• Brimonidin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Alphagan

   0,2% (2 mg/ml) ögondroppar, lösning
   Brimonidintartrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använd detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ALPHAGAN
   3. HUR DU ANVÄNDER ALPHAGAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ALPHAGAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ALPHAGAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Den aktiva substansen i Alphagan är brimonidintartrat, som fungerar genom att sänka trycket i ögongloben.

   Alphagan används för att sänka trycket i ögat.

   Det kan antingen användas som enda läkemedel, när ögondroppar innehållande beta-receptorblockerare är olämpliga, eller tillsammans med en annan ögondroppe, när en enskild medicin inte är tillräcklig för att sänka det förhöjda trycket i ögat, vid behandling av glaukom med öppen kammarvinkel eller förhöjt tryck i ögat.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ALPHAGAN

   Använd inte Alphagan

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot brimonidintartrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Alphagan.

   • Om du använder monoaminoxidas- (MAO) hämmare eller vissa läkemedel mot depression. Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot depression.

   • Om du ammar.

   • Till nyfödda och småbarn (från födseln till 2 års ålder).

   Var särskilt försiktig med Alphagan

   Innan du använder detta läkemedel, tala om för din läkare:

   • Om du har eller tidigare haft en depression, nedsatt mental förmåga, minskad blodförsörjning till hjärnan, hjärtproblem, störningar i blodförsörjningen till extremiteterna eller problem med blodtrycket.

   • Om du har eller tidigare haft problem med njurarna eller levern.

   • Om det ges till barn mellan 2 och 12 års ålder eftersom användning av Alphagan inte rekommenderas i denna åldersgrupp.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • smärtstillande, lugnande, opiater, barbiturater eller om du regelbundet konsumerar alkohol.

   • bedövningsmedel.

   • läkemedel för att behandla hjärtsjukdom eller för att sänka blodtrycket.

   • läkemedel som kan påverka metabolismen, såsom klorpromazin, metylfenidat och reserpin.

   • läkemedel som verkar på samma receptor som Alphagan, t.ex. isoprenalin och prazosin.

   • monoaminoxidas- (MAO) hämmare och andra antidepressiva.

   • läkemedel mot andra sjukdomar, även när det inte finns någon koppling till din ögonsjukom

   • eller om dosen på något av dina andra läkemedel ändras.

   Detta kan påverka din behandling med Alphagan.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Alphagan ska inte användas om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   • Alphagan kan orsaka dimsyn eller synförändringar. Denna effekt kan framstå som värre på natten eller vid reducerad belysning.

   • Alphagan kan även orsaka dåsighet eller trötthet hos vissa patienter.

   • Om du upplever något av dessa symtom, kör inte bil eller använd maskiner förrän symtomen har klingat av.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Alphagan

   Alphagan innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Om du använder mjuka kontaktlinser, ta ut dem innan du använder ögondropparna och vänta sedan minst 15 minuter med att sätta in linserna efter det att Alphagan använts.


   3. HUR DU ANVÄNDER ALPHAGAN

   Använd alltid Alphagan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna

   Vanlig dos är en droppe två gånger dagligen i det/de påverkade ögat/ögonen, med ca 12 timmars mellanrum.

   Barn under 12 år

   Alphagan ska inte användas till spädbarn under 2 års ålder.

   Användning av Alphagan rekommenderas inte till barn (från 2 till 12 års ålder).

   Användarinstruktioner

   Alphagan är en ögondroppe. Tvätta alltid händerna innan du applicerar ögondroppar. Apoteksetiketten anger hur många droppar du ska ta för varje dos. Om Alphagan används tillsammans med andra ögondroppar ska man vänta 5-15 minuter innan den andra typen av ögondroppar tas.

   Ta dropparna på följande sätt:

   alphagan_1

   alphagan_2
   alphagan_3
   alphagan_4
   1. Luta huvudet bakåt och titta i taket.

   2. Dra det under ögonlocket nedåt tills det bildas en liten ficka.

   3. Håll flaskan upp och ned och kläm tills det kommer en droppe i ögat.

   4. Släpp det nedre ögonlocket, blunda och tryck samtidigt fingret mot inre ögonvrån (sidan där ögat är närmast näsan) under 1 minut.

   Undvik att spetsen på flaskan kommer i kontakt med ögat eller något annat.

   Sätt tillbaka locket direkt efter användning.

   Om du har använt för stor mängd av Alphagan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn i Finland: 09-471 977, tfn i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vuxna

   Hos vuxna som använt fler droppar än förskrivet, var de rapporterade biverkningarna de redan kända vid användning av Alphagan.

   Vuxna som av misstag råkat svälja Alphagan upplevde sänkning av blodtrycket, vilket hos vissa

   patienter följdes av en stegring av blodtrycket.

   Barn

   Allvarliga biverkningar har rapporterats hos barn som av misstag råkat svälja Alphagan. Symtomen inkluderade sömnighet, slapphet i kroppen, låg kroppstemperatur, blekhet och andningssvårigheter. Kontakta omedelbart din läkare om detta skulle inträffa.

   Vuxna och barn

   Om någon av misstag druckit av ögondropparna eller om du använt mer Alphagan än du ska, kontakta omedelbart din läkare.

   Om du har glömt att använda Alphagan

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Du ska däremot hoppa över den missade dosen om det nästan är tid för nästa dos. Följ därefter den normala rutinen.

   Om du slutar att använda Alphagan

   Alphagan måste användas varje dag för att vara effektivt. Sluta inte att använda Alphagan förrän din läkare säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Alphagan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken att få biverkningar beskrivs inom följande kategorier:

   Mycket vanliga

   Förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   Förekommer hos färre än 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   Förekommer hos färre än 1 av 100 användare

   Sällsynta

   Förekommer hos färre än 1 av 1000 användare

   Mycket sällsynta

   Förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   Följande biverkningar har setts vid användning av Alphagan.

   Biverkningar som påverkar ögat

   Mycket vanliga:

   • Ögonirritation (röda ögon, brännande känsla, stickande känsla, känsla av att ha något i ögat, klåda, blåsor eller vita fläckar i den genomskinliga hinna som täcker ögats yta)

   • Grumlad syn

   • En allergisk reaktion i ögat

   Vanliga:

   • Lokal irritation (inflammation och svullnad i ögonlocket, svullnad av den genomskinliga hinnan som täcker ögats yta, klibbiga ögon, värk och ökat tårflöde)

   • Ljuskänslighet

   • Nötning på ögats yta och missfärgning

   • Torra ögon

   • Vithet i den genomskinliga hinnan som täcker ögats yta

   • Onormal syn

   • Inflammation i den genomskinliga hinna som täcker ögats yta

   Mycket sällsynta:

   • Inflammation i ögat

   • Reducerad pupillstorlek.

   Biverkningar där frekvensen inte är känd:

   • Ögonlocksklåda

   Biverkningar som påverkar övriga kroppen

   Mycket vanliga:

   • Huvudvärk

   • Muntorrhet

   • Trötthet/sömnighet.

   Vanliga:

   • Yrsel

   • Förkylningssymtom

   • Symtom från magen och matsmältningen

   • Smakpåverkan

   • Kraftlöshet

   Mindre vanliga:

   • Depression

   • Hjärtklappning eller förändringar i hjärtfrekvens

   • Torrhet i näsan

   • Allmänna allergiska reaktioner

   Sällsynta:

   • Andfåddhet

   Mycket sällsynta:

   • Sömnlöshet

   • Svimning

   • Högt blodtryck

   • Lågt blodtryck

   Biverkningar där frekvensen inte är känd:

   • Hudreaktioner inklusive rodnad, svullnad i ansiktet, klåda, utslag och vidgning av blodkärl

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ALPHAGAN SKA FÖRVARAS

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 25°C.

   • Använd inte flaskan om förseglingen är bruten innan första tillfället då du använder flaskan.

   • Används före utgångsdatum som anges på flasketiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Flaskan ska kasseras 28 dagar efter öppnande, även om det finns lösning kvar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är brimonidintartrat. 1 ml lösning innehåller 2,0 mg brimonidintartrat, motsvarande 1,3 mg brimonidin.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid som konserveringsmedel, poly(vinylalkohol), natriumklorid, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten och natriumhydroxid eller saltsyra för pH-reglering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alphagan är en klar, gröngul till lätt gröngul ögondroppslösning i en plastflaska. Varje flaska innehåller antingen 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml av läkemedlet.

   Alphagan är tillgängligt i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 6 flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland.

   Tillverkare

   Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Alphagan 0,2% Augentropfen

   Tyskland

   Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

   Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal

   Alphagan

   Danmark, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien

   Alphagan 0,2%


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   06/2014

  Alphagan®

  Ögondroppar, lösning 0,2 % (2 mg/ml) Brimonidin 3 x 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 174664
  • Tillverkare: Allergan Norden AB

  165,37 kr

  Jämförpris: 11,02 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?