kan läkaren behöva justera dosen.

   • använder läkemedel som innehåller stora mängder aluminium, såsom vissa antacida (används mot halsbränna).

   • nyligen fått en annan vaccination, exempelvis stelkrampsvaccination. Det bör gå minst en vecka mellan injektionen med Alutard SQ Getinggift och annan vaccination.

   • använder betablockerare för att sänka blodtrycket, ACE-hämmare för behandling av högt blodtryck, tricykliska antidepressiva eller monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression eller COMT-hämmare för behandling av Parkinsons sjukdom. Dessa läkemedel kan öka risken för/eller påverka behandlingen av eventuella allergiska reaktioner under tiden du använder Alutard SQ Getinggift.

   Alutard SQ Getinggift med alkohol

   Intag av alkohol ska undvikas på injektionsdagen eftersom detta kan öka risken för en svår allergisk reaktion (anafylaxi).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Uppdoseringsbehandling med Alutard SQ Getinggift skall inte påbörjas under graviditet. Om du blir gravid under pågående underhållsbehandling skall du tala med din läkare om riskerna med att fortsätta underhållsbehandlingen.

   Det är inte känt om Alutard SQ Getinggift passerar över i modersmjölk. Om du ammar, rådgör med din läkare innan du påbörjar behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alutard SQ Getinggift kan i vissa fall påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner, eftersom du kan känna dig yr efter behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Alutard SQ Getinggift innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1mmol natrium (23mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Alutard SQ Getinggift

   Alutard SQ Getinggift är en injektionsbehandling. Injektionerna ges vanligtvis i din arm, precis under huden. Injektionen ges alltid av en läkare eller sjuksköterska.

   Du ska stanna på mottagningen i minst 30 minuter efter injektionen för att eventuella allergiska reaktioner ska upptäckas och behandlas.

   På injektionsdagen ska du undvika ansträngande fysisk träning, varma bad och alkohol.

   Behandlingen indelas i två faser; uppdoseringsfas och underhållsfas.

   Uppdoseringsfas:

   Behandlingen påbörjas enligt ett schema som har utarbetats av din läkare. Injektionerna under uppdoseringsfasen ges vanligen en gång i veckan. Uppdoseringsfasen tar mellan 7 och 25 veckor. Syftet är att öka dosen stegvis tills din högsta tolererbara dos eller högsta rekommenderade underhållsdos är nådd. Om en reaktion uppstår vid injektionsstället och kvarstår i mer än sex timmar efter injektionen kan läkaren anpassa dosen efter storleken på din hudreaktion. Din läkare kan ge dig en antihistamin innan din injektion.

   Underhållsfas:

   När underhållsdosen är nådd utökas tidsintervallet mellan injektionerna stegvis. Därefter ges injektionerna var 6:e – 8:e vecka i 3-5 år.

   Samtidig behandling med fler än ett allergen

   Om du behandlas med flera allergener samtidigt ska injektionerna ges med 30 minuters mellanrum.

   Om du har använt för stor mängd av Alutard SQ Getinggift

   Behandling med Alutard SQ Getinggift administreras av en läkare. Vid eventuell överdosering övervakas och behandlas du av läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har missat en dos av Alutard SQ Getinggift

   Fråga din läkare om du tror att du inte har fått en dos. Om intervallet mellan injektionerna är för långt kommer läkare att sänka dosen så att du inte får en allergisk reaktion.

   Om du slutar använda Alutard SQ Getinggift

   För att uppnå bästa behandlingsresultat behöver du få injektionerna i 3-5 år.

   Tala med din läkare om du har frågor om din behandling.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna kan vara en allergisk reaktion mot det allergen du behandlas med. Lokala reaktioner, såsom kliande, rodnad och svullnad kan uppträda vid injektionsstället efter varje injektion.

   Biverkningarna uppträder vanligtvis inom 30 minuter efter injektionen. Fördröjda reaktioner kan uppträda upp till 24 timmar efter injektionen.

   Tillkalla omedelbar medicinsk hjälp om din astma plötsligt försämras eller om du upplever något av följande symtom, vilket kan vara tecken på en anafylaktisk reaktion (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Hastigt uppkommen svullnad av ansikte eller hals

   • Svårigheter att svälja

   • Svårigheter att andas

   • Nässelfeber

   • Plötslig hudrodnad

   • Försämring av existerande astma

   • Illamående, magont, kräkningar och diarré

   • Svår obehagskänsla

   Andra möjliga biverkningar (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Reaktioner vid injektionsstället: svullnad, missfärgning, knutor, smärta, klåda, rodnad, blåmärken

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Stickande känsla i huden

   • Svullna ögonlock

   • Klåda i ögonen

   • Hjärtklappning

   • Känsla av snabba, kraftiga eller oregelbundna hjärtslag

   • Lågt blodtryck

   • Blekhet

   • Trånghet eller irritationskänsla i halsen

   • Väsande andning

   • Astmasymtom, andnöd eller hosta

   • Utslag

   • Ledsmärta eller ledsvullnad

   • Värmekänsla

   • Känsla av främmande föremål i halsen

   • Svullnad av vävnad (vanligen i de nedre extremiteterna)

   • Obehag i bröstet

   • Trötthet

   • Sjukdomskänsla

   Vid eventuella allergiska reaktioner ska du omedelbart kontakta läkare för att få lämplig behandling.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alutard SQ Getinggift ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarhet för bruten förpackning är 6 månader vid användning till enskild patient och vid förvaring i kylskåp (2°C – 8°C).

   Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är allergen från getinggift (Vespula spp.). Getinggift från följande arter ingår: Vespula germanica, Vespula alascensis, Vespula maculifrons, Vespula flavopilosa, Vespula pensylvanica och Vespula squamosa.

   • Övriga innehållsämnen är aluminiumhydroxid (hydrerad), natriumklorid, natriumvätekarbonat, fenol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alutard SQ Getinggift är en suspension för injektion. Suspensionen är vit till svagt brun eller grön.

   Produkten finns i två förpackningsstorlekar. En styrkeserie med fyra styrkor för uppdosering, och en underhållsförpackning med styrkan 100 000 SQ-E/ml. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

   Aktiviteten uttrycks i enheten SQ-E/ml.

   Aktiviteten i 1 ml injektionsvätska är:

   Flaska/färgkod

   Flaska 1

   Grå

   Flaska 2

   Grön

   Flaska 3

   Orange

   Flaska 4

   Röd

   Styrka

   100 SQ-E

   1000 SQ-E

   10 000 SQ-E

   100 000 SQ-E

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   ALK-Abelló A/S

   Bøge Allé 6-8

   2970 Hørsholm

   Danmark

   Tillverkare:
   ALK-Abelló S.A.

   Miguel Fleta 19
   28037 Madrid
   Spanien

   Information lämnas av:

   ALK Nordic A/S, Danmark Filial

   Box 10073

   434 21 Kungsbacka

   tfn: 0300-185 45

   e-post: infose@alk.net


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-09-10


  Alutard SQ Getinggift

  Injektionsvätska, suspension Styrkeserie Insekter 4 x 5 milliliter Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 031161
  • Tillverkare: ALK Nordic A/S, Danmark Filial

  3.920 kr

  Jämförpris: 196 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?